32004D0357Úřední věstník L 113 , 20/04/2004 S. 0028 - 0036


Rozhodnutí Komise

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci

(oznámeno pod číslem K(2004) 1273)

(Text s významem pro EHP)

(2004/357/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu [1], ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 [2], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví postup pro vytváření pravidel týkajících se látek určených k aromatizaci, které jsou používány nebo určeny k použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Uvedené nařízení stanoví, že seznam látek určených k aromatizaci (dále jen "seznam") bude přijat poté, co členské státy oznámí seznam látek určených k aromatizaci, které mohou být používány v potravinách nebo na jejich povrchu uváděných na trh na jejich území, a poté co tato oznámení přezkoumá Komise.

(2) Kromě toho nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví program hodnocení látek určených k aromatizaci zařazených do seznamu (dále jen "program hodnocení"), kterým se ověřuje, zda jsou tyto látky v souladu s obecnými kritérii pro jejich používání stanovenými v příloze uvedeného nařízení. Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví, že osoby odpovědné za uvedení látek určených k aromatizaci na trh předají údaje nezbytné pro jejich hodnocení Komisi. V uvedeném nařízení se rovněž stanoví, že po dokončení programu hodnocení má být přijat seznam látek určených k aromatizaci, jejichž použití má být povoleno s vyloučením všech ostatních.

(3) Podle nařízení (ES) č. 2232/96 byl rozhodnutím Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996 [3], naposledy pozměněným rozhodnutím 2002/113/ES [4], přijat seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu.

(4) Nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 ze dne 18. července 2000, kterým se stanoví opatření nezbytná pro přijetí programu hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 [5], stanoví, že osoby odpovědné za uvedení na trh určitých látek určených k aromatizaci zahrnutých do seznamu musí předložit určité informace, aby bylo možné provést hodnocení látek.

(5) V nařízení Komise (ES) č. 622/2002 ze dne 11. dubna 2002, kterým se stanoví lhůty pro předložení informací pro hodnocení chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu [6], byly stanoveny lhůty pro předložení informací pro hodnocení látek určených k aromatizaci, jak to vyžaduje nařízení (ES) č. 1565/2000. U řady látek, pro něž byl stanoven konec lhůty na 31. prosinec 2002, však nebyly předloženy žádné informace, ani nebyla Komise informována o záměru ještě tyto informace předložit. Tyto látky není tudíž možné vyhodnotit, pokud jde o jejich soulad s obecnými kritérii pro používání látek určených k aromatizaci stanovenými v nařízení (ES) č. 2232/96, před dokončením hodnotícího programu. Je tedy vhodné vyškrtnout tyto látky ze seznamu.

(6) Přezkoumání látek určených k aromatizaci uvedených v seznamu odhalilo nesrovnalosti v názvech určitých látek (číslo FL 06 100 a 06 131), jakož i v určitých číslech (čísla FL 02 027, 07 033, 07 153 a 09 578). Kromě toho byly zjištěny případy, kdy se tatáž látka vyskytovala v seznamu pod různými chemickými názvy (čísla FL 02 228 a 02 027, čísla FL 07 221 a 07 033). Tyto nesrovnalosti by měly být opraveny.

(7) Přezkoumání provedené Komisí rovněž ukázalo, že z různých forem chininu se jako látky určené k aromatizaci používají pouze chinin-hydrochlorid (číslo FL 14 011), chinin-monohydrochlorid dihydrát (číslo FL 14 155) a chinin-sulfát (číslo FL 14 152). Ostatní formy chininu (čísla FL 14 146 a 14 154) by tedy měly být ze seznamu vyškrtnuty.

(8) Vědecký výbor pro potraviny dospěl ve svém stanovisku ze dne 26. února 2002 k závěru, že N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamid (kapsaicin, číslo FL 16 014) je genotoxický. Kapsaicin se přirozeně vyskytuje v druzích rodu Capsicum (např. v chilli, kayenském pepři, červené paprice). Vysoká spotřeba chilli byla označena za rizikový faktor pro vznik rakoviny. Ačkoli je maximální denní příjem v Evropské unii o mnoho nižší, než úrovně příjmu kladené do souvislosti s rakovinou, neměl by být kapsaicin jako takový do potravin přidáván, protože nevyhovuje obecným kritériím pro používání látek určených k aromatizaci stanoveným v příloze nařízení (ES) č. 2232/96. Tato látka by tedy měla být ze seznamu vyškrtnuta.

(9) U dvou látek uvedených v seznamu (CN060 a CN061) oznamující členský stát své oznámení stáhl. Tyto látky by tudíž měly být ze seznamu vyškrtnuty.

(10) Není vhodné dále zachovávat důvěrný kód látek, které byly jinak oznámeny pod svým plným názvem a byly na trhu v době sestavování seznamu.

(11) Průmysl nyní poskytl informace týkající se určitých látek, které jsou ve sloupci "Poznámky" v části A přílohy rozhodnutí 1999/217/ES označeny číslem 4 a pro něž byly podle uvedeného rozhodnutí požadovány dodatečné informace. Zejména byly předloženy důkazy o tom, že tyto látky jsou látkami určenými k aromatizaci. Příloha by tedy měla být změněna tak, že se zruší odkaz na poznámku 4.

(12) Je vhodné seznam opravit tak, že se některým látkám, které byly na trhu v době sestavování seznamu, přiřadí číslo FLAVIS, aby se zajistilo jejich řádné zařazení do programu hodnocení.

(13) Členské státy oznámily nové látky určené k aromatizaci, které mají být zařazeny do programu hodnocení. Tyto látky by tudíž měly být zahrnuty do seznamu.

(14) Podle nařízení (ES) č. 2232/96 a doporučení Komise 98/282/ES ze dne 21. dubna 1998 o způsobech, jakými by členské státy a signatářské státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru měly chránit duševní vlastnictví v souvislosti s vývojem a výrobou látek určených k aromatizaci uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 [7], oznamující členské státy požádaly, aby byly některé nově oznámené látky označeny takovým způsobem, aby byla chráněna práva jejich výrobce týkající se duševního vlastnictví. Tyto látky by tudíž měly být uvedeny v části B přílohy rozhodnutí 1999/217/ES.

(15) Rozhodnutí 1999/217/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 1999/217/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.

[3] Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1.

[4] Úř. věst. L 49, 20.2.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 8.

[6] Úř. věst. L 95, 12.4.2002, s. 10.

[7] Úř. věst. L 127, 29.4.1998, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 1999/217/ES se mění takto:

1. V seznamu se ve třetím odstavci úvodní části přílohy, která předchází části A, doplňuje nový bod, který zní:

"6. Látka, která nesmí být použita v potravinách nebo na jejich povrchu, pokud není právoplatně uvedena na trh v dotyčném členském státě (dotyčných členských státech)"

2. Část A se mění takto:

a) údaje pro látky, jimž jsou přiřazena čísla FL uvedená v bodech i) až vi), se mění takto:

i) pro číslo FL 02 027 se údaj "141-25-3" ve sloupci "CAS" nahrazuje údajem "6812-78-8" a údaj "205-473-9" ve sloupci "EINECS" se nahrazuje údajem "229-887-4";

ii) pro číslo FL 06 100 se název "acetaldehyd-dipentylacetal" ve sloupci "Název" nahrazuje údajem "1,1-bis(pentyloxy)ethan";

iii) pro číslo FL 06 131 se název "1-ethoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutan" ve sloupci "Název" nahrazuje údajem "1-ethoxy-3-methyl-1-(3-methylbutoxy)butan";

iv) pro číslo FL 07 033 se údaj "95-41-0" ve sloupci "CAS" nahrazuje údajem "11050-62-7";

v) pro číslo FL 07 153 se údaj "1803-39-0" ve sloupci "CAS" nahrazuje údajem "20489-53-6";

vi) pro číslo FL 09 578 se údaj "19089-92-0" ve sloupci "CAS" nahrazuje údajem "1617-25-0";

vii) pro číslo FL 12 201 se údaj "57074-34-7" ve sloupci "CAS" nahrazuje údajem "94293-57-9";

b) řádky v tabulce vyhrazené pro látky, jimž jsou přiřazena níže uvedená čísla FL, se zrušují:

"02.046 | 02.143 | 02.158 | 02.161 | 02.169 | 02.179 | 02.220 | 02.225 |

02.228 | 02.241 | 05.086 | 05.138 | 05.145 | 05.151 | 05.161 | 05.162 |

05.163 | 05.165 | 05.168 | 05.181 | 05.206 | 06.056 | 06.093 | 06.110 |

06.112 | 07.006 | 07.037 | 07.073 | 07.155 | 07.166 | 07.186 | 07.197 |

07.209 | 07.218 | 07.221 | 07.222 | 07.227 | 08.077 | 08.084 | 08.091 |

08.105 | 08.106 | 08.118 | 08.122 | 08.124 | 08.125 | 09.172 | 09.175 |

09.190 | 09.224 | 09.226 | 09.320 | 09.322 | 09.336 | 09.338 | 09.343 |

09.344 | 09.359 | 09.361 | 09.366 | 09.373 | 09.376 | 09.378 | 09.393 |

09.497 | 09.577 | 09.591 | 09.597 | 09.610 | 09.622 | 09.627 | 09.628 |

09.630 | 09.653 | 09.828 | 09.849 | 09.856 | 09.863 | 09.868 | 09.883 |

09.889 | 09.890 | 12.011 | 12.090 | 12.091 | 12.105 | 12.119 | 12.131 |

12.133 | 12.140 | 12.144 | 12.160 | 12.184 | 12.185 | 12.190 | 12.204 |

12.213 | 12.215 | 12.219 | 12.220 | 12.225 | 12.229 | 14.146 | 14.154 |

16.014 | 16.077 | 17.004 | 17.011 | 17.016 | 17.030" | | |

c) u látek, jimž jsou přiřazena níže uvedená čísla FL, se ve sloupci

"Poznámky"

zrušuje číslo

"4"

:

"02.004 | 02.121 | 02.216 | 02.217 | 09.016 | 09.034 | 09.367 | 09.712 |

16.009 | 16.017" | | | | | | |

d) do tabulky se vkládají nové řádky, které znějí:

"Čís. FL | Skupina sloučenin | CAS | Název | FEMA | EINECS | Synonyma | Poznámky |

02.243 | 04 | 56805-23-3 | (3E,6Z)-nona-3,6-dien-1-ol | 3884 | 278-518-3 | | 6 |

04.095 | 25 | 527-60-6 | 2,4,6-trimethylfenol | | 208-419-2 | | 6 |

04.096 | 18 | 579-60-2 | 2-methoxy-6-(prop-2-en-1-yl)fenol | | 209-444-1 | | 6 |

05.207 | 04 | 105683-99-6 | (Z)-dec-6-enal | | | | 6 |

05.208 | 04 | 169054-69-7 | (Z)-tetradec-8-enal | | | | 6 |

05.209 | 04 | 147159-48-6 | (E)-dec-6-enal | | | | 6 |

06.132 | 23 | 63253-24-7 | vanillin-butan-2,3-diol-acetal (směs isomerů) | 4023 | | vanillin-erythro-butan-2,3-diol-acetal vanillin-threo-butan-2,3-diol-acetal | 6 |

05.217 | 04 | 21662-08-8 | dec-5-enal | | | | |

05.218 | 04 | 56554-87-1 | oktadec-16-enal | | | | |

07.239 | 05 | 2278-53-7 | (R)-(E)-5-isopropyl-8-methylnona-6,8-dien-2-on | | 218-907-7 | | 6 |

07.240 | 05 | 13019-20-0 | 2-methylheptan-3-on | 4000 | 235-877-0 | | 6 |

07.241 | 05 | 1635-02-5 | 3,4-dimethylhex-3-en-2-on | | 216-656-8 | | 6 |

07.242 | 21 | 5355-63-5 | 4-fenyl-3-hydroxybutan-2-on | | | | 6 |

07.243 | 21 | 99-93-4 | 4-hydroxyacetofenon | | 202-802-8 | | 6 |

07.244 | 05 | 20859-10-3 | (E)-6-methylhept-3-en-2-on | 4001 | | | 6 |

07.245 | 08 | 71048-82-3 | trans-δ-damaskon 1- (2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on | | 275-156-8 | 1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on | 6 |

07.246 | 08 | 25304-14-7 | 1-(3,3-dimethylcyklohexyl)ethan-1-on | | 246-799-1 | | 6 |

07.247 | 05 | 30086-02-3 | (E,E)-okta-3,5-dien-2-on | 4008 | | | 6 |

07.248 | 10 | 585-25-1 | oktan-2,3-dion | | 209-552-9 | | 6 |

07.249 | 05 | 927-49-1 | undekan-6-on | 4022 | 213-150-9 | | 6 |

07.253 | 05 | 30086-02-3 | okta-3,5-dien-2-on | | | | |

09.917 | 04 | 1576-85-8 | pent-4-en-1-yl-acetát | 4011 | 216-413-6 | | 6 |

09.918 | 04 | 67452-27-1 | (Z)-dec-4-en-1-yl-acetát | 3967 | | | 6 |

09.919 | 09 | 139564-43-5 | ethyl-3-acetoxy-2-methylbutanoát | | | | 6 |

09.920 | 08 | 156324-82-2 | (2-hydroxypropyl)-(2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)-karbonát | 3992 | 417-420-9 | | 6 |

09.921 | 04 | 54653-25-7 | ethyl-hex-5-enoát | 3976 | | | 6 |

09.922 | 04 | 39924-27-1 | ethyl-(Z)-hept-4-enoát | 3975 | 254-702-9 | | 6 |

09.923 | 05 | 39026-94-3 | heptan-2-yl-butyrát | 3981 | | | 6 |

09.924 | 05 | 5921-83-5 | (±)-heptan-3-yl-acetát | 3980 | 203-932-8 | | 6 |

09.925 | 05 | 60826-15-5 | nonan-3-yl-acetát | 4007 | 262-444-3 | | 6 |

09.926 | 05 | 84434-65-1 | oktan-3-yl-formiát | 4009 | 282-866-1 | | 6 |

09.927 | 04 | 141-15-1 | rhodinyl-butyrát | 2982 | 205-462-9 | 3,7-dimethylokt-7-en-1-yl-butyrát | 6 |

09.928 | 04 | 3681-82-1 | (E)-hex-3-en-1-yl-acetát | | 222-962-2 | | 6 |

10.069 | 09 | 67663-01-8 | 3-methyldekano-4-lakton | 3999 | | | 6 |

10.070 | 09 | 1073-11-6 | 4-methylhex-5-eno-4-lakton | | 214-024-6 | | 6 |

12.238 | 20 | 227456-27-1 | 2-methyl-3-sulfanylpentan-1-ol | 3996 | | | 6 |

12.239 | 20 | 227456-28-2 | 2-methyl-3-sulfanylpentanal | 3994 | | | 6 |

12.240 | 20 | 6540-86-9 | bis[(methylsulfanyl)methyl]sulfid | | | | 6 |

12.241 | 20 | 258823-39-1 | 2-methyl-2-sulfanylpentan-1-ol | 3995 | | | 6 |

12.242 | 20 | 29414-47-9 | (methylsulfanyl)methanthiol | | | | |

12.243 | 20 | 6725-64-0 | methandithiol | | | | 6 |

12.244 | 20 | 14109-72-9 | 1-(methylsulfanyl)propan-2-on | 3882 | | | 6 |

12.245 | 20 | 7529-06-8 | sulfanyldimethanthiol | | | | 6 |

12.246 | 20 | | l-(methylsulfanyl)hexan-3-on | | | | 6 |

12.247 | 20 | 61837-77-2 | l-(methylsulfanyl)oktan-3-on | | | | 6 |

12.248 | 20 | 5862-47-5 | 2-(methylsulfanyl)ethyl-acetát | | | | 6 |

12.249 | 20 | 227456-27-1 | 2-methyl-3-sulfanylpentan-1-ol (směs stereoisomerů) | 3996 | | | 6 |

12.250 | 20 | 51755-72-7 | 3-sulfanylhexanal | | | | 6 |

12.251 | 20 | 136954-22-8 | 3-sulfanylhexyl-hexanoát | 3853 | | | 6 |

12.252 | 20 | 31539-84-1 | 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-ol | | | | 6 |

12.253 | 20 | 72437-68-4 | methyl(pentyl)disulfid | | | | 6 |

12.254 | 20 | 63986-03-8 | butyl(ethyl)disulfid | | | | 6 |

12.255 | 20 | 156472-94-5 | ethyl-3-sulfanylbutanoát | 3977 | | | 6 |

12.256 | 20 | 31499-70-4 | ethyl(propyl)trisulfid | | | | 6 |

12.257 | 20 | 104228-51-5 | ethyl-4-(acetylsulfanyl)butanoát | 3974 | | | 6 |

12.259 | 20 | 29725-66-4 | 1-sulfanyl-p-menthan-3-on | | | | 6 |

13.191 | 14 | 376595-42-5 | O-ethyl-S-(2-furylmethyl)-thiokarbonát | | | | 6 |

13.192 | 14 | 109537-55-5 | furfuryl(2-methyl-3-furyl)disulfid | | | | 6 |

13.193 | 14 | 26486-21-5 | 2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-thiol | 3971 | | | 6 |

13.194 | 14 | 252736-39-3 | 2,5-dimethyltetrahydrofuran-3-yl-thioacetát | 3972 | | | 6 |

13.195 | 30 | 26131-91-9 | 2-isobutyl-4,5-dimethyloxazol | | | | 6 |

13.196 | 14 | 180031-78-1 | 4-(furfurylsulfanyl)pentan-2-on | 3840 | | | 6 |

13.197 | 14 | 252736-36-0 | furyl(propyl)disulfid | 3979 | | | 6 |

14.162 | 28 | 98-79-3 | 5-oxopyrrolidin-2-karboxylová kyselina | | | pidolová kyselina | 6 |

14.163 | 28 | 1192-58-1 | l-methylpyrrol-2-karbaldehyd | | 214-755-0 | | 6 |

14.164 | 28 | 622-39-9 | 2-propylpyridin | | 210-732-4 | | 6 |

14.165 | 28 | 2168-14-8 | 1-ethylpyrrol-2-karbaldehyd | | | | 6 |

15.123 | 20 | 53897-58-5 | 2,4,6-triethyl-1,3,5-trithian | | | | 6 |

16.082 | 30 | 21018-84-8 | amarogentin | | | | 6." |

3. Tabulka v části B se nahrazuje tímto:

"Látky určené k aromatizaci oznámené podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96, pro které byla žádána ochrana práv duševního vlastnictví výrobce

Kód | Den, kdy Komise obdržela oznámení | Poznámky |

CN003 | 17. 10. 1998 | |

CN004 | 17. 10. 1998 | |

CN009 | 17. 10. 1998 | |

CN010 | 17. 10. 1998 | |

CN012 | 17. 10. 1998 | |

CN013 | 17. 10. 1998 | |

CN014 | 17. 10. 1998 | |

CN016 | 17. 10. 1998 | |

CN019 | 17. 10. 1998 | |

CN022 | 17.10. 1998 | |

CN023 | 17. 10. 1998 | |

CN030 | 17. 10. 1998 | |

CN033 | 17. 10 1998. | |

CN035 | 17. 10. 1998 | |

CN036 | 17. 10. 1998 | |

CN037 | 17. 10. 1998 | |

CN042 | 17. 10. 1998 | |

CN045 | 17. 10. 1998 | |

CN048 | 17. 10. 1998 | |

CN049 | 17. 10. 1998 | |

CN050 | 17. 10. 1998 | |

CN052 | 17. 10. 1998 | |

CN053 | 17. 10. 1998 | |

CN054 | 17. 10. 1998 | |

CN057 | 17. 10. 1998 | |

CN058 | 30. 10. 1998 | |

CN059 | 18. 9. 1998 | |

CN064 | 3. 2. 1999 | |

CN065 | 26. 1.2001 | |

CN074 | 18. 4. 2003 | 6 |

CN075 | 18. 4.2003 | 6 |

CN076 | 18. 4.2003 | 6" |

--------------------------------------------------