32003R2309Úřední věstník L 342 , 30/12/2003 S. 0021 - 0023


Nařízení Komise (ES) č. 2309/2003

ze dne 29. prosince 2003,

kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 517/94 stanoví roční množstevní limity pro některé textilní výrobky pocházející ze Srbska a Černé hory a ze Severní Koreje.

(2) S účinkem od 1. května 2004 bude mít Evropská unie 10 nových členských států. Ustanovení čl. 6 odst. 7 aktu o přistoupení stanoví, že členské státy mají používat společnou obchodní politiku týkající se textilu a že množstevní omezení používaná Společenstvím na dovoz textilních a oděvních výrobků musí být upravena, aby zohlednila přistoupení nových členských států ke Společenství. Množstevní omezení použitelná na dovoz určitých textilních výrobků do rozšířeného Společenství musí být proto upravena tak, aby zahrnula dovoz do 10 nových členských států. To vyžaduje změnu určitých příloh nařízení (ES) č. 517/94.

(3) Při úpravě úrovní nových kvót je vhodné ke změně množství použít metodiku zohledňující tradiční dovoz do nových členských států. Vzorec skládající se z průměrného dovozu ze třetích zemí do 10 nových členských států za poslední tři roky, upravený v poměru k uplynulé době, by poskytl způsob měření minulých toků. Roky 2000 až 2002 byly vybrány jako nejvýznamnější, protože představují nejnovější údaje o dovozu textilu a ošacení do 10 nových členských států.

(4) Přílohy III B a VI nařízení (EHS) č. 517/94 je proto třeba pozměnit tak, aby uváděly kvóty použitelné pro rok 2004. Podrobná pravidla pro přidělování kvót pro rok 2004 jsou obsažena v nařízení Komise (ES) č. 2308/2003 ze dne 29. prosince 2003 kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2004 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 [2].

(5) Nařízení (ES) č. 517/94 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III B, IV a VI nařízení (ES) č. 517/94 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. prosince 2003.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1484/2003 (Úř. věst. L 212, 22.8.2003, s. 46).

[2] Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 13.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy III B, IV a VI nařízení (ES) č. 517/94 se mění takto:

1. Příloha III B se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA III B

Roční množstevní limity Společenství uvedené v čl. 2 odst. 1 čtvrté odrážce

Srbsko a Černá hora [1]

Kategorie | Jednotka | Množství |

1 | tuny | 2350 |

2 | tuny | 2853 |

2a | tuny | 645 |

3 | tuny | 312 |

5 | 1000 kusů | 1326 |

6 | 1000 kusů | 594 |

7 | 1000 kusů | 311 |

8 | 1000 kusů | 1109 |

9 | tuny | 292 |

15 | 1000 kusů | 460 |

16 | 1000 kusů | 232 |

67 | tuny | 244 |

""

Kategorie | Jednotka | Množství |

1 | tuny | 128 |

2 | tuny | 150 |

3 | tuny | 81 |

4 | 1000 kusů | 289 |

5 | 1000 kusů | 188 |

6 | 1000 kusů | 218 |

7 | 1000 kusů | 97 |

8 | 1000 kusů | 302 |

9 | tuny | 71 |

12 | 1000 párů | 1308 |

13 | 1000 kusů | 1509 |

14 | 1000 kusů | 154 |

15 | 1000 kusů | 175 |

16 | 1000 kusů | 88 |

17 | 1000 kusů | 61 |

18 | tuny | 61 |

19 | 1000 kusů | 411 |

20 | tuny | 142 |

21 | 1000 kusů | 3416 |

24 | 1000 kusů | 263 |

26 | 1000 kusů | 175 |

27 | 1000 kusů | 288 |

28 | 1000 kusů | 286 |

29 | 1000 kusů | 120 |

31 | 1000 kusů | 293 |

36 | tuny | 95 |

37 | tuny | 378 |

39 | tuny | 51 |

59 | tuny | 466 |

61 | tuny | 40 |

68 | tuny | 120 |

69 | 1000 kusů | 184 |

70 | 1000 kusů | 270 |

73 | 1000 kusů | 149 |

74 | 1000 kusů | 133 |

75 | 1000 kusů | 39 |

76 | tuny | 120 |

77 | tuny | 14 |

78 | tuny | 184 |

83 | tuny | 54 |

87 | tuny | 8 |

109 | tuny | 11 |

117 | tuny | 51 |

118 | tuny | 23 |

142 | tuny | 10 |

151A | tuny | 10 |

151B | tuny | 10 |

161 | tuny | 152 |

"

3. Příloha VI se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA VI

PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

Roční množstevní limity Společenství uvedené v článku 4

Srbsko a Černá hora [1]

Kategorie | Jednotka | Množství |

5 | 1000 kusů | 1501 |

6 | 1000 kusů | 4457 |

7 | 1000 kusů | 2190 |

8 | 1000 kusů | 4936 |

15 | 1000 kusů | 2576 |

16 | 1000 kusů | 1374 |

"

--------------------------------------------------