32004R0447Úřední věstník L 072 , 11/03/2004 S. 0064 - 0065


Nařízení Komise (ES) č. 447/2004

ze dne 10. března 2004,

kterým se stanoví pravidla pro usnadnění přechodu z podpory podle nařízení (ES) č. 1268/1999 na podporu stanovenou nařízeními (ES) č. 1257/1999 a č. 1260/1999 pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 32 odst. 5 a čl. 33 odst. 5 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 [1] zavedlo podporu Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (program Sapard). Uvedený program sestává z řady opatření, která mají být po přistoupení podporována v rámci nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [2] nebo v rámci nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [3]. Pro usnadnění přechodu mezi těmito dvěma typy podpor je třeba upřesnit období, po které mohou trvat závazky vůči příjemcům podpory na základě programu Sapard.

(2) Je třeba upřesnit podmínky, za jakých se projekty schválené podle nařízení (ES) č. 1268/1999, které již nemohou být financovány v rámci uvedeného nařízení, mohou převést do programů rozvoje venkova.

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se "novými členskými státy" rozumí Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

Článek 2

Konec období pro uzavírání smluv podle nařízení (ES) č. 1268/1999

1. Pokud jde o opatření, která mohou být po přistoupení financována záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) podle článku 47a nařízení (ES) č. 1257/1999, mohou nové členské státy pokračovat v uzavírání smluv nebo přijímání závazků podle nařízení (ES) č. 1268/1999 až do dne předložení plánu rozvoje venkova Komisi.

2. Pokud jde o opatření nebo dílčí opatření uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 1268/1999, která mohou být po přistoupení financována orientační sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) podle čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/1999, mohou nové členské státy pokračovat v uzavírání smluv nebo přijímání závazků podle nařízení (ES) č. 1268/1999 až do dne, ve kterém začnou uzavírat smlouvy nebo přijímat závazky pro opatření podle nařízení (ES) č. 1260/1999.

Článek 3

Financování projektů Sapard v případě vyčerpání rozpočtových položek

1. U projektů, na něž byly smlouvy uzavřeny od roku 2002 v rámci opatření uvedených v čl. 2 čtvrté, sedmé a čtrnácté odrážce nařízení (ES) č. 1268/1999, mohou být výdaje vzniklé po 31. prosinci 2006 zahrnuty do programů rozvoje venkova na období 2004 až 2006 podle nařízení (ES) č. 1257/1999 a financovány záruční sekcí EZOZF.

2. Platby za projekty, pro něž jsou rozpočtové položky podle nařízení (ES) č. 1268/1999 vyčerpány nebo jsou nedostatečné, mohou být zahrnuty do programů rozvoje venkova na období 2004 až 2006 podle nařízení (ES) č. 1257/1999 a financovány záruční sekcí EZOZF.

3. Pokud nové členské státy použijí odstavce 1 a 2, uvedou částky odpovídající spotřebovaným rozpočtovým položkám ve finanční tabulce stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 141/2004 [4].

4. Nadále platí pravidla pro způsobilost k podpoře a její kontroly podle nařízení (ES) č. 1268/1999.

5. Dotyčné nové členské státy vypracují seznam vybraných projektů.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 696/2003 (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 24).

[2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

[3] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3).

[4] Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 25.

--------------------------------------------------