32004D0020Úřední věstník L 005 , 09/01/2004 S. 0001 - 0007


Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES

ze dne 8. prosince 2003,

kterým se zřizuje obecný rámec financování opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 153 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Spotřebitelská politika zásadně přispívá ke dvěma ze strategických cílů Komise stanovených ve sdělení Komise o strategických cílech v letech 2000 až 2005 "Formování nové Evropy" [3], zejména podporou nového a hospodářsko-sociálního programu v zájmu modernizace evropského hospodářství a zajištění lepší kvality života občanů Evropy.

(2) Strategie spotřebitelské politiky v letech 2002 až 2006 stanoví tři hlavní cíle. Těchto cílů bude dosahováno prostřednictvím opatření zařazených do postupného programu, který má Komise pravidelně přezkoumávat.

(3) Přidělování finančních prostředků pro opatření prováděná v tomto rámci by se mělo řídit cíli a opatřeními stanovenými ve strategii spotřebitelské politiky. Kromě toho by činnostem, které slouží k integraci zájmů spotřebitelů do jiných oblastí v souladu s článkem 153 Smlouvy, a třem hlavním cílům strategie spotřebitelské politiky měla být dána vysoká priorita.

(4) V souladu se strategií spotřebitelské politiky by spotřebitelská politika v tomto rámci měla zahrnovat bezpečnost služeb a nepotravinářských výrobků a hospodářské zájmy spotřebitelů v EU. Tento rámec nezahrnuje opatření týkající se bezpečnosti potravin.

(5) K obecným cílům Evropské unie podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii patří dosažení vyváženého a trvale udržitelného rozvoje. V souladu s Johannesburským prohlášením o trvale udržitelném rozvoji, prováděcím plánem světového summitu o trvale udržitelném rozvoji a cardiffským procesem by měla být provedena opatření k dosažení trvale udržitelného rozvoje.

(6) Tento rámec by měl v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy umožňovat opatření Společenství na podporu a budování schopnosti organizací a orgánů, které pracují na podporu zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství, členských států nebo regionů.

(7) Kromě opatření obsažených v tomto rámci by Komise měla rovněž zajistit, aby organizace spotřebitelů a jiné příslušné nevládní organizace mohly přispívat k provádění spotřebitelské strategie formou své účasti na práci Evropské poradní skupiny spotřebitelů zřízené rozhodnutím Komise 2003/709/ES [4].

(8) Tento rámec by měl položit základ pro opatření, která budou uskutečňována společně Komisí a jedním nebo více členskými státy za účelem provádění cílů spotřebitelské politiky.

(9) Je v obecném evropském zájmu ve smyslu čl. 108 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5], dále jen "finanční nařízení", aby bylo zdraví, bezpečnost a hospodářské zájmy spotřebitelů i zájmy spotřebitelů na vývoji norem pro výrobky a služby zastoupeny na úrovni Společenství.

(10) Toto rozhodnutí stanoví pro celé období platnosti tohoto rámce finanční rámec představující prvotní referenci ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [6] pro rozpočtový orgán při každoročním rozpočtovém procesu.

(11) Pro zlepšení účinnosti a dopadu činnosti evropských organizací spotřebitelů a spotřebitelských organizací zastupujících zájmy spotřebitelů při rozvoji norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství mohou být finanční příspěvky pro způsobilé organizace po dobu platnosti tohoto rámce předmětem rámcových dohod o partnerství.

(12) Pro zlepšení administrativní účinnosti a efektivity a dopadu jednotlivých projektů by měly být výzvy k předkládání jednotlivých projektů zveřejňovány nejméně každé dva roky a podpora by měla být poskytována do maximální výše 75 % nákladů na způsobilé výdaje na provádění projektů.

(13) Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "dohoda o EHP") stanoví, že členské státy Evropského sdružení volného obchodu, které jsou účastníky Evropského hospodářského prostoru (dále jen "státy" ESVO/EHP ") by mimo jiné měly posílit a rozšířit spolupráci v rámci činnosti Společenství v oblasti ochrany spotřebitele."

(14) Tento obecný rámec by měl být otevřen účasti přidružených zemí v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných dohodách, které stanoví obecné zásady jejich účasti na programech Společenství.

(15) Pro zvýšení hodnoty a dopadu tohoto rámce by mělo být prováděno trvalé sledování a pravidelné vyhodnocování prováděných opatření, aby bylo možno případně učinit nezbytné úpravy.

(16) Opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7],

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto rozhodnutí stanoví obecný rámec pro opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky, dále jen "rámec", na období stanovené v čl. 5 odst. 1.

2. Opatření, která mají být prováděna v tomto rámci, doplňují opatření prováděná členskými státy a v členských státech na ochranu zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů a na podporu práva spotřebitelů na informace a vzdělávání a za účelem vytváření sdružení spotřebitelů k ochraně jejich zájmů.

Článek 2

Oblasti činnosti

Opatření, která mají být prováděna v tomto rámci, se týkají těchto zvláštních oblastí:

a) ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele ve vztahu ke službám a nepotravinářským výrobkům;

b) ochrana hospodářských a právních zájmů spotřebitelů;

c) podpora informovanosti a vzdělávání spotřebitelů;

d) podpora schopnosti organizací spotřebitelů přispívat na evropské úrovni.

Článek 3

Cíle opatření

Opatření, která mají být prováděna v tomto rámci, napomáhají dosažení těchto obecných cílů:

a) vysoká společná úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím zavedení společných právních předpisů a postupů pro ochranu spotřebitele a zahrnutím zájmů spotřebitelů do ostatních politik Společenství;

b) účinné vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména prostřednictvím dozoru nad trhem, spoluprací v oblasti správy a donucování, přístupem spotřebitelů k informacím o službách a nepotravinářských výrobcích a přístupem spotřebitelů k řízením pro řešení stížností a sporů, a

c) přiměřená účast organizací spotřebitelů na tvorbě spotřebitelské politiky a jiných politik Společenství ovlivňujících zájmy spotřebitelů.

Článek 4

Druhy opatření

1. Opatření, která mají být prováděna v tomto rámci, jsou uvedena v seznamu v příloze podle cílů.

2. Opatření 1 až 8, 11 až 15 a 19 provádí přímo Komise.

3. Opatření 9 a 10 společně financuje Společenství a jeden nebo více členských států nebo Společenství a příslušné orgány třetích zemí zúčastněných podle článku 9.

4. Opatření 16, 17 a 18 využívají finančních příspěvků Společenství.

Článek 5

Financování

1. Finanční rámec provádění tohoto rozhodnutí v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007 je stanoven ve výši 72 milionů EUR, z toho 54 milionů EUR připadá na období do 31. prosince 2006.

2. Pro období po 31. prosinci 2006 se navržená částka bude považovat za potvrzenou, pokud bude v souladu s finančními výhledy platnými pro období začínající rokem 2007.

3. Roční položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů.

Článek 6

Finanční příspěvek

1. Příspěvek Společenství na společná opatření 9 a 10 bude v zásadě činit 50 % a v žádném případě nepřesáhne 70 % celkových nákladů opatření. Komise jasně stanoví, pro jaká společná opatření může být poskytnut finanční příspěvek vyšší než 50 %.

2. Finanční příspěvky na opatření 16 nepřesáhnou 50 % výdajů na provádění způsobilých činností.

3. Finanční příspěvky na opatření 17 nepřesáhnou 95 % výdajů na provádění způsobilých činností.

4. Obnovení finančních příspěvků na opatření 16 a 17 způsobilým organizacím, které prokázaly, že v předchozím roce aktivně a účinně zastupovaly zájmy spotřebitelů, nepodléhá pravidlu postupného snižování.

5. Finanční příspěvky na opatření 18 budou v zásadě činit 50 % a v žádném případě nepřesáhnou 75 % způsobilých výdajů na provádění projektu. Komise jasně stanoví, pro které zvláštní projekty může být poskytnut finanční příspěvek vyšší než 50 %.

Článek 7

Příjemci

1. Finanční příspěvky na společná opatření 9 a 10 lze poskytnout veřejnému subjektu nebo neziskové organizaci, které určí dotčený členský stát nebo příslušný orgán a schválí Komise.

2. Finanční příspěvky na opatření 16 lze poskytnout evropským organizacím spotřebitelů, které:

a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných protichůdných zájmech a jejich prvořadným cílem a činností je podpora a ochrana zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů ve Společenství;

b) byly nejméně v jedné polovině členských států zmocněny k zastupování zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství vnitrostátními organizacemi spotřebitelů zastupujícími spotřebitele v souladu s vnitrostátními pravidly nebo zvyklostmi a činnými na regionální nebo národní úrovni a

c) poskytly Komisi uspokojivé doklady o svém členství, vnitřních pravidlech a zdrojích financování.

3. Finanční příspěvky na opatření 17 lze poskytnout evropským organizacím spotřebitelů, které:

a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných protichůdných zájmech a jejich prvořadným cílem a činností je zastupování zájmů spotřebitelů v procesu standardizace na úrovni Společenství a

b) byly zmocněny nejméně ve dvou třetinách členských států k zastupování zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství:

- orgány zastupujícími v souladu s vnitrostátními pravidly nebo zvyklostmi vnitrostátní organizace spotřebitelů v členských státech nebo

- pokud takové orgány neexistují, vnitrostátními organizacemi spotřebitelů v členských státech, které v souladu s vnitrostátními pravidly nebo zvyklostmi zastupují spotřebitele a jsou činné na národní úrovni.

4. Finanční příspěvky na opatření 18 lze poskytnout kterékoli právnické osobě nebo sdružení právnických osob, včetně vhodných nezávislých veřejných subjektů a regionálních organizací spotřebitelů, které jednají nezávisle na průmyslu a obchodu a které jsou odpovědné za skutečné provádění projektů.

Článek 8

Vyloučení

Žadatelé nebo předkladatelé nabídek a dodavatelé, u kterých bude zjištěno, že podali nepravdivá prohlášení nebo závažným způsobem nedodrželi své smluvní závazky, budou vyloučeni z uzavírání dalších smluv podle článku 96 finančního nařízení.

Článek 9

Účast třetích zemí

Rámec je otevřen účasti:

a) zemí ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP;

b) přidružených zemí v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných dohodách zakládajících obecné zásady pro jejich účast v programech Společenství.

Článek 10

Vzájemné navazování a doplňování

1. Komise zajistí, aby opatření prováděná v tomto rámci navazovala na strategii spotřebitelské politiky.

2. Komise zajistí, aby opatření prováděná v tomto rámci navazovala na ostatní programy a iniciativy Společenství a aby je doplňovala.

Článek 11

Pracovní program

Komise přijme roční pracovní program obsahující:

a) priority opatření k dosahování každého cíle;

b) členění ročního rozpočtu mezi druhy opatření uvedené v článku 4;

c) plánované načasování výzev k nabídkovému řízení, společných opatření a výzev k předkládání návrhů;

d) v případě výzev k předkládání návrhů výběrová kritéria pro opatření 16, 17 a 18, kritéria pro finanční příspěvky vyšší než 50 % pro opatření 18 a směrnou částku, která je k dispozici pro každou z těchto výzev k předkládání návrhů, v souladu s příslušnými ustanoveními finančního nařízení a v možné míře s přihlédnutím k potřebě stanovit jednoduché administrativní požadavky, zejména v případě malých částek finančních příspěvků na jednotlivé projekty.

Článek 12

Zveřejňování a postupy

1. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce Komise:

a) výzvu k předkládání návrhů pro opatření 16 a 17 a

b) nejméně každé dva roky výzvu k předkládání návrhů pro opatření 18 s popisem priorit opatření, které má být provedeno.

2. V počáteční fázi postupu hodnocení žádostí o finanční příspěvky Komise informuje žadatele, pokud nejsou způsobilí nebo pokud jejich žádost neuvádí údaje nutné k ověření toho, že žadatel splňuje výběrová kritéria.

3. Komise do tří měsíců po uplynutí lhůty pro podávání žádostí rozhodne o přidělení finančních příspěvků na opatření 16, 17 a 18.

4. Seznam příjemců finančních příspěvků a seznam opatření financovaných v tomto rámci se zveřejňuje každý rok na internetové stránce Komise s uvedením částek.

Článek 13

Sledování a hodnocení

1. Komise zajistí účinné a pravidelné sledování opatření prováděných v tomto rámci a do 31. prosince 2005 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rámce zpracovanou v polovině období. Komise každoročně informuje Evropský parlament, pokud rozhodování o žádostech pro opatření 16, 17 a 18 přesáhne lhůtu tří měsíců uvedenou v čl. 12 odst. 3.

2. Před podáním návrhu na případné prodloužení platnosti rámce, avšak nejpozději k 31. prosinci 2007, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o opatřeních provedených v tomto rámci.

Článek 14

Provádění opatření

1. Komise odpovídá za řízení a provádění tohoto rozhodnutí v souladu s finančním nařízením.

2. Opatření stanovená v čl. 4 odst. 3 a 4 a v článku 11 se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

Článek 15

Postup ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. prosince 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

F. Frattini

[1] Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 86.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2003.

[3] Úř. věst. C 81, 21.3.2000, s. 1.

[4] Úř. věst. L 258, 10.10.2003, s. 35.

[5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 4, SEŘAZENÁ PODLE CÍLŮ

Cíl a): Vysoká společná úroveň ochrany spotřebitele

Opatření 1: Vědecké poradenství, analýza rizik včetně srovnávacího hodnocení a hodnocení možností snižování rizik týkajících se zdraví a bezpečnosti spotřebitelů v souvislosti s nepotravinářskými výrobky a službami.

Opatření 2: Příprava legislativních a jiných regulatorních návrhů a podpora samoregulačních návrhů, mimo jiné včetně:

2.1. srovnávací analýzy trhů a regulatorních systémů;

2.2. právních a technických posudků pro vypracování politických opatření v oblasti bezpečnosti služeb;

2.3. technických posudků pro vypracování návrhů standardizačních nástrojů pro výrobky a služby;

2.4. právních a technických posudků pro vypracování politických opatření v oblasti hospodářských zájmů spotřebitelů;

2.5. seminářů se zájmovými skupinami a odborníky.

Opatření 3: Sledování a hodnocení vývoje na trhu, který má dopad na hospodářské a jiné zájmy spotřebitelů, mimo jiné včetně cenových průzkumů, inventury a analýzy stížností spotřebitelů a průzkumů změn struktury trhů.

Opatření 4: Zjišťování a výměna údajů a informací, které poskytují faktický základ pro rozvoj spotřebitelské politiky a pro zahrnutí zájmů spotřebitelů do ostatních politik EU, mimo jiné včetně průzkumů chování spotřebitelů a podnikatelů, zjišťování a analýzy statistických a jiných podstatných údajů.

Cíl b): Účinné vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele

Opatření 5: Koordinace opatření dohledu a donucování, mimo jiné včetně:

5.1. přípravy nástrojů IT (např. databází, informačních a komunikačních systémů) pro spolupráci při donucování;

5.2. školení, seminářů a výměn úředníků donucovacích orgánů pro společné donucovací akce;

5.3. plánování a přípravy společných donucovacích akcí;

5.4. pilotních společných donucovacích akcí.

Opatření 6: Rozvoj snadno a veřejně přístupných databází obsahujících údaje o uplatňování práv spotřebitelů vyplývajících z právních předpisů Společenství na ochranu spotřebitele a související rozhodovací praxi, včetně dokončení a zlepšení databáze nerovných smluvních podmínek.

Opatření 7: Sledování a hodnocení bezpečnosti nepotravinářských výrobků a služeb, mimo jiné včetně:

7.1. posílení a rozšíření působnosti systému varování RAPEX, s přihlédnutím k vývoji ve výměně informací v rámci dozoru nad trhem;

7.2. technické analýzy varovných oznámení;

7.3. zjišťování a výměny údajů o rizicích, která pro spotřebitele představují určité výrobky a služby;

7.4. rozvoje sítě pro bezpečnost spotřebních výrobků podle směrnice 2001/95/ES [1].

Opatření 8: Sledování funkce a hodnocení dopadu systémů alternativních řešení sporů, zejména on-line systémů a jejich účinnosti v řešení přeshraničních stížností a sporů, i technická pomoc dalšímu rozvoji Evropské mimosoudní sítě.

Opatření 9: (společné opatření) Finanční příspěvky veřejným nebo neziskovým subjektům, které tvoří sítě Společenství a které poskytují informace a pomoc spotřebitelům a pomáhají jim při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k vhodnému řešení sporů (síť evropských center spotřebitelů a vypořádací kanceláře Evropské mimosoudní sítě, za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1).

Opatření 10: (společné opatření) Finanční příspěvky na jednotlivá společná opatření dohledu a donucování pro zlepšení spolupráce v oblasti správy a donucování právních předpisů Společenství na ochranu spotřebitele, včetně směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, a jiná opatření v rámci správní spolupráce za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 1.

Cíl c): Přiměřená účast organizací spotřebitelů na tvorbě politik EU

Opatření 11: Poskytování zvláštních technických a právních znalostí organizacím spotřebitelů na podporu jejich účasti a přínosu v konzultačních postupech ohledně legislativních a nelegislativních návrhů Společenství v oblasti politik, které se jich týkají, například politik vnitřního trhu, služeb všeobecného zájmu a desetiletého rámcového programu trvale udržitelné výroby a spotřeby, i podpora jejich příspěvku k dozoru nad trhem.

Opatření 12: Zastupování zájmů evropských spotřebitelů na mezinárodních fórech, včetně mezinárodních standardizačních orgánů a organizací mezinárodního obchodu.

Opatření 13: Vydělávání pracovníků regionálních, národních a evropských organizací spotřebitelů a jiná opatření na zvyšování jejich schopností, včetně školicích kurzů přípravy projektů a postupů provádění projektů, internetového fóra k jednotlivým projektům, seminářů a setkání na podporu projektového partnerství.

Opatření 14: Opatření k informování o právech spotřebitelů vyplývajících z právních předpisů na ochranu spotřebitele a jiných opatření Společenství na ochranu spotřebitele, zejména v nových členských státech, ve spolupráci s jejich organizacemi spotřebitelů.

Opatření 15: Vzdělávání spotřebitelů, včetně opatření zaměřených na mladé spotřebitele a rozvoj interaktivních on-line nástrojů vzdělávání spotřebitelů ve věci práv spotřebitelů na vnitřním trhu a v přeshraničních transakcích.

Opatření 16: Finanční příspěvky na provoz evropských organizací spotřebitelů za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 2.

Opatření 17: Finanční příspěvky na provoz evropských organizací spotřebitelů zastupujících zájmy spotřebitelů při přípravě standardů pro výrobky a služby na úrovni Společenství, za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 3.

Cíle a), b) a c):

Opatření 18: Finanční příspěvky na zvláštní projekty na úrovni Společenství nebo na úrovni členských států na podporu cílů spotřebitelské politiky definovaných v článku 3, za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 4, mimo jiné včetně finančních příspěvků na:

- jednotlivé projekty, které provádějí organizace spotřebitelů a které mají urychlit účinné uplatňování provádění acquis communautaire na ochranu spotřebitele v nových členských státech,

- jednotlivé projekty podporující přeshraniční výměnu informací a nejlepších postupů při zahrnování práv spotřebitelů do ostatních politik.

Opatření 19: Vyhodnocení opatření prováděných v tomto rámci.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).

--------------------------------------------------