32004R0359Úřední věstník L 063 , 28/02/2004 S. 0011 - 0012


Nařízení Komise (ES) č. 359/2004

ze dne 27. února 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření k nařízení (ES) č. 2125/95 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je třeba stanovit přechodná opatření, aby dovozci z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") mohli využívat nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne 6. září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus [1].

(2) Je třeba stanovit ustanovení pro rok 2004, aby bylo zaručeno, že počínaje dnem přistoupení bude rozlišováno mezi tradičními dovozci a novými dovozci ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2125/95 a mezi tradičními dovozci a novými dovozci z nových členských států.

(3) K zajištění řádného užívání kvót a aby tradiční dovozci z nových členských států mohli v roce 2004 podat žádost na dostatečná množství, je nutno pro rok 2004 upravit množství, na která se mohou vztahovat žádosti tradičních dovozců z nových členských států.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "současnými členskými státy" rozumějí členské státy Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004;

2. "novými členskými státy" rozumějí Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.

Článek 2

Odchylně od čl. 4 odst. 1 písmene a) nařízení (ES) č. 2125/95 se pro rok 2004 a pouze v nových členských státech "tradičními dovozci" rozumějí dovozci, kteří mohou prokázat, že

a) nejméně ve dvou ze tří kalendářních roků před rokem 2004 dovezli výrobky podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2125/95 z jiných zemí původu než z nových členských států nebo ze současných členských států;

b) kromě toho dovezli a/nebo vyvezli v roce 2003 nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2201/96 [2].

Dovozy byly uskutečněny do nového členského státu, ve kterém je dotčený dovozce usazen, případně ve kterém má své sídlo, a vývozy byly uskutečněny do jiných míst určení než do nových členských států nebo do současných členských států.

Článek 3

Odchylně od čl. 4 odst. 1 písmene b) nařízení (ES) č. 2125/95 se pro rok 2004 a pouze v nových členských státech "novými dovozci" rozumějí jiní než tradiční dovozci ve smyslu článku 2 tohoto nařízení, tedy obchodníci, fyzické nebo právnické osoby, jednotlivci nebo seskupení, které v každém ze dvou kalendářních roků předcházejících roku 2004 prokazatelně dovezly a/nebo vyvezly nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 z jiných zemí původu než z nových členských států nebo ze současných členských států.

Dovozy byly uskutečněny do nového členského státu, ve kterém je dotčený dovozce usazený, případně ve kterém má své sídlo, a vývozy byly uskutečněny do jiných míst určení než do nových členských států nebo do současných členských států.

Článek 4

1. Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2125/95 se žádosti o licence tradičních dovozců z nových členských států podané v květnu 2004 nevztahují na množství přesahující 65 % ročního průměru dovozů z jiných zemích než ze současných členských států, Polska, Bulharska a Rumunska uskutečněných ve třech předcházejících kalendářních letech do příslušných členských států.

2. Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2125/95 se žádosti o licence nových dovozců z nových členských států nevztahují na množství přesahující 8 % množství přiděleného podle článku 3 tohoto nařízení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. května 2004 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 1142/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 39).

[2] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1239/2001 (Úř. věst. L 171, 26.6.2001, s. 1).

--------------------------------------------------