17.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/28


SMĚRNICE KOMISE 2004/94/ES

ze dne 15. září 2004,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 4 písm. a) bodu 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měl by se stanovit obsah přílohy IX směrnice 76/768/EHS, který by zahrnoval seznam alternativních metod nahrazujících zkoušení na zvířatech, které byly validovány Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska a které nejsou uvedeny v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (2).

(2)

Protože zkoušení na zvířatech nemůže být alternativními metodami zcela nahrazeno, mělo by být v příloze IX uvedeno, zda alternativní metoda nahrazuje zkoušení na zvířatech zcela nebo částečně.

(3)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Kromě metod, které jsou uvedeny v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS, neexistují v současné době žádné alternativní metody validované ECVAM.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Znění přílohy této směrnice se vkládá do přílohy IX směrnice 76/768/EHS.

Článek 2

1.   Nejpozději do 21. září 2004 přijmou členské státy právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

2.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. září 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/88/ES (Úř. věst. L 287, 8.9.2004, s. 5).

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Následující znění se vkládá do přílohy IX směrnice 76/768/EHS:

„PŘÍLOHA IX

SEZNAM VALIDOVANÝCH ALTERNATIVNÍCH METOD NAHRAZUJÍCÍCH ZKOUŠENÍ NA ZVÍŘATECH

Tato příloha uvádí alternativní metody validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky této směrnice a které nejsou uvedeny v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Protože zkoušení na zvířatech nemůže být alternativními metodami zcela nahrazeno, mělo by být v příloze IX uvedeno, zda konkrétní alternativní metoda nahrazuje zkoušení na zvířatech zcela nebo částečně.

Referenční číslo

Validované alternativní metody

Rozsah nahrazení zcela nebo částečně

A

B

C“