32004L0065Úřední věstník L 125 , 28/04/2004 S. 0043 - 0043


Směrnice Komise 2004/65/ES

ze dne 26. dubna 2004,

kterou se mění směrnice 2003/68/ES, pokud jde o lhůty

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Komise 2003/68/ES [2] se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek trifloxystrobinu, karfentrazonethylu, mesotrionu, fenamidonu a isoxaflutolu do přílohy I uvedené směrnice.

(2) Po zařazení nové účinné látky je třeba poskytnout členským státům přiměřené období, ve kterém provedou ustanovení směrnice 91/414/EHS pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku, a zejména přezkoumají stávající dočasná povolení a nejpozději do konce tohoto období nahradí tato povolení konečnými povoleními nebo je v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS změní či odejmou.

(3) Lhůty pro provedení uvedené ve směrnici 2003/68 neodpovídají lhůtám stanoveným pro jiné nové účinné látky. Aby mohl být přístup u všech látek spadajících do současné etapy přezkoumávání harmonizován, je třeba vyhnout se významným rozdílům mezi lhůtami použitelnými pro různé nové účinné látky.

(4) Směrnice 2003/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 3 směrnice 2003/68/ES se mění takto:

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující trifloxystrobin, karfentrazon-ethyl, mesotrion, fenamidon nebo isoxaflutol, ať už jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. září 2003 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto rozhodnutí členské státy

a) v případě přípravku obsahujícího trifloxystrobin, karfentrazon-ethyl, mesotrion, fenamidon a isoxaflutol jako jedinou účinnou látku podle potřeby změní nebo odejmou povolení nejpozději do 31. března 2005; nebo

b) v případě přípravku obsahujícího trifloxystrobin, karfentrazon-ethyl, mesotrion, fenamidon nebo isoxaflutol jako jednu z více účinných látek podle potřeby změní nebo odejmou povolení do 31. března 2005 nebo do data stanoveného pro takovou změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky doplňují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, podle toho, které ze dvou dat je pozdější."

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/30/ES (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50).

[2] Úř. věst. L 177, 16.7.2003, s. 12.

--------------------------------------------------