30.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/61


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. června 2004,

kterým se přijímá jednací řád Generální rady Evropské centrální banky

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 46.4 tohoto statutu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Jednací řád Generální rady Evropské centrální banky ze dne 1. září 1998 se nahrazuje tímto zněním, které vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

„JEDNACÍ ŘÁD GENERÁLNÍ RADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ÚVODNÍ KAPITOLA

Článek 1

Definice

Tento jednací řád doplňuje Smlouvu o založení Evropského společenství a statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Výrazy použité v tomto jednacím řádu mají stejný význam jako ve Smlouvě a ve statutu.

KAPITOLA I

GENERÁLNÍ RADA

Článek 2

Den a místo zasedání Generální rady

1.   Generální rada určuje dny svých zasedání na návrh prezidenta.

2.   Prezident svolává zasedání Generální rady, pokud o ně požádají alespoň tři její členové.

3.   Prezident může rovněž svolat zasedání Generální rady, kdykoli to považuje za nezbytné.

4.   Generální rada obvykle zasedá v prostorách Evropské centrální banky (ECB).

5.   Zasedat lze rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li námitky alespoň tři guvernéři.

Článek 3

Účast na zasedáních Generální rady

1.   Nestanoví-li tento jednací řád jinak, mohou se zasedání Generální rady účastnit pouze její členové, ostatní členové Výkonné rady, předseda Rady Evropské unie a člen Komise Evropských společenství.

2.   Každý guvernér může být obvykle doprovázen jednou osobou.

3.   Nemůže-li se člen Generální rady zasedání zúčastnit, může písemně jmenovat svého náhradníka, který se zúčastní zasedání a hlasuje jeho jménem. Toto písemné jmenování se včas před zahájením zasedání zasílá prezidentovi. Náhradníka může obvykle doprovázet jedna osoba.

4.   Prezident jmenuje tajemníka z řad zaměstnanců ECB. Tajemník pomáhá prezidentovi při přípravě zasedání Generální rady a pořizuje z nich zápis.

5.   Považuje-li to za vhodné, může Generální rada ke svým zasedáním přizvat rovněž další osoby.

Článek 4

Hlasování

1.   Generální rada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů nebo jejich náhradníků. Není-li tato podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na němž mohou být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.

2.   Nestanoví-li statut jinak, jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou.

3.   Generální rada přistoupí k hlasování na žádost prezidenta. Prezident dá rovněž podnět k hlasování, požádá-li o to některý z členů Generální rady.

4.   Rozhodnutí lze rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky alespoň tři členové Generální rady. Písemné řízení vyžaduje:

i)

obvykle nejméně deset pracovních dnů pro posouzení každým členem Generální rady. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů;

ii)

vlastnoruční podpis každého člena Generální rady a

iii)

záznam tohoto rozhodnutí v zápisu z následujícího zasedání Generální rady.

Článek 5

Organizace zasedání Generální rady

1.   Pro každé zasedání přijme Generální rada pořad jednání. Předběžný pořad jednání sestavuje prezident a zasílá se spolu se souvisejícími dokumenty členům Generální rady a dalším oprávněným účastníkům nejméně osm dnů před příslušným zasedáním s výjimkou mimořádných případů, kdy prezident jedná přiměřeně okolnostem. Na návrh prezidenta nebo jiného člena Generální rady může Generální rada rozhodnout o stažení některých bodů z předběžného pořadu jednání nebo o zařazení některých bodů na předběžný pořad jednání. Pokud související dokumenty nebyly členům Generální rady předloženy včas, je bod na žádost nejméně tří členů Generální rady stažen z pořadu jednání.

2.   Zápis z jednání Generální rady se předkládá jejím členům ke schválení na následujícím zasedání (nebo dříve v písemném řízení, je-li to nezbytné) a podepisuje jej prezident.

KAPITOLA II

ÚČAST GENERÁLNÍ RADY NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK

Článek 6

Vztah mezi Generální radou a Radou guvernérů

1.   Aniž by byly dotčeny ostatní povinnosti Generální rady, včetně úkolů podle článku 44 statutu, Generální rada přispívá zejména k plnění úkolů uvedených v článku 6.2 až 6.8.

2.   Generální rada přispívá k plnění poradních úkolů ECB podle článku 4 a článku 25.1 statutu.

3.   Příspěvek Generální rady k plnění úkolů ECB v oblasti statistiky spočívá v:

posilování spolupráce mezi všemi národními centrálními bankami Evropské unie s cílem napomoci plnění úkolů ECB v oblasti statistiky,

podpoře harmonizace pravidel a postupů, kterými se řídí shromažďování, sestavování a šíření statistických údajů všemi národními centrálními bankami Evropské unie, je-li to nezbytné, a

předkládání připomínek Radě guvernérů k návrhům doporučení v oblasti statistiky podle článku 42 statutu před jejich přijetím.

4.   Generální rada přispívá k plnění povinnosti ECB předkládat zprávy podle článku 15 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k výroční zprávě před jejím přijetím.

5.   Generální rada přispívá ke standardizaci účetních pravidel a vykazování operací podle článku 26.4 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům pravidel před jejich přijetím.

6.   Generální rada přispívá k přijímání dalších opatření v souvislosti s článkem 29.4 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům těchto opatření před jejich přijetím.

7.   Generální rada se podílí na pracovním řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhu tohoto řádu před jeho přijetím.

8.   Generální rada se podílí na přípravách na neodvolatelné stanovení směnných kurzů podle článku 47.3 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k:

návrhům stanovisek ECB podle čl. 123 odst. 5 Smlouvy,

jiným návrhům stanovisek ECB k právním aktům Společenství, jež mají být přijaty, dojde-li ke zrušení výjimky, a

k rozhodnutím podle odstavce 10 Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

9.   Je-li Generální rada požádána, aby přispěla k plnění úkolů ECB podle předchozích odstavců, je jí k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.

10.   Prezident informuje Generální radu v souladu s článkem 47.4 statutu o rozhodnutích přijatých Radou guvernérů.

Článek 7

Vztah mezi Generální radou a Výkonnou radou

1.   Generální radě ECB se poskytne příležitost předložit připomínky dříve, než Výkonná rada:

provede právní akty Rady guvernérů, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské centrální banky vyžadován příspěvek Generální rady,

přijme na základě pravomocí, které na ni přenesla Rada guvernérů v souladu s článkem 12.1 statutu, právní akty, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské centrální banky vyžadován příspěvek Generální rady.

2.   Je-li Generální rada požádána o předložení připomínek podle prvního odstavce tohoto článku, je jí k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.

Článek 8

Výbory Evropského systému centrálních bank

1.   Generální rada může v oblasti své působnosti vyžadovat, aby výbory zřízené Radou guvernérů podle článku 9 jednacího řádu Evropské centrální banky vypracovaly studie na určitá témata.

2.   Národní centrální banka nezúčastněného členského státu může jmenovat až dva zaměstnance, aby se účastnili zasedání výboru, jedná-li se o záležitosti spadající do působnosti Generální rady a považují-li to předseda výboru a Výkonná rada za vhodné.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 9

Právní nástroje

1.   Rozhodnutí ECB podle článku 46.4 a článku 48 statutu a podle tohoto jednacího řádu, jakož i doporučení ECB a stanoviska ECB přijatá Generální radou podle článku 44 statutu podepisuje prezident.

2.   Všechny právní nástroje ECB jsou číslovány, oznamovány a zveřejňovány v souladu s článkem 17.7 jednacího řádu Evropské centrální banky.

Článek 10

Důvěrnost dokumentů ECB a přístup k nim

1.   Jednání Generální rady a výborů nebo skupin, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, jsou důvěrná, pokud Generální rada nezmocní prezidenta, aby výsledky jejich jednání zveřejnil.

2.   Přístup veřejnosti k dokumentům vypracovaným Generální radou a výbory nebo skupinami, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, se řídí rozhodnutím Generální rady přijatým podle článku 23.2 jednacího řádu Evropské centrální banky.

3.   Dokumenty vypracované Generální radou a výbory nebo skupinami, které se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, se označují jako tajné a zachází se s nimi v souladu s pravidly stanovenými v administrativním oběžníku přijatém podle článku 23.3 jednacího řádu Evropské centrální banky. Nerozhodnou-li rozhodovací orgány jinak, budou tyto dokumenty po uplynutí třiceti let volně přístupné.

Článek 11

Pozbytí použitelnosti

Zruší-li Rada Evropské unie v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy veškeré výjimky a dojde-li k přijetí rozhodnutí uvedených v Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Generální rada se rozpustí a tento jednací řád se přestává uplatňovat.“

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. června 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET