32004R0136Úřední věstník L 021 , 28/01/2004 S. 0011 - 0023


Nařízení Komise (ES) č. 136/2004

ze dne 22. ledna 2004,

kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [1], a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 4, čl. 8 odst. 7, čl. 16 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Původní předpisy pro veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí byly stanoveny ve směrnici Rady 90/675/EHS [2], která byla zrušena a nahrazena směrnicí 97/78/ES.

(2) Na základě zkušeností získaných od přijetí směrnice 90/675/EHS byly směrnicí 97/78/ES zavedeny některé změny postupů. Rozhodnutí Komise 93/13/EHS ze dne 22. prosince 1992, kterým se stanoví postupy veterinární kontroly produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství [3], naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/279/ES [4], bylo přijato na základě první směrnice a mělo by tedy být aktualizováno.

(3) Osvědčení vydávané po provedení veterinárních kontrol, v současnosti obsažené v příloze B rozhodnutí 93/13/EHS, by mělo být pozměněno, aby odpovídalo změnám postupů pro zásilky, které vyhovují předpisům Společenství, i pro zásilky, které těmto předpisům nevyhovují, ať již pro dovoz do Společenství, nebo pro tranzit Společenstvím.

(4) Prováděcí pravidla pro používání tohoto osvědčení jsou stanovena v rozhodnutí Komise 2000/208/ES ze dne 24. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 97/78/ES, pokud jde o přepravu produktů živočišného původu z jedné třetí země do jiné třetí země po silnici pouze přes území Evropského společenství [5], a rozhodnutí Komise 2000/571/ES ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví metodyveterinárních kontrol produktů ze třetích zemí určených pro svobodná celní pásma, svobodné celní sklady, celní sklady nebo pro provozovatele zásobující prostředky přeshraniční námořní dopravy [6].

(5) Je však třeba stanovit zvláštní předpisy pro praktické zacházení s osvědčením v situacích, kdy zásilky na stanovišti hraniční kontroly projdou veterinární prohlídkou, ale z daňových důvodů zůstávají nějakou dobu pod celním dohledem. V těchto případech je třeba vytvořit systém, který umožňuje vysledovatelnost, a objasnit doklady, které musí doprovázet zásilku.

(6) Pro řádné fungování systému veterinárních kontrol na jednotném trhu je třeba všechny údaje související s produktem shrnout do jediného dokladu jednotného vzoru, aby byly omezeny obtíže jazykových rozdílností v různých členských státech.

(7) Zvláštní ustanovení harmonizovaného odběru vzorků a laboratorních zkoušek u různých druhů produktů budou předmětem pozdějších prováděcích rozhodnutí, ale prozatím by se měly nadále používat vnitrostátní předpisy, s výjimkou případů zvláštních ochranných opatření.

(8) Zkušenost ukazuje, že je zásadně důležité mít k dispozici spolehlivé zdroje informací o všech zásilkách, které vstupují do Společenství, aby byly omezeny podvody a obcházení kontrol. Hlavním rysem tohoto postupu získávání informací je kontrola manifestů, která je však velmi rozsáhlým a časově náročným úkolem, který by měl být pokud možno automatizován elektronickými prostředky.

(9) Vedle efektivního získávání příslušných informací u všech vhodných hospodářských subjektů by měl mít příslušný orgán možnost přístupu do dotyčných databází celních orgánů. Do tohoto systému databází by měly být začleněny všechny hospodářské subjekty, aby byla zajištěna dostupnost aktualizovaných informací všech zúčastněných.

(10) Některé rostlinné produkty představující riziko šíření infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat by měly být podrobeny veterinárním kontrolám. Seznam těchto produktů by měl být sestaven společně se seznamem třetích zemí nebo částí těchto zemí, ze kterých mohou být tyto produkty vyváženy do Společenství.

(11) Pro malá množství produktů živočišného původu, které cestující dovážejí ze třetích zemí pro svou osobní spotřebu, mohou být uděleny výjimky z postupů veterinárních kontrol. Na některé z těchto produktů se vztahují ochranná opatření v souladu s rozhodnutím Komise 2002/995/ES ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu [7]. Odkaz na tato opatření by měl být zachován až do přijetí trvalých předpisů v tomto odvětví.

(12) Opatření tohoto nařízení nahrazují opatření stanovená v rozhodnutí 93/13/EHS a toto rozhodnutí by tedy mělo být zrušeno.

(13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Veterinární kontroly

1. Kontroly dokladů podle čl. 4 odst. 3 směrnice 97/78/ES se provádějí v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2. Laboratorní kontroly a analýzy úředních vzorků podle čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice 97/78/ES se provádějí v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oznamování příjezdu produktů prostřednictvím společného veterinárního vstupního dokladu

1. Před fyzickým příjezdem zásilky na území Společenství osoba odpovědná za náklad oznámí příjezd produktů veterinárnímu personálu stanoviště hraniční kontroly, na kterém mají být produkty kontrolovány, s použitím společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) podle přílohy III.

2. SVVD se vydává v souladu s obecnými pravidly pro vydávání osvědčení podle příslušných předpisů Společenství.

3. SVVD se vystavuje v originále a kopiích podle pokynů příslušného orgánu, aby vyhovoval požadavkům tohoto nařízení. Osoba odpovědná za náklad vyplní část 1 SVVD a předá jej veterinárnímu personálu stanoviště hraniční kontroly.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, mohou být informace uvedené v SVVD se souhlasem příslušných orgánů, které se zabývají dotyčnou zásilkou, oznámeny předem prostřednictvím telekomunikačních nebo jiných systémů elektronického přenosu dat. V tomto případě musí informace poskytnuté v elektronické podobě odpovídat informacím, které mají být uvedeny v části 1 vzoru SVVD.

Článek 3

Postup po provedení veterinárních kontrol

1. Po provedení veterinárních kontrol podle článku 4 směrnice 97/78/ES vyplní příslušný úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly část 2 SVVD. Pro veterinární schválení zásilky je SVVD podepsán tímto úředním veterinárním lékařem nebo jiným úředním veterinárním lékařem pracujícím pod jeho dohledem.

V případě stanovišť hraniční kontroly, která kontrolují dovoz ryb v souladu s rozhodnutím Komise 93/352/EHS [8], může úkoly úředního veterinárního lékaře, včetně vyplňování a podpisu SVVD, převzít určený zástupce orgánu.

2. Originál SVVD pro zásilky, které byly veterinárně odbaveny, je společně tvořen řádně vyplněnými a podepsanými částmi 1 a 2.

3. Úřední veterinární lékař nebo osoba odpovědná za náklad informuje celní orgány stanoviště hraniční kontroly o veterinárním schválení zásilky podle odstavce 1 předložením originálu SVVD nebo elektronickými prostředky.

- Po skončení celního odbavení [9] doprovází originál SVVD zásilku do prvního zařízení určení.

- Úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly si ponechá kopii SVVD.

- Úřední veterinární lékař předá kopii SVVD osobě odpovědné za náklad.

4. Úřední veterinární lékař uchová originál veterinárního osvědčení nebo dokladů vystavených třetí zemí a doprovázejících zásilku a kopii SVVD nejméně po dobu tří roků. Avšak v případě zásilek produktů v tranzitu nebo pro skladování ve skladu schváleném podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES, které jsou určeny pro konečná místa určení vně Společenství, zásilku nadále doprovázejí originály dovozních veterinárních dokladů a stanoviště hraniční kontroly si ponechá pouze kopie těchto dokladů.

Článek 4

Postup pro veterinárně odbavené zásilky produktů, které jsou dosud pod celním dohledem

1. Pro zásilky produktů, které byly veterinárně odbaveny na stanovišti hraniční kontroly podle čl. 3 odst. 1, ale které zůstávají pod celním dohledem a do volného oběhu jsou propuštěny později, použije se postup uvedený v odstavcích 2, 3 a 4.

2. Originál SVVD doprovází zásilku, která zůstává pod celním dohledem, jedním nebo více zařízeními do doby, než osoba odpovědná za náklad požádá o celní odbavení.

3. Pro první celní odbavení předloží osoba odpovědná za náklad originál SVVD celnímu útvaru příslušnému pro zařízení, kde se zásilka nachází. Se svolením příslušného orgánu tak rovněž může učinit elektronickou cestou.

4. Při žádosti o celní odbavení podle odstavce 3 provozovatel zařízení:

a) si ponechá kopii SVVD doprovázejícího zásilku;

b) zaznamená datum přijetí zásilky a

c) zaznamená datum celního odbavení nebo data tohoto odbavení, je-li zásilka rozdělena na části podle článku 5.

Článek 5

Postup při rozdělení zásilek pod celním dohledem na části

1. Je-li zásilka podle čl. 4 odst. 1 rozdělena na části, originál SVVD je předložen příslušným celním orgánům příslušným pro zařízení, kde je zásilka rozdělena. Kopie SVVD zůstává v zařízení, kde je zásilka rozdělena.

2. Příslušný orgán pro zařízení podle odstavce 1 může vydat ověřenou kopii originálu SVVD, která doprovází každou část zásilky a ve které jsou uvedeny údaje o změněném množství nebo změněné hmotnosti.

Příslušný orgán může provozovateli zařízení, kde je zásilka rozdělena, uložit povinnost uchovávat záznamy, aby byla zajištěna vysledovatelnost různých částí zásilky.

Záznamy a kopie SVVD musí být uchovávány po dobu tří let.

Článek 6

Koordinace s ostatními zúčastněnými orgány

Aby bylo zajištěno, že všechny produkty živočišného původu dovážené do Společenství absolvují veterinární kontroly, příslušné orgány a úřední veterinární lékaři každého členského státu koordinují svou činnost se zúčastněnými orgány, aby získávali veškeré související informace o dovozu živočišných produktů. Běží zejména o:

a) informace dostupné celním útvarům;

b) informace o manifestech plavidel, vlaků nebo letadel;

c) ostatní zdroje informací dostupné hospodářským subjektům silniční, železniční, vodní nebo letecké dopravy.

Článek 7

Přístup k databázím a integrace informačních systémů

Pro účely článku 6 má příslušný orgán přístup k databázím celních útvarů nebo příslušným částem těchto databází.

S výhradou přiměřené ochrany dat jsou informační systémy používané příslušným orgánem, pokud je to možné a kde je to vhodné, integrovány s informačními systémy celních útvarů a hospodářských subjektů, aby byl urychlen přenos informací.

Článek 8

Zvláštní pravidla pro produkty dovážené cestujícími v zavazadlech nebo zasílané jako malé zásilky jednotlivcům

1. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Společenství pro některé produkty, nevztahují se na produkty podle čl. 16 odst. 1 písm. a), b) a d) směrnice 97/78/ES systematické veterinární kontroly uvedené v kapitole 1 této směrnice, mají-li hmotnost menší než 1 kg a jsou-li určeny pro osobní spotřebu.

Tyto produkty se však smějí do Společenství dovážet pouze ze schválených třetích zemí nebo schválených částí třetích zemí.

2. Odstavec 1 se nedotýká ustanovení pro zdraví zvířat a veřejné zdraví příslušných předpisů Společenství.

3. Pro malá balení produktů živočišného původu dovážená do Dánska z Grónska a Faerských ostrovů pro přímou spotřebu jednotlivci je hmotnostní limit podle odstavce 1 stanoven na 5 kg.

4. Pro ryby ulovené při rekreačním rybolovu a dovážené do Finska a Švédska z Ruska v osobních zavazadlech cestujících pro přímou spotřebu jednotlivci je hmotnostní limit podle odstavce 1 stanoven na 15 kg nebo jednu rybu jakékoli hmotnosti.

Článek 9

Veterinární kontroly některých rostlinných produktů

1. Členské státy podrobí rostlinné produkty podle seznamu v příloze IV ze schválených zemí uvedených v příloze V kontrolám dokladů podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení a případně laboratorním kontrolám podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a jiným fyzickým kontrolám uvedeným v příloze III směrnice 97/78/ES.

2. Požadavky směrnice 97/78/ES a tohoto nařízení se vztahují na všechny rostlinné produkty uvedené v příloze IV tohoto nařízení, které mohou zejména s ohledem na svůj původ a následné místo určení představovat riziko šíření infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat.

Článek 10

Používání elektronického osvědčení

Vydávání, používání, přenášení a ukládání SVVD v různých situacích popsaných v tomto nařízení elektronickou cestou závisí na rozhodnutí příslušného orgánu.

Článek 11

Zrušení

Rozhodnutí 93/13/EHS se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

[2] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1.

[3] Úř. věst. L 9, 15.1.1993, s. 33.

[4] Úř. věst. L 101, 23.4.2003, s. 14.

[5] Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 20.

[6] Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 14.

[7] Úř. věst. L 353, 30.12.2002, s. 1.

[8] Úř. věst. L 144, 16.6.1993, s. 25.

[9] Termín "celní odbavení" v tomto nařízení znamená propuštění do volného oběhu podle definice v článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

KONTROLY DOKLADŮ PODLE ČL. 1 ODST. 1

Pro kontroly dokladů u produktů ze třetích zemí se použijí tato pravidla:

1. Příslušný orgán musí pro každou zásilku zkontrolovat stanovené celní použití a určení.

2. Každé osvědčení nebo doklad pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví, který doprovází zásilku produktů pocházejících ze třetí země předloženou stanovišti hraniční kontroly, musí být zkontrolován, aby bylo případně zjištěno,

a) že se jedná o originál osvědčení nebo dokladu;

b) že se vztahuje ke třetí zemi nebo části třetí země, které jsou schválené pro vývoz do Společenství nebo, v případě neharmonizovaných produktů, do příslušného členského státu;

c) že jeho úprava a obsah odpovídají vzoru stanovenému pro produkt a příslušnou třetí zemi nebo, v případě neharmonizovaných produktů, příslušnému členskému státu;

d) že odpovídá obecným zásadám pro vydávání osvědčení podle přílohy IV směrnice Rady 2002/99/ES [1];

e) že byl úplně vyplněn;

f) že se vztahuje na zařízení nebo plavidlo schválené nebo registrované pro vývoz do Společenství nebo, v případě neharmonizovaných produktů, do příslušného členského státu;

g) že je podepsán úředním veterinárním lékařem nebo případně jiným úředním zástupcem a je v něm čitelně a hůlkovým písmem uvedeno jeho/její jméno a úřední hodnost a že barva úředního razítka třetí země a úředního podpisu je jiná než tisková barva osvědčení nebo, v případě elektronických osvědčení, že podpis a razítko jsou předány zabezpečeným systémem;

h) že část 1 SVVD je řádně vyplněna a že v ní uvedené informace odpovídají informacím v ostatních úředních dokladech doprovázejících zásilku.

[1] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

LABORATORNÍ KONTROLY PODLE ČL. 1 ODST. 2

Pro laboratorní kontroly produktů se použijí tato pravidla:

1. Členské státy musí zásilky produktů předložené k dovozu podrobit plánu kontroly, jehož cílem je kontrolovat dodržování předpisů Společenství nebo případně vnitrostátních předpisů, a zejména zjišťovat rezidua, patogenní organismy nebo jiné látky nebezpečné pro člověka, zvířata nebo životní prostředí. Tyto plány kontroly musí být založeny na povaze produktů a riziku, které představují, s ohledem na všechny příslušné kontrolní parametry, jako je četnost a počet dovážených zásilek a výsledky předchozích kontrol.

2. Provádějí-li se v rámci plánů kontroly podle odstavce 1 namátkové kontroly a nepředpokládá se žádné bezprostřední nebezpečí pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat, může být kontrolovaná zásilka propuštěna do volného oběhu před obdržením laboratorních výsledků. V každém případě musí být SVVD doprovázející zásilku opatřen příslušnou poznámkou a příslušný orgán místa určení musí být informován v souladu s článkem 8 směrnice 97/78/ES.

3. Provádějí-li se laboratorní zkoušky na základě podezření z nesrovnalostí, dostupných informací, předchozího hlášení prostřednictvím sytému včasného varování pro potraviny a krmiva nebo ochranného opatření a zkoušky se týkají látky nebo patogenního původce, kteří představují přímé nebo bezprostřední riziko pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví, úřední veterinární lékař příslušný pro stanoviště hraniční kontroly, který prováděl kontrolu, nebo příslušný orgán musí zastavit veterinární odbavení zásilky do doby, než jsou k dispozici uspokojivé výsledky laboratorních zkoušek. Do té doby zůstává zásilka pod úředním dohledem a v pravomoci úředního veterinárního lékaře nebo určeného úředního zástupce stanoviště hraniční kontroly, které provádělo veterinární kontroly.

4. Každý členský stát informuje měsíčně Komisi o negativních i pozitivních výsledcích laboratorních zkoušek, které byly provedeny na jeho stanovištích hraniční kontroly.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SPOLEČNÝ VETERINÁRNÍ VSTUPNÍ DOKLAD (SVVD)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poznámky k osvědčení SVVD [1]

Obecně:

Osvědčení vyplňte hůlkovým písmem. Je-li povoleno kolonku vymazat nebo je-li kolonka bezpředmětná, celou očíslovanou kolonku zřetelně proškrtněte. Pro potvrzení možnosti zaškrtněte rámeček nebo vložte znak

+++++ TIFF +++++

.

Toto osvědčení je třeba vyplnit pro všechny zásilky předkládané na stanovišti hraniční kontroly bez ohledu na to, zda jsou pro zásilky, jež splňují požadavky Evropské unie a jsou určeny k propuštění do volného oběhu, pro zásilky, pro které musí být vypracován plán přepravy, nebo pro zásilky, jež požadavky Evropské unie nesplňují a jsou určeny pro překládku, tranzit nebo umístění do svobodných celních pásem, svobodných celních skladů, celních skladů nebo pro zásobovatele plavidel. Zpracování plánu přepravy se vztahuje na zásilky přijaté za podmínek uvedených v článku 8 směrnice 97/78/ES, které však zůstávají pod veterinárním dohledem, dokud se nedostanou do stanoveného konečného místa určení, a to zejména za účelem dalšího zpracování.

Uvedené kódy ISO odkazují na dvoumístné abecední kódy každé země v souladu s mezinárodní normou.

Část 1

Tuto část vyplní deklarant nebo osoba odpovědná za náklad, jak je definováno v čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Rady 97/78/ES. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Kolonka 1 | Odesílatel/vývozce: uveďte obchodní organizaci, která zásilku odesílá (ve třetí zemi). |

Kolonka 2 | Stanoviště hraniční kontroly: není-li tento údaj na dokladu předtištěn, vyplňte jej. Jednací číslo SVVD je jedinečné jednací číslo vydané stanovištěm hraniční kontroly, které vydává osvědčení (opakuje se v kolonce 25). Číslo jednotky ANIMO náleží stanovišti hraniční kontroly a je uvedeno u názvu stanoviště v seznamu schválených stanovišť hraničních kontrol, který je zveřejněn v Úředním věstníku. |

Kolonka 3 | Příjemce: uveďte adresu osoby nebo obchodní organizace uvedené v osvědčení třetí země. Není-li tato osoba nebo organizace v osvědčení uvedena, může být uveden příjemce v příslušném obchodním dokladu. |

Kolonka 4 | Osoba odpovědná za náklad (také zástupce nebo deklarant): osoba definovaná v čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES, která za zásilku odpovídá při předkládání na stanovišti hraniční kontroly a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů: uveďte jméno a adresu. |

Kolonka 5 | Dovozce: dovozce se nemusí nacházet ve stávajícím stanovišti hraniční kontroly: uveďte jméno a adresu. Jsou-li dovozce a zástupce táž osoba, uveďte "Viz kolonka 4". |

Kolonka 6 | Země původu: země, kde byl konečný výrobek vyroben, zpracován nebo zabalen. |

Kolonka 7 | Země odeslání: země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Evropské unie. |

Kolonka 8 | Uveďte adresu určení v Evropské unii. Tato kolonka se týká jak produktů vyhovujících předpisům (kolonka 19), tak produktů předpisům nevyhovujících (kolonka 22). |

Kolonka 9 | Uveďte předpokládané datum příjezdu zásilek do stanoviště hraniční kontroly. |

Kolonka 10 | Veterinární osvědčení/doklad: datum vydání: datum, kdy byly osvědčení/doklad podepsány úředním veterinárním lékařem nebo příslušným orgánem. Číslo: uveďte jedinečné úřední číslo osvědčení. U produktů ze schváleného zařízení nebo registrovaného plavidla uveďte název a podle potřeby schvalovací nebo registrační číslo. U pejet s embryi, vajíčky nebo spermatem uveďte identifikační číslo schváleného týmu pro odběr. |

Kolonka 11 | Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadla číslo letu a číslo leteckého nákladního listu, u plavidel název plavidla a číslo nákladního listu, u silničního vozidla poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železnice totožnost vlaku a číslo vagónu. |

Kolonka 12 | Druh zboží: uveďte druh zvířete, způsob ošetření, kterému byly produkty podrobeny, a počet a druh balení, které tvoří náklad, např. 50 krabic po 25 kg nebo počet kontejnerů. Zaškrtněte odpovídající přepravní teplotu. |

Kolonka 13 | Kód KN: uveďte nejméně čtyři první číslice příslušného kódu kombinované nomenklatury stanoveného nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ve znění pozdějších předpisů. Tyto kódy jsou rovněž uvedeny v rozhodnutí Komise 2002/349/ES (a jsou rovnocenné číslům harmonizovaného systému). Výhradně v případě produktů rybolovu platí, že pokud se osvědčení vztahuje na zásilku, která obsahuje více než jeden kód produktu, lze tyto další kódy podle potřeby zaznamenat do SVVD. |

Kolonka 14 | Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Je definována jako souhrnná hmotnost produktů ve spotřebitelském balení a se všemi obaly, kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení. |

Kolonka 15 | Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Je definována jako hmotnost samotných produktů bez spotřebitelských balení nebo jiných obalů. Pokud se údaj hmotnosti nehodí, použijte jednotky, např. 100 pejet spermatu po X ml nebo tři biologické kmeny/embrya. |

Kolonka 16 | Uveďte všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů. |

Kolonka 17 | Překládka: Použijte v případě, že zásilka nemá být dovezena na toto stanoviště hraniční kontroly, ale má být přeložena na jiné plavidlo nebo letadlo buď za účelem dovozu do Evropské unie přes jiné stanoviště hraniční kontroly ve Společenství/EHP nebo do místa určení ve třetí zemi. Číslo jednotky ANIMO – viz kolonka 2. |

Kolonka 18 | Tranzit: pro zásilky, které nesplňují požadavky Evropské unie a jsou určeny pro odeslání do třetí země silniční, železniční nebo vodní přepravou přes území Evropské unie nebo příslušného státu EHP. Výstupní stanoviště hraniční kontroly: název stanoviště hraniční kontroly, přes které by produkty měly opustit Evropskou unii. Číslo jednotky ANIMO – viz kolonka 2. |

Kolonka 19 | Produkty vyhovující předpisům: všechny produkty, které jsou předkládány za účelem propouštění do volného oběhu na mezinárodním trhu, včetně produktů, které jsou přijatelné, ale musel pro ně být zpracován "plán přepravy", a produktů, které mohou být propuštěny do volného oběhu poté, co pro propuštění obdržely veterinární schválení, mohou být skladovány pod celním dohledem a celně odbaveny později, a to buď na celním útvaru, pod který stanoviště hraniční kontroly územně spadá, nebo jinde. Produkty nevyhovující předpisům: produkty, které nesplňují požadavky Evropské unie a jsou určeny pro svobodná celní pásma, svobodné celní sklady, celní sklady, zásobitele plavidel či přímo pro plavidla nebo pro tranzit do třetí země. |

Kolonka 20 | Zpětný dovoz se vztahuje na zásilky pocházející z Evropské unie, jimž bylo odepřeno přijetí nebo vstup do třetí země a které mají být vráceny do zařízení původu v Evropské unii. |

Kolonka 21 | Vnitřní trh: použije se pro zásilky, které se předkládají za účelem distribuce na vnitřním trhu. Zaškrtněte kategorii, která odpovídá předložené zásilce. Použije se rovněž pro zásilky, které mohou být po obdržení veterinárního schválení pro propuštění do volného oběhu skladovány pod celním dohledem a celně odbaveny později, a to buď na celním útvaru, pod nějž stanoviště hraniční kontroly územně spadá, nebo jinde. |

Kolonka 22 | Tuto kolonku vyplňte pro všechny produkty, které nesplňují požadavky Evropské unie v okamžiku, kdy je zásilka odeslána do svobodného celního pásma, svobodného celního skladu, celního skladu nebo zásobovateli plavidel a zde skladována pod veterinárním dohledem. Poznámka:kolonky 18 a 22 se vztahují výhradně na veterinární postupy. |

Kolonka 23 | Podpis: podpisem se podepisující rovněž zavazuje přijmout zpět přepravované zásilky, kterým třetí země odepřela vstup. |

Část 2

Tuto část vyplňuje pouze úřední veterinární lékař nebo určený úřední zástupce (podle rozhodnutí Komise 93/352/EHS).

V kolonkách 38 až 41 použijte jinou barvu než černou.

Kolonka 24 | Předchozí SVVD: pokud byl SVVD již vydán, uveďte pořadové číslo tohoto osvědčení. |

Kolonka 25 | Vztahuje se k jedinečnému jednacímu číslu stanoviště hraniční kontroly, které osvědčení vydává, viz kolonka 2. |

Kolonka 26 | Ověření dokladů: vyplní se pro všechny zásilky. |

Kolonka 27 | Pokud kontejnery nejsou otevřené a je pouze zkontrolována plomba v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) bodem i) směrnice 97/78/ES, zaškrtněte "Kontrola plomby". |

Kolonka 28 | Fyzické kontroly: Omezené kontroly se vztahují na režim stanovený rozhodnutím Komise 94/360/EHS, pokud zásilka nebyla podrobena fyzické kontrole, ale považuje se za vyhovující na základě kontrol dokladů a kontrol totožnosti.Poznámka "ostatní" se vztahuje na postup zpětného dovozu, na zboží, pro které byl zpracován plán přepravy, na překládku, tranzit nebo postupy podle článků 12 a 13. Tato místa určení lze odvodit z jiných kolonek. |

Kolonka 29 | Vyplňte kategorii látky nebo patogenního organismu, na které je zásilka vyšetřována. Poznámka "namátkově" označuje odběr vzorků, při němž není zásilka do získání výsledků zadržována, a v takovém případě musí být příslušný orgán v místě určení informován zprávou prostřednictvím systému ANIMO (viz článek 8 směrnice 97/78/ES). Poznámka "při podezření" zahrnuje případy, kdy byla zásilka do získání příznivého výsledku zadržena nebo byla podrobena testům v důsledku předchozího hlášení prostřednictvím sytému včasného varování pro potraviny a krmiva nebo v důsledku platného ochranného opatření. |

Kolonka 30 | Vyplňte, má-li význam pro přijatelnost překládky. Použijte v případě, kdy se dovoz zásilky neuskuteční na tomto stanovišti hraniční kontroly a pokud má být zásilka přeložena na jiné plavidlo nebo letadlo buď za účelem dovozu do Evropské unie přes jiné stanoviště hraniční kontroly ve Společenství/EHP nebo za účelem odeslání do třetí zemi určení. Viz článek 9 směrnice 97/78/ES a rozhodnutí Komise 2000/25/ES. Číslo jednotky ANIMO – viz kolonka 2. |

Kolonka 31 | Tranzit: vyplní se, pokud je možné povolit, aby zásilky, které nesplňují požadavky Evropské unie, byly odesílány do třetí země silniční, železniční nebo lodní dopravou přes území Evropské unie nebo příslušného státu EHP. Toto odeslání musí probíhat pod veterinárním dohledem v souladu s požadavky článku 11 směrnice 97/78/ES a rozhodnutí Komise 2000/208/ES. |

Kolonka 32 | Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jejichž propuštění do volného oběhu na vnitřním trhu bylo schváleno. (Použije se rovněž pro zásilky, které splňují požadavky Evropské unie, z finančních důvodů však nebudou odbaveny okamžitě na stanovišti hraniční kontroly, ale umístí se pod celním dohledem do celního skladu nebo budou odbaveny později a/nebo v jiném místě určení.) |

Kolonky 33 a 34 | Tyto kolonky se použijí pro zásilky, které nemohou být přijaty k propuštění do volného oběhu v souladu s veterinárními předpisy, ale jsou považovány za více rizikové a měly by být pod veterinárním a celním dohledem odeslány do jednoho z kontrolovaných míst určení stanovených ve směrnici 97/78/ES. Tyto zásilky mohou být přijaty do svobodných celních zón, svobodných celních skladů a celních skladů pouze tehdy, jsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 12 odst. 4 směrnice 97/78/ES. |

Kolonka 33 | Tato kolonka se použije, pokud je zásilka přijata, ale pro odeslání do místa určení uvedeného v článku 8 nebo 15 směrnice 97/78/ES musí být zpracován přesný plán přepravy. |

Kolonka 34 | Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, které nesplňují požadavky Evropské unie a jsou určeny k odeslání nebo uložení do skladů schválených v souladu čl. 12 odst. 4 nebo pro hospodářské subjekty schválené v souladu s článkem 13 směrnice 97/78/ES. |

Kolonka 35 | Při odmítnutí dovozu jasně uveďte postup, podle něhož se má postupovat. Uveďte datum, kdy má být navrhované opatření dokončeno. Adresy všech zpracovatelských zařízení je třeba uvést v kolonce 37. Po odmítnutí nebo rozhodnutí o zpracování je rovněž třeba zaznamenat data všech následných opatření do "rejstříku následných opatření". |

Kolonka 36 | Důvody odmítnutí: použije se v případě potřeby pro doplnění příslušných informací. Zaškrtněte příslušný rámeček. Položka 7 se týká hygienických nedostatků, které nejsou zahrnuty v kolonkách 8 a 9, zejména nepravidelností zjištěných při kontrole teploty a hnijících nebo špinavých produktů. |

Kolonka 37 | Uveďte číslo schválení a adresu (nebo název plavidla a přístavu) všech míst určení, ve kterých je vyžadována další veterinární kontrola, tzn. kolonka 33: (zpracování plánu přepravy), kolonka 34: (režim skladování), kolonka 35: (zpracování nebo neškodné odstranění). |

Kolonka 38 | Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu. |

Kolonka 39 | Zde otiskněte úřední razítko stanoviště hraniční kontroly nebo příslušného orgánu. |

Kolonka 40 | Podpis veterinárního lékaře nebo u přístavů, kde se manipuluje pouze s rybami, určeného úředního zástupce v souladu s rozhodnutím Komise 93/352/ES. |

Kolonka 41 | Tuto kolonku vyplní stanoviště hraniční kontroly, přes které zásilka před výjezdem z Evropské unie projela, pokud zásilky přejíždějí přes území Evropské unie a jsou při výjezdu kontrolovány v souladu s rozhodnutím Komise 2000/208/ES. Nejedná-li se o tranzit, může být tato kolonka použita pro případné doplňkové poznámky, např. "páteře neodstraněny" nebo "poplatky zaplaceny". |

Kolonka 42 | Tuto kolonku použije celní správa k doplnění příslušných údajů (např. čísla celního osvědčení T1 nebo T5) v případě, že zásilky po určitou dobu zůstávají pod celním dohledem. Tento údaj se obvykle umístí za podpis veterinárního lékaře. |

Kolonka 43 | Použije se, pokud originál osvědčení SVVD musí zůstat na určitém místě a je třeba vystavit duplikáty osvědčení. |

[1] Poznámky mohou být tištěny a rozšiřovány odděleně od samotného osvědčení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SEZNAM ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKU 9

Rostlinné produkty, na které se vztahují veterinární kontroly:

1. sláma

2. seno

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SEZNAM ZEMÍ PODLE ČLÁNKU 9

Část I: Země, ze kterých smějí členské státy dovážet seno a slámu

Austrálie

Bělorusko

Bulharsko

Kanada

Chile

Chorvatsko

Grónsko

Island

Nový Zéland

Rumunsko

Jihoafrická republika (vyjma část kontrolované oblasti slintavky a kulhavky ve veterinárním regionu Severní a Východní Transvaal, v oblasti Ingwavuma veterinárního regionu Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od 28° zeměpisné délky)

Švýcarsko

Spojené státy americké

Část II: Země, ze kterých smějí členské státy dovážet seno a slámu do 30. dubna 2004

Kypr

Česká republika

Estonsko

Maďarsko

Lotyšsko

Litva

Malta

Polsko

Slovensko

Slovinsko

--------------------------------------------------