19.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. srpna 2004

o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým jednáním týkajícím se vývozů polyetylén tereftalátu pocházejícího mimo jiné z Austrálie

(2004/600/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Dne 19. února 2004, Komise stanovila dle nařízení (ES) č. 306/2004 (2) předběžné antidumpingové clo z dovozu polyethylén tereftalátu (dále jen „PET“ nebo „dotyčný výrobek“) pocházejícího z Austrálie, Čínské lidové republiky a Pákistánu do Společenství (dále jen „předběžné nařízení“).

(2)

V návaznosti na přijetí předběžných antidumpingových opatření Komise pokračovala ve vyšetřování dumpingu, újmy a zájmů Společenství. Konečná zjištění a závěry z vyšetřování jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 1467/2004 (3) stanovující definitivní antidumpingová cla z dovozu PET pocházejícího z Austrálie, Čínské lidové republiky a Pákistánu (dále jen „definitivní nařízení“).

(3)

Vyšetřování potvrdilo předběžná zjištění existence škodlivého dumpingu vztahujícího se k dovozům dotyčného výrobku pocházejícího z Austrálie a Čínské lidové republiky.

B.   ZÁVAZEK

(4)

V návaznosti na přijetí předběžných antidumpingových opatření jeden spolupracující vývozce a výrobce v Austrálii (Leading Synthetics Pty Ltd) nabídl cenový závazek v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení. V tomto závazku daný vývozce a výrobce nabídl prodávat dotyčný výrobek na cenové úrovni nebo na úrovni vyšší tak, aby byl vyloučen škodlivý dopad dumpingu.

(5)

Společnost rovněž bude poskytovat Komisi pravidelné a podrobné informace ohledně svého vývozu do Společenství, to znamená, že závazek může být Komisí účinným způsobem monitorován. Navíc pak struktura odbytu společnosti je taková, že Komise se domnívá, že riziko obejit závazek, je nízké.

(6)

Vzhledem k tomu je tento závazek přijatelný.

(7)

S cílem umožnit Komisi účinně monitorovat to, jak společnost plní svůj závazek, když bude žádost o uvolnění do volného oběhu v návaznosti na daný závazek předložena příslušným celním úřadům, osvobození od cla bude podmíněno předložením obchodní faktury obsahující alespoň informace uvedené v příloze 2 nařízení Rady (ES) č. 1467/2004. Tato úroveň informací je rovněž nezbytná k tomu, aby umožnila celním úřadům zjistit s dostatečnou přesností, zda zásilka odpovídá obchodní dokumentaci. Nebude-li žádná takováto faktura předložena nebo v případě, že nebude odpovídat výrobku předloženému celním úřadům, bude namísto toho splatná příslušná částka antidumpingového cla.

(8)

V případě porušení závazku nebo odstoupení od něj nebo v případě podezření, že došlo k jeho porušení, může být uloženo antidumpingové clo v návaznosti na čl. 8 odst. 9 a 10 základního nařízení.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nabízený závazek ze strany vyvážejícího výrobce uvedeného níže v souvislosti se současným antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu jistého polyethylén tereftalátu pocházejícího z Austrálie, Čínské lidové republiky a Pákistánu, se tímto přijímá.

Země

Výrobce

TARIC dodatečný kód

Austrálie

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2004.

Za Komisi

Pascal LAMY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 5.

(3)  Viz str. 1 tohoto Úředního věstníku.