16.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/47


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. května 2004

o postoji Společenství ohledně dohody týkající se měnových vztahů s Andorským knížectvím

(2004/548/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 111 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) nahradilo euro od 1. ledna 1999 měnu každého účastnícího se členského státu.

(2)

Měnové otázky a otázky režimu směnných kurzů zahraničních měn v členských státech, které přijaly euro, spadají od téhož data do pravomoci Společenství.

(3)

Rada odpovídá za určení podmínek jednání a uzavření dohod týkajících se měnových otázek a otázek režimu směnných kurzů zahraničních měn.

(4)

Společenství uzavřelo měnové dohody s Monakem (2), Vatikánským městským státem (3) a San Marinem (4). Tyto země uzavřely dříve, ještě před zavedením eura, měnové dohody s Francií nebo Itálií.

(5)

Andorrské knížectví („Andorra“) nemá oficiální měnu a neuzavřelo měnovou dohodu s žádným členským státem nebo třetí zemí. Španělské a francouzské bankovky a mince používané de facto v Andoře byly od 1. ledna 2002 nahrazeny eurobankovkami a euromincemi.

(6)

Dne 15. července 2003 Andorra formálně požádala o uzavření měnové dohody se Společenstvím.

(7)

Vzhledem k úzkým hospodářským vztahům mezi Andorrou a Společenstvím by dohoda mezi Andorrou a Společenstvím měla obsahovat ustanovení týkající se eurobankovek a euromincí, postavení eura jako zákonného platidla v Andoře a také přístupu k platebním systémům eurozóny. Vzhledem k tomu, že se euro v Andoře již používá, mělo by být stanoveno, že Andorra může používat euro jako svou oficiální měnu, a uvedeno, že se tím přiznává postavení zákonného platidla eurobankovkám a euromincím vydaným Evropským systémem centrálních bank a členskými státy, které přijaly euro.

(8)

Skutečnost, že se euro stane oficiální měnou Andorry, nezakládá právo vydávat eurobankovky a euromince, ať již označené jako euro, či jinak nebo vydávat měnové náhrady, ledaže by měnová dohoda takový postup výslovně upravovala. Andorra vydává v současnosti sběratelské mince pod názvem diner a možnost dalšího vydávání těchto mincí bude předmětem zkoumání.

(9)

Je důležité, aby Andorra zajistila, že pravidla Společenství týkající se eurobankovek a euromincí budou v Andoře použitelná. Eurobankovky a euromince vyžadují náležitou ochranu proti podvodům a padělání. Je rovněž důležité, aby Andorra přijala všechna potřebná opatření a spolupracovala se Společenstvím v této oblasti.

(10)

Andorra by se měla zavázat, že bude uplatňovat relevantní ustanovení, jež tvoří součást rámcové úpravy Společenství bankovní a finanční oblasti, včetně předcházení praní špinavých peněz, prevence podvodu a padělání bezhotovostních platebních prostředků a statistických údajů. Uplatňování takových opatření přispěje mimo jiné k vytvoření srovnatelných a spravedlivých podmínek soutěže mezi finančními institucemi v eurozóně a v Andoře.

(11)

Evropská centrální banka a národní centrální banky mohou uskutečňovat všechny typy bankovních operací s finančními ústavy na území třetích zemí. Evropská centrální banka a národní centrální banky mohou, za vhodných podmínek, umožnit finančním ústavům třetích zemí přístup ke svým platebním systémům. Dohoda mezi Společenstvím a Andorrou nesmí ukládat Evropské centrální bance nebo jakékoli národní centrální bance žádné povinnosti.

(12)

Komise by měla být zmocněna k vedení jednání s Andorrou. Sousední země Andorry, Francie a Španělsko, by měly být plně přidruženy k těmto jednáním a Evropská centrální banka by měla být přidružena v rámci svých pravomocí.

(13)

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na dohodu, jež má být uzavřena mezi Společenstvím a Andorrou o měnových záležitostech, ostatní otázky budou předmětem úpravy dalších dohod. Andorra byla vyzvána k přijetí shodných opatření v některých oblastech, zejména pokud jde o zdanění příjmů z úspor. Rada posoudí na základě pokroku, kterého bylo dosaženo v jednání a parafování dohody o zdanění úspor a na základě doporučení Komise, zda byly splněny potřebné podmínky pro zahájení jednání o měnové dohodě.

(14)

Komise by měla předložit návrh dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, který by měl zaujmout stanovisko. Poté by návrh dohody měl být předložen Radě, pokud to Španělsko a Francie nebo Evropská centrální banka anebo Hospodářský a finanční výbor považují za nutné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise uvědomí Andorské knížectví o tom, že je připravena uzavřít s Andorrou smlouvu o měnových záležitostech v co nejkratší době, a navrhne zahájení jednání s cílem uzavřít takovou dohodu.

Článek 2

Postoj, který Společenství přijme během jednání s Andorrou za účelem dosažení dohody o níže uvedených otázkách, se opírá o principy uvedené v článcích 3 a 6.

Článek 3

1.   Andorra se opravňuje k používání eura jako oficiální měny.

2.   Andorra se opravňuje přiznat eurobankovkám a euromincím postavení zákonného platidla.

Článek 4

1.   Andorra se zavazuje, že nebude vydávat bankovky, mince ani měnové náhrady jakéhokoli druhu, ledaže by podmínky takové emise byly dohodnuty se Společenstvím.

2.   Možnost pro Andorru pokračovat ve vydávání zlatých a stříbrných sběratelských mincí zvaných diner bude předmětem přezkumu.

Článek 5

1.   Andorra se zavazuje podřídit se pravidlům Společenství o eurobankovkách a euromincích.

2.   Andorra se zavazuje úzce spolupracovat se Společenstvím v oblasti ochrany eurobankovek a mincí proti podvodům a padělání, jakož i k přijetí prováděcích pravidel Společenství v této oblasti.

Článek 6

1.   Andorra se zavazuje přijmout, formou shodného jednání nebo přímé transpozice, všechna opatření potřebná pro uplatňování veškeré relevantní právní úpravy Společenství v oblasti bankovnictví a financí, zejména pokud jde o ustanovení upravující činnost dotčených ústavů a dohled nad nimi a rovněž opatření pro uplatňování právní úpravy Společenství v oblasti prevence praní špinavých peněz, předcházení podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků a zpráv obsahujících statistické údaje.

2.   Finanční instituce na území Andorry mohou mít přístup k platebním a regulačním systémům eurozóny za vhodných podmínek, které musí být upřesněny v dohodě o měnových záležitostech a stanoveny se souhlasem Evropské centrální banky.

Článek 7

Komise vede jménem Společenství jednání s Andorrou o záležitostech uvedených v článcích 3 a 6. Španělsko a Francie jsou plně přidruženy k jednání. Evropská centrální banka je plně přidružena k jednání v rámci svých pravomocí.

Článek 8

Jednání o dohodě o měnových záležitostech budou zahájena ihned poté, co Rada, na základě doporučení Komise, kvalifikovanou většinou usoudí, že byly splněny podmínky potřebné pro zahájení takového jednání.

Součást těchto podmínek tvoří předchozí parafování dohody o zdaňování příjmu z úspor oběma stranami, jakož i závazek Andorry uzavřít takovou dohodu před datem, které bude se Společenstvím sjednáno.

V případě, že dohoda o zdanění úspor nebude do smluveného data Andorrou uzavřena, jednání o měnové dohodě budou pozastavena až do uzavření dohody.

Článek 9

Komise předloží návrh dohody Hospodářskému a finančnímu výboru, a ten zaujme stanovisko.

Komise se zplnomocňuje uzavřít dohodu jménem Společenství, pokud se Španělsko či Francie nebo Evropská centrální banka anebo Hospodářský a sociální výbor nedomnívají, že dohoda by měla být předložena Radě.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne 11. května 2004.

Za Radu

C. McCREEVY

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2596/2000 (Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 142, 31.5.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. C 299, 25.10.2001, s. 1. Naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/738/ES (Úř. věst. L 267, 17.10.2003, s. 27).

(4)  Úř. věst. C 209, 27.7.2001, s. 1.