32004R0271Úřední věstník L 046 , 17/02/2004 S. 0028 - 0029


Nařízení Komise (ES) č. 271/2004

ze dne 16. února 2004,

kterým se schvalují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 7 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Macaem o obchodu s textilními výrobky [2] parafované dne 19. července 1986 a schválené rozhodnutím Rady 87/497/EHS, naposledy pozměněné dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 22. prosince 1994 a schválenou rozhodnutím Rady 95/131/ES [3], stanoví, že mezi kategoriemi a kvótovými roky mohou být schváleny převody.

(2) Dne 26. června 2003 a 14. ledna 2004 podalo Macao dvě žádosti o převody mezi kvótovými roky.

(3) Převody požadované Macaem jsou v limitech ustanovení o pružnosti, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a stanoveny v příloze VIII sloupce 9 uvedeného nařízení.

(4) Je proto vhodné žádosti vyhovět.

(5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení, aby se umožnilo subjektům mít z něho prospěch co nejdříve.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného článkem 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro kvótový rok 2003 se převody, stanovené dohodou mezi Evropským společenstvím a Macaem o obchodu s textilními výrobky, mezi množstevními limity pro textilní zboží pocházející z Macaa povolují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2004.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 138/2003 (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 287, 9.10.1987, s. 47.

[3] Úř. věst. L 94, 26.4.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

743 MACAO | Úprava pro rok 2003: převod z kvótových roků 2002 a 2004 |

Skupina | Kategorie | Jednotka | Limit 2003 | Množství po předchozích úpravách | Množství | % | Pružnost | Nové upravené množství |

| | | | | 736700 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 16502080 |

IB | 4 | ks | 14734000 | 15765380 | 589360 | 4,0 | Převod z roku 2004 | 17091440 |

IB | 7 | ks | 5783000 | 6187810 | 289150 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 6476960 |

IB | 8 | ks | 8100000 | 5289176 | 405000 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 5694176 |

IIB | 13 | ks | 9092000 | 9728440 | 454600 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 10183040 |

| | | | | 30700 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 696820 |

IIB | 15 | ks | 614000 | 663120 | 24560 | 4,0 | Převod z roku 2004 | 718380 |

IIB | 16 | ks | 493000 | 502860 | 24650 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 527510 |

IIB | 26 | ks | 1281000 | 1370670 | 64050 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 1434720 |

IIB | 31 | ks | 10210000 | 10924700 | 510500 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 11435200 |

IIB | 78 | ks | 2037000 | 2077740 | 101850 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 2179590 |

IIB | 83 | ks | 489000 | 523230 | 24450 | 5,0 | Převod z roku 2002 | 547680 |

--------------------------------------------------