32004R0664Úřední věstník L 104 , 08/04/2004 S. 0106 - 0107


Nařízení Komise (ES) č. 664/2004

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření pokud jde dovozní licence pro mléko a mléčné výrobky podle nařízení (ES) č. 2535/2001 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na první odstavec článku 41 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Hlava 2 kapitola I oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót [1], stanoví zvláštní ustanovení pro schvalování žadatelů o dovozní licence. Je třeba přijmout přechodná opatření, aby se zajistil přístup hospodářských subjektů z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") k dovozním licencím ode dne přistoupení těchto zemí k Evropské unii.

(2) Pro období od 1. května do 30. června 2004 je třeba hospodářským subjektům z nových členských států dovolit žádat o dovozní licence v rámci celních kvót uvedených v přílohách nařízení (ES) č. 2535/2001 bez předchozího schválení. Tyto subjekty by měly prokázat, že mají postavení hospodářských subjektů a že obchodní činnost vykonávají pravidelně. Pokud jde o požadavky na důkaz obchodní činnosti, mělo by se žadatelům z nových členských států umožnit zohlednit nejen obchod se Společenstvím, ale i obchod se všemi třetími zeměmi. Měly by mít možnost zvolit si za referenční rok pro obchodní činnost rok 2002 místo roku 2003, pokud mohou prokázat, že v roce 2003 nebyly z výjimečných důvodů schopny dovézt nebo vyvézt požadovaná množství mléčných výrobků. Orgány nových členských států by měly do 15. května 2004 předat Komisi seznam všech způsobilých hospodářských subjektů. S cílem umožnit snadnější identifikaci každého žadatele a usnadnit převod licencí je třeba upřesnit údaje zasílané o každém hospodářském subjektu. Kromě toho je třeba dovolit způsobilým subjektům v nových členských státech nákup dovozních licencí.

(3) Hospodářské subjekty z nových členských států by měly být schváleny pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005, pokud žádost včetně potřebných dokladů a údajů podají do 1. června nebo pokud byly zařazeny na seznam způsobilých hospodářských subjektů, který má být předán Komisi do 15. května 2004.

(4) Proto je třeba stanovit některé odchylky od nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Odchylně od hlavy 2 kapitoly I oddílu 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 mohou hospodářské subjekty usazené v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále jen "nové členské státy") žádat o dovozní licence pro kvóty pokrývající období od 1. května do 30. června 2004 bez předchozího schválení příslušnými orgány členského státu, v němž jsou usazeny.

2. Odchylně od článku 11 nařízení (ES) č. 2535/2001 mohou hospodářské subjekty usazené v nových členských státech žádat o dovozní licence pro kvóty uvedené v odstavci 1 pouze v členském státě, v němž jsou usazeny.

Žádosti o licence se přijímají pouze tehdy, pokud k nim žadatel připojí tyto dokumenty:

a) doklad o tom, že v roce 2003 dovezl a/nebo vyvezl alespoň 25 tun mléčných výrobků zahrnutých do kapitoly 04 kombinované nomenklatury v rámci nejméně čtyř samostatných operací;

b) jakýkoliv doklad a údaje dostatečně prokazující totožnost a statut žadatele, zejména:

i) doklady týkající se podnikového účetnictví a/nebo daňového režimu vyhotovené v souladu s vnitrostátními právními předpisy; a

ii) číslo plátce DPH, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy;

iii) jeho zápis do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy.

V případě písmena a) druhého pododstavce je referenčním rokem rok 2002, pokud dotyčný dovozce může prokázat, že v roce 2003 nebyl v důsledků výjimečných okolností schopen dovézt nebo vyvézt požadovaná množství mléčných výrobků.

Pro účely žádosti uvedené v tomto odstavci se operace uskutečněné v rámci aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku nepovažují za dovoz nebo vývoz.

3. Příslušné orgány nových členských států zašlou Komisi do 15. května 2004 seznam hospodářských subjektů, které žádají o dovozní licence pro kvóty pokrývající období od 1. května do 30. června 2004 v souladu s odstavcem 1 a které splňují podmínky stanovené v odstavci 2. Tyto seznamy se vypracovávají v souladu se vzorem uvedeným v příloze XIV nařízení (ES) č. 2535/2001 s výjimkou čísla schválení.

4. Komise předá tyto seznamy příslušným orgánům ostatních členských států.

5. Odchylně od čl. 16 odst. 4 nařízení (ES) č. 2535/2001 mohou být dovozní licence vydané pro kvóty pokrývající období od 1. května do 30. června 2004 převedeny pouze na fyzické nebo právnické osoby, které byly schváleny v souladu s oddílem 2 uvedeného nařízení, a na fyzické nebo právnické osoby, které jsou na seznamu uvedeném v odstavci 3.

Článek 2

Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 2535/2001 se pro kvóty pokrývající období od 1. července 2004 do 30. června 2005 udělí schválení:

a) hospodářským subjektům usazeným v nových členských státech, které do 1. června 2004 podaly žádost příslušným orgánům členského státu v němž jsou usazeny, spolu s dokumenty uvedenými v čl. 1 odst. 2; nebo

b) hospodářským subjektům usazeným v nových členských státech, které do 1. června 2004 podaly žádost příslušným orgánům členského státu v němž jsou usazeny a které jsou zařazeny na seznam uvedený v čl. 1 odst. 3.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 50/2004 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 9).

--------------------------------------------------