32004D0197Úřední věstník L 063 , 28/02/2004 S. 0068 - 0082


Rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP

ze dne 23. února 2004

o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada se na zasedání v Helsinkách ve dnech 10. a 11. prosince 1999 usnesla zejména na tom, že v rámci dobrovolné spolupráce na operacích vedených Evropskou unií musí být členské státy schopny do roku 2003 během 60 dnů rozmístit a po dobu alespoň jednoho roku zabezpečit přítomnost 50000 až 60000 příslušníků ozbrojených sil způsobilých plnit v plném rozsahu petersberské úkoly.

(2) Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 přivítala závěry zasedání Rady ze dne 19. května 2003, které potvrdily zejména potřebu způsobilosti Evropské unie k rychlé vojenské reakci.

(3) Rada dne 22. září 2003 rozhodla, že by Evropská unie měla získat nezbytnou pružnost pro řízení financování společných nákladů na vojenské operace bez ohledu na jejich rozsah, složitost nebo naléhavost, a to především tak, že do 1. března 2004 zavede stálý mechanismus financování, čímž převezme odpovědnost za financování společných nákladů na všechny budoucí vojenské operace Evropské unie.

(4) Dne 17. června 2002 Rada schválila dokument 10155/02 o financování operací řešení krizí vedených Evropskou unií v souvislosti s vojenstvím nebo obranou.

(5) Podle čl. 28 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii nejsou členské státy, jejichž zástupci v Radě učinili formální prohlášení podle čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce Smlouvy, povinny přispívat na financování uvedené operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou.

(6) V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění rozhodnutí a opatření Evropské unie v souvislosti s obranou a nepodílí se na financování mechanismu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumějí:

a) "zúčastněnými členskými státy" členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska;

b) "přispívajícími státy" členské státy, které v souladu s čl. 28 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přispívají na financování dotyčné vojenské operace, a třetí státy, které přispívají na financování společných nákladů na tuto operaci podle dohod, které uzavřely s Evropskou unií.

KAPITOLA 1

MECHANISMUS

Článek 2

Vytvoření mechanismu

1. Zřizuje se mechanismus pro správu financování společných nákladů na vojenské nebo obranné operace Evropské unie s vojenským nebo obranným významem.

2. Mechanismus se nazývá ATHENA.

3. ATHENA jedná jménem zúčastněných členských států nebo, v případě zvláštních operací, jménem přispívajících států ve smyslu článku 1.

Článek 3

Způsobilost k právům a právním úkonům

K výkonu správy financování vojenských nebo obranných operací Evropské unie je ATHENA vybavena nezbytnou způsobilostí k právům a právním úkonům, zejména k vlastnictví bankovního účtu, k získávání, držbě nebo prodeji majetku, k uzavírání smluv a správních ujednání a k vystupování před soudem. ATHENA je nezisková.

Článek 4

Koordinace se třetími stranami

V rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů a v souladu s cíli a politikami Evropské unie koordinuje ATHENA svou činnost s členskými státy, orgány Společenství a mezinárodními organizacemi.

KAPITOLA 2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Článek 5

Řídící orgány a pracovníci

1. Z pověření zvláštního výboru řídí ATHENU

a) správce;

b) velitel každé operace ve vztahu k operaci, které velí (dále jen "velitel operace");

c) účetní.

2. ATHENA využívá v nejširším možném rozsahu stávajících správních struktur Evropské unie. ATHENA využívá služeb pracovníků uvolněných v případě potřeby orgány Evropské unie nebo pracovníků vyslaných členskými státy.

3. Generální tajemník Rady může správci nebo účetnímu, případně i na návrh zúčastněného členského státu, poskytnout pracovníky potřebné k výkonu jejich funkcí.

4. Orgány a pracovníci ATHENY zahajují činnost podle operativních potřeb.

Článek 6

Zvláštní výbor

1. Zřizuje se zvláštní výbor složený z jednoho zástupce z každého zúčastněného členského státu ("zvláštní výbor"). Komise se účastní schůzí zvláštního výboru, ale nehlasuje.

2. ATHENA je řízena z pověření zvláštního výboru.

3. Projednává-li zvláštní výbor financování společných nákladů dané operace,

a) je zvláštní výbor složen z jednoho zástupce každého přispívajícího členského státu;

b) zástupci přispívajících třetích států se účastní jednání zvláštního výboru. Nehlasují však ani nejsou hlasování přítomni;

c) velitel operace nebo jeho zástupce se účastní jednání zvláštního výboru bez hlasovacího práva.

4. Předsednictví Rady Evropské unie svolává schůze zvláštního výboru a předsedá jim. Správce zajišťuje sekretariát zvláštního výboru. Vypracovává zápis o výsledcích jednání výboru. Správce nehlasuje.

5. Účetní se podle potřeby účastní jednání zvláštního výboru bez hlasovacího práva.

6. Předsednictví svolá zvláštní výbor nejpozději do 15 dnů, požádá-li o to zúčastněný členský stát, správce nebo velitel operace.

7. Správce přiměřeným způsobem informuje zvláštní výbor o každém nároku nebo sporu, který je ATHENĚ předložen.

8. Zvláštní výbor se usnáší jednomyslným hlasováním svých členů s ohledem na své složení stanovené v odstavcích 1 a 3. Jeho rozhodnutí jsou závazná.

9. Zvláštní výbor schvaluje všechny rozpočty s ohledem na související referenční částky a obecně vykonává pravomoci stanovené články 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 a 41.

10. Správce, velitel operace a účetní informují zvláštní výbor podle tohoto rozhodnutí.

11. Akty schválené zvláštním výborem podle článků 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 a 41 podepisuje předseda zvláštního výboru při jejich schvalování a správce.

Článek 7

Správce

1. Generální tajemník Rady jmenuje správce a nejméně jednoho jeho zástupce na dobu tří let.

2. Správce vykonává své úkoly jménem ATHENY.

3. Správce

a) sestavuje a předkládá zvláštnímu výboru veškeré návrhy rozpočtu. Oddíl výdajů na operaci je v návrhu rozpočtu vypracován podle návrhu velitele operace;

b) přijímá rozpočty po jejich schválení zvláštním výborem;

c) je schvalující osobou odpovědnou za příjmy, společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi, a za společné operativní náklady vzniklé mimo aktivní fázi operace;

d) co se týče příjmů, provádí finanční ujednání se třetími stranami o financování společných nákladů na vojenské operace Evropské unie.

4. Správce zabezpečuje dodržování pravidel stanovených tímto rozhodnutím a uplatňování rozhodnutí zvláštního výboru.

5. Správce je oprávněn přijímat opatření, která považuje za nezbytná k provádění výdajů financovaných prostřednictvím ATHENY. Uvědomí o nich zvláštní výbor.

6. Správce koordinuje práci spojenou s finančními otázkami vojenských operací Unie. Je v těchto otázkách kontaktní osobou pro vnitrostátní správní orgány a případně mezinárodní organizace.

7. Správce odpovídá zvláštnímu výboru.

Článek 8

Velitel operace

1. Velitel operace vykonává jménem ATHENY své úkoly spojené s financováním společných nákladů na operaci, které velí.

2. Velitel operace v souvislosti s operací, které velí,

a) zasílá správci své návrhy oddílu "výdaje – společné operativní náklady" v návrzích rozpočtu;

b) jako schvalující osoba provádí rozpočtové položky týkající se společných operativních nákladů; vykonává svou pravomoc nad všemi osobami, které se podílejí na provádění uvedených položek, včetně předběžného financování; je oprávněn zadávat jménem ATHENY zakázky a uzavírat smlouvy; jménem ATHENY také zakládá bankovní účet pro operaci, které velí.

3. Velitel operace je oprávněn přijímat opatření, která považuje za nezbytná, k provádění výdajů na operaci pod jeho velením financovaných prostřednictvím ATHENY. Uvědomí o nich správce a zvláštní výbor.

Článek 9

Účetní

1. Generální tajemník Rady jmenuje účetního a alespoň jednoho zástupce účetního na dobu dvou let.

2. Účetní plní své povinnosti jménem ATHENY.

3. Účetní je pověřen

a) řádným prováděním plateb, vybírání příjmů a vymáhání zjištěných pohledávek;

b) každoroční přípravou a předkládáním účtů ATHENY a zaúčtováním každé operace po jejím skončení;

c) pomocí správci při předkládání roční účetní závěrky nebo účtů za operaci zvláštnímu výboru ke schválení;

d) vedením účetnictví pro ATHENU;

e) stanovením účetních pravidel a metod a účtové osnovy;

f) stanovením a potvrzením platnosti účetních systémů pro příjmy a případně potvrzením platnosti systémů stanovených schvalující osobou a určených k poskytnutí nebo odůvodnění účetních údajů;

g) vedením evidence podkladů;

h) správou peněžních prostředků společně se správcem.

4. Správce a velitel operace poskytují účetnímu veškeré informace nezbytné k předkládání účtů, které odrážejí přesný stav aktiv ATHENY a plnění rozpočtu, který ATHENA spravuje. Ručí za jejich spolehlivost.

5. Účetní odpovídá zvláštnímu výboru.

Článek 10

Obecná ustanovení použitelná na správce, účetního a pracovníky ATHENY

1. Výkon funkce správce nebo zástupce správce je neslučitelný s výkonem funkce účetního nebo zástupce účetního.

2. Zástupce správce jedná z pověření správce. Zástupce účetního jedná z pověření účetního.

3. Zástupce správce zastupuje správce v době jeho nepřítomnosti nebo z důvodu překážky výkonu jeho funkce. Zástupce účetního zastupuje účetního v době jeho nepřítomnosti nebo z důvodu překážky výkonu jeho funkce.

4. Úředníci a jiní pracovníci Evropských společenství podléhají při plnění úkolů jménem ATHENY nadále pravidlům a předpisům, které se na ně vztahují.

5. Na zaměstnance uvolněné členskými státy pro potřeby ATHENY se vztahují stejná pravidla, jaká jsou stanovena v rozhodnutí Rady o pravidlech pro přidělování národních odborníků, a předpisy sjednané vnitrostátním správním orgánem a orgánem Společenství nebo ATHENOU. Přidělující členský stát však v každém případě přebírá odpovědnost za nároky odborníků vymezené v uvedeném rozhodnutí Rady o pravidlech pro přidělování národních odborníků.

6. Zaměstnanci ATHENY musí před svým jmenováním obdržet po náležitém prověření povolení k přístupu k utajovaným materiálům uloženým v Radě, minimálně až do úrovně "Secret UE", nebo rovnocenné povolení od členského státu.

7. Správce může sjednávat a uzavírat s členskými státy nebo s orgány Společenství ujednání o předchozím určení zaměstnanců, kteří jsou v případě potřeby okamžitě k dispozici ATHENĚ.

KAPITOLA 3

PŘISPÍVAJÍCÍ TŘETÍ STÁTY

Článek 11

Správní ujednání stálá a ad hoc o způsobech platby příspěvků třetích států

1. V rámci dohod mezi Evropskou unií a třetími státy, které Rada označila za možné přispěvatele na operace Evropské unie nebo na určitou operaci Evropské unie, sjedná správce s těmito třetími státy správní ujednání stálá nebo ad hoc. Tato ujednání mají formu výměny dopisů mezi ATHENOU a příslušnými správními orgány dotyčných třetích států, jimiž se stanoví způsoby usnadnění rychlé platby příspěvků na každou budoucí vojenskou operaci Evropské unie.

2. Až do uzavření ujednání podle odstavce 1 může správce přijímat nezbytná opatření k usnadnění plateb ze strany přispívajících třetích států.

3. Správce uvědomí zvláštní výbor o zamýšlených ujednáních předtím, než je jménem ATHENY podepíše.

4. Po zahájení vojenské operace Unie provádí správce pro přípěvky ve výši určené Radou ujednání se třetími státy přispívajícími na tuto operaci.

KAPITOLA 4

BANKOVNÍ ÚČTY

Článek 12

Založení a účel

1. Správce založí jménem ATHENY jeden nebo více bankovních účtů.

2. Každý bankovní účet je založen u prvotřídního finančního ústavu se sídlem v členském státě Unie.

3. Na tyto účty se zasílají příspěvky přispívajících států. Používají se k úhradě nákladů spravovaných ATHENOU a k vyplácení záloh veliteli operace na nezbytné výdaje za společné náklady na vojenskou operaci. Žádný bankovní účet nesmí být přečerpán.

Článek 13

Správa finančních prostředků

1. Každá platba z účtu ATHENY musí být podepsána společně správcem nebo zástupcem správce na jedné straně a účetním nebo zástupcem účetního na straně druhé.

2. Prostředky spravované ATHENOU včetně prostředků svěřených veliteli operace smějí být uloženy pouze v prvotřídním finančním ústavu na běžném nebo krátkodobém účtu v eurech.

KAPITOLA 5

SPOLEČNÉ NÁKLADY

Článek 14

Definice společných nákladů a období způsobilosti

1. Společné náklady uvedené v příloze I nese ATHENA nezávisle na době jejich vzniku. Jsou-li společné náklady zaneseny do článku rozpočtu týkajícího se operace, k níž se uvedené náklady nejvíce vztahují, považují se za operativní náklady na tuto operaci. Jinak se považují za společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi.

2. Kromě toho nese ATHENA společné operativní náklady podle přílohy II vzniklé v průběhu přípravné fáze operace, která začíná dnem, kdy Rada rozhodne, že Unie povede vojenskou operaci, pokud Rada nestanoví dřívější datum, a končí dnem jmenování velitele operace.

3. Během aktivní fáze operace, tj. ode dne jmenování velitele operace do ukončení činnosti operačního velitelství, nese ATHENA tyto společné operativní náklady:

a) společné náklady uvedené v příloze III-A;

b) společné náklady uvedené v příloze III-B, rozhodne-li o tom Rada;

4. Společné operativní náklady na operaci zahrnují také výdaje nezbytné k vypořádání operace podle přílohy IV.

Operace je vypořádána tehdy, bylo-li nalezeno konečné uplatnění pro zařízení a infrastrukturu pořízené v rámci společného financování operace a byla-li sestavena účetní závěrka operace.

5. Výdaje na náklady vzniklé nezávisle na provádění operace, které by v každém případě nesl jeden nebo více přispívajících států, orgán Společenství nebo mezinárodní organizace, nemohou být společným nákladem.

Článek 15

Cvičení

1. Společné náklady na cvičení Evropské unie jsou financovány prostřednictvím ATHENY podle podobných pravidel a postupů, jaké se používají pro operace, na které přispívají všechny zúčastněné členské státy.

2. Společné náklady na cvičení se skládají především z doplňkových nákladů na přemístitelná nebo stálá velitelství, a dále z doplňkových nákladů vzniklých Evropské unii tím, že využije společná aktiva a kapacity NATO poskytnuté pro účely cvičení.

3. Společné náklady na cvičení nezahrnují náklady spojené s

a) pořízením investičního majetku, včetně nákladů spojených s budovami, infrastrukturou a vybavením;

b) plánovací a přípravnou fází cvičení;

c) dopravou, provozem kasáren a ubytováním příslušníků ozbrojených sil.

Článek 16

Referenční částka

Každá společná akce, kterou Rada rozhodne, že Unie povede vojenskou operaci, a každá společná akce nebo rozhodnutí, kterým se Rada rozhodne prodloužit operaci Unie, obsahuje referenční částku pro společné náklady na tuto operaci. Především za přispění vojenského štábu Unie a velitele operace, je-li ustaven, propočítá správce částku považovanou za nezbytnou ke krytí společných nákladů na operaci pro plánované období. Správce navrhne tuto částku prostřednictvím předsednictví útvarům Rady odpovědným za posouzení návrhu společné akce nebo rozhodnutí.

KAPITOLA 6

ROZPOČET

Článek 17

Rozpočtové zásady

1. Rozpočet, sestavený v eurech, je aktem, kterým se pro každý rozpočtový rok stanoví a schvalují veškeré příjmy a výdaje spravované ATHENOU.

2. Veškeré výdaje se váží k určité operaci, s případnou výjimkou nákladů uvedených v příloze I.

3. Rozpočtové položky se schvalují na rozpočtový rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož kalendářního roku.

4. Rozpočtové příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

5. Všechny příjmy a výdaje musí provedeny přiřazením k určité linii rozpočtu v mezích položek, které jsou v rozpočtu zaneseny.

Článek 18

Sestavování a přijímání ročního rozpočtu

1. Správce sestavuje každý rok návrh rozpočtu na nadcházející rozpočtový rok; oddíl "společné operativní náklady" sestavuje ve spolupráci s velitelem každé operace. Správce předkládá návrh rozpočtu zvláštnímu výboru nejpozději do 31. října.

2. Návrh rozpočtu zahrnuje

a) položky považované za nezbytné ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi;

b) položky považované za nezbytné ke krytí společných operativních nákladů na probíhající nebo plánované operace, včetně případné náhrady společných nákladů, které byly předběžně financovány státem nebo třetí stranou;

c) předběžný odhad příjmů potřebných ke krytí výdajů.

3. Položky se člení do hlav a kapitol sdružujících výdaje do skupin podle typu nebo účelu, a podle potřeby se dále člení do článků. Návrh rozpočtu obsahuje podrobný komentář k jednotlivým kapitolám nebo článkům. Každé operaci je věnována jedna zvláštní hlava. Zvláštní hlava je věnována také obecné části rozpočtu a zahrnuje společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi.

4. Každá hlava může obsahovat kapitolu s názvem "prozatímní položky". Tyto položky se zanesou do rozpočtu tehdy, není-li ze závažných důvodů zaručena jistota, pokud jde o výši potřebných položek nebo o rozsah použití zanesených položek.

5. Příjmy se skládají z

a) příspěvků zúčastněných a přispívajících členských států a případně přispívajících třetích států;

b) různých příjmů rozčleněných do hlav, které zahrnují výnosy z úroků, příjmy z prodeje a plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém roce, poté, co je stanoví zvláštní výbor.

6. Zvláštní výbor schválí návrh rozpočtu do 31. prosince. Správce přijme schválený rozpočet a oznámí jej zúčastněným a přispívajícím státům.

Článek 19

Opravné rozpočty

1. Za nevyhnutelných, výjimečných nebo nepředvídaných okolností, zejména je-li operace navržena během rozpočtového roku, předloží správce návrh opravného rozpočtu. Dojde-li v návrhu opravného rozpočtu k významnému překročení referenční částky na danou operaci, může zvláštní výbor požádat o schválení návrhu Radu.

2. Opravný rozpočet se sestavuje, předkládá, schvaluje, přijímá a oznamuje stejným postupem jako roční rozpočet. Váže-li se opravný rozpočet k zahájení vojenské operace Unie, přiloží se k opravnému rozpočtu podrobný finanční výkaz předpokládaných společných nákladů na celou operaci. Zvláštní výbor jej projedná s ohledem na jeho naléhavost.

Článek 20

Převody

1. Správce může na návrh velitele operace provádět podle potřeby převody položek. O svém záměru uvědomí zvláštní výbor tři týdny předem, pokud to naléhavost situace dovolí.

Předchozí schválení zvláštního výboru je však nezbytné, jestliže

a) se zamýšleným převodem změní celková výše položek stanovených pro operaci;

nebo

b) zamýšlené převody mezi kapitolami během rozpočtového roku překračují 10 % položek rozpočtové kapitoly, z níž se položky čerpají, jak vyplývá z přijatého rozpočtu na rozpočtový rok ke dni podání návrhu na daný převod;

2. Velitel operace může v případech, které považuje za nezbytné pro řádné vedení operace, provádět do tří měsíců od zahájení operace převody položek na operaci mezi jednotlivými články a mezi kapitolami rozpočtového oddílu "společné operativní náklady". Uvědomí o tom správce a zvláštní výbor.

Článek 21

Přenos položek

1. Položky určené ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi, které nebyly využity, se zpravidla na konci rozpočtového roku zruší.

2. Položky určené ke krytí nákladů na skladování materiálu a vybavení, které jsou ve správě ATHENY, mohou být jednou přeneseny do následujícího rozpočtového roku, byl-li odpovídající závazek přijat do 31. prosince stávajícího rozpočtového roku. Položky určené ke krytí společných operativních nákladů mohou být přeneseny, jsou-li nezbytné pro účely operace, která nebyla zcela vypořádána.

3. Správce předloží do 15. února zvláštnímu výboru návrhy na přenos položek z předchozího rozpočtového roku.

Článek 22

Provádění rozpočtu předem

Je-li je roční rozpočet přijat,

a) mohou být k položkám tohoto rozpočtu přijímány závazky od 1. ledna následujícího roku;

b) výdaje, které musí být podle právních nebo smluvních závazků zaplaceny předem, mohou být zaplaceny, po schválení zvláštním výborem, z položek stanovených pro následující rozpočtový rok.

KAPITOLA 7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

Článek 23

Stanovení příspěvků

1. Položky určené ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi, které nejsou hrazeny z různých příjmů, jsou financovány z příspěvků přispívajících členských států.

2. Položky určené ke krytí společných operativních nákladů na operaci jsou hrazeny z příspěvků členských států a třetích států přispívajících na operaci.

3. Výše příspěvků na operaci, které hradí přispívající členské státy, se shoduje s částkou položek rozpočtu určených ke krytí společných operativních nákladů na tuto operaci po odečtení částky příspěvků, přispívajících třetích států na tuto operaci podle článku 11.

4. Rozpis příspěvků jednotlivých členských států, od nichž se požaduje příspěvek, se stanoví podle klíče hrubého národního produktu v souladu s čl. 28 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a s rozhodnutím Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [1] nebo případně jiným rozhodnutím Rady, které je nahradí.

5. Údaje nezbytné pro výpočet výše příspěvků jsou obsaženy ve sloupci "vlastní zdroje HND" tabulky v "Přehledu financování souhrnného rozpočtu podle druhu vlastních zdrojů a podle členského státu" připojené k poslednímu přijatému rozpočtu Evropských společenství. Výše příspěvku každého členského státu, který je povinen poskytovat, je úměrná podílu hrubého národního důchodu (HND) uvedeného členského státu na celkovém součtu HND všech členských států, které jsou povinny poskytovat příspěvek.

Článek 24

Rozvrh platby příspěvků

1. Příspěvky zúčastněných členských států určené ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi jsou splatné do 1. března daného rozpočtového roku.

2. Stanovila-li Rada referenční částku pro vojenskou operaci Unie, poskytnou přispívající členské státy příspěvky ve výši 30 % referenční částky, pokud Rada nerozhodne o vyšší procentní sazbě.

3. Zvláštní výbor může na návrh správce rozhodnout, že se před přijetím opravného rozpočtu na operaci vyžádá poskytnutí dodatečných příspěvků. Zvláštní výbor může rozhodnout, že věc předloží příslušným přípravným útvarům Rady.

4. Po zanesení položek určených ke krytí společných operativních nákladů na operaci do rozpočtu doplatí členské státy podle článku 23 zbývající dlužnou částku příspěvků na uvedenou operaci po odečtení příspěvků, které již od nich byly na danou operaci v tomtéž rozpočtovém roce vyžádány.

5. Po stanovení referenční částky nebo po přijetí rozpočtu rozešle správce vnitrostátním správním orgánům, jejichž adresa mu byla sdělena, dopisy s odpovídající výzvou k úhradě příspěvku.

6. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou příspěvky hrazeny do 30 dnů od odeslání odpovídající výzvy k úhradě příspěvků.

7. Každý přispívající stát hradí bankovní poplatky spojené s platbou svého příspěvku.

Článek 25

Financování výdajů předem

1. Musí-li být výdaje za společné náklady na vojenskou operaci Unie zaplaceny předtím, než ATHENA může příspěvky přijmout, postupuje Rada při přijímání společné akce nebo prováděcího rozhodnutí k této operaci takto:

a) určí členské státy pověřené financováním uvedených výdajů předem;

b) stanoví náhradní zálohové financování uvedených výdajů a veškeré nezbytné postupy, nelze-li zajistit nezbytné financování výdajů předem.

2. Zvláštní výbor dohlíží na provádění tohoto článku a postupuje s nezbytnou naléhavostí.

3. Každé zálohové financování ve smyslu odst. 1 písm. b) bude nahrazeno, jakmile to platba příspěvků dovolí.

Článek 26

Náhrada financování předem

1. Členský stát, třetí stát, případně mezinárodní organizace pověření Radou k financování části společných nákladů na operaci předem, může získat náhradu od ATHENY na základě žádosti doplněné o nezbytné podklady a doručené správci nejpozději dva měsíce od skončení uvedené operace.

2. Žádné žádosti o náhradu nesmí být vyhověno, nebyla-li schválena velitelem operace a správcem.

3. Je-li žádost o náhradu, kterou podá přispívající stát, schválena, může být náhrada odečtena od příští úhrady příspěvků, ke které správce uvedený stát vyzve.

4. Není-li očekávána žádná výzva k poskytnutí příspěvků nebo překračuje-li schválená žádost o náhradu výši předpokládaného příspěvku, provede správce do 30 dnů výplatu částky určené k náhradě s ohledem na peněžní situaci ATHENY a na prostředky nezbytné k financování společných nákladů dané operace.

5. Náhrada je splatná v souladu s tímto rozhodnutím, i když je operace zrušena.

Článek 27

Výdaje spravované ATHENOU, které nejsou zahrnuty do společných nákladů

1. Zvláštní výbor může na návrh správce nebo členského státu rozhodnout, že by správa některých výdajů spojených s operací, zvláště v oblasti podpůrných služeb/stravování a údržby oděvů, i když za ně nadále odpovídají jednotlivé členské státy, měla být svěřena ATHENĚ.

2. Zvláštní výbor může rozhodnutím zmocnit velitele operace k uzavírání smluv jménem členských států, které se operace účastní, k zajištění uvedených dodávek. Může schválit financování výdajů členských států předem z rozpočtu ATHENY nebo rozhodnout, že ATHENA předem vybere od členských států prostředky nezbytné k plnění uzavřených smluv.

3. ATHENA vede účty za výdaje každého členského státu, jejichž správa jí byla svěřena. Každý měsíc zasílá každému členskému státu výkaz výdajů, za které členský stát odpovídá, a které vznikly jemu nebo jeho pracovníkům během předchozího měsíce, a vyžádá si nezbytné prostředky k úhradě těchto výdajů. Členské státy zaplatí ATHENĚ požadované prostředky do 30 dnů od odeslání výzvy k úhradě.

Článek 28

Úroky z prodlení

Neplní-li stát své finanční závazky, použijí se obdobně pravidla Společenství o platbě úroků z prodlení do rozpočtu Společenství stanovená článkem 71 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [2].

KAPITOLA 8

PROVÁDĚNÍ VÝDAJŮ

Článek 29

Zásady

1. Položky ve správě ATHENY se používají podle zásad řádného finančního řízení, totiž zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivity.

2. Schvalující osoby jsou odpovědné za plnění příjmů nebo výdajů ATHENY v souladu se zásadami řádného finančního řízení a za zajišťování jejich legality a řádnosti. Schvalující osoby přijímají rozpočtové i právní závazky, potvrzují výdaje, schvalují platby a provádějí předběžné úkony nezbytné pro plnění položek. Schvalující osoba může pověřit plněním svých povinností jiné osoby rozhodnutím uvádějícím

a) pověřené osoby na vhodné úrovni;

b) rozsah přenesených pravomocí a

c) rozsah, ve kterém může pověřená osoba dále přenést své pravomoci

3. Plnění položek podle zásady oddělení úkolů schvalující osoby od úkolů účetního je zaručeno. Funkce schvalující osoby a účetního jsou vzájemně neslučitelné. Každá platba z prostředků spravovaných ATHENOU musí být podepsána společně schvalující osobou a účetním.

4. Aniž je dotčeno toto rozhodnutí, je-li provádění společných výdajů svěřeno členskému státu, orgánu Společenství nebo případně mezinárodní organizaci, používají uvedený stát, orgán nebo organizace pravidla platná pro provádění vlastních výdajů. Provádí-li správce výdaje přímo, dodržuje pravidla pro plnění oddílu "Rada" souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

5. Správce však může předložit prostřednictvím předsednictví Radě nebo zvláštnímu výboru návrhy pravidel pro provádění společných výdajů.

Článek 30

Společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi

Správce vykonává úkoly schvalující osoby pro výdaje ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi.

Článek 31

Společné operativní náklady

1. Velitel operace plní úkoly schvalující osoby pro výdaje na úhradu společných operativních nákladů na operaci pod svým velením. Správce však plní úkoly schvalující osoby pro výdaje ke krytí společných operativních nákladů, které vznikly během přípravné fáze určité operace a které provádí přímo ATHENA, nebo které se vztahují k operaci po skončení její aktivní fáze.

2. Správce převede veliteli operace na jeho žádost částky nezbytné k provádění výdajů na operaci z bankovního účtu ATHENY na bankovní účet určený velitelem operace a otevřený jménem ATHENY.

3. Odchylně od čl. 17 odst. 5 vzniká stanovením referenční částky správci a veliteli operace, každému v rámci jeho pravomocí, právo přijímat závazky a platit výdaje na danou operaci až do výše 30 % referenční částky, nestanoví-li Rada vyšší procentní sazbu. Zvláštní výbor může na návrh správce rozhodnout o závazcích a platbách dodatečných výdajů. Zvláštní výbor může rozhodnout o předložení věci prostřednictvím předsednictví příslušným přípravným útvarům v Radě. Tato odchylka se nadále nepoužije ode dne přijetí rozpočtu pro danou operaci.

4. Před přijetím rozpočtu pro operaci podávají správce a velitel operace nebo jeho zástupce, každý v rámci své působnosti, každé dva týdny zvláštnímu výboru zprávy o výdajích způsobilých jako společné náklady na danou operaci. Zvláštní výbor může na návrh správce, velitele operace nebo členského státu vydat směrnice o provádění výdajů během tohoto období.

5. Odchylně od čl. 17 odst. 5 je velitel operace oprávněn v případě bezprostředního ohrožení života pracovníků podílejících se na vojenské operaci Unie provádět nezbytné výdaje na záchranu životů uvedených pracovníků nad rámec položek zanesených v rozpočtu. Uvědomí o tom co nejdříve správce a zvláštní výbor. V tom případě navrhne správce ve spolupráci s velitelem operace převody nezbytné k financování těchto neočekávaných výdajů. Není-li možné zajistit dostatečné finanční prostředky na uvedené výdaje převodem, předloží správce opravný rozpočet.

KAPITOLA 9

KONEČNÉ UPLATNĚNÍ SPOLEČNĚ FINANCOVANÉHO VYBAVENÍ A INFRASTRUKTURY

Článek 32

1. Velitel operace provede s ohledem na vypořádání operace, které velel, nezbytná opatření, aby nalezl konečné uplatnění pro vybavení a infrastrukturu společně pořízené pro účely uvedené operace. Zvláštnímu výboru podle potřeby navrhne odpovídající odpisovou sazbu.

2. Po skončení aktivní fáze operace spravuje správce zbývající vybavení a infrastrukturu za účelem případného nalezení jejich konečného uplatnění. Zvláštnímu výboru podle potřeby navrhne odpovídající odpisovou sazbu.

3. Odpisovou sazbu pro vybavení, infrastrukturu a další prostředky schválí zvláštní výbor co nejdříve.

4. Konečné uplatnění pro společně financované vybavení a infrastrukturu schválí zvláštní výbor s ohledem na operativní potřeby a finanční kritéria. Konečné uplatnění může mít tuto podobu:

a) v případě infrastruktury – ATHENA zprostředkuje prodej hostitelské zemi, členskému státu nebo třetí straně nebo převod na ně;

b) v případě vybavení – ATHENA zprostředkuje prodej členskému státu, hostitelské zemi nebo třetímu straně nebo ATHENA, členský stát nebo třetí strana vybavení uskladní a udržují.

5. Vybavení nebo infrastruktura se prodají přispívajícímu státu, hostitelské zemi nebo třetí straně za tržní cenu, nebo nemůže-li být tržní cena stanovena, s ohledem na odpovídající odpisovou sazbu.

6. Prodej hostitelské zemi nebo třetí straně nebo převod na ně se uskuteční podle případu v souladu s bezpečnostními pravidly platnými zvláště v rámci Rady, přispívajících států nebo NATO.

7. Je-li rozhodnuto, že si ATHENA ponechá vybavení pořízené pro účely operace, mohou přispívající členské státy požadovat od ostatních zúčastněných členských států finanční vyrovnání. Zvláštní výbor složený ze zástupců všech zúčastněných členských států přijme na návrh správce vhodná rozhodnutí.

KAPITOLA 10

ÚČETNICTVÍ A INVENTÁRNÍ SOUPIS

Článek 33

Zásady

Bylo-li provádění společných výdajů svěřeno členskému státu, orgánu Společenství nebo případně mezinárodní organizaci, používá uvedený stát, orgán nebo organizace pravidla platná pro vyúčtování vlastních výdajů a vlastní inventární soupisy.

Článek 34

Účtování společných operativních nákladů

Velitel operace vede účetní záznamy o převodech prostředků, které přijal od ATHENY, o výdajích, ke kterým přijal závazky, a o platbách, které provedl, jakož i inventární soupis movitého majetku financovaného z rozpočtu ATHENY a používaného pro operaci pod jeho velením.

Článek 35

Konsolidovaná účetní závěrka

1. Účetní vede účetní záznamy o vyžádaných příspěvcích a uskutečněných převodech. Sestavuje také účetní závěrku týkající se společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi a operativních výdajů prováděných na přímou odpovědnost správce.

2. Účetní sestavuje konsolidovanou účetní závěrku příjmů a výdajů ATHENY. Každý velitel operace zasílá účetnímu účty výdajů, ke kterým přijal závazky, a plateb, které provedl, jakož i předběžného financování, které schválil ke krytí společných operativních nákladů na operaci pod svým velením.

KAPITOLA 11

AUDIT A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚČTŮ

Článek 36

Pravidelné zprávy pro zvláštní výbor

Každé tři měsíce předloží správce zvláštnímu výboru zprávu o provádění příjmů a výdajů za poslední tři měsíce a od počátku rozpočtového roku. Za tímto účelem podá každý velitel operace správci včas zprávu o výdajích na společné operativní náklady na operaci pod svým velením.

Článek 37

Kontrola účtů

1. Bylo-li provádění výdajů ATHENY svěřeno členskému státu, orgánu Společenství nebo případně mezinárodní organizaci, používá uvedený stát, orgán nebo organizace pravidla platná pro kontrolu vlastních výdajů.

2. Správce nebo osoby jím jmenované mohou však kdykoli provést kontrolu společných nákladů ATHENY vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi nebo společných operativních nákladů na operaci. Kromě toho může zvláštní výbor jmenovat kdykoli na návrh správce nebo členského státu externí auditory, jejichž úkoly a podmínky zaměstnání sám stanoví.

3. Kontrola výdajů na společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi a operativních nákladů, které dosud nebyly prověřeny externími auditory jednajícími jménem ATHENY, se provede do dvou měsíců od konce každého rozpočtového roku.

4. K provádění externích auditů je ustaven šestičlenný sbor auditorů. Zvláštní výbor jmenuje každý rok z kandidátů navržených členskými státy dva členy na období tří let, které nelze prodloužit. Kandidáti musí být členy vnitrostátní kontrolní instituce v členském státě a musí poskytovat dostatečné záruky bezpečnosti a nezávislosti. Musí být k dispozici podle potřeby tak, aby mohli plnit úkoly jménem ATHENY. Při plnění svých úkolů

a) jsou členové sboru nadále placeni z prostředků své původní instituce a od ATHENY obdrží pouze náhradu nákladů na služební cestu v souladu s pravidly pro úředníky Evropských společenství na odpovídajícím platovém stupni;

b) členové sboru nesmějí vyžadovat ani přijímat pokyny od nikoho jiného než od zvláštního výboru; v rámci svého auditorského zmocnění jsou sbor auditorů a jeho členůové zcela nezávislí a odpovědní pouze za provádění externího auditu;

c) členové sboru podávají zprávu o plnění svých úkolů pouze zvláštnímu výboru;

d) členové sboru ověřují, zda byly výdaje financované ATHENOU provedeny v souladu s platnými právními předpisy a zásadami řádného finančního řízení, totiž zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity.

Sbor auditorů volí každým rokem svého předsedu pro nadcházející rozpočtový rok. Přijímá pravidla pro audit prováděný svými členy v souladu s nevyššími mezinárodními standardy. Sbor auditorů schvaluje auditorské zprávy vypracované jeho členy předtím, než jsou předány správci a zvláštnímu výboru.

5. Zvláštní výbor má právo v jednotlivých případech a ze zvláštních pohnutek využít služeb i jiných externích subjektů.

6. Osoby pověřené auditem výdajů ATHENY musí před zahájením činnosti obdržet po náležitém prověření oprávnění k přístupu k utajovaným materiálům uloženým v Radě, nejméně do úrovně "Secret UE", nebo případně rovnocenné oprávnění od členského státu nebo NATO. Uvedené osoby dbají na dodržování důvěrné povahy informací a ochranu údajů, které se v průběhu auditu dozvědí, v souladu s pravidly pro uvedené informace a údaje.

7. Správce a osoby pověřené auditem výdajů ATHENY mají neprodleně a předchozího ohlášení přístup k dokumentům a ke všem nosičům údajů, jejichž obsah se uvedených výdajů týká, a do prostor, v nichž jsou uvedené dokumenty a nosiče údajů uloženy. Mohou z nich pořizovat kopie. Osoby podílející se na provádění výdajů ATHENY poskytnou správci a osobám pověřeným auditem uvedených výdajů nezbytnou pomoc při plnění jejich úkolů.

8. Náklady na audit prováděný auditory jménem ATHENY se považují za společné náklady, které hradí ATHENA.

Článek 38

Výroční předkládání účtů

1. Správce sestaví za pomoci účetního a každého velitele operace do konce měsíce dubna následujícího po skončení rozpočtového roku roční účetní závěrku za vedení operace, roční rozvahu ATHENY a zprávu o činnosti a předloží je zvláštnímu výboru. Roční účetní závěrka za vedení operace rozlišuje mezi společnými náklady ATHENY vzniklými při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi a společnými operativními náklady na každou operaci vedenou během daného rozpočtového roku, jakož i různými příjmy a příjmy od členských států a třetích států. Rozvaha vykazuje jako aktiva veškerý majetek a pohledávky ATHENY, se zřetelem na jejich odpisování a případné ztráty nebo vyřazení, a jako pasiva rezervní fondy. Správce předloží roční účetní závěrku za vedení operace sboru auditorů k posouzení a k vydání stanoviska do konce února následujícího po skončení rozpočtového roku.

2. Roční účetní závěrku a rozvahu schvaluje zvláštní výbor. Udělí správci, účetnímu a každému veliteli operace absolutorium za uvedený rozpočtový rok.

3. Účetní a každý velitel operace uchovávají, každý na své úrovni, všechny účty a inventární soupisy po dobu pěti let ode dne udělení absolutoria.

4. Zvláštní výbor rozhodne zanést prostřednictvím opravného rozpočtu zůstatek z plnění rozpočtu za rozpočtový rok, za který byly účty schváleny, jako příjem nebo výdaj do rozpočtu na následující rozpočtový rok.

5. Část zůstatku skutečného rozpočtového výnosu za rozpočtový rok, která vznikla použitím položek vyčleněných ke krytí společných nákladů vzniklých při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi, je započtena proti příštím příspěvkům zúčastněných členských států.

6. Část zůstatku skutečného rozpočtového výnosu za rozpočtový rok, která vznikla použitím položek vyčleněných ke krytí společných operativních nákladů na danou operaci, je započtena proti příštím příspěvkům členských států, které na uvedenou operaci přispěly.

7. Nemůže-li být náhrada provedena odečtením od příspěvků placených ATHENĚ, je zůstatek z plnění rozpočtu dotyčným členským státům vrácen.

Článek 39

Předkládání účtů za operaci

1. Po skončení operace může zvláštní výbor na návrh správce nebo členského státu rozhodnout, že správce předloží zvláštnímu výboru, za pomoci účetního a velitele operace, účetní závěrku a rozvahu za uvedenou operaci, a to alespoň ke dni skončení operace, a je-li to možné, až ke dni vypořádání operace. Lhůta uložená správci nesmí být kratší než čtyři měsíce ode dne skončení operace.

2. Není-li možno ve stanovené lhůtě zahrnout do účetní závěrky a rozvahy za uvedenou operaci příjmy a výdaje spojené s konečným vypořádáním uvedené operace, uvedou se tyto příjmy a výdaje v roční účetní závěrce a rozvaze pro ATHENU a zvláštní výbor je posoudí v souvislosti s výročním předkládáním účtů.

3. Zvláštní výbor schvaluje účetní závěrku a rozvahu za operaci, která mu byla předložena. Za dotyčnou operaci udělí správci, účetnímu a každému veliteli operace absolutorium.

4. Nemůže-li být náhrada provedena odečtením od příspěvků placených ATHENĚ, je zůstatek z plnění rozpočtu dotyčným členským státům vrácen.

KAPITOLA 12

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Článek 40

1. Podmínky disciplinární nebo trestní odpovědnosti velitele operace, správce a ostatních pracovníků, zejména pracovníků orgánů Společenství nebo členských států, se v případě pochybení nebo nedbalosti při plnění rozpočtu řídí služebním řádem nebo režimem použitelným na tyto pracovníky. ATHENA je kromě toho oprávněna zahájit z vlastního podnětu nebo na žádost přispívajícího státu proti shora zmíněným pracovníkům občanskoprávní řízení.

2. Evropské společenství ani generální tajemník nesmějí být za žádných okolností přispívajícím státem činěni odpovědnými za důsledky plnění svých povinností prostřednictvím správce, účetního nebo pověřených pracovníků.

3. Smluvní odpovědnost, která může vyplývat ze smluv uzavřených v souvislosti s plněním rozpočtu, nesou přispívající státy prostřednictvím ATHENY. Smluvní odpovědnost se řídí právem rozhodným pro uvedené smlouvy.

4. V případě mimosmluvní odpovědnosti hradí každou škodu způsobenou operačním velením, velením ozbrojených sil nebo velením operačních složek v rámci krizové struktury, jejichž složení schvaluje velitel operace, nebo jejich pracovníky při plnění povinností, prostřednictvím ATHENY přispívající stát v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států a se statutem příslušníků ozbrojených sil platným v prostoru operace.

5. Přispívající stát nesmí za žádných okolností činit Evropská společenství ani členské státy odpovědnými za smlouvy uzavírané v rámci plnění rozpočtu ani za škody způsobené jednotkami a útvary krizové struktury, jejichž složení schvaluje velitel operace, nebo jejich pracovníky při plnění povinností.

Článek 41

Přechodná ustanovení

1. První rozpočet bude přijat do 1. června 2004. První rozpočtový rok začíná dnem přijetí prvního rozpočtu a končí následujícího 31. prosince.

2. Zvláštní výbor jmenuje do 1. června 2004 prvních šest členů sboru auditorů podle čl. 37 odst. 4. Dva členové s funkčním obdobím v délce jednoho roku a dva členové s funkčním obdobím v délce dvou let budou určeni losem. Funkční období zbývajících dvou členů činí tři roky.

Článek 42

Přezkum

Toto rozhodnutí včetně příloh bude přezkoumáno po každé operaci a alespoň každých 18 měsíců. První přezkum se uskuteční nejpozději do konce roku 2004. Řídící orgány ATHENY se podílejí na těchto přezkumech.

Článek 43

Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. března 2004. Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. února 2004.

Za Radu

předseda

B. Cowen

[1] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

[2] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

Společné náklady, které nese ATHENA bez ohledu na dobu jejich vzniku

V případech, kdy nelze následující společné náklady přiřadit přímo ke stanovené operaci, může zvláštní výbor rozhodnout o zanesení odpovídajících rozpočtových položek do obecného oddílu ročního rozpočtu. Uvedené prostředky by měly být v největším možném rozsahu zaneseny do článků vykazujících operaci, s níž nejvíce souvisejí.

1. Náklady na kontrolu účtů

2. Náklady spojené s misí vzniklé veliteli operace a jeho pracovníkům v souvislosti s předložením účtů za operaci zvláštnímu výboru

3. Výplaty odškodného a náklady nároků a žalob hrazené prostřednictvím ATHENY

4. Bankovní náklady (společné náklady budou vždy zahrnuty do obecné části ročního rozpočtu)

5. Náklady na základě rozhodnutí o uskladnění materiálu, který byl společně pořízen pro účely operace (jsou-li tyto náklady přiřazeny k obecné části ročního rozpočtu, uvede se souvislost se stanovenou operací).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Společné operativní náklady související s přípravnou fází operace, které nese ATHENA

Doplňkové náklady na dopravu a ubytování nezbytné pro průzkumné mise a přípravu ozbrojených sil s ohledem na určitou vojenskou operaci Unie.

Lékařské služby: náklady na pohotovostní záchranné evakuace (Medevac) osob, které se účastní průzkumných misí a příprav ozbrojených sil s ohledem na určitou vojenskou operaci Unie, nemůže-li být lékařské ošetření poskytnuto přímo v prostoru bojového nasazení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

III-A Společné operativní náklady související s aktivní fází operace, které vždy nese ATHENA

Při každé vojenské operaci Unie nese ATHENA tyto doplňkové nezbytné náklady na operaci jako společné operativní náklady.

1. Doplňkové náklady na (přemístitelné nebo stálé) velitelství operací nebo cvičení vedené Evropskou unií

Správní velitelství (HQ) : Operační velitelství, velitelství ozbrojených sil a velitelství operačních složek

Operační velitelství(OHQ) :

stabilní velitelství velitele operace mimo bojový prostor, odpovědné za nábor, rozmístění, zabezpečení a obnovu ozbrojených sil Evropské unie.

Definice společných nákladů na operaci použitelné na OHQ je použitelná také pro generální sekretariát Rady a ATHENU, pokud vykonávají činnost přímo spojenou s uvedenou operací;

Velitelství ozbrojených sil (FHQ) : velitelství ozbrojených sil Evropské unie umístěné v prostoru operace;

Velitelství operačních složek (CCHQ) : dislokované ústředí velitele operačních složek Evropské unie (tj. velitelů vzdušných, pozemních, námořních a jiných složek, jejichž jmenování může být podle druhu operace nezbytné);

náklady na dopravu : doprava do prostoru a z prostoru operace za účelem rozmístění, zabezpečení a obnovy FHQ a CCHQ; náklady na dopravu vzniklé OHQ při provádění operace;

správa : dodatečné vybavení kanceláří a ubytoven, smluvní a zásobovací služby (dodávky vody, apod.), náklady na údržbu budov;

místní pracovníci : civilní pracovníci, mezinárodní konzultanti a pracovníci najatí v místě (státní příslušníci daného státu a cizinci do daného státu vyslaní) v rozsahu, který překračuje obvyklé operační požadavky (včetně náhrad za práci přesčas);

sdělovací technika : investiční výdaje na nákup a používání dodatečného vybavení sdělovací techniky a informačních technologií a náklady na poskytované služby (leasing a údržba modemů, telefonních linek, satelitních telefonů, šifrovacích faxů, bezpečnostního vedení, poskytovatelů internetu, datových spojení, místních sítí);

náklady na dopravu/cestu (kromě denních diet) v operačním prostoru správních velitelství : výdaje na dopravu vozidly a jinými dopravními prostředky, a náklady na přepravu, včetně cestovného pro vnitrostátní posily a návštěvníky; doplňkové náklady na palivo nad rámec obvyklých nákladů u standardních operací; leasing dalších vozidel; náklady na služební cesty mezi místem operace a Bruselem nebo na jednání pořádaná Evropskou unií; náklady na pojištění právní odpovědnosti, které některé země ukládají mezinárodním organizacím provádějícím operace na jejich území;

kasárna a ubytování/infrastruktura : výdaje na pořízení, pronájem nebo úpravu nezbytných prostor pro velitelství v místě operace (pronájem budov, úkrytů, stanů), podle potřeby;

informování veřejnosti : náklady spojené s informačními kampaněmi a s informováním sdělovacích prostředků v OHQ a FHQ v souladu s informační strategií vypracovanou operačním správním ústředím;

reprezentační fondy : náklady na reprezentaci; náklady na úrovni velitelství, které jsou pro vedení operace nezbytné;

2. Doplňkové náklady spojené s poskytováním podpory ozbrojeným silám jako celku

Níže stanovené náklady se považují za náklady vzniklé po rozmístění ozbrojených sil v prostoru operace:

infrastruktura : výdaje absolutně nezbytné pro ozbrojené síly jako celek ke splnění jejich mise (společně užívané letiště, železnice, přístavy, silnice, dodávky elektrické energie a vody);

nezbytné dodatečné vybavení : neočekávaný pronájem nebo nákup specifického vybavení, které se během operace ukáže jako nezbytné pro její další průběh, na základě rozhodnutí velitele operace a po schválení zvláštním výborem, za předpokladu, že zakoupené vybavení nebude po skončení mise navráceno;

identifikační označení : zvláštní identifikační označení, průkazy totožnosti "Evropské unie", odznaky, medaile, vlajky v barvách Evropské unie nebo jiné identifikační označení ozbrojených sil nebo správního velitelství (vyjma oděvy, pokrývky hlavy nebo uniformy);

lékařské služby : náklady na pohotovostní záchranné evakuace (Medevac), nemůže-li být lékařské ošetření poskytnuto v prostoru operace.

3. Doplňkové náklady vzniklé Evropské unii za společné prostředky a kapacity NATO poskytnuté pro účely operace pod vedením Evropské unie

Náklady, které vzniknou Evropské unii na jednu z jejích vojenských operací, uplatní-li dohody mezi Evropskou unií a NATO o uvolnění, kontrole a navrácení nebo odvolání společných prostředků a kapacit NATO poskytnutých pro účely operace vedené Evropskou unií.

III-B Společné operativní náklady související s aktivní fází určité operace, které nese ATHENA pokud tak Rada rozhodne

Náklady na dopravu : doprava do prostoru a z prostoru operace za účelem rozmístění, podpory a obnovy ozbrojených sil

Kasárna a ubytování/infrastruktura : výdaje na pořízení, pronájem nebo úpravy prostor v místě operace (pronájem budov, úkrytů, stanů) podle potřeby ozbrojených sil rozmístěných k operaci.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Společné operativní náklady související s vypořádáním operace, které nese ATHENA

Náklady na nalezení konečného uplatnění pro infrastrukturu a vybavení pořízených ze společných prostředků pro účely operace.

Doplňkové náklady na sestavení účetní závěrky za operaci. Způsobilé společné náklady se stanoví v souladu s přílohou III s ohledem na to, že pracovníci potřební k sestavení účetní závěrky patří k velitelství pro uvedenou operaci i poté, co ukončilo svou činnost.

--------------------------------------------------