32004L0051Úřední věstník L 164 , 30/04/2004 S. 0164 - 0172


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES

ze dne 29. dubna 2004,

kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4] s ohledem na společný postoj schválený dohodovacím výborem dne 23. března 2004,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 [5] stanoví, že železničním podnikům, které jsou držiteli licence, se udělují přístupová práva na transevropskou železniční nákladní síť a nejpozději od roku 2008 na celou síť pro mezinárodní železniční nákladní dopravu.

(2) Rozšíření uvedených přístupových práv na mezinárodní železniční nákladní dopravu po celé síti s účinkem od 1. ledna 2006 by mělo vést oproti očekávání k vyššímu přínosu s ohledem na přesun přeprav mezi druhy dopravy a na rozvoj mezinárodní nákladní železniční dopravy.

(3) Rozšíření uvedených přístupových práv na všechny druhy nákladní železniční dopravy s účinkem od 1. ledna 2007 v souladu se zásadou svobody poskytování služeb by zlepšilo výkonnost železniční dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy. Rovněž by přispěly k trvalé stabilitě železniční dopravy mezi členskými státy a na jejich území podporou hospodářské soutěže a umožněním vstupu nového kapitálu a nových podniků.

(4) Tato směrnice je součástí uceleného souboru opatření oznámených v bílé knize o dopravní politice a zahrnujícího směrnici 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [6], směrnici 2004/50/ES, kterou se mění směrnice o interoperabilitě [7], a nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské železniční agentury (nařízení o agentuře) [8]. Tento soubor opatření, označovaný jako "druhý železniční balíček", byl přijat za účelem dalšího rozvoje právního rámce Společenství v oblasti železnic vytvořeného zejména směrnicemi 2001/12/ES [9], 2001/13/ES [10] a 2001/14/ES [11], označovanými jako "první železniční balíček". S cílem doplnit právní rámec a pokračovat v úsilí o vytvoření integrovaného evropského železničního prostoru navrhla Komise dne 3. března 2004 třetí soubor opatření, který dále přispěje k dosažení cíle této směrnice. Tento navrhovaný třetí krok se týká udělování osvědčení pro strojvedoucí, kvality služeb v železniční nákladní dopravě, práv cestujících v mezinárodní železniční přepravě a otevření trhu mezinárodní železniční osobní dopravy. Evropský parlament hlasoval již v říjnu 2003, během projednávání tohoto návrhu, o pozměňovacím návrhu, který směřuje k otevření trhu u veškeré osobní dopravy do roku 2008. Evropský parlament a Rada se dohodly na pilném přezkoumání třetího souboru opatření. V souvislosti s otevřením trhu mezinárodní osobní dopravy musí být datum 2010, které navrhla Komise, považováno za cíl, který umožní náležitou přípravu všech dopravců.

(5) Komise by měla sledovat rozvoj dopravy, bezpečnosti, pracovních podmínek a situace dopravců a měla by do 1. ledna 2006 předložit zprávu o uvedeném vývoji, případně doprovázenou i novými návrhy, které by představovaly základ pro vytvoření nejlepších možných podmínek pro hospodářství členských států, železniční podniky a jejich zaměstnance a pro uživatele železnice.

(6) Nákladní železniční doprava nabízí značné možnosti pro vytváření nových dopravních služeb a zlepšení stávajících služeb na vnitrostátní i evropské úrovni.

(7) Má-li být nákladní železniční doprava plně konkurenceschopná, musí zvyšovat nabídku komplexních služeb, včetně dopravy mezi členskými státy a dopravy uvnitř jejich území.

(8) Vzhledem k tomu, že bezpečnost železnice je upravena směrnicí 2004/49/ES jako součást nového uceleného právního rámce Společenství pro odvětví železnic, měla by být ustanovení o bezpečnosti obsažená ve směrnici 91/440/EHS zrušena.

(9) Směrnice 91/440/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/440/EHS se mění takto:

1. V článku 7 se dnem vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství zrušuje odstavec 2.

2. Článek 10 se mění takto:

a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Železničním podnikům ve smyslu článku 2 se za srovnatelných podmínek uděluje přístup k transevropské železniční síti nákladní dopravy vymezené v článku 10a a v příloze I, a nejpozději do 1. ledna 2006 k celé železniční síti za účelem provozování služeb mezinárodní přepravy zboží.

Dále je železničním podnikům ve smyslu článku 2 nejpozději do 1. ledna 2007 udělen za srovnatelných podmínek přístup k infrastruktuře ve všech členských státech za účelem poskytování všech druhů služeb nákladní železniční dopravy.";

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Každý železniční podnik provozující železniční dopravu uzavře nezbytné veřejnoprávní nebo soukromoprávní dohody s provozovateli využívané železniční infrastruktury. Podmínky těchto dohod vztahují musí být nediskriminační a transparentní, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti [12].";

c) Oodstavec 6 se nahrazuje tímto:

"6. Přístupové tratě k terminálům a přístavům souvisejícím s činnostmi železniční dopravy uvedenými v odstavcích 1, 2 a 3, které slouží nebo mohou sloužit více než jednomu koncovému uživateli, a nabídka služeb v těchto terminálech a přístavech se poskytují všem železničním podnikům nediskriminačně a transparentně a požadavky železničních podniků mohou být omezovány pouze v případě, že v rámci železnice existují alternativy proveditelné za tržních podmínek.";

d) odstavec 8 se nahrazuje tímto:

"8. Do 1. ledna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Radě zprávu o provádění této směrnice.

Tato zpráva se bude týkat

- provádění této směrnice v členských státech a činnosti, kterou vykonaly jednotlivé dotčené orgány,

- vývoje trhu, zejména tendencí v mezinárodní dopravě, činností a tržního podílu všech účastníků trhu včetně nově vstupujících podniků,

- vlivu na celé odvětví dopravy, zvláště pokud jde o přesun přeprav mezi druhy dopravy,

- vlivu na úroveň bezpečnosti v každém členském státě,

- pracovních podmínek v odvětví v každém členském státě.

V případě potřeby se ke zprávě přiloží vhodné návrhy nebo doporučení o pokračování činnosti Společenství za účelem rozvoje železničního trhu a právního rámce, který jej upravuje."

3. V čl. 10b odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

"c) stavu evropské železniční sítě,".

4. Článek 14 se zrušuje.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 291 E, 26. 11. 2002, s. 1.

[2] Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 131.

[3] Úř. věst. C 66, 19.3.2003, s. 5.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2003 (Úř. věst. C 38 E, 12.2.2004, s. 89), společný postoj Rady ze dne 26. června 2003 (Úř. věst. C 270 E, 11.11.2003, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 23. října 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení ze dne 22. dubna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004.

[5] Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1).

[6] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 16.

[7] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 40.

[8] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 3.

[9] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1.

[10] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 26.

[11] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/844/ES (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 30).

[12] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/844/ES (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 30).

--------------------------------------------------