32004R0594Úřední věstník L 094 , 31/03/2004 S. 0017 - 0021


Nařízení Komise (ES) č. 594/2004

ze dne 30. března 2004

o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro1, a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) (1)Nařízení (ES) č. 2799/98 zavedlo od 1. ledna 1999 novou agromonetární úpravu. Prováděcí pravidla k této úpravě jsou stanovena v nařízení Komise č. 2808/982. Uvedené nařízení stanovuje rozhodné skutečnosti pro příslušné přepočítací koeficienty na základě kritérií, která jsou stanovena v článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98, aniž jsou dotčeny další podrobnosti nebo odchylky, které mají být v případě potřeby stanoveny nařízeními zahrnujícími příslušné skupiny produktů. Rozhodné skutečnosti pro přepočítací koeficienty použitelné pro produkty v odvětví ovoce a zeleniny a pro zpracované produkty z ovoce a zeleniny by tudíž měly být stanoveny a shromážděny v jednom nařízení.

(2) (2)Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou3 a nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny4 byla často měněna. V zájmu přehlednosti by mělo být nařízení Komise (ES) č. 293/98 ze dne 4. února 1998 o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny a částečně v odvětví živých rostlin a květinářských produktů a pro některé produkty uvedené v příloze II smlouvy ES a kterým se ruší nařízení (ES) č. 1445/935, zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(3) (3)V čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podmínky uznání organizací producentů a předběžného uznání seskupení producentů6, je stanoven minimální objem tržní produkce požadovaný od organizací producentů uznaných podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96. Jelikož se jedná o roční objemy, měla by být rozhodná skutečnost pro zemědělský přepočítací koeficient pro tyto objemy definována v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/98 k 1. lednu příslušného roku.

(4) (4)V čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 jsou stanoveny podmínky, za kterých mohou členské státy stanovit limit pro příplatek k vyrovnávací platbě Společenství za stažení financovaný z provozního fondu. Tyto maximální národní příplatky jsou stanoveny v příloze II nařízení Komise (ES) č. 103/2004 ze dne 21. ledna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim a stažení z trhu v odvětví ovoce a zeleniny7. Rozhodná skutečnost použitelná pro odpovídající vyrovnávací platbu za stažení by se měla vztahovat na přepočítací koeficient tohoto limitu a maximálního příplatku.

(5) (5)V bodě 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu8, je stanovena maximální částka režijních nákladů, které jsou způsobilé pro zařazení do operačního programu. Jelikož se jedná o roční částku, měl by se na tuto částku vztahovat přepočítací koeficient pro ostatní prvky příslušného provozního fondu podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/98 a výjimečně podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98.

(6) (6)V čl. 3 odst. 1 čtvrté odrážce nařízení (ES) č. 2808/98 je stanoveno, že v případě stažení produktů v odvětví ovoce a zeleniny připadá rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient na první den měsíce, v němž ke stažení došlo. Toto pravidlo by se nemělo uplatňovat pouze na stažení provedená v souladu s čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96, ale rovněž z toho důvodu, že jsou zapojeny související či podobné operace, na podporu určenou pro náklady na přepravu ovoce a zeleniny, které jsou v souladu s čl. 30 odst. 6 nařízení (ES) č. 2200/96 rozdělovány bezplatně podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 103/2004, a na maximální náklady na třídění a balení bezplatně rozdělovaných produktů hrazené Společenstvím podle článku 17 nařízení (ES) č. 103/2004 v souladu s čl. 30 odst. 6 nařízení (ES) č. 2200/96.

(7) (7)V čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu9 je stanovena paušální částka, která se odečítá z cen zjištěných v souladu s čl. 2 odst. 2, pokud jsou zjištěny ve stadiu velkoobchodník/maloobchodník. V tomto případě by se měl analogicky použít čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2808/98.

(8) (8)Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98 by se mělo použít při výpočtu standardní dovozní hodnoty podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 3223/94.

(9) (9)Pro účely používání čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1a písm. a) nařízení (ES) č. 3223/94 (fakturovací metoda) musí být vstupní cena příslušné dávky vyjádřena v eurech. Analogicky s článkem 2 nařízení (ES) č. 2808/98 musí být příslušné přepočítací koeficienty přepočítacími koeficienty platnými v den přijetí celního prohlášení.

(10) (10)Vývozní náhrady ve smyslu článku 35 nařízení (ES) č. 2200/96 jsou zařazeny do ujednání pro obchody se třetími zeměmi podle hlavy V uvedeného nařízení. Měl by se tudíž použít článek 2 nařízení (ES) č. 2808/98.

(11) (11)Článek 2 nařízení (ES) č. 2201/96 zavádí pro některé produkty zpracované z rajčat, broskví a hrušek režim podpor produkce. Tento režim stanoví podporu pro organizace producentů. Obdobně zavádí článek 6a uvedeného nařízení režim podpor produkce pro sušené fíky a švestky. Tento režim stanoví podporu pro zpracovatele za předpokladu, že platí producentům minimální cenu. Vzhledem k velmi vysokému počtu hospodářských subjektů, zpracovatelů a producentů by měl být rozhodnou skutečností pro přepočítací koeficient podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/98 a výjimečně čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98 na první den měsíce, v němž zpracovatel produkty převzal. Toto převzetí by mělo být definováno.

(12) (12)Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2808/98 by se mělo vztahovat na nákupní cenu sušených vinných hroznů a sušených fíků podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

(13) (13)V čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 je stanovena podpora skladování pro sušené vinné hrozny a sušené fíky. Tato podpora se poskytuje pro skutečnou dobu skladování. Z důvodu administrativní proveditelnosti by měla být v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/98 určena pro účely poskytnutí podpory měsíční rozhodná skutečnost.

(14) (14)Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2808/98 by se mělo použít pro prodejní ceny stanovené předem v eurech v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 2201/96 pro sušené vinné hrozny a fíky, které jsou v držení skladovací agentury.

(15) (15)Ustanovení čl. 5 odst. 4 druhé odrážky nařízení (EHS) č. 2808/98 by se mělo použít pro jistoty ve smyslu čl. 9 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 7 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2201/96.

(16) (16)Vývozní náhrady podle článku 16 nařízení (ES) č. 2201/96 a vývozní poplatky u některých produktů obsahujících přidaný cukr podle článku 20 uvedeného nařízení jsou součástí ujednání pro obchody se třetími zeměmi podle hlavy II uvedeného nařízení. Měl by se tudíž použít článek 2 nařízení (ES) č. 2808/98.

(17) (17)Režim, který byl zaveden nařízením Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů10, stanoví podporu pro organizace producentů citronů, grapefruitů, pomerančů, mandarinek, klementinek a satsum dodávaných na základě smluv zpracovatelům. Vzhledem k velmi vysokému počtu zainteresovaných hospodářských subjektů, zpracovatelů a producentů by měla rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/98 a výjimečně čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98 připadnout na první den měsíce, v němž zpracovatel produkty převzal. K převzetí dochází v okamžiku, kdy je vypracován dodací list ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů11.

(18) (18)Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se společným stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu a Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I DEFINICE

Článek 1

Definice

1. 1.Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 2799/98.

2. 2.Pro účely tohoto nařízení se "převzetím dávky" rozumí začátek jejího fyzického dodání.

KAPITOLA II ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA

Článek 2

Organizace producentů

Rozhodná skutečnost pro koeficient pro převod minimálního objemu tržní produkce stanoveného v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1432/2003 na euro připadá na 1. ledna příslušného roku.

Článek 3

Provozní fondy

1. 1.Pro účely čl. 15 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96 je přepočítacím koeficientem použitelným pro maximální příplatky stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 103/2004 koeficient použitelný pro příslušnou vyrovnávací platbu Společenství za stažení v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

2. 2.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient pro paušální částku stanovenou v bodě 3 přílohy nařízení (ES) č. 1433/2003 připadá na prvního ledna roku, na který se daná částka vztahuje.

Článek 4

Náklady na intervenci, stažení, přepravu, třídění a balení

1. 1.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient pro vyrovnávací platbu Společenství za stažení stanovenou v příloze V nařízení (ES) č. 2200/96 připadá na první den měsíce, v němž ke stažení došlo.

2. 2.Přepočítací koeficient použitelný pro paušální náklady na přepravu ve smyslu čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 103/2004 stanovené v příloze V uvedeného nařízení je koeficient stanovený v souladu s odstavcem 1.

3. 3.Přepočítací koeficient použitelný pro paušální náklady na třídění a balení stanovené v čl. 17 odst.1 nařízení (ES) č. 103/2004 je koeficient stanovený v souladu s odstavcem 1.

Článek 5

Vstupní ceny

1. 1.Rozhodná skutečnost pro koeficient použitelný pro převod paušální částky ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 3223/94 na národní měnu nezúčastněného členského státu připadá na den, kdy byla příslušná cena zjištěna.

2. 2.Pro účely výpočtu standardní dovozní hodnoty ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 3223/94 připadá rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient reprezentativních cen na den, na který se tyto ceny vztahují.

3. 3.Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1a písm. a) nařízení (ES) č. 3223/94 je rozhodnou skutečností přijetí celního prohlášení.

Článek 6

Náhrady

Článek 2 nařízení (ES) č. 2808/98 se použije pro vývozní náhrady stanovené v čl. 35 odst.1 nařízení (ES) č. 2200/96.

KAPITOLA III ZPRACOVANÉ PRODUKTY Z OVOCE A ZELENINY

Článek 7

Zpracovatelská podpora pro rajčata, broskve, hrušky, fíky a švestky

1. 1.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro podporu organizací producentů ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 pro rajčata, broskve a hrušky a podporu produkce pro sušené fíky a švestky ve smyslu čl. 6a odst. 1 uvedeného nařízení připadá na první den měsíce, v němž produkty převzal zpracovatel.

2. 2.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro minimální ceny ve smyslu čl. 6a odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 připadá na první den měsíce, v němž produkty převzal zpracovatel.

Článek 8

Podpora pro sušené vinné hrozny a sušené fíky

1. 1.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro nákupní cenu ve smyslu čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 připadá na den, kdy ve smyslu odstavce 1 uvedeného článku převzala produkty skladovací agentura.

2. 2.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro podporu skladování ve smyslu čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 připadá na první den měsíce, pro který se podpora uděluje.

3. 3.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro prodejní ceny stanovené předem v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 2201/96 pro sušené vinné hrozny a fíky, které jsou v držení skladovací agentury, připadá na den, kdy kupující převzal produkty, nebo na den platby, jestliže tato skutečnost nastala dříve.

4. 4.Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro výši jistot v eurech ve smyslu čl. 9 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 7 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2201/96 připadá na den, kdy byla podána nabídka ke koupi nebo žádost o koupi.

Článek 9

Náhrady

Rozhodnou skutečností pro přepočítací koeficient použitelný pro vývozní náhrady stanovené v článku 16 nařízení (ES) č. 2201/96 a vývozní poplatky stanovené v článku 20 uvedeného nařízení je přijetí celního prohlášení.

KAPITOLA IV CITRUSOVÉ PLODY KE ZPRACOVÁNÍ

Článek 10

Podpora pro organizace producentů citrusových plodů

Rozhodná skutečnost pro přepočítací koeficient použitelný pro podporu pro organizace producentů stanovenou v článku 3 nařízení (ES) č. 2202/96 připadá na první den měsíce, v němž byly produkty doručeny ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2111/2003 do zpracovatelského závodu.

KAPITOLA V ZRUŠENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Vstup v platnost

Zrušuje se nařízení (ES) č. 293/98.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 293/98 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 2 |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 2 | - |

Čl. 2 odst. 3 | - |

Čl. 2 odst. 4 | Čl. 3 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 3 odst. 2 | Čl. 4 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 3 | - |

Čl. 3 odst. 4 | Čl. 4 odst. 3 |

Čl. 4 odst. 1 | Čl. 5 odst. 1 |

Čl. 4 odst. 2 | Čl. 5 odst. 2 |

Čl. 4 odst. 3 | Čl. 5 odst. 3 |

Článek 5 | Článek 6 |

Článek 6 | - |

Čl. 7 odst. 1 | Čl. 7 odst. 1 a 2 |

Čl. 7 odst. 2 | - |

Čl. 8 odst. 1 | - |

Čl. 8 odst. 2 | Čl. 8 odst. 1 |

Čl. 8 odst. 3 | Čl. 8 odst. 2 |

Čl. 8 odst. 4 | - |

Čl. 8 odst. 5 | Čl. 8 odst. 3 |

Čl. 8 odst. 6 | - |

Čl. 8 odst. 7 | Čl. 8 odst. 4 |

Článek 9 | - |

Čl. 10 první odrážka | - |

Čl. 10 druhá odrážka | Článek 9 |

Čl. 10 třetí odrážka | - |

Článek 11 | Článek 10 |

Článek 12 | - |

Článek 13 | - |

Článek 14 | - |

Článek 15 | - |

Článek 16 | - |

Článek 17 | - |

Článek 18 | Článek 11 |

Článek 19 | - |

Článek 20 | Článek 12 |

--------------------------------------------------