32004D0144Úřední věstník L 047 , 18/02/2004 S. 0033 - 0034


Rozhodnutí Komise

ze dne 12. února 2004,

kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Bulharsku a Maďarsku na prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžci

(oznámeno pod číslem K(2004) 346)

(Text s významem pro EHP)

(2004/144/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 a 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, ze kterých členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžci, byl stanoven rozhodnutím Komise 97/467/ES [2].

(2) Bulharsko a Maďarsko poslaly seznamy zařízení produkujících maso ptáků nadřádu běžci, u nichž příslušné orgány osvědčují, že zařízení odpovídají pravidlům Společenství.

(3) Tato zařízení by měla být zahrnuta do seznamů stanovených rozhodnutím 1997/467/ES.

(4) Protože kontroly na místě dosud nebyly provedeny, nevztahuje se na dovoz z těchto zařízení snížená četnost fyzických kontrol podle čl. 2 odst. 4 rozhodnutí 95/408/ES.

(5) Rozhodnutí 97/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 97/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. února 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. února 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím (ES) č. 2002/797 (Úř. věst. L 277, 15.10.2002, s. 23).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha II se mění takto:

1. V příloze II se v části týkající se Bulharska vkládá v souladu s doporučením členského státu nový text, který zní:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

BG 1901021 | Mecom Ltd | Silistra | Silistra | SH, CP, CS" | |

2. V příloze II se v části týkající se Maďarska vkládá v souladu s doporučením členského státu nový text, který zní:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

HU-356 | Kukori Kft. | Szatymaz | Czongrád megye | SH, CP" | |

--------------------------------------------------