32004D0157Úřední věstník L 050 , 20/02/2004 S. 0060 - 0061


Rozhodnutí Rady

ze dne 19. února 2004,

kterým se prodlužuje doba použitelnosti opatření rozhodnutí 2002/148/ES o uzavření konzultací se Zimbabwe podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES

(2004/157/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 300 odst. 2 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na vnitřní dohodu o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [1] prozatímně prováděnou rozhodnutím zástupců vlád členských států 2000/771/ES ze dne 18. září 2000 [2], a zejména na článek 3 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Rady 2002/148/ES [3] byly ukončeny konzultace s Republikou Zimbabwe podle čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody o partnerství AKT-ES a byla přijata vhodná opatření, uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.

(2) Rozhodnutím 2003/112/ES byla použitelnost opatření uvedených v článku 2 rozhodnutí 2002/148/ES prodloužena o dalších 12 měsíců. V souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/112/ES končí použitelnost opatření dnem 20. února 2004.

(3) Vláda Zimbabwe pokračuje v porušování podstatných prvků dohody o partnerství AKT-ES uvedených v článku 9 a současné podmínky v Zimbabwe nezajišťují dodržování lidských práv, demokratických principů a zásad právního státu.

(4) Použitelnost těchto opatření by proto měla být prodloužena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Použitelnost opatření uvedených v článku 2 rozhodnutí 2002/148/ES, která byla článkem 1 rozhodnutí 2003/112/ES prodloužena do dne 20. února 2004, se prodlužuje o dalších 12 měsíců do dne 20. února 2005. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána, nejméně jednou za šest měsíců.

Dopis uvedený v příloze tohoto nařízení je určen prezidentovi Zimbabwe.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. února 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

[2] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 375.

[3] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 64. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/112/ES (Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 25).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V Bruselu dne 19. února 2004

DOPIS PREZIDENTOVI ZIMBABWE

Evropská unie klade velký důraz na ustanovení článku 9 dohody o partnerství AKT-ES. Dodržování lidských práv, respektování demokratických institucí a zásad právního státu jsou nejdůležitější prvky dohody o partnerství a představují základ našich vztahů.

Dopisem ze dne 19. února 2002 Vás Evropská unie informovala o svém rozhodnutí uzavřít konzultace probíhající podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES a přijmout určitá "vhodná opatření" ve smyslu čl. 96 odst. 2 písm. c) uvedené dohody:

Dopisem ze dne 19. února 2003 Vás Evropská unie informovala o svém rozhodnutí neodvolat t "vhodná opatření".

Dnes, po uplynutí dalšího dvanáctiměsíčního období, má Evropská unie za to, že v Zimbabwe stále nejsou dodržovány demokratické principy a že vláda Zimbabwe nedosáhla žádného pokroku v pěti oblastech uvedených v rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2002 (ukončení politicky motivovaného násilí, svobodné a řádné volby, svoboda sdělovacích prostředků, nezávislost soudů, ukončení nezákonného obsazování farem). Evropská unie kromě toho konstatuje, že vláda Zimbabwe neučinila žádné pozitivní kroky ve smyslu referenčních hodnot pro posouzení pokroku, které Evropská unie sdělila SADC (Jihoafrickému společenství pro rozvoj) při příležitosti posledních dvou zasedání výboru SADC/EU.

Vzhledem k výše uvedenému Evropská unie neuvažuje o tom, že by vhodná opatření mohla být odvolána.

Tato opatření budou odvolána pouze tehdy, pokud nastanou podmínky, které zajistí dodržování lidských práv, demokratických principů a zásad právního státu. Evropská unie si vyhrazuje právo přijmout další restriktivní opatření.

Evropská unie bude pozorně sledovat vývoj v Zimbabwe a opětovně zdůrazňuje že tato opatření nemají potrestat zimbabwský národ, a že bude i nadále přispívat na operace humanitárního povahy a na projekty přímé podpory obyvatelstva, zejména v sociálních oblastech, projekty demokratizace, dodržování lidských práv a zásad právního státu, které nejsou dotčeny těmito opatřeními. V období 2003-2004 činil příspěvek Evropského společenství na akce potravinové a humanitární pomoci v Zimbabwe 85 milionů eur, a to k dvoustranné podpoře poskytované navíc členskými státy Evropské unie.

Evropská unie si přeje udržovat dialog se Zimbabwe na základě dohody o partnerství AKT-ES a doufá, že učiníte vše, co je ve Vašich silách, aby základní zásady dohody o partnerství byly opět dodržovány a země směřovala na cestu sociálního míru a hospodářské obnovy. To by umožnilo odvolat pozastavení podpisu 9. národního indikativního programu ERF pro Zimbabwe, což by v blízké budoucnosti umožnilo opětovné využívání nástrojů spolupráce.

S výrazem nejhlubší úcty

Za Komisi

+++++ TIFF +++++

Za Radu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------