32004D0791Úřední věstník L 138 , 30/04/2004 S. 0031 - 0039


Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES

ze dne 21. dubna 2004

o zavedení akčního programu Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této oblasti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 a čl. 150 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Smlouva stanoví, že úkolem Společenství je přispívat k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou a doplňováním činnosti členských států, provádět politiku odborného vzdělávání a přípravy, která podporuje a doplňuje činnost členských států, a napomáhat rozvoji spolupráce se třetími zeměmi.

(2) Prohlášení z Laekenu připojené k závěrům zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 14. a 15. prosince 2001, uvádí, že jedním ze základních úkolů, které má Evropská unie řešit, je přiblížit občanům evropský projekt a evropské instituce.

(3) Podrobný pracovní program průběžné kontroly cílů vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě [3], který přijala Rada dne 14. června 2002, stanoví program činnosti vyžadující podporu na úrovni Společenství.

(4) Prohlášení Evropské unie vydané při příležitosti 50. výročí Všeobecné deklarace lidských práv ve Vídni dne 10. prosince 1998 uvádí, že Unie by měla dále rozvíjet spolupráci v oblasti lidských práv, jako jsou například činnosti spojené se vzděláváním a odbornou přípravou, ve spolupráci s ostatními příslušnými organizacemi a zajistit návaznost na program evropských univerzit v oblasti lidských práv a demokratizace organizovaný patnácti evropskými univerzitami.

(5) Závěry zasedání Evropské rady v Kolíně dne 4. června 1999 uváděly, že z důvodu udržitelnosti a pokračování programu evropských univerzit v oblasti lidských práv a demokratizace "je třeba i nadále věnovat pozornost problematice rozpočtového zabezpečení".

(6) Položky A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 a B3-304 souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2003 a předcházející rozpočtové roky jsou určeny na podporu v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání.

(7) Subjekty sledující cíle obecného evropského zájmu jsou Evropská univerzita poskytující postgraduální kurzy celoevropského rozsahu v oblasti práva, ekonomie, politologie, společenských a humanitních věd, Evropský univerzitní institut přispívající k rozvoji evropského kulturního a vědeckého dědictví prostřednictvím vysokého školství a výzkumu, Evropský institut veřejné správy, který připravuje vnitrostátní zaměstnance jak pro státní správy jednotlivých států, tak i pro evropskou úroveň v oblasti evropské integrace, Akademie evropského práva v Trevíru poskytující právním odborníkům i uživatelům vzdělání v oblasti evropského práva na univerzitní úrovni, Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci nabízející evropský magisterský stupeň a program rozšířených odborných stáží a další služby související se vzděláváním, odbornou přípravou a výzkumem v oblasti podpory lidských práv a demokratizace, Evropská agentura pro rozvoj zvláštního vzdělávání, jejímž cílem je zlepšit kvalitu speciální pedagogiky a podporovat udržitelnou evropskou spolupráci v této oblasti, a Mezinárodní středisko evropského vzdělávání nabízející učení, školení a výzkum v otázkách europeizace, globalizace, federalismu, regionalismu a transformace současných společenských struktur.

(8) Je zde zvýšená potřeba vzdělávání soudců jednotlivých členských států v oblasti uplatňování práva Společenství a je třeba, aby Společenství toto vzdělávání podporovalo, zejména v důsledku přijetí nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy [4], které zvýšilo pravomoc vnitrostátních soudů při používání těchto ustanovení smlouvy.

(9) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5] (dále jen "finanční nařízení"), vyžaduje přijetí základního právního aktu, který by zastřešoval tyto stávající činnosti v oblasti podpory.

(10) Evropský parlament, Rada a Komise se při přijímání finančního nařízení zavázaly zajistit, aby tento základní právní akt vstoupil v platnost od rozpočtového roku 2004. Komise se zavázala vzít v úvahu připomínky vůči rozpočtu v souvislosti s jeho plněním.

(11) V rámci finančního nařízení je nezbytné zajistit odpovídající stabilitu a kontinuitu financování, pokud jde o instituce, jimž Evropské společenství poskytlo finanční podporu v předcházejících letech.

(12) Je třeba zajistit potřebnou územní působnost programu za účelem rozšíření do přistupujících členských států a v souvislosti s některými činnostmi případně i do zemí ESVO/EHP a kandidátských zemí.

(13) Veškeré financování ze státních zdrojů, nikoliv ze zdrojů Společenství, musí být v souladu s články 87 a 88 Smlouvy.

(14) Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který tvoří pro rozpočtový orgán během každoročního rozpočtového procesu referenční rámec ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [6].

(15) Každá podpora poskytnutá na základě tohoto rozhodnutí musí zcela splňovat zásady subsidiarity a proporcionality,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl a činnosti programu

1. Toto rozhodnutí zavádí akční program Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (dále jen "program") na podporu subjektů a jejich činností, jejichž cílem je usilovat o rozšíření a prohloubení znalostí vytváření Evropy, případně přispět k dosažení cílů společné politiky v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání, a to jak uvnitř, tak i vně Společenství.

2. Obecným cílem programu je podpora činností subjektů v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání.

Tento program zahrnuje tyto činnosti:

a) probíhající pracovní program subjektu, který působí na evropské nebo světové úrovni a sleduje cíl v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání, který je v obecném evropském zájmu nebo je součástí politiky Evropské unie;

b) konkrétní akci podporující činnost Evropské unie v této oblasti, poskytování informací o evropské integraci a cílech, které Unie ve svých mezinárodních vztazích sleduje, nebo podpory akce Společenství a jejího předávání na vnitrostátní úrovni.

Tyto činnosti musí zejména přispívat nebo být způsobilé přispívat k rozvoji a provádění politiky Společenství v oblasti spolupráce a akcí v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání.

3. Program začíná 1. ledna 2004 a končí 31. prosince 2006.

Článek 2

Přístup k programu

Pokud má být subjekt způsobilý pro přidělení grantu, musí splňovat požadavky uvedené v příloze a mít tyto vlastnosti:

a) jedná se o nezávislou a neziskovou právnickou osobu, která působí převážně v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a jejímž cílem je veřejně prospěšná činnost;

b) jedná se o subjekt právně zřízený před více než dvěma lety a jeho účetní závěrky za poslední dva roky ověřil registrovaný auditor;

c) jeho činnosti jsou v souladu se zásadami charakteristickými pro činnost Společenství v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání a zohledňují priority stanovené v příloze.

Ve výjimečných případech může Komise udělit výjimku z požadavku uvedeného v prvním pododstavci písm. b) za předpokladu, že tím není ohrožena ochrana finančních zájmů Společenství.

Článek 3

Účast třetích zemí

Činností prováděných v rámci programu se mohou účastnit subjekty usazené v:

a) přistupujících státech, které dne 16. dubna 2003 podepsaly smlouvu o přistoupení;

b) zemích ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP;

c) Rumunsku a Bulharsku, přičemž se podmínky účasti stanoví v souladu s evropskými dohodami, dodatečnými protokoly k nim a rozhodnutími příslušných Rad přidružení;

d) v Turecku, přičemž se podmínky účasti stanoví v souladu s rámcovou dohodou o obecných zásadách účasti Turecké republiky v programech Společenství [7] uzavřenou mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou dne 26. února 2002.

Článek 4

Výběr příjemců

Program zahrnuje dvě skupiny příjemců:

a) skupina 1: granty na provozní náklady přidělované přímo příjemcům uvedeným v bodu 2 přílohy;

b) skupina 2: podpora určená evropským sdružením činným v oblasti vzdělávání nebo odborného vzdělávání, podpora činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaměřeného na evropskou integraci, včetně projektu kateder Jeana Monneta, podpora činností přispívajících k dosažení budoucích cílů evropských systémů vzdělávání a odborného vzdělávání a podpora odborného vzdělávání soudců jednotlivých států v oblasti evropského práva a podpora organizací zabývajících se spoluprací soudů. Příjemci jsou vybírání na základě výzvy k předkládání návrhů v souladu s obecnými kritérii stanovenými v příloze.

Článek 5

Přidělení grantu

Granty určené pro různé činnosti v rámci programu se přidělují v souladu s ustanoveními odpovídající části přílohy.

Článek 6

Finanční ustanovení

1. Finanční rámec pro provádění programu na období uvedené v čl. 1 odst. 3 se stanoví na 77 milionů EUR.

2. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

Článek 7

Provádění

Za provádění tohoto programu odpovídá Komise v souladu s přílohou.

Článek 8

Sledování a hodnocení

1. Nejpozději 31. prosince 2007 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dosahování cílů programu.

Tato zpráva mimo jiné vychází z vnější hodnotící zprávy, která musí být předložena nejpozději do konce roku 2006 a která alespoň zhodnotí celkovou vhodnost a soudržnost programu, účinnost jeho plnění (příprava, výběr, provádění činností) a celkovou a individuální účinnost různých činností z hlediska dosahování cílů stanovených v článku 1 a v příloze.

Kromě toho Komise jednou ročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění programu.

2. Evropský parlament a Rada v souladu se Smlouvou rozhodnou o pokračování programu od 1. ledna 2007.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 52.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 22. prosince 2003 (Úř. věst. C 72 E, 23.3.2004, s. 19), postoj Evropského parlamentu ze dne 10. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004.

[3] Úř. věst. C 142, 14.6.2002, s. 1.

[4] Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

[5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).

[7] Úř. věst. L 61, 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. ÚVOD

Cíle stanovené v článku 1 jsou prováděny prostřednictvím akcí stanovených v této příloze.

Tato příloha obsahuje dva hlavní druhy akcí:

- první druh, akce 1 a 2, která jsou zaměřeny na podporu určitých institucí nebo vybraných sdružení činných na evropské úrovni v oblastech vzdělávání a dalšího vzdělávání,

- druhý druh, akce 3, která je zaměřena na podporu určitých činností nebo projektů zaměřených na evropskou integraci (akce 3A) nebo na podporování politik Evropské unie v oblastech vzdělávání a odborného vzdělávání mimo programy Společenství v těchto oblastech (akce 3B), nebo na podporu odborného vzdělávání v oblasti evropského práva určeného zejména pro soudce jednotlivých států (akce 3C).

2. PROVÁDĚNÍ PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ

Činnosti subjektů způsobilých pro financování Společenstvím v rámci programu patří do jedné z těchto oblastí:

Akce 1: Podpora určitých institucí činných v oblastech vzdělávání a odborného vzdělávání

Granty určené na tuto činnost v rámci programu se mohou přidělovat na úhradu některých provozních a administrativních nákladů těchto institucí, které sledují dosahování cíle obecného evropského zájmu a které jsou činné v těchto oblastech:

- Evropská univerzita (fakulty v Bruggách a v Natolinu) zajišťující postgraduální evropská studia v oborech právo, ekonomika, politické a sociální vědy a humanitní vědy,

- Evropský univerzitní institut ve Florencii, který přispívá k rozvoji evropského kulturního a vědeckého dědictví prostřednictvím vysokoškolského vzdělání a výzkumu,

- Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu, který poskytuje odborné vzdělání jak pro úředníky jednotlivých států, tak pro evropské úředníky, které jim umožňuje plnit jejich povinnosti v oblasti evropské integrace,

- Akademie evropského práva v Trevíru poskytující další vzdělávání na univerzitní v oblasti evropského práva odborníkům i uživatelům,

- Evropské meziuniverzitní centrum pro lidská práva a demokratizaci nabízející pokračování evropských magisterských studií v oblasti lidských práv a demokratizace, program rozšířených odborných stáží (Advanced Internships Programme) a další služby související se vzděláváním, odbornou přípravou a výzkumem v oblasti podpory lidských práv a demokratizace,

- Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, jejímž cílem je zlepšení kvality speciální pedagogiky a vytvoření extenzivní a dlouhodobé evropské spolupráce v této oblasti,

- Mezinárodní středisko evropského vzdělávání v oblasti studia, vzdělávání, odborného vzdělávání a výzkumu v otázkách evropského a světového sjednocování, federalismu, regionalismu a měnících se struktur současné společnosti z hlediska světového federalismu.

Komise může přidělit granty výše uvedeným institucím po předání příslušného pracovního plánu a rozpočtu. Granty mohou být přidělovány na období jednoho roku nebo opakovaně v rozsahu rámcové partnerské dohody uzavřené s Komisí.

Na granty přidělené pro tuto činnost se nevztahuje zásada postupného snižování stanovená v čl. 113 odst. 2 finančního nařízení.

Činnosti institucí podporovaných v souvislosti s touto akcí se mohou konat v rámci Evropské unie nebo mimo něj.

Zdroje, které se závazně přidělí na akci 1, se pohybují v rozmezí nejméně 58 % a nejvýše 65 % celkového rozpočtu, který je k dispozici pro tento program.

Akce 2: Podpora evropských organizací činných v oblasti vzdělávání nebo odborného vzdělávání

Granty určené na tuto akci v rámci programu se mohou přidělovat na úhradu některých provozních a administrativních nákladů evropských organizací činných v oblasti vzdělávání nebo odborného vzdělávání a splňujících tato minimální kritéria:

- existují jako subjekt usilující o dosažení cíle obecného evropského významu, jak jej vymezuje článek 162 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení stanovených nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 [1],

- jsou činné v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání na evropské úrovni a sledují jasné, řádně stanovené cíle stanovené v zakladatelské listině,

- mají členy alespoň ve dvanácti členských státech Evropské unie,

- skládají se z vnitrostátních, regionálních nebo místních sdružení,

- mají sídlo a právní postavení v jednom z členských států Evropské unie,

- svou činnost vykonávají většinou v členských státech Evropské unie, v zemích patřících k Evropskému hospodářskému prostoru anebo v kandidátských zemích.

Granty na tuto akci jsou přidělovány vybraným návrhům, které byly předloženy na základě jedné nebo více zveřejněných výzev k předkládání návrhů. Grant přidělený Společenstvím nepokrývá více než 75 % způsobilých nákladů stanovených ve schváleném pracovním plánu sdružení. Granty mohou být přidělovány na dobu jednoho roku nebo opakovaně v rozsahu rámcové partnerské dohody uzavřené s Komisí.

Na granty přidělené na tuto činnost se nevztahuje zásada postupného snižování stanovená v čl. 113 odst. 2 finančního nařízení.

Vázané prostředky přidělené v rámci akce 2, činí nejvýše 4 % celkového rozpočtu pro tento program.

Akce 3A: Podpora činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání týkajícího se evropské integrace včetně projektu kateder Jeanna Monneta

Tato akce podporuje činnosti Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které v univerzitních kruzích zvyšuje povědomí o evropské integraci a o cílech Unie v rámci jejích mezinárodních vztahů, nebo podporuje činnost Společenství a její předávání na vnitrostátní úrovni.

Činnosti podporované v rámci této akce mohou probíhat jak v zemích Evropské unie, tak i v zemích mimo Evropskou unii.

V souladu s článkem 2 rozhodnutí se to zejména týká:

- provádění studií evropské integrace na univerzitách,

- vzniku a podpory vnitrostátních sdružení učitelů se specializací na evropskou integraci,

- podpory úvah a diskusí o procesu evropské integrace,

- podpory akademického výzkumu prioritních záležitostí EU, jako je například budoucnost Evropy nebo dialog mezi národy a kulturami, včetně výzkumu prováděného mladými akademickými pracovníky.

Granty na tuto akci jsou přidělovány vybraným návrhům, které byly předloženy na základě jedné nebo více zveřejněných výzev k předkládání návrhů. Grant přidělený Společenstvím nekryje více než 75 % způsobilých nákladů na činnosti vybrané k financování této akce.

Vázané prostředky přidělené v rámci akce 3A se pohybují v rozmezí nejméně 20 % a nejvýše 24 % celkového rozpočtu pro tento program.

Akce 3B: Podpora činností přispívajících k dosažení budoucích cílů systémů vzdělávání a odborného vzdělávání v Evropě

Akce 3B se týká podpory, provádění, zvyšování informovanosti a podpůrných činností souvisejících s průběžnou kontrolou plnění tří cílů, které pro evropské systémy vzdělávání a odborného vzdělávání schválila Evropská rada na období do roku 2010 [2]:

- zlepšení kvality a účinnosti systémů vzdělávání a odborného vzdělávání v rámci Evropské unie,

- usnadnění přístupu ke všem systémům vzdělávání a odborného vzdělávání,

- otevření systémů vzdělávání a odborného vzdělávání širšímu světu,

a dalších 13 dílčích cílů souvisejících s těmito hlavními cíli. Součástí těchto činností mohou být výhledové přístupy pokrývající období do roku 2010 a mohou se týkat jak vnitřních evropských aspektů, tak i aspektů určujících postavení Evropy v rámci celého světa.

Jednotlivé druhy činností podporovaných v rámci této akce se skládají ze zavádění otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména prostřednictvím vzájemného hodnocení, dále z výměny správných postupů, výměny informací a z nastavení ukazatelů a měřítek.

Jedná se především o tyto činnosti:

- podpora studií, šetření a výzkumu spojených s dosažením konkrétních budoucích cílů,

- setkání odborníků, semináře, konference a studijní pobyty podporující provádění podrobného pracovního programu v souvislosti s cíli,

- příprava a provádění informačních a publikačních činností, které mají za úkol rozšiřovat informovanost ve vzdělávacích kruzích, včetně činností, které mají podporovat akce Evropské unie v těchto oblastech a zlepšit kvalitu, celkovou dostupnost a otevřenost evropských vzdělávacích systémů širšímu světu,

- různé činnosti podporující činnost Společenství zapojením činitelů z občanské společnosti na vnitrostátní nebo evropské úrovni do oblastí vzdělávání a odborného vzdělávání.

Tato činnost bude prováděna prostřednictvím grantů přidělených vybraným návrhům, které byly předloženy na základě jedné nebo více zveřejněných výzev k předkládání návrhů.

Granty se mohou přidělovat institucím založeným v jednom z členských států Evropské unie, v zemích, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo v kandidátských zemích. Na činnosti související se třetím cílem (otevření systémů vzdělávání a odborného vzdělávání širšímu světu) se mohou granty výjimečně přidělit i institucím, které jsou založeny v jiných třetích zemích.

Grant poskytnutý Společenstvím nebude za obvyklých okolností krýt více než 75 % způsobilých nákladů vybraných návrhů.

Prostředky vázané v rámci akce 3B se pohybují v rozmezí nejméně 9 % a nejvýše 14 % celkového rozpočtu pro tento program.

Akce 3C: Podpora odborného vzdělávání soudců z jednotlivých států v oblasti evropského práva

Granty na tuto akci mohou být přidělovány pro podporu činností prováděných organizacemi pro soudní spolupráci a dalších činností podporujících odborné vzdělávání v oblasti evropského práva, které je určeno zejména pro soudce jednotlivých států.

Činnosti podporované v rámci této akce mohou probíhat v členských státech, v zemích Evropského hospodářského prostoru nebo v kandidátských zemích.

Granty na tuto akci se přidělují vybraným návrhům, které byly předloženy na základě jedné nebo více zveřejněných výzev k předkládání návrhů. Grant poskytnutý Společenstvím nepokrývá za obvyklých okolností více než 75 % způsobilých nákladů na činnost uvedenou ve schváleném plánu práce.

Prostředky vázané v rámci akce 3C nepřesáhnou 4 % celkového rozpočtu pro tento program.

3. TRANSPARENTNOST

Každý příjemce grantu přiděleného na činnost v rámci tohoto programu uvede na viditelném místě, například na webové domovské stránce nebo ve výroční zprávě, informaci, že obdržel finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie.

4. KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O FINANCOVÁNÍ

Žádosti o grant, které jsou předloženy na základě výzvy k předkládání návrhů budou posuzovány s ohledem na tato kritéria:

- význam z hlediska cílů programu a příslušné konkrétní akce,

- význam z hlediska priorit nebo dalších kritérií stanovených ve výzvě k předkládání návrhů,

- kvalita návrhu,

- pravděpodobný dopad návrhu na vzdělávání nebo odborné vzdělávání na evropské úrovni.

5. ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Při stanovení výše grantu poskytnutého na určitou akci programu může Komise použít paušální financování vycházející ze zveřejněných sazebníků jednotkových nákladů.

V případě grantů poskytnutých v roce 2004 bude možné, aby období způsobilosti nákladů začínalo dnem 1. ledna 2004, za předpokladu, že výdaj nevznikl dříve než ke dni předložení žádosti o grant nebo ke dni, kdy začíná rozpočtový rok příjemce.

V průběhu roku 2004, v případě příjemců, jejichž rozpočtový rok začíná před 1. březnem, může být udělena výjimka z povinnosti podepsat grantovou smlouvu nejpozději čtyři měsíce po začátku rozpočtového roku příjemce, jak je uvedeno v čl. 112 odst. 2 finančního nařízení. V takovém případě je třeba podepsat grantovou smlouvu nejpozději 30. června 2004.

6. ŘÍZENÍ PROGRAMU

Z hlediska analýzy nákladů a výnosů vynaložených prostředků může Komise rozhodnout, že v souladu s článkem 55 finančního nařízení svěří část nebo veškeré úkoly řídícího programu výkonné agentuře. V rámci smluv o poskytování služeb ad hoc se také může obrátit na odborníky a vynaložit jakékoliv jiné výdaje na technickou nebo správní pomoc, nezahrnující výkon pravomocí orgánu veřejné moci. Dále může financovat studie a organizovat setkání odborníků za účelem snadnějšího provádění programu a vyvíjet činnosti související s informacemi, zveřejňováním a šířením informací v přímé vazbě na dosažení cíle programu.

7. KONTROLY A AUDITY KONTROLY A AUDITY

7.1 Příjemce grantu na provozní náklady uchová pro potřeby Komise po dobu pěti let následujících po poslední platbě všechny podklady, včetně ověřené účetní závěrky týkající se nákladů vzniklých v průběhu roku, na který byl poskytnut grant. Příjemce grantu zajistí, aby v případě potřeby byly Komisi poskytnuty podklady, které jsou v držbě partnerů nebo členů.

7.2 Komise může nechat provést účetní kontrolu využití grantu buď přímo svými vlastními zaměstnanci nebo jakýmkoliv jiným kvalifikovaným externím subjektem podle vlastní volby. Tyto audity se mohou uskutečňovat po celou dobu trvání dohody a po dobu pěti let od data zaplacení zůstatku. Komise může na základě některých zjištění auditu případně rozhodnout o vrácení vyplacených prostředků.

7.3 Pracovníci Komise a externí pracovníci pověření Komisí musí mít odpovídající právo přístupu, zejména do kancelářských prostor příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronickém formátu, které jsou nezbytné pro provádění těchto účetních kontrol.

7.4 Stejná práva jako Komise, zejména, zejména pokud jde o přístup, má i Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

7.5 Z důvodu ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem může Komise provádět kontroly a inspekce na místě podle tohoto programu v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 [3]. V nezbytných případech provede Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 [4].

[1] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

[2] Podrobný pracovní program o průběžné kontrole plnění cílů systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě (Úř. věst. C 142, 14.6.2002, s. 1).

[3] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

[4] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------