16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/65


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se mění rozhodnutí 97/222/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků

(oznámeno pod číslem K(2004) 4563)

(Text s významem pro EHP)

(2004/857/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 a na článek 16 ve spojení s čl. 21a odst. 1 první odrážkou uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS a pokud jde o patogenní původce směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 97/222/ES (4) stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků.

(2)

S cílem zajistit transparentnost a harmonizaci kódů pro některé režimy ošetření uvedené v tabulkách v části II a III přílohy rozhodnutí 97/222/ES je třeba změnit a upřesnit některé poznámky pod čarou, které obsahují odkazy na původ a provenienci čerstvého masa.

(3)

V popisu regionalizovaných území v části I přílohy rozhodnutí 97/222/ES jsou uvedeny neaktuální odkazy na právní předpisy, které jsou již zrušeny a nahrazeny novými akty. Z toho důvodu je třeba tyto odkazy aktualizovat. Odpovídající kódy území a režimů ošetření v části II přílohy rozhodnutí 97/222/ES by proto rovněž měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

(4)

Části I, II a IV přílohy rozhodnutí 97/222/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a pro zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Komise 97/222/ES se mění takto:

1.

Část I přílohy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.

Část II přílohy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

3.

Část IV přílohy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je použitelné ode dne 23. prosince 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2004.

Za Komise

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 60).

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2001, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 39. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/245/ES (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 62).


PŘÍLOHA I

„Popis regionalizovaných území stanovených pro země uvedené v části II a III

Země

Území

Název území

Kód

Verze

Argentina

AR

 

Celá země

AR-1

1/2004

Celá země kromě provincií Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Provincie Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

Bulharsko

BG

 

Celá země

BG-1

Jak je popsáno v části I přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS (1) (v posledním znění)

BG-2

Jak je popsáno v části I přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS (1) (v posledním znění)

Brazílie

BR

 

Celá země

BR-1

Jak je popsáno v příloze I rozhodnutí Komise 94/984/ES (2) (v posledním znění)

Srbsko a Černá Hora

CS

 

Celá země, jak je popsáno v části I přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS (1) (v posledním znění)

Malajsie

MY

 

Celá země

MY-1

95/1

Pouze poloostrovní (západní) Malajsie“


(1)  Úř. věst. L 146, 14.6.1976, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 378, 31.12.1994, s. 11.


PŘÍLOHA II

„ČÁST II

Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků do Evropského společenství

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Domácí skot

2.

Farmová spárkatá zvěř (kromě prasat)

Domácí ovce/kozy

1.

Domácí prasata

2.

Farmová spárkatá zvěř (prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Domácí drůbež

2.

Farmová pernatá zvěř

Domácí králíci a farmoví zajícovití

Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)

Černá zvěř

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)

Volně žijící lovné ptactvo

Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrálie

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulharsko BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulharsko BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulharsko BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazílie

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazílie BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bělorusko

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švýcarsko

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Čínská lidová republika

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Srbsko a Černá Hora

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grónsko

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorvatsko

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Keňa

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korejská republika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexiko

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajsie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajsie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nový Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumunsko

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rusko

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazijsko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thajsko

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisko

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turecko

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Spojené státy americké

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Jihoafrická republika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX“

XXX: Masné výrobky obsahující maso těchto druhů nejsou povoleny.


(1)  Pokud jde o požadavky na minimální ošetření pro pasterizované masné výrobky a biltong, viz část III této přílohy.

(2)  Pro masné výrobky z čerstvého masa zvířat poražených po 1. březnu 2002.

(3)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie: prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země po uzavření příslušných jednání, která probíhají v rámci Spojených národů.

XXX: Masné výrobky obsahující maso těchto druhů nejsou povoleny.


PŘÍLOHA III

„ČÁST IV

Vysvětlivky ke kódům použitým v tabulkách v části II a III

Bez zvláštního režimu ošetření:

A

=

Pro masný výrobek nebyla stanovena z veterinárního hlediska žádná konkrétní minimální teplota nebo jiné ošetření. Aby jej však bylo možné považovat za ‚masný výrobek‘, musí být maso zpracováno takovým způsobem, aby na povrchu řezu již nevykazovalo znaky čerstvého masa, a použité čerstvé maso musí rovněž vyhovovat veterinárním předpisům upravujícím vývoz čerstvého masa do Evropského společenství.

Zvláštní režimy ošetření – seřazeno sestupně podle náročnosti:

B =

Ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě Fo 3 nebo vyšší.

C = A

Při ošetření masného výrobku musí být v jádře masa dosaženo teploty nejméně 80 °C.

D = A

Při zpracování masných výrobků musí být v jádře masa dosaženo teploty 70 °C, nebo jde-li o šunku, musí být při ošetření sestávajícím z přirozené fermentace a zrání po dobu nejméně devíti měsíců dosaženo těchto charakteristik:

hodnoty Aw 0,93 nebo nižší,

hodnoty pH 6,0.

E =

V případě výrobků typu ‚biltong‘ musí být při ošetření dosaženo:

hodnoty Aw 0,93 nebo nižší,

hodnoty pH 6,0 nebo nižší.

F = A

Tepelné ošetření, při kterém je v jádře dosaženo teploty nejméně 65 °C po dobu nezbytnou k dosažení pasterizační hodnoty (pv) 40 nebo vyšší.“