32004R0141Úřední věstník L 024 , 29/01/2004 S. 0025 - 0031


Nařízení Komise (ES) č. 141/2004

ze dne 28. ledna 2004,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o přechodná opatření pro rozvoj venkova pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první odstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Kapitola IXa nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [1], zavedená aktem o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví obecné podmínky pro dočasnou dodatečnou podporu pro přechodná opatření pro rozvoj venkova v nových členských státech. Je třeba přijmout prováděcí pravidla, která doplňují tyto podmínky, a přizpůsobit některá pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [2].

(2) Tato pravidla musí být v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality a musí být proto omezena na míru nezbytnou pro dosažení stanovených cílů.

(3) Je třeba stanovit podmínky nároku na podporu pro některá přechodná opatření a stropy pro podporu pro zvláštní opatření týkající se Malty.

(4) Pro usnadnění tvorby plánů rozvoje venkova, které zahrnují tato opatření, a jejich prověření a schválení Komisí, je třeba stanovit obecná pravidla pro jejich strukturu a obsah na základě článku 43 nařízení (ES) č. 1257/1999.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:

a) zvláštní opatření pro rozvoj venkova stanovená v kapitole IXa nařízení (ES) č. 1257/1999 platná pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen "nové členské státy");

b) programování a vyhodnocování všech opatření pro rozvoj venkova pro nové členské státy.

KAPITOLA II ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY

Článek 2

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restrukturalizací

Hospodářský plán podle čl. 33b odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 musí být dostatečně podrobný, aby mohl být použit pro žádost o podporu investic v zemědělských podnicích.

Článek 3

Technická pomoc

Odchylně od článku 39 nařízení (ES) č. 445/2002 platí pravidlo č. 11 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 [3] pro opatření podle článku 33e nařízení (ES) č. 1257/1999.

Článek 4

Příplatky k přímým platbám

Podmínky pro způsobilost pro poskytování podpor v rámci opatření podle článku 33h nařízení (ES) č. 1257/1999 jsou stanoveny rozhodnutím Komise, která schválí doplňkovou vnitrostátní přímou platbu.

KAPITOLA III DODATEČNÁ PODPORA PRO MALTU

Článek 5

Příplatky ke státní podpoře na Maltě

Podmínky pro způsobilost pro poskytování podpor v rámci opatření podle článku 33i nařízení (ES) č. 1257/1999 jsou stanoveny v rámci Zvláštního programu tržní politiky pro maltské zemědělství (ZPTPMZ)) podle přílohy XI kapitoly 4 oddílu A bodu 1 aktu o přistoupení.

KAPITOLA IV Odchylky pro jednotlivé členské státy

Článek 6

Agroenvironmentální opatření

Maximální roční částka na hektar pro zachování a ochranu kamenných zídek na Maltě podle čl. 33m odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1257/1999 je uvedena v písmenu A přílohy I.

Článek 7

Seskupení producentů na Maltě

1. Pouze seskupení producentů, která zahrnují minimální procentní podíl producentů v odvětví a představují minimální procentní podíl produkce odvětví, jsou způsobilá pro minimální podporu podle čl. 33d odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1257/1999.

2. Minimální částka podpory stanovená podle minimálních nákladů na vytvoření malého seskupení producentů je uvedena písmenu B přílohy I.

KAPITOLA V SPRÁVNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 8

Hodnocení

Hodnocení v polovině období podle článků 56 a 57 nařízení (ES) č. 445/2002 se nevztahuje na nové členské státy v programovém období 2004 až 2006.

Článek 9

Programování

1. Podle bodu 8 přílohy II nařízení (ES) č. 445/2002 používají nové členské státy orientační celkovou finanční tabulku obsaženou v příloze II tohoto nařízení.

2. Kromě údajů podle bodu 9 přílohy II nařízení (ES) č. 445/2002 obsahují plány rozvoje venkova podle hlavy III kapitoly II nařízení (ES) č. 1257/1999 údaje uvedené v příloze III tohoto nařízení.

KAPITOLA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. ledna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

[2] Úř. věst. L 74, 15.3.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 963/2003 (Úř. věst. L 138, 5.6.2003, s. 32).

[3] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 39.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Tabulka částek pro opatření na Maltě

A. Nejvyšší částka podle článku 6:

Předmět | EUR | |

Strop platby pro zachování a ochranu kamenných zídek | 2 000 | na hektar |

B. Částka podle čl. 7 odst. 2

Předmět | EUR | |

Podpora pro vytvoření seskupení producentů | 63 000 | První rok |

63 000 | Druhý rok |

63 000 | Třetí rok |

60 000 | Čtvrtý rok |

50 000 | Pátý rok |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Informace o zvláštních opatřeních a odchylkách podle kapitoly IXa nařízení (ES) č. 1257/1999 uvedených v plánech rozvoje venkova

1. Opatření pro všechny nové členské státy

I. Podpora částečně soběstačných hospodářství procházejících restrukturalizací

A. Hlavní znaky:

- definice částečně soběstačného hospodářství zohledňující minimální a/nebo maximální velikost zemědělského podniku, podíl produkce uváděné na trh a/nebo úroveň příjmu podniku způsobilého pro podporu,

- definice hospodářské životaschopnosti.

B. Ostatní součásti:

- obsah hospodářského plánu.

II. Seskupení producentů

A. Hlavní znaky:

- pouze pro Maltu: údaj o odvětví nebo odvětvích, pro která platí odchylka odůvodněná velmi malou celkovou produkcí, a o podmínkách, kdy se lze odchýlit: minimální procentuální podíl produkce seskupení ve srovnání s celkovou produkcí odvětví, minimální procentuální podíl producentů v odvětví, kteří jsou členy seskupení,

- pouze pro Maltu: odůvodnění a výpočet ročních částek.

B. Ostatní součásti:

- popis úředního postupu pro uznání seskupení včetně kritérií výběru,

- příslušná odvětví.

III. Technická pomoc

A. Hlavní znaky:

- žádné.

B. Ostatní součásti:

- popis příjemců.

IV. Opatření typu LEADER+

Osvojení si schopností (čl. 33f odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999)

A. Hlavní znaky:

- postup a časový plán výběru zhotovitelů odpovědných za provádění akcí.

B. Ostatní součásti:

- žádné.

Pilotní územní strategie rozvoje venkova (čl. 33f odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999)

A. Hlavní znaky:

- postup a časový plán výběru místních akčních skupin, na které se vztahuje opatření, včetně kritérií výběru a plánovaného maximálního počtu příjemců,

- kritéria prokázání dostatečné správní kapacity a zkušeností s opatřeními typu místního rozvoje venkova správní;

B. Ostatní součásti:

- žádné.

V. Příplatky k přímým platbám

A. Hlavní znaky:

- příspěvek Společenství na každý rok programu.

B. Ostatní součásti:

- uvedení platební agentury.

2. Opatření pro Maltu

I. Příplatky ke státní podpoře

A. Hlavní znaky:

- žádné.

B. Ostatní součásti:

- uvedení platební agentury.

3. Odchylky pro všechny nové členské státy

I. Zlepšení zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

A. Hlavní znaky:

- žádné.

B. Ostatní součásti:

- seznam podniků, pro které platí přechodné období podle čl. 33l odst. 3.

4. Odchylky pro Estonsko

I. Zalesňování zemědělských ploch

A. Hlavní znaky:

- žádné.

B. Ostatní součásti:

- popis kontrolních opatření týkajících se využívání ploch během posledních pěti let před zalesněním.

5. Odchylky pro Maltu

I. Agroenvironmentální opatření

A. Hlavní znaky:

- odůvodnění a výpočet ročních stropů pro zachování a ochranu kamenných zídek.

B. Ostatní součásti:

- žádné.

--------------------------------------------------