32003R2042Úřední věstník L 315 , 28/11/2003 S. 0001 - 0165


Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003

ze dne 20. listopadu 2003

o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) [1], (dále jen "základní nařízení"), a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Základní nařízení stanoví společné hlavní požadavky pro zajištění vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví a ochrany životního prostředí; požaduje, aby Komise přijala nezbytná prováděcí pravidla pro zajištění jejich jednotného používání; zřizuje "Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví" (dále jen "agentura"), aby byla nápomocna Komisi při vytváření takových prováděcích pravidel.

(2) Stávající letecké předpisy v oblasti údržby, které jsou uvedeny v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 [2], budou ke dni 28. září 2003 zrušeny.

(3) Je nezbytné přijmout společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení, na které se vztahuje základní nařízení.

(4) U organizací a personálu zapojeného do údržby výrobků, letadlových částí a zařízení by se měla požadovat shoda s určitými technickými požadavky za účelem prokázání jejich způsobilosti a prostředků pro plnění jejich povinností a s tím spojených práv; od Komise se požaduje přijetí opatření stanovících podmínky vydávání, udržování, měnění, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení potvrzujících takovouto shodu.

(5) Potřeba zajistit jednotné uplatňování společných technických požadavků v oblasti zachování letové způsobilosti leteckých letadlových částí a zařízení vyžaduje, aby příslušné úřady postupovaly podle společných postupů za účelem posouzení shody s těmito požadavky; agentura by měla vytvořit certifikační specifikace pro usnadnění nezbytné jednotnosti předpisů.

(6) Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správním orgánům členských států dostatek času pro přizpůsobení novému předpisovému rámci; je také nezbytné uznat zachování platnosti osvědčení vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost, v souladu s článkem 57 základního nařízení.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou založena na stanovisku vydaném agenturou [3] v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 základního nařízení.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví [4], zřízeného čl. 54 odst. 3 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv zastavěného letadlového celku, které jsou:

a) zapsány v leteckém rejstříku členského státu, nebo

b) zapsány v leteckém rejstříku třetí země a jsou používány provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje dohled nad jeho provozem.

2. Odstavec 1 se nevztahuje pro letadla, jejichž bezpečnostní dozor byl převeden na třetí zemi a která nejsou používána provozovatelem Společenství, ani na letadla uvedená v příloze II základního nařízení.

3. Ustanovení tohoto nařízení související s obchodní leteckou dopravou se vztahují na licencované letecké dopravce, jak je vymezují právní předpisy Společenství.

Článek 2

Definice

V oblasti působnosti základního nařízení se použijí tyto definice:

a) "letadlem" se rozumí jakékoliv zařízení schopné vyvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;

b) "osvědčujícím personálem" se rozumí personál odpovědný za uvolnění letadla nebo letadlového celku po údržbě;

c) "letadlovým celkem" se rozumí jakýkoliv motor, letadlová část, součást nebo zařízení;

d) "zachováním letové způsobilosti" se rozumějí veškeré postupy, které zajišťují, že kdykoliv během provozní životnosti letadlo vyhovuje platným požadavkům letové způsobilosti a je ve stavu pro bezpečný provoz;

e) "JAA" se rozumí "Sdružené letecké úřady" (Joint Aviation Authorities);

f) "JAR" se rozumí "Společné letecké předpisy" (Joint Aviation Requirements);

g) "velkým letadlem" se rozumí letadlo klasifikované jako letoun s maximální vzletovou hmotností více než 5700 kg nebo vícemotorový vrtulník;

h) "údržbou" se rozumí generální oprava, oprava, prohlídka, výměna, modifikace nebo odstranění závady na letadle nebo letadlovém celku anebo kombinace několika těchto operací, s výjimkou předletové prohlídky;

i) "organizací" se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo část právnické osoby. Taková organizace může být usazena na více než jednom místě, též mimo území členských států;

j) "předletovou prohlídkou" se rozumí prohlídka prováděná před letem k zajištění připravenosti letadla pro plánovaný let.

Článek 3

Požadavky na zachování letové způsobilosti

1. Zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků se zajišťuje v souladu s přílohou I.

2. Organizace a personál zapojené v zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků, včetně údržby, musí splňovat požadavky přílohy I a případně i článků 4 a 5.

3. Odchylně od odstavce 1 se zachování letové způsobilosti letadla, kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě vnitrostátních předpisů států zápisu do rejstříku, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství.

Článek 4

Oprávnění organizace k údržbě

1. Organizace zapojené v údržbě velkých letadel nebo letadel používaných v obchodní letecké dopravě a letadlových celků určených pro zástavbu do nich musí být oprávněny podle přílohy II.

2. Oprávnění k údržbě vydaná nebo uznaná členskými státy v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před vstupem tohoto nařízení v platnost se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením. Pro tento účel, odchylně od bodu 145.B.50 odst. 2 přílohy II, mohou být nálezy úrovně 2 spojované s rozdíly mezi JAR 145 a přílohou II uzavřeny během jednoho roku. Osvědčení o uvolnění do provozu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná organizací schválenou podle požadavků JAA během tohoto jednoletého období se považují za vydaná podle tohoto nařízení.

3. Personál kvalifikovaný k provádění nebo řízení nedestruktivních zkoušek konstrukcí letadel nebo letadlových celků týkajících se zachování letové způsobilosti může pokračovat v provádění nebo řízení takových zkoušek na základě jakékoliv normy uznané před vstupem tohoto nařízení v platnost členským státem jako poskytující rovnocennou úroveň kvalifikace.

Článek 5

Osvědčující personál

1. Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s přílohou III kromě toho, co je stanoveno v bodu M.A.607 písm. b) a v bodu M.A.803 přílohy I a v bodu 145.A.30 písm. j) a v dodatku IV k příloze II.

2. Každý průkaz způsobilosti k údržbě letadel a veškerá případná technická omezení spojená s tímto průkazem vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost se považují za vydaná podle tohoto nařízení.

Článek 6

Požadavky na výcvikové organizace

1. Organizace zapojené do výcviku personálu uvedeného v článku 5 se opravňují v souladu s přílohou IV, aby byly oprávněny:

a) provádět schválené kurzy základního výcviku nebo

b) provádět schválené kurzy typového výcviku a

c) provádět zkoušky a

d) vydávat osvědčení o výcviku.

2. Každé oprávnění organizace pro výcvik údržby vydané členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platné ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost se považuje za vydané v souladu s tímto nařízením. Pro tento účel, odchylně od bodu 147.B.130 písm. b) přílohy IV, mohou být nálezy úrovně 2 spojované s rozdíly mezi JAR 147 a přílohou IV uzavřeny během jednoho roku.

Článek 7

Vstup v platnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Odchylně od odstavce 1 se příloha I, kromě bodu M.A.201 písm. h) odst. 2 a bodu M.A.708 písm. c), použije ode dne 28. září 2005.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 se mohou členské státy rozhodnout nepoužívat:

a) do 28. září 2008 přílohu I na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu;

b) do 28. září 2008 přílohu I hlavu I na letadla používaná pro obchodní leteckou dopravu;

c) do 28. září 2006 tato ustanovení přílohy II:

- bod 145.A.30 písm. e) prvky lidských činitelů,

- bod 145.A.30 písm. g), jak je použitelné pro velká letadla s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg,

- bod 145.A.30 písm. h) odst. 1, jak je použitelný pro letadla s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg,

- bod 145.A.30 písm. j) odst. 1 dodatek IV,

- bod 145.A.30 písm. j) odst. 2 dodatek IV;

d) do 28. září 2008 tato ustanovení přílohy II:

- bod 145.A.30 písm. g), jak je použitelné pro letadla s maximální vzletovou hmotností 5700 kg nebo nižší,

- bod 145.A.30 písm. h) odst. 1, jak je použitelný pro letadla s maximální vzletovou hmotností 5700 kg nebo nižší,

- bod 145.A.30 písm. h) odst. 2;

e) do 28. září 2005 přílohu III, jak je použitelná pro letadla s maximální vzletovou hmotností nad 5700 kg;

f) do 28. září 2006 přílohu III, jak je použitelná pro letadla s maximální vzletovou hmotností 5700 kg nebo nižší.

4. Členské státy mohou do 28. září 2005 vydávat oprávnění, která se týkají přílohy II a přílohy IV, s omezenou dobou platnosti.

5. Pokud členský stát využije odstavce 3 a 4, uvědomí o tom Komisi a agenturu.

6. Agentura vyhodnotí důsledky přílohy I tohoto nařízení s cílem předložit stanovisko Komisi, včetně jeho možné změny, do 28. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2003.

Za Komisi

Loyola de Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 240, 7. 9. 2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

[2] Úř. věst. L 373, 31. 12. 1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2871/2000 (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 47).

[3] Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví 1/2003, 1. září 2003.

[4] Stanovisko Výboru pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, 23. září 2003.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Část M

M.1

Pro účely této části je příslušným úřadem:

1. pro dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých letadel a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti úřad určený členským státem zápisu do rejstříku;

2. pro dozor nad organizací k údržbě, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě F,

i) úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti takové organizace,

ii) agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi;

3. pro dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě G,

i) úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti této organizace, jestliže oprávnění není obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele,

ii) úřad určený členským státem provozovatele, jestliže je oprávnění obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele,

iii) agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi;

4. pro schvalování programů údržby,

i) úřad určený členským státem zápisu do rejstříku,

ii) v případě obchodní letecké dopravy, kdy je členský stát provozovatele jiný něž členský stát zápisu do rejstříku, úřad odsouhlasený oběma výše uvedenými státy před schválením programu údržby.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A

OBECNĚ

M.A.101 Rozsah

Tato část zavádí opatření přijatá k zajištění udržování letové způsobilosti, včetně údržby. Také stanoví podmínky, které se týkají osob nebo organizací zapojených v takovém řízení zachování letové způsobilosti.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

M.A.201 Odpovědnost

a) Vlastník odpovídá za zachování letové způsobilosti letadla a je povinen zabezpečit, že žádný let nebude proveden, pokud není:

1. letadlo udržováno ve stavu letové způsobilosti,

2. každé provozní a nouzové vybavení správně zastavěno a provozuschopné nebo jasně označeno za neschopné provozu,

3. osvědčení letové způsobilosti platné,

4. údržba letadla provedena v souladu se schváleným programem údržby, jak je stanoveno v bodě M.A.302.

b) Jestliže je letadlo v nájmu, přechází odpovědnost vlastníka na nájemce, jestliže:

1. nájemce je uvedený v dokladu o zápisu do leteckého rejstříku nebo

2. je podrobně popisuje nájemní smlouva.

Když je odkaz v této části směřován k "vlastníkovi", výraz vlastník zahrnuje vlastníka nebo nájemce, je-li to použitelné.

c) Každá osoba nebo organizace provádějící údržbu odpovídá za provedení těchto úkolů.

d) Velitel letadla nebo v případě obchodní letecké dopravy provozovatel odpovídá za uspokojivé provedení předletové prohlídky. Tato prohlídka musí být provedena pilotem nebo jinou kvalifikovanou osobou, ale nemusí být provedena organizací oprávněnou k údržbě nebo osvědčujícím personálem podle části 66.

e) Za účelem splnění odpovědnosti v písmenu a) smí vlastník letadla uzavřít smlouvu na úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti s organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě G (dále jen "organizace k řízení zachování letové způsobilosti") v souladu s dodatkem I. V takovém případě organizace k řízení zachování letové způsobilosti bere na sebe odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů.

f) V případě velkých letadel za účelem splnění odpovědnosti v písmenu a) je vlastník letadla povinen zabezpečit, že úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti jsou prováděny organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti. Písemná smlouva musí být vypracována v souladu s dodatkem I. V takovém případě organizace k řízení zachování letové způsobilosti bere na sebe odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů.

g) Údržba velkých letadel, letadel používaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků musí být prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle části 145.

h) V případě obchodní letecké dopravy odpovídá provozovatel za zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, a musí:

1. být oprávněn, v rámci osvědčení leteckého provozovatele vydaného příslušným úřadem, podle části M oddílu A hlavy G pro letadla, která provozuje,

2. být oprávněn v souladu s částí 145 nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

3. zabezpečit soulad s písmenem a).

i) Pokud členský stát požaduje po provozovateli, aby byl držitelem osvědčení pro své provozní činnosti, jiné než pro obchodní leteckou dopravu, musí provozovatel:

1. být odpovídajícím způsobem oprávněn podle části M oddílu A hlavy G k řízení zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

2. být odpovídajícím způsobem oprávněn podle části M oddílu A hlavy F nebo části 145, nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

3. zabezpečit soulad s písmenem a).

j) Vlastník/provozovatel odpovídá za to, že příslušnému úřadu umožní přístup do organizace/letadla, aby úřad stanovil zachování vyhovění této části.

M.A.202 Hlášení událostí

a) Každá osoba nebo organizace odpovědná podle bodu M.A.201 musí státu zápisu do rejstříku, organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh a, je-li to použitelné, členskému státu provozovatele hlásit veškeré zjištěné okolnosti spojené s letadlem nebo letadlovým celkem, které vážně ohrožují bezpečnost letu.

b) Hlášení musí být podána způsobem, který určuje agentura, a obsahovat veškeré relevantní informace o okolnostech známých této osobě nebo organizaci.

c) Tam kde vlastník nebo provozovatel má uzavřenou smlouvu o provádění údržby s osobou nebo organizací provádějící údržbu letadla, podává osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla také hlášení vlastníkovi, provozovateli nebo organizaci k řízení zachování letové způsobilosti o jakýchkoliv takových okolnostech, které ovlivňují vlastníkovo nebo provozovatelovo letadlo nebo letadlový celek.

d) Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě během 72 hodin poté, co osoba nebo organizace zjistí okolnosti, ke kterým se hlášení vztahuje.

HLAVA C

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.301 Úkoly pro zachování letové způsobilosti

Zachování letové způsobilosti letadla a provozuschopnost jak jeho provozního, tak nouzového vybavení musí být zabezpečena:

1. prováděním předletových prohlídek;

2. odstraněním všech závad a poškození ovlivňujících bezpečnost provozu v souladu s uznanými standardy a pro veškerá velká letadla nebo pro letadla používaná v obchodní letecké dopravě s ohledem na seznam minimálního vybavení a seznam povolených odchylek na draku, pokud jsou k dispozici pro daný typ letounu;

3. provedením veškeré údržby v souladu se schváleným programem údržby podle bodu M.A.302;

4. rozborem účinnosti schváleného programu údržby podle bodu M.A.302, pro veškerá velká letadla nebo pro letadla používaná v obchodní letecké dopravě;

5. provedením každého použitelného:

i) příkazu k zachování letové způsobilosti,

ii) provozního příkazu s účinkem na zachování letové způsobilosti,

iii) požadavku k zachování letové způsobilosti, stanoveného agenturou,

iv) opatření nařízeného příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

6. provedením modifikací a oprav podle bodu M.A.304;

7. stanovením zásad pro provádění nepovinných modifikací nebo prohlídek, pro veškerá velká letadla nebo pro letadla používaná v obchodní letecké dopravě;

8. kontrolními lety po údržbě, pokud je to nezbytné.

M.A.302 Program údržby

a) Každé letadlo musí být udržováno v souladu s programem údržby schváleným příslušným úřadem, který musí být pravidelně kontrolován a v souladu s tím měněn.

b) Program údržby a jakékoliv jeho následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c) Program údržby musí vyhovět:

1. instrukcím pro zachování letové způsobilosti, které byly vydány držitelem typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s částí 21, nebo

2. instrukcím vydaným příslušným úřadem, jestliže se liší od odstavce 1 nebo nejsou k dispozici zvláštní doporučení, nebo

3. instrukcím definovaným vlastníkem, nebo provozovatelem a schváleným příslušným úřadem, jestliže se liší od odstavce 1 a 2.

d) Program údržby musí obsahovat podrobnosti, zahrnující četnost veškeré prováděné údržby, včetně jakýchkoliv zvláštních úkolů spojených se zvláštními činnostmi. Program musí zahrnovat program spolehlivosti, pokud je program údržby založený:

1. na metodě MSG (Maintenance Steering Group), nebo

2. převážně na sledování stavu.

e) Pokud je zachování letové způsobilosti letadla řízeno organizací podle části M oddílu A hlavy G, program údržby a jeho změny mohou být schváleny podle postupu pro program údržby stanoveného takovou organizací (dále jen "nepřímé schválení").

M.A.303 Příkazy k zachování letové způsobilosti

Každý použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti musí být proveden v rámci požadavků tohoto příkazu k zachování letové způsobilosti, pokud agentura nestanoví jinak.

M.A.304 Údaje pro modifikace a opravy

Poškození musí být posouzeno a modifikace a opravy prováděny za použití údajů schválených agenturou nebo schválenou projekční organizací podle části 21, je-li to vhodné.

M.A.305 Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a) Při dokončení každé údržby musí být k záznamům o zachování letové způsobilosti letadla připojeno odpovídající osvědčení o uvolnění do provozu, podle bodu M.A.801. Každý zápis musí být proveden jakmile je to možné, ale v žádném případě ne později než 30 dní po dni zásahu údržby.

b) Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla musí sestávat, je-li to vhodné, z letadlové knihy, motorové knihy(knih) nebo záznamové karty motorových modulů, vrtulové knihy(knih) a záznamové karty pro každý letadlový celek s omezenými provozními lhůtami a technického deníku provozovatele.

c) Typ letadla a jeho poznávací značka, datum, společně s celkovou dobou letu nebo počtem letů nebo přistání, je-li to vhodné, musí být zapsány v letadlové knize.

d) Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla musí obsahovat platný:

1. stav příkazů k zachování letové způsobilosti a opatření nařízených příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém,

2. stav modifikací a oprav,

3. stav plnění programu údržby,

4. stav letadlových celků s omezenými provozními lhůtami,

5. dokument hmotnosti a vyvážení,

6. seznam odložené údržby.

e) Kromě osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, formuláře 1 EASA nebo rovnocenného, musí být v odpovídající motorové nebo vrtulové knize, v záznamové kartě motorových modulů nebo záznamové kartě letadlových celků s omezenými provozními lhůtami zapsány následující informace pro každý zastavěný letadlový celek:

1. označení letadlového celku,

2. typ, výrobní číslo a poznávací značka letadla, do kterého byl konkrétní letadlový celek zastavěn, společně s odkazem na zástavbu a sejmutí letadlového celku,

3. celková doba letu nebo počty letů nebo přistání nebo kalendářní doba, je-li to vhodné, konkrétního letadlového celku,

4. platné informace použitelné pro letadlový celek podle písmene d).

f) Osoba odpovědná za úkoly řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy B řídí záznamy, jak podrobně popisuje tento odstavec, a předkládá záznamy příslušnému úřadu na požádání.

g) Veškeré údaje vytvořené v záznamech zachování letové způsobilosti letadla musí být jasné a přesné. Pokud je nezbytné opravit záznamy, musí být oprava provedena způsobem, který jasně ukazuje původní záznam.

h) Vlastník nebo provozovatel je povinen zabezpečit zřízení systému k vedení dále uvedených záznamů po stanovená období:

1. veškerých podrobných záznamů o údržbě týkajících se letadla a každého v něm zastavěného letadlového celku, alespoň dvacet čtyři měsíců od okamžiku, kdy bylo letadlo nebo zastavěný letadlový celek trvale vyřazen z provozu,

2. celkové doby a počtu letů, je-li to vhodné, letadla a všech letadlových celků s omezenými provozními lhůtami, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku, kdy bylo letadlo nebo letadlový celek trvale vyřazen z provozu,

3. doby a počtu letů, je-li to vhodné, od poslední plánované údržby letadlového celku s omezenou provozní lhůtou, alespoň dokud plánovanou údržbu letadlového celku nenahradila další stejně podrobná plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací,

4. platného stavu plnění programu údržby tak, aby bylo možno určit splnění schváleného programu údržby letadla, pokud plánovanou údržbu letadla nebo letadlového celku nenahradila další stejně podrobná plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací,

5. platného stavu příkazů k zachování letové způsobilosti letadla a letadlových celků, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku, kdy bylo letadlo nebo letadlový celek trvale vyřazeno z provozu,

6. podrobností o platných modifikacích a opravách letadla, motoru(ů), vrtule(í) a všech dalších letadlových celků životně důležitých pro bezpečnost letu, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku, kdy byly trvale vyřazeny z provozu.

M.A.306 Systém technického deníku provozovatele

a) V případě obchodní letecké dopravy je kromě požadavků bodu M.A.305 provozovatel povinen používat systém technického deníku letadla, který obsahuje o každém letadle následující informace:

1. informace o každém letu nezbytné k zajištění zachování bezpečnosti letů,

2. platné osvědčení o uvolnění letadla do provozu,

3. platné prohlášení o údržbě udávající stav údržby letadla a jaká je nejbližší povinná plánovaná nebo mimořádná údržba s tím, že příslušný úřad může schválit, aby prohlášení o údržbě bylo vedeno jinde,

4. všechny neodstraněné odložené závady ovlivňující provoz letadla,

5. všechny nezbytné pomocné instrukce o opatřeních na podporu údržby.

b) Systém technického deníku letadla a každá jeho následná změna musí být schválena příslušným úřadem.

c) Provozovatel je povinen zajistit, že Technický deník letadla je uchováván třicet šest měsíců po posledním záznamu.

M.A.307 Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a) Vlastník nebo provozovatel zajistí, aby záznamy zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 byly převedeny s letadlem převáděným natrvalo jinému vlastníkovi nebo provozovateli a aby byl případně převeden také technický deník provozovatele podle bodu M.A. 306.

b) Vlastník zajistí, pokud uzavřel smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti na úkoly spojené s řízením zachování letové způsobilosti, aby byly záznamy zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 převedeny do této organizace.

c) Období předepsaná pro uchovávání záznamů nadále platí pro nového vlastníka, provozovatele nebo organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

HLAVA D

NORMY ÚDRŽBY

M.A.401 Údaje pro údržbu

a) Osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla musí mít přístup a užívat pouze použitelné platné údaje pro údržbu při provádění údržby včetně modifikací a oprav.

b) Pro účel této části jsou použitelné údaje pro údržbu:

1. jakýkoliv použitelný požadavek, postup, norma nebo informace vydaná příslušným úřadem,

2. jakýkoliv použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti,

3. použitelné instrukce pro zachování letové způsobilosti, vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s částí 21,

4. jakékoliv použitelné údaje vydané podle bodu 145.A.45 písm. d)

c) Osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla zajistí, aby veškeré použitelné údaje pro údržbu byly platné a snadno dostupné pro použití, pokud jsou požadovány. Osoba nebo organizace zavede použitelný systém technologických karet nebo technologických postupů a buď přesně přepíše údaje pro údržbu do těchto technologických karet nebo technologických postupů, nebo vytvoří přesný odkaz na jednotlivý úkol údržby nebo odpovídající úkoly údržby obsažené v těchto údajích pro údržbu.

M.A.402 Provádění údržby

a) Veškerá údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem, který sleduje metody, technologie, normy a pokyny stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401. Kromě toho musí být po každém úkolu údržby s vlivem na bezpečnost letu provedena nezávislá prohlídka, pokud není jinak stanoveno částí 145 nebo odsouhlaseno příslušným úřadem.

b) Veškerá údržba musí být prováděna za použití nářadí, vybavení a materiálu stanoveného v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401, pokud část 145 nestanoví jinak. Kde je to nezbytné, nářadí a vybavení musí být kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů.

c) Prostory, ve kterých je údržba prováděna, musí být vhodně uspořádané a čisté z hlediska nečistoty a kontaminace.

d) Veškerá údržba musí být prováděna v rámci jakýchkoliv omezení pro prostředí stanovených v údajích pro údržbu podle bodu M.A. 401.

e) V případě špatného počasí nebo dlouhodobé údržby musí být použito odpovídajících provozních prostor.

f) Po dokončení veškeré údržby musí být provedeno obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení a jakékoliv další nepotřebné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět.

M.A.403 Závady letadel

a) Každá závada letadla, která by mohla ohrozit bezpečnost letu, musí být odstraněna před dalším letem.

b) Pouze oprávněný osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 1, bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo části 145 může rozhodnout, za použití údajů pro údržbu podle bodu M.A.401, jestli by závada na letadle mohla ohrozit bezpečnost letu, a proto rozhodne, kdy a jaká nápravná opatření musí být přijata před dalším letem a které odstranění závady může být odloženo. Nicméně, to se nevztahuje na případy, když:

1. pilot používá seznam minimálního vybavení, který je stanoven příslušným úřadem, nebo

2. jsou závady letadel definovány příslušným úřadem jako přijatelné.

c) Každá závada letadla, která by neohrozila bezpečnost letu, musí být odstraněna jakmile je to možné poté, co byla závada letadla poprvé zjištěna a v rámci jakýchkoliv omezení stanovených v údajích pro údržbu.

d) Každá závada, která není odstraněna před letem, musí být zaznamenána do systému záznamů údržby letadla podle bodu M.A.305, nebo do Systému technického deníku provozovatele podle bodu M.A.306, je-li to vhodné.

HLAVA E

LETADLOVÉ CELKY

M.A.501 Zástavba

a) Žádný letadlový celek nesmí být zastavěn, pokud není ve vyhovujícím stavu, nebyl odpovídajícím způsobem uvolněn do provozu formulářem 1 EASA nebo rovnocenným a není označen v souladu s částí 21 hlavou Q, pokud část 145 a hlava F nestanoví jinak.

b) Před zástavbou letadlového celku do letadla je osoba nebo organizace oprávněná k údržbě povinná zajistit, že konkrétní letadlový celek je vhodný k zástavbě, pokud se na něj mohou vztahovat odlišné modifikace nebo příkazy k zachování letové způsobilosti.

c) Normalizované součásti musí být do letadla nebo do letadlového celku zastavěny pouze tehdy, když normalizovanou součást přesně stanoví údaje pro údržbu. Normalizované součásti musí být zastavěny pouze tehdy, když jsou doprovázeny dokladem o shodě, který odkazuje na použitou normu.

d) Materiál, který je buď polotovar, nebo spotřební materiál, musí být použit na letadlo nebo letadlový celek pouze tehdy, pokud tak výrobce letadla nebo letadlového celku stanoví v odpovídajících údajích pro údržbu nebo jak je stanoveno v části 145. Takový materiál musí být použit pouze pokud splňuje požadované podmínky a má odpovídající vysledovatelnost. Veškerý materiál musí být doprovázen dokumentací vztahující se jednoznačně ke konkrétnímu materiálu a obsahující shodu se stanovenou specifikací a výrobní i dodavatelský zdroj.

M.A.502 Údržba letadlových celků

a) Údržba letadlových celků musí být provedena odpovídajícím způsobem oprávněnými organizacemi podle hlavy F nebo části 145.

b) Údržbu jakéhokoliv letadlového celku, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v letadle, smí provádět pouze osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2. Takové letadlové celky přesto mohou být dočasně sejmuty pro údržbu, pokud takové sejmutí ke zjednodušení přístupu jednoznačně povoluje příručka pro údržbu letadla.

M.A.503 Letadlové celky s omezenými provozními lhůtami

Zastavěné letadlové celky s omezenými provozními lhůtami nesmí překročit schválenou provozní lhůtu, jak je stanoveno ve schváleném programu údržby a příkazech k zachování letové způsobilosti.

M.A.504 Řízení letadlových celků neschopných provozu

a) Letadlový celek musí být považován za neschopný provozu za jedné z následujících okolností:

1. vypršení provozní lhůty, jak je definováno v programu údržby,

2. nevyhovění použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a dalším požadavkům na zachování letové způsobilosti stanoveným agenturou,

3. nedostatek nezbytných informací k určení stavu letové způsobilosti nebo vhodnosti zástavby,

4. doklad o závadách nebo nesprávných činnostech,

5. účast na události nebo letecké nehodě pravděpodobně ovlivňujících jeho provozuschopnost.

b) Letadlové celky neschopné provozu musí být označeny a uchovávány na zabezpečeném místě pod řízením organizace oprávněné podle bodu M.A.502, dokud není učiněno rozhodnutí o budoucím stavu takového letadlového celku.

c) Letadlové celky, které dosáhly své certifikované omezené lhůty nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada, musí být klasifikovány jako nepoužitelné a nesmí být povoleno vrácení letadlového celku do systému dodávek, ledaže certifikovaná omezená lhůta byla prodloužena nebo bylo schváleno řešení opravou podle bodu M.A.304.

d) Každá osoba nebo organizace odpovědná podle části M musí v případě nepoužitelných letadlových celků podle písmene c):

1. uchovat takový letadlový celek na místě podle písmene b), nebo

2. zařídit, že letadlový celek bude před vzdáním se odpovědnosti za takový letadlový celek poškozen způsobem, který zajistí, že bude neekonomické jej recyklovat nebo opravit.

e) Odchylně od písmene d) smí osoba nebo organizace odpovědná podle části M převést odpovědnost za letadlové celky klasifikované jako nepoužitelné na organizaci pro výcvik nebo výzkum bez poškození.

HLAVA F

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.A.601 Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí splňovat organizace, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování platnosti oprávnění k údržbě letadel nebo letadlových celků, které nejsou uvedeny v bodě M.A.201 písm. f) a g).

M.A.602 Žádost

Žádost o vydání nebo změnu oprávnění organizace k údržbě musí být podána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

M.A.603 Rozsah oprávnění

a) Udělení oprávnění je vyjádřeno vydáním osvědčení (obsaženo v dodatku V) příslušným úřadem. Příručka organizace oprávněné k údržbě podle bodu M.A.604 musí přesně stanovit rozsah prací, který je považován za podstatu oprávnění.

Dodatek IV k této části definuje všechny třídy a kvalifikace dosažitelné podle části M oddílu A hlavy F.

b) Organizace oprávněná k údržbě smí zhotovit, ve shodě s údaji pro údržbu, omezenou řadu součástí pro použití v průběhu prováděných prací v jejich vlastních provozních prostorech, jak je uvedeno v příručce organizace údržby.

M.A.604 Příručka organizace údržby

a) Organizace údržby musí vytvořit příručku obsahující alespoň následující informace:

1. prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace bude vždy pracovat v souladu s částí M a příručkou,

2. rozsah práce organizace,

3. titul(y) a jméno(a) osoby(osob) zmíněných v bodě M.A.606 písm. b),

4. organizační schéma znázorňující vazby odpovědnosti mezi osobou (osobami) zmíněnou(ými) v bodě M.A.606 písm. b),

5. seznam osvědčujícího personálu,

6. obecný popis a umístění provozních prostor,

7. postupy upřesňující, jak organizace k údržbě zajišťuje vyhovění této části,

8. postup(y) změn příručky organizace údržby.

b) Příručku organizace údržby a její změny musí schválit příslušný úřad.

c) Odchylně od písmene b) mohou být méně významné změny příručky schváleny prostřednictvím postupů (dále jen "nepřímé schválení").

M.A.605 Provozní prostory

Organizace je povinna zajistit, že:

a) Jsou zajištěny provozní prostory pro všechny plánované práce, specializované dílny a prostory jsou vhodně odděleny k zabezpečení ochrany před znečištěním a vlivem okolního prostředí.

b) Jsou zajištěny kanceláře pro řízení všech plánovaných prací, především pro kompletaci záznamů o údržbě.

c) Jsou zajištěny bezpečné skladovací prostory pro letadlové celky, vybavení, nářadí a materiál. Skladovací podmínky musí zajišťovat oddělení letadlových celků a materiálu neschopného provozu od všech ostatních letadlových celků, materiálu, vybavení a nářadí. Skladovací podmínky musí být v souladu s pokyny výrobce a přístup do nich musí být omezen na oprávněný personál.

M.A.606 Požadavky na personál

a) Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškerá údržba požadovaná zákazníkem může být financována a prováděna na úroveň požadovanou touto částí.

b) Musí být jmenována osoba nebo skupina osob odpovědná za zajištění toho, že organizace vždy vyhovuje této části. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

c) Všechny osoby uvedené v písmenu b) musí mít odpovídající znalosti a odpovídající praxi spojenou s údržbou letadel nebo letadlového celku.

d) Organizace musí mít vhodný personál pro běžně očekávanou práci, na kterou je uzavřena smlouva. Použití personálu, se kterým jsou dočasně uzavřeny subdodavatelské smlouvy, je dovoleno v případě nárůstu běžně očekávané práce, na kterou je uzavřena smlouva a pouze pro personál nevydávající osvědčení o uvolnění do provozu.

e) Musí být prokázána a zaznamenána kvalifikace veškerého personálu zapojeného do údržby.

f) Personál, který provádí specializované úkoly, takové jako jsou sváření, nedestruktivní zkoušení/prohlídka kromě barevné indikace, musí být kvalifikován v souladu s úředně uznávanými normami.

g) Organizace údržby musí mít dostatečný osvědčující personál pro vydávání osvědčení o uvolnění do provozu pro letadla a letadlové celky podle bodů M.A.612 a bodu M.A.613. Personál musí vyhovovat požadavkům části 66.

M.A.607 Osvědčující personál

a) Kromě bodu M.A.606 písm. g) může osvědčující personál uplatňovat svá práva pouze, jestliže organizace zajistila, že:

1. osvědčující personál může prokázat, že v předchozích dvou letech měl buď šest měsíců odpovídající praxe v údržbě, nebo splňuje podmínky pro vydání dotyčných práv a

2. osvědčující personál má patřičnou znalost daných letadel nebo letadlových celků, které mají být udržovány, včetně souvisejících organizačních postupů.

b) V následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě jiném, než je technická základna, kde není příslušný osvědčující personál k dispozici, organizace údržby, která uzavřela dodavatelské smlouvy zajišťující údržbu, může vydat jednorázové oprávnění k osvědčování:

1. jednomu ze svých zaměstnanců, který je držitelem typové kvalifikace na letadlo odpovídající technologie, konstrukce a systémů; nebo

2. osobě, která má praxi v údržbě alespoň 5 let a je držitelem platného průkazu způsobilosti ICAO k údržbě letadel předepsané pro typ letadla požadující osvědčení, s podmínkou, že v tomto místě není organizace odpovídajícím způsobem oprávněná podle této části a organizace, která uzavřela dodavatelské smlouvy, získala a eviduje praxi a průkaz způsobilosti dané osoby.

Všechny tyto případy musí být hlášeny příslušnému úřadu do sedmi dnů od vydání takového oprávnění k osvědčování. Organizace oprávněná k údržbě vydávající jednorázové oprávnění k osvědčování zajistí, že každá taková údržba, která by mohla ovlivnit bezpečnost letu, je překontrolována.

c) Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává všechny podrobnosti týkající se osvědčujícího personálu a udržuje platný seznam veškerého osvědčujícího personálu.

M.A.608 Letadlové celky, vybavení a nářadí

a) Organizace musí:

1. mít vybavení a nářadí stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.609 nebo ověřené rovnocenné vybavení a nářadí, jak uvádí seznam v příručce organizace údržby, nezbytné pro každodenní údržbu v rámci rozsahu oprávnění a

2. prokázat, že má přístup ke všemu ostatnímu vybavení a nářadí, které se používá příležitostně.

b) Nářadí a vybavení musí být kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů. Organizace vede záznamy o takovém cejchování a použitých normálech.

c) Organizace musí prohlédnout, roztřídit a vhodně oddělit veškeré dodávané letadlové celky.

M.A.609 Údaje pro údržbu

Organizace oprávněná k údržbě musí pro provádění údržby včetně modifikací a oprav mít a používat použitelné platné údaje pro údržbu stanovené v bodě M.A.401. V případě, že zákazník poskytl údaje pro údržbu, je nezbytné mít takové údaje pouze, když práce právě probíhá.

M.A.610 Zakázky údržby

Před zahájením údržby musí být odsouhlasena písemná zakázka mezi organizací a zákazníkem, pro jasné stanovení, jaká údržba má být provedena.

M.A.611 Normy údržby

Veškerá údržba musí být prováděna v souladu s požadavky části M oddílu A hlavy D.

M.A.612 Osvědčení o uvolnění do provozu letadla

Po dokončení veškeré požadované údržby letadla v souladu s touto hlavou musí být vydáno osvědčení o uvolnění do provozu letadla podle bodu M.A.801.

M.A.613 Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku

a) Po dokončení veškeré požadované údržby letadlového celku v souladu s touto hlavou musí být vydáno osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku podle bodu M.A.802, formulář 1 EASA, s výjimkou letadlových celků vyrobených v souladu s bodem M.A.603 písm. b).

b) Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku, formulář 1 EASA, může být vytvořeno z počítačové databáze.

M.A.614 Záznamy údržby

a) Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává veškeré podrobnosti vykonané práce. Záznamy nezbytné k ověření všech požadavků splněných pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu, včetně uvolňujících dokumentů od subdodavatele, musí být uchovávány.

b) Organizace oprávněná k údržbě poskytne vlastníkovi letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv specifických schválených údajů o opravě/ modifikaci použitých při prováděných opravách/modifikacích.

c) Organizace oprávněná k údržbě uchovává kopii všech záznamů o údržbě a jakýchkoliv s ní souvisejících údajů pro údržbu 3 roky ode dne, kdy bylo letadlo nebo letadlový celek, k němuž se práce vztahovala, z organizace oprávněné k údržbě uvolněno.

1. Záznamy musí být skladovány způsobem, který zajistí ochranu před poškozením a krádeží.

2. Veškerý počítačový hardware používaný k zajištění zálohy dat musí být skladován na jiném místě, než kde jsou pracovní údaje, v prostředí, které zajistí, že zůstanou v dobrém stavu.

3. V případě, že organizace oprávněná k údržbě ukončí svůj provoz, veškeré uchovávané záznamy o údržbě za poslední dva roky musí být předány poslednímu vlastníkovi nebo zákazníkovi daného letadla nebo letadlového celku nebo musí být uchovávány tak, jak stanoví příslušný úřad.

M.A.615 Práva organizace

Organizace smí:

1. provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce,

2. provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, na jakémkoliv jiném místě, za podmínky, že je taková údržba nezbytná pouze k odstranění právě vzniklé závady,

3. vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby podle článku M oddílu A bodu 612 nebo 613.

M.A.616 Kontrola organizace

K zajištění toho, že organizace oprávněná k údržbě nadále plní požadavky této hlavy, musí pravidelně organizovat kontroly organizace.

M.A.617 Změny organizace oprávněné k údržbě

Za účelem umožnění příslušnému úřadu určit, zda jsou neustále plněny požadavky této části, musí organizace oprávněná k údržbě oznámit úřadu jakýkoliv návrh k provedení libovolných následujících změn, dříve než se takové změny uskuteční:

1. názvu organizace,

2. místa organizace,

3. dalších míst organizace,

4. odpovědného vedoucího,

5. kterékoliv osoby stanovené v bodě M.A.606 písm. b),

6. provozních prostor, vybavení, nářadí, materiálů, postupů, rozsahu práce a osvědčujícího personálu, které by mohly oprávnění ovlivnit.

V případě navrhovaných změn personálu, které nejsou vedení předem známy, musí být tyto změny oznámeny při nejbližší příležitosti.

M.A.618 Zachování platnosti oprávnění

a) Oprávnění se vydává na neomezenou dobu. Musí zůstat platné pod podmínkou:

1. trvalého plnění požadavků této části organizací v souladu s opatřeními, která jsou spojená s řešením nálezů stanovených v bodě M.A.619,

2. umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou plněny požadavky této části,

3. že se jej držitel nevzdá, nebo nebude zrušeno.

b) Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení musí být osvědčení o oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

M.A.619 Nálezy

a) Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části M, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b) Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části M, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c) Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.605 musí držitel oprávnění organizace k údržbě stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

HLAVA G

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.701 Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí být splněny organizací, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti letadel.

M.A.702 Žádost

Žádost o vydání nebo změny oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti musí být podána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

M.A.703 Rozsah oprávnění

a) Udělení oprávnění je vyjádřeno vydáním osvědčení, zahrnutého v dodatku VI, příslušným úřadem. Schválený výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.704 musí přesně stanovit rozsah prací, který je považován za podstatu oprávnění.

b) Odchylně od písmene a) musí být pro obchodní leteckou dopravu oprávnění součástí osvědčení leteckého provozovatele vydaného příslušným úřadem pro provozovaná letadla.

M.A.704 Výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti

a) Organizace pro řízení zachování letové způsobilosti vytvoří výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti obsahující následující informace:

1. prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace bude vždy pracovat v souladu s touto částí a výkladem,

2. rozsah práce organizace,

3. titul(y) a jméno(a) osoby(osob) zmíněných v bodě M.A.706 písm. b) a c),

4. organizační schéma znázorňující vazby odpovědnosti mezi osobou(osobami) zmíněnou(ými) v bodě M.A.706 písm. b) a c),

5. seznam personálu, který provádí kontrolu letové způsobilosti, podle bodu M.A.707,

6. obecný popis a umístění provozních prostor,

7. postupy upřesňující, jak organizace pro řízení zachování letové způsobilosti zajišťuje vyhovění této části,

8. postupy změn výkladu organizace řízení zachování letové způsobilosti.

b) Výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti a jeho změny musí být schváleny příslušným úřadem.

Odchylně od písmene b) mhoou být méně významné změny výkladu schváleny prostřednictvím postupů výkladu (dále jen "nepřímé schválení").

M.A.705 Provozní prostory

Organizace pro řízení zachování letové způsobilosti zajistí pro personál stanovený v bodě M.A.706 vhodné kanceláře na odpovídajícím místě.

M.A.706 Požadavky na personál

a) Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškeré činnosti spojené s řízením zachování letové způsobilosti mohou být financovány a prováděny v souladu s touto částí.

b) Pro obchodní leteckou dopravu musí být odpovědný vedoucí, podle písmene a), osoba, která má také statutární pravomoc k zajišťování, že veškerý provozovatelův provoz bude financován a prováděn na úrovni požadované pro vydání osvědčení leteckého provozovatele.

c) Musí být jmenována osoba nebo skupina osob odpovědná za zajištění, že organizace vždy vyhovuje této hlavě. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

d) Pro obchodní leteckou dopravu musí odpovědný vedoucí určit jmenovaného vedoucího pracovníka. Tato osoba musí být odpovědná za řízení a dozor nad činnostmi spojenými se zachováním letové způsobilosti, v souladu s písmenem c).

e) Jmenovaný vedoucí pracovník zmíněný v písmenu d) nesmí být zaměstnán v organizaci oprávněné podle části 145 smluvně vázané vůči provozovateli, pokud tak není výslovně odsouhlaseno příslušným úřadem.

f) Organizace musí mít dostatečný vhodně kvalifikovaný personál pro provádění očekávané práce.

g) Všechny osoby podle písmen c) a d) musí být schopny prokázat odpovídající znalosti, vzdělání a odpovídající praxi spojenou se zachováním letové způsobilosti letadel.

h) Musí být zaznamenána kvalifikace veškerého personálu zapojeného do řízení zachování letové způsobilosti.

M.A.707 Personál kontroly letové způsobilosti

a) Aby byla oprávněna provádět kontroly letové způsobilosti, musí mít organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení podle části M oddílu A hlavy I. Kromě požadavků bodu M.A.706 písm. h) musí tento personál získat:

1. alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti,

2. odpovídající průkaz způsobilosti podle části 66 nebo vysokoškolské vzdělání v oboru letectví nebo rovnocenné,

3. výcvik v letecké údržbě,

4. v rámci oprávněné organizace postavení s odpovídajícími odpovědnostmi.

b) Personálu kontroly letové způsobilosti jmenovanému organizací oprávněnou k zachování letové způsobilosti může být vydáno oprávnění prostřednictvím organizace oprávněné k zachování letové způsobilosti, pouze pokud byla úředně přijatá příslušným úřadem po vyhovujícím dokončení kontroly letové způsobilosti pod dozorem.

c) Organizace zajistí, že personál kontroly letové způsobilosti letadel může prokázat odpovídající nedávnou praxi v řízení zachování letové způsobilosti.

d) Totožnost personálu kontroly letové způsobilosti musí být zjištěna prostřednictvím uvedení každé osoby na seznamu ve výkladu organizace řízení zachování letové způsobilosti, společně s odkazem na jejich oprávnění ke kontrole letové způsobilosti.

e) Organizace uchovává záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti, které musí obsahovat podrobnosti o držení odpovídající kvalifikace, společně s přehledem odpovídající praxe a výcviku v řízení zachování letové způsobilosti a kopii oprávnění. Tyto záznamy musí být uchovávány dva roky od doby, co personál kontroly letové způsobilosti opustil organizaci.

M.A.708 Řízení zachování letové způsobilosti

a) Veškeré řízení zachování letové způsobilosti musí být prováděno podle části M oddílu A hlavy C.

b) Pro každé řízené letadlo musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti:

1. vytvořit a řídit program údržby pro řízené letadlo, včetně jakéhokoliv použitelného programu spolehlivosti,

2. předložit program údržby letadla a jeho změny příslušnému úřadu ke schválení, a poskytnout kopii programu vlastníkovi letadla, které není používáno pro obchodní provoz,

3. řídit schválení modifikace a oprav,

4. zajistit, že veškerá údržba je prováděna v souladu se schváleným programem údržby a uvolňována podle části M oddílu A hlavy H,

5. zajistit, že veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti a provozní příkazy s vlivem na zachování letové způsobilosti jsou provedeny,

6. zajistit, že veškeré závady zjištěné během plánované údržby nebo hlášené jsou odstraněny dotyčnou organizací oprávněnou k údržbě,

7. zajistit, že letadlo je předáno do dotyčné organizace oprávněné k údržbě, kdykoliv je to nezbytné,

8. koordinovat plánovanou údržbu, provedení příkazů k zachování letové způsobilosti, výměnu součástí s omezenými provozními lhůtami a prohlídku letadlových celků k zajištění, že práce je prováděna správně,

9. řídit a archivovat veškeré záznamy zachování letové způsobilosti nebo provozovatelův technický deník,

10. zajistit, že dokument hmotnosti a vyvážení odráží současný stav letadla.

c) V případě obchodní letecké dopravy, když provozovatel není odpovídajícím způsobem oprávněn podle části 145, musí provozovatel uzavřít písemnou smlouvu o provádění údržby mezi ním a organizací oprávněnou podle části 145 nebo jiným provozovatelem, která podrobně popisuje činnosti stanovené v bodě M.A.301 odst. 2, 3, 5 a 6, zajišťuje, že veškerá údržba je bezpodmínečně prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle části 145 a charakterizuje podporu úloh jakosti podle bodu M.A.712 písm. b). Smlouvy o poskytování údržby letadel na technické základně, plánované traťové údržby a údržby motorů, společně se všemi změnami, musí být schváleny příslušným úřadem. Nicméně, v případě:

1. letadla vyžadujícího neplánovanou traťovou údržbu smí být smlouva ve formě samostatných zakázek vztahujících se k organizaci k údržbě podle části 145,

2. údržby letadlového celku, včetně údržby motoru, smí být smlouva zmiňovaná v písmeni c) uzavřena ve formě samostatných zakázek vztahujících se k organizaci k údržbě podle části 145.

M.A.709 Dokumentace

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti musí mít a používat použitelné platné údaje pro údržbu podle bodu M.A.401 při provádění úkolů pro zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.708.

M.A.710 Kontrola letové způsobilosti

a) Ke splnění požadavků kontroly letové způsobilosti letadel podle bodu M.A.902 musí být provedena plně dokumentovaná kontrola záznamů letadla organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, aby se přesvědčila, že:

1. byly řádně zaznamenány letové hodiny, a s tím spojené počty letů, draku, motoru a vrtule,

2. letová příručka je použitelná pro konfiguraci letadla a odpovídá poslední změně,

3. byla provedena veškerá údržba plánovaná na letadle v souladu se schváleným programem údržby,

4. veškeré známé závady byly odstraněny nebo, je-li použitelné, dále řešeny řízeným způsobem,

5. veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti byly provedeny a řádně zapsány,

6. veškeré modifikace a opravy provedené na letadle byly zapsány a jsou schválené v souladu s částí 21,

7. všechny letadlové celky s omezenou provozní lhůtou zastavěné na letadle jsou řádně označeny, zapsány a nepřekročily jejich schválené omezené provozní lhůty,

8. veškerá údržba byla uvolněna v souladu s touto částí,

9. dokument hmotnosti a vyvážení odráží konfiguraci letadla a je platný,

10. letadlo vyhovuje poslední změně jeho typového návrhu, který je schválen agenturou.

b) Personál kontroly letové způsobilosti organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti musí provádět fyzické posudky letadel. Pro tyto posudky musí být personálu kontroly letové způsobilosti, který není odpovídajícím způsobem kvalifikován podle části 66, takový kvalifikovaný personál nápomocen.

c) Prostřednictvím fyzických posudků letadel musí personál kontroly letové způsobilosti zajistit, že:

1. veškeré požadované označení a štítky jsou řádně umístěny,

2. letadlo vyhovuje jeho schválené letové příručce,

3. konfigurace letadla vyhovuje schválené dokumentaci,

4. nebyly nalezeny žádné zjevné závady, které by se nevztahovaly k bodu M.A.404,

5. nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi letadlem a dokumentovanou kontrolou záznamů letadla podle písmene a).

d) Odchylně od bodu M.A.902 písm. a) může být kontrola letové způsobilosti připravována během maximálního období 90 dnů bez ztráty návaznosti na plán kontroly letové způsobilosti, aby bylo umožněno provedení fyzické kontroly během kontroly údržby.

e) Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15b EASA) nebo doporučení podle M.A.902 je vydáváno odpovídajícím způsobem oprávněným personálem kontroly letové způsobilosti podle bodu M.A.707 jménem organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti, je-li přesvědčen, že kontrola letové způsobilosti byla řádně provedena.

f) Kopie každého osvědčení kontroly letové způsobilosti vydaného nebo prodlouženého pro letadlo musí být zaslána členskému státu zápisu do rejstříku tohoto letadla během 10 dnů.

g) Úkoly kontroly letové způsobilosti nesmí být předmětem subdodavatelských smluv.

h) Pokud by měl být výsledek kontroly letové způsobilosti neprůkazný, musí být informován příslušný úřad.

M.A.711 Práva organizace

a) Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti může:

1. řídit zachování letové způsobilosti letadel, která nejsou používána v obchodní letecké dopravě uvedených na seznamu osvědčení o oprávnění,

2. řídit zachování letové způsobilosti letadel obchodní letecké dopravy, jsou-li uvedena v osvědčení leteckého provozovatele,

3. dohodnout provedení jakýchkoliv úkolů zachování letové způsobilosti v rámci omezení jejího oprávnění s jinou organizací, která pracuje pod jejím systémem jakosti.

b) Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti může být navíc oprávněná k:

1. vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti, nebo

2. poskytnutí doporučení pro kontrolu letové způsobilosti členskému státu zápisu do rejstříku.

c) Organizace musí být zaregistrována v jednom z členských států, aby jí byla udělena práva podle písmene b).

M.A.712 Sytém jakosti

a) K zajištění, že organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti nadále plní požadavky této hlavy, musí zavést systém jakosti a určit vedoucího jakosti, aby sledoval plnění a dostatečnost postupů požadovaných k zajištění letové způsobilost letadel. Sledování plnění požadavků musí zahrnovat systém zpětné vazby k odpovědnému vedoucímu k zajištění nápravných opatření, jsou-li nezbytná.

b) Systém jakosti musí sledovat činnosti podle části M oddílu A hlavy G. Musí alespoň obsahovat následující:

1. sledování, že veškeré činnosti podle části M oddílu A hlavy G jsou vykonávány v souladu se schválenými postupy,

2. sledování, že veškerá smluvně prováděná údržba je prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou,

3. sledování, že jsou stále plněny požadavky této části.

c) Záznamy těchto činností musí být uloženy nejméně po dobu 2 let.

d) Pokud je organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná v souladu v jinou částí, může být systém jakosti kombinovaný s tím, který je požadován jinou částí.

e) V případě obchodní letecké dopravy musí být systém jakosti podle části M oddílu A hlavy G integrovanou částí systému jakosti provozovatele.

f) V případě malých organizací podle části M oddílu A hlavy G, které nemají práva udělená podle bodu M.A.711 písm. b), může být systém jakosti nahrazen prováděním pravidelných kontrol organizace.

M.A.713 Změny organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti

Za účelem umožnění příslušnému úřadu určit, zda jsou neustále plněny požadavky této části, musí organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti oznámit úřadu jakýkoliv návrh provedení libovolných následujících změn, dříve než se takové změny uskuteční:

1. názvu organizace,

2. místa organizace,

3. dalších míst organizace,

4. odpovědného vedoucího,

5. kterékoliv osoby stanovené v bodě M.A.706 písm. c),

6. provozních prostor, postupů, rozsahu práce a personálu, které by mohly oprávnění ovlivnit.

V případě navrhovaných změn personálu, které nejsou vedení předem známy, musí být tyto změny oznámeny při nejbližší příležitosti.

M.A.714 Uchovávání záznamů

a) Organizace k řízení zachování letové způsobilosti musí zaznamenávat veškeré podrobnosti o prováděné práci. Záznamy požadované v bodě M.A.305 a případně 306 musí být uchovávány.

b) Jestliže má organizace k řízení zachování letové způsobilosti práva podle M.A.711 písm. b), musí uchovávat kopie každého vydaného osvědčení kontroly letové způsobilosti a doporučení, společně s veškerou podpůrnou dokumentací.

c) Organizace k řízení zachování letové způsobilosti musí uchovávat kopii veškerých záznamů uvedených v písmeni b) dva roky poté, co bylo letadlo trvale vyřazeno z provozu.

d) Záznamy musí být skladovány způsobem, který zajistí ochranu před poškozením, změnou a krádeží.

e) Veškerý počítačový hardware používaný k zajištění zálohy dat musí být skladován na jiném místě, než kde jsou pracovní údaje, v prostředí, které zajistí, že zůstanou v dobrém stavu.

f) Pokud je řízení zachování letové způsobilosti letadla převedeno na jinou organizaci nebo osobu, veškeré související záznamy musí být převedeny k uvedené organizaci nebo osobě. Období předepsaná pro uchovávání záznamů musí nadále platit pro uvedenou organizaci nebo osobu.

g) Pokud organizace k řízení zachování letové způsobilosti ukončí svůj provoz, veškeré uchovávané záznamy musí být převedeny vlastníkovi letadla.

M.A.715 Zachování platnosti oprávnění

a) Oprávnění musí být vydané na neomezenou dobu. Musí zůstat platné pod podmínkou:

1. trvalého plnění požadavků této části organizací, v souladu s opatřením, která jsou spojená s řešením nálezů, jak je stanoveno v bodě M.B.705,

2. umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou plněny požadavky této části,

3. že se jej držitel nevzdá, nebo nebude zrušeno.

b) Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení, musí být osvědčení o oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

M.A.716 Nálezy

a) Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části M, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b) Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části M, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c) Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.705 musí držitel oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

HLAVA H

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU - CRS

M.A.801 Osvědčení o uvolnění do provozu letadla

a) Kromě letadel uvolněných do provozu organizací oprávněnou podle části 145 musí být osvědčení o uvolnění do provozu vydáno v souladu s touto hlavou.

b) Osvědčení o uvolnění do provozu letadla musí být vydáno před letem po dokončení každé údržby. Pokud je přesvědčen, že veškerá požadovaná údržba byla provedena, musí být osvědčení o uvolnění do provozu letadla vydáno:

1. příslušným osvědčujícím personálem jménem organizace oprávněné k údržbě podle části M oddílu A hlavy F, nebo

2. kromě složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII, osvědčujícím personálem, v souladu s požadavky části 66, nebo

3. pilotem-vlastníkem podle bodu M.A.803.

c) V případě uvolnění do provozu podle písm. b) odst. 2 může být osvědčujícímu personálu nápomocna při vykonávání úkolů údržby jedna nebo více osob pod jeho přímou a neustálou kontrolou.

d) Osvědčení o uvolnění do provozu musí obsahovat základní podrobnosti o provedené údržbě, datum dokončení takové údržby a:

1. totožnost organizace oprávněné k údržbě podle části M oddílu A hlavy F, včetně odkazu na oprávnění, a osvědčujícího personálu, který vydává takové osvědčení, nebo

2. v případě osvědčení o uvolnění do provozu podle písm. b) odst. 2 totožnost a, je-li to vhodné, číslo průkazu způsobilosti osvědčujícího personálu, který vydává takové osvědčení.

e) Odchylně od písmene b) musí být v případě nedokončené údržby tato skutečnost zapsána do osvědčení o uvolnění do provozu letadla před vydáním tohoto osvědčení.

f) Osvědčení o uvolnění do provozu nesmí být vydáno v případě jakéhokoliv známého nevyhovění požadavkům, které vážně ohrožuje bezpečnost letu.

M.A.802 Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku

a) Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno po dokončení každé údržby letadlového celku sejmutého z letadla.

b) Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou označené jako formulář 1 EASA pro členské státy stanoví osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku.

M.A.803 Opravňování pilotem-vlastníkem

a) Pilot-vlastník je osoba, která vlastní nebo je spoluvlastníkem udržovaného letadla a je držitelem platného průkazu způsobilosti pilota s odpovídající typovou nebo třídní kvalifikací.

b) Pro každé soukromě provozované letadlo o jednoduché konstrukci s maximální vzletovou hmotností menší než 2730 kg, kluzák a balón smí pilot-vlastník vydat osvědčení o uvolnění do provozu po omezené údržbě provedené pilotem vlastníkem uvedené v dodatku VIII.

c) Omezená údržba provedená pilotem-vlastníkem musí být definována v programu údržby podle bodu M.A.302.

d) Osvědčení o uvolnění do provozu musí být zapsáno do odpovídajících deníků a obsahovat základní podrobnosti provedené údržby, datum dokončení takové údržby a totožnost a číslo průkazu způsobilosti pilota-vlastníka, který vydává takové osvědčení.

HLAVA I

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC)

M.A.901 Kontrola letové způsobilosti letadel

Kontrola letové způsobilosti letadla a jeho záznamů zachování letové způsobilosti musí být prováděna pravidelně, aby se zajistila platnost osvědčení letové způsobilosti letadla.

a) Osvědčení kontroly letové způsobilosti je vydáno v souladu s dodatkem III (formulář 15a nebo 15b EASA) po dokončení uspokojivé kontroly letové způsobilosti a je platné 1 rok.

b) Letadlo v řízeném prostředí je letadlo neustále řízené organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G, které nezměnilo organizaci za předchozích dvanáct měsíců a které je udržováno organizací oprávněnou k údržbě. To zahrnuje provádění údržby podle bodu M.A.803 písm. b) a uvolnění do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 a 3.

c) Jestliže je letadlo v řízeném prostředí, organizace k řízení zachování letové způsobilosti, která řídí letovou způsobilost letadla, smí, jestliže je k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná:

1. vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710,

2. pro osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí, prodloužit dvakrát platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti pokaždé pro období jednoho roku. Osvědčení kontroly letové způsobilosti nesmí být prodlouženo, jestliže si je organizace vědoma toho nebo má důvod věřit, že letadlo je letově nezpůsobilé.

d) Jestliže letadlo není v řízeném prostředí, nebo je letová způsobilost letadla řízena organizací k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G, která není držitelem práv k provádění kontrol letové způsobilosti, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vydáno příslušným úřadem následně po uspokojivém zhodnocení, které se zakládá na doporučení vytvořeném odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti, odeslaném společně s žádostí od vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení musí být založeno na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710.

e) Kdykoliv okolnosti poukazují na výskyt možného ohrožení bezpečnosti, může příslušný úřad rozhodnout o provedení kontroly letové způsobilosti a sám vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti. V takovém případě vlastník nebo provozovatel musí příslušnému úřadu poskytnout:

- dokumentaci požadovanou příslušným úřadem,

- vhodné kanceláře na odpovídajícím místě pro jeho personál,

- pokud je to nutné, podporu personálem, který je odpovídajícím způsobem kvalifikován v souladu s částí 66.

M.A.902 Platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti

a) Osvědčení kontroly letové způsobilosti se stává neplatným, jestliže:

1. je pozastaveno nebo zrušeno, nebo

2. je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti, nebo

3. letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, nebo

4. je typové osvědčení, podle kterého bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti, pozastaveno nebo zrušeno.

b) Letadlo nesmí létat, jestliže je osvědčení letové způsobilosti neplatné, nebo pokud:

1. zachování letové způsobilosti letadla nebo jakéhokoliv zastavěného letadlového celku v letadle nesplňuje požadavky této části,

2. letadlo nezůstává ve shodě s typovým návrhem schváleným agenturou,

3. letadlo bylo provozováno mimo omezení schválené letové příručky nebo osvědčení letové způsobilosti, bez přijetí vhodného opatření,

4. letadlo mělo leteckou nehodu nebo událost, které ovlivnily letovou způsobilost letadla, bez následného vhodného opatření k obnovení letové způsobilosti,

5. modifikace nebo oprava nebyla schválena v souladu s částí 21.

c) Po tom, co se držitel vzdá osvědčení, nebo po jeho zrušení, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vráceno příslušnému úřadu.

M.A.903 Převod letadel zapsaných v leteckém rejstříku v rámci EU

a) Pokud je převáděno letadlo zapsané v leteckém rejstříku v rámci EU, žadatel musí:

1. informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom

2. požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s částí 21.

b) Odchylně od bodu M.A.902 písm. a) odst. 3 musí původní osvědčení kontroly letové způsobilosti zůstat platné do dne uplynutí jeho platnosti.

M.A.904 Letová způsobilost letadel dovážených do EU

a) Pokud má být letadlo dovezené z třetí země zapsáno do leteckého rejstříku členského státu, musí žadatel:

1. požádat členský stát zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s částí 21,

2. mít kontrolu letové způsobilosti provedenou odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti,

3. mít provedenou veškerou údržbu, jak požaduje organizace k řízení zachování letové způsobilosti.

b) Pokud se přesvědčí, že letadlo splňuje odpovídající požadavky, musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti odeslat členskému státu zápisu do rejstříku zdokumentované doporučení pro vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti.

c) Vlastník musí umožnit členskému státu zápisu do rejstříku přístup do letadla z důvodu prohlídky.

d) Nové osvědčení letové způsobilosti bude vydáno členským státem zápisu do rejstříku, pokud je ubezpečen, že letadlo splňuje požadavky části 21.

e) Členský stát musí také vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti, obvykle platné 1 rok, pokud nemá členský stát kvůli bezpečnosti důvod omezit jeho platnost.

M.A.905 Nálezy

a) Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části M, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b) Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části M, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c) Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.303 musí osoba nebo organizace odpovědná podle bodu M.A.201 určit plán nápravného opatření a předvést nápravné opatření, aby vyhověla příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem, včetně dotyčného nápravného opatření, aby se předcházelo opětovnému výskytu nálezu a jeho základní příčiny.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNĚ

M.B.101 Rozsah

Tento oddíl stanoví správní požadavky, kterými se musí příslušné úřady řídit při uplatňování a prosazování oddílu A této části.

M.B.102 Příslušný úřad

a) Obecně

Členský stát musí určit příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení a pro dozor nad zachováním letové způsobilosti. Tento příslušný úřad musí zavést dokumentované postupy a organizační strukturu.

b) Zdroje

Počet personálu musí být přiměřený k provádění požadavků, jak je podrobně vymezeno v tomto oddílu B.

c) Kvalifikace a výcvik

Veškerý personál zapojený v činnostech souvisejících s částí M musí být odpovídajícím způsobem kvalifikován a mít patřičné znalosti, praxi, počáteční výcvik a pokračovací výcvik k provádění přidělených úkolů.

d) Postupy

Příslušný úřad musí stanovit postupy podrobně popisující, jakým způsobem je dosaženo vyhovění této části.

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

M.B.103 Přijatelné způsoby průkazu

Agentura musí vyvinout přijatelné způsoby průkazu, aby je členské státy mohly použít ke stanovení vyhovění s touto částí. Jestliže je přijatelným způsobům průkazu vyhověno, musí být odpovídající požadavky této části považovány za splněné.

M.B.104 Uchovávání záznamů

a) Příslušné úřady musí stanovit systém uchovávání záznamů, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydávání, zachování, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení každého osvědčení.

b) Záznamy pro dozor nad oprávněnými organizacemi podle části M musí obsahovat minimálně:

1. žádost o oprávnění organizace,

2. osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv změn,

3. kopii programu auditu uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly,

4. záznamy průběžného dozoru příslušného úřadu, včetně všech záznamů z auditu,

5. kopie veškeré související korespondence,

6. podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch),

7. jakékoliv hlášení od jiných příslušných úřadů, které se vztahuje k dozoru organizace,

8. výklad organizace nebo příručku a změny,

9. kopii každého jiného dokumentu přímo schváleného příslušným úřadem.

c) Období uchovávání záznamů podle písmene b) musí být nejméně 4 roky.

d) Minimální záznamy pro dozor každého letadla musí obsahovat alespoň kopii:

1. osvědčení letové způsobilosti letadla,

2. osvědčení kontroly letové způsobilosti,

3. doporučení organizace podle části A hlava G,

4. hlášení z kontrol letové způsobilosti provedených přímo členským státem,

5. veškerou související korespondenci vztahující se k letadlu,

6. podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch),

7. každý dokument přímo schválený příslušným úřadem, jak je uvedeno v části M oddílu B hlavě B.

e) Záznamy předepsané v písmenu d) musí být uchovávány ještě dva roky poté, kdy bylo letadlo trvale vyřazeno z provozu.

f) Všechny záznamy stanovené v bodě M.B.104 musí být dány k dispozici po žádosti jiného členského státu nebo agentury.

M.B.105 Vzájemná výměna informací

a) Za účelem přispění ke zlepšení letové bezpečnosti se příslušné úřady musí podílet na vzájemné výměně všech nezbytných informací v souladu s článkem 11 základního nařízení.

b) Aniž by byly dotčeny kompetence členských států, v případě možného ohrožení bezpečnosti týkajícího se několika členských států musí zainteresované příslušné úřady napomáhat jeden druhému při provádění nezbytných opatření dozoru.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

M.B.201 Odpovědnost

Příslušné úřady, jak je stanoveno v bodě M.1, odpovídají za provádění prohlídek a vyšetřování za účelem ověření, že požadavky této části jsou splněny.

HLAVA C

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.301 Program údržby

a) Příslušný úřad musí ověřit, že program údržby je v souladu s bodem M.A.302.

b) Není-li v bodě M.A.302 písm.e) stanoveno jinak, musí být program údržby a jeho změny schváleny přímo příslušným úřadem.

c) V případě nepřímého schválení musí být postupy programu údržby schváleny příslušným úřadem prostřednictvím výkladu řízení zachování letové způsobilosti.

d) Za účelem schválení programu údržby podle písmene b) musí mít příslušný úřad přístup ke všem údajům požadovaným v bodě M.A.302 písm. c) a d),

M.B.302 Výjimky

Všechny výjimky udělené v souladu s čl. 10 odst. 3 základního nařízení musí být zaznamenány a uchovávány příslušným úřadem.

M.B.303 Sledování zachování letové způsobilosti letadla

a) Každý příslušný úřad musí vyvinout program dozoru ke sledování stavu letové způsobilosti letadlového parku v jeho leteckém rejstříku.

b) Program dozoru musí zahrnovat namátkové kontroly výrobků.

c) Program musí být vyvinut s ohledem na počet letadel v leteckém rejstříku, místní znalosti a předchozí činnosti dozoru.

d) Kontrola výrobků se musí zaměřit na množství klíčových prvků rizika letové způsobilosti a určit jakékoliv nálezy. Kromě toho musí příslušný úřad provést rozbor každého nálezu k určení jeho základní příčiny.

e) Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny osobě nebo organizaci odpovědné podle bodu M.A.201.

f) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření a doporučení.

g) Jestliže je během kontroly letadla zjištěno nevyhovění požadavkům části M, musí příslušný úřad přijmout opatření podle bodu M.B.903.

h) Jestliže základní příčina nálezu znamená nevyhovění kterékoliv hlavě nebo jiné části, toto nevyhovění musí být řešeno tak, jak je předepsáno v odpovídající části.

M.B.304 Zrušení, pozastavení a omezení platnosti

Příslušný úřad musí:

a) pozastavit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b) pozastavit platnost, zrušit nebo omezit osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě bodu M.B.303 písm. g).

HLAVA D

NORMY ÚDRŽBY

(je postupně zpracováváno)

HLAVA E

LETADLOVÉ CELKY

(je postupně zpracováváno)

HLAVA F

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.B.601 Použití

Jestliže jsou provozní prostory údržby umístněny ve více než jednom členském státě, vyšetřování a průběžný dozor nad oprávněním musí být prováděn společně s příslušnými úřady určenými členskými státy, na jejichž území jsou umístěny další provozní prostory údržby.

M.B.602 První oprávnění

a) Za předpokladu, že je vyhověno požadavkům bodu M.A.606 písm. a) a b), musí příslušný úřad žadateli úředně písemně vyjádřit schválení personálu podle bodu M.A.606 písm. a) a b).

b) Příslušný úřad musí stanovit, že postupy stanovené v příručce organizace údržby vyhovují části M oddílu A hlavě F a ujistit se o podepsání závazného prohlášení odpovědným vedoucím.

c) Příslušný úřad musí ověřit, že organizace vyhovuje požadavkům části M oddílu A hlavy F.

d) Nejméně jednou v průběhu šetření pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že on/ona plně rozumí významu oprávnění a jako důvod pro podepsání závazku organizace vyhovět postupům uvedeným v příručce.

e) Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci žadatele.

f) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

g) Pro první oprávnění musí být všechny nálezy organizací odstraněny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

M.B.603 Vydání oprávnění

a) Příslušný úřad musí vydat žadateli formulář 3 EASA osvědčení o oprávnění (dodatek V), který obsahuje rozsah oprávnění, když organizace údržby vyhovuje použitelným odstavcům této části.

b) Příslušný úřad musí určit podmínky náležející k oprávnění na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění.

c) Číslo oprávnění musí být zahrnuto na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění způsobem stanoveným agenturou.

M.B.604 Průběžný dozor

a) Příslušný úřad musí pro každou organizaci oprávněnou k údržbě podle části M oddílu A hlavy F pod jeho dozorem udržovat a aktualizovat program uvádějící data, kdy mají návštěvy auditu proběhnout a kdy takové návštěvy proběhly.

b) V každé organizaci musí proběhnout úplný audit nejméně každých dvacet čtyři měsíců.

c) Všechny nálezy musí být potvrzeny písemně organizaci žadatele.

d) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

e) Nejméně jednou za dvacet čtyři měsíců se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že je informován o podstatných problémech, které vyvstaly v průběhu auditu.

M.B.605 Nálezy

a) Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění požadavkům části M, musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1. Pro nález úrovně 1 musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření ke zrušení, omezení nebo pozastavení platnosti, jako celku nebo zčásti, podle rozsahu nálezu úrovně 1, oprávnění organizace k údržbě, dokud nebylo organizací přijato úspěšné nápravné opatření.

2. Pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období v závislosti na plánu uspokojivého nápravného opatření.

b) V případě nevyhovění během časového rozsahu uděleného příslušným úřadem musí příslušný úřad přijmout opatření k pozastavení platnosti oprávnění jako celku nebo zčásti.

M.B.606 Změny

a) V případě přímého schválení změn příručky organizace údržby musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené v příručce jsou ve shodě s částí M před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci.

b) V případě nepřímého schválení změn příručky organizace údržby musí příslušný úřad zabezpečit, že má odpovídající kontrolu nad schválením všech změn příručky.

c) Příslušný úřad smí stanovit podmínky, za kterých smí být organizace oprávněná k údržbě podle části M oddílu A hlavy F provozována v průběhu takových změn, pokud neurčí, že by platnost oprávnění měla být pozastavena.

M.B.607 Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

Příslušný úřad musí:

a) pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b) pozastavit platnost, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu M.B.605.

HLAVA G

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.701 Použití

a) Pro obchodní leteckou dopravu musí pro schválení, s první žádostí o osvědčení leteckého provozovatele a případně s každou změnou, o kterou se žádá, a pro každý provozovaný typ letadla, příslušný úřad obdržet:

1. výklad řízení zachování letové způsobilosti,

2. programy údržby letadla provozovatele,

3. systém technického deníku letadla,

4. je-li to vhodné, technické specifikace smluv o provádění údržby mezi provozovatelem a organizací oprávněnou k údržbě podle části 145.

b) Jestliže jsou provozní prostory údržby umístěny ve více než jednom členském státě, vyšetřování a průběžný dozor nad oprávněním musí být prováděn společně s příslušnými úřady určenými členskými státy, na jejichž území jsou umístěny další provozní prostory údržby.

M.B.702 První oprávnění

a) Za předpokladu, že je vyhověno požadavkům bodu M.A.706 písm. a) c) d) a bodu M.A.707, musí příslušný úřad žadateli úředně písemně vyjádřit schválení personálu podle bodu M.A.706 písm. a) c) d) a bodu M.A.707.

b) Příslušný úřad musí stanovit, aby postupy stanovené ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti vyhovovaly části M oddílu A hlavě G a ujistit se o podepsání závazného prohlášení odpovědným vedoucím.

c) Příslušný úřad musí ověřit, že organizace vyhovuje požadavkům části M oddílu A hlavy G.

d) Nejméně jednou v průběhu šetření pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že on/ona plně rozumí, jaký význam má oprávnění a z jakého důvodu podepisuje závazek organizace vyhovět postupům uvedeným ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti.

e) Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci žadatele.

f) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

g) Pro první schválení musí být všechny nálezy organizací odstraněny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

M.B.703 Vydání oprávnění

a) Příslušný úřad musí vydat žadateli formulář 14 EASA osvědčení o oprávnění (dodatek VI), který obsahuje rozsah oprávnění, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti vyhovuje části M oddílu A hlavě G.

b) Příslušný úřad musí vyznačit platnost oprávnění na Formuláři 14 EASA osvědčení o oprávnění.

c) Číslo oprávnění musí být zahrnuto na formuláři 14 EASA osvědčení o oprávnění způsobem stanoveným agenturou.

d) V případě obchodní letecké dopravy budou informace obsažené na formuláři 14 EASA obsaženy v osvědčení leteckého provozovatele.

M.B.704 Průběžný dozor

a) Příslušný úřad musí pro každou organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G pod jeho dozorem udržovat a aktualizovat program uvádějící data, kdy mají návštěvy auditu proběhnout a kdy takové návštěvy proběhly.

b) V každé organizaci musí proběhnout úplný audit nejméně každých dvacet čtyři měsíců.

c) Vhodný vzorek letadel řízených organizací oprávněnou podle části M oddílu B hlavy G musí být prohlížen každých dvacet čtyři měsíců. Velikost vzorku bude rozhodnuta příslušným úřadem na základě předchozích auditů a dřívějších prohlídek výrobků.

d) Všechny nálezy musí být potvrzeny písemně organizaci žadatele.

e) Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

f) Nejméně jednou za dvacet čtyři měsíců se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že je informován o podstatných problémech, které vyvstaly v průběhu auditu.

M.B.705 Nálezy

a) Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění požadavkům části M, musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1. Pro nález úrovně 1 musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření ke zrušení, omezení nebo pozastavení platnosti, jako celku nebo zčásti, podle rozsahu nálezu úrovně 1, oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti, dokud nebylo organizací přijato úspěšné nápravné opatření.

2. Pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období v závislosti na plánu uspokojivého nápravného opatření.

b) V případě nevyhovění během časového rozsahu uděleného příslušným úřadem musí příslušný úřad přijmout opatření k pozastavení platnosti oprávnění jako celku nebo zčásti.

M.B.706 Změny

a) V případě přímého schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené ve výkladu jsou ve shodě s částí M před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci.

b) V případě nepřímého schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti musí příslušný úřad zabezpečit, že má odpovídající kontrolu nad schválením všech změn výkladu.

c) Příslušný úřad smí stanovit podmínky, za kterých organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti podle části M oddílu A hlavy G smí být provozována v průběhu takových změn.

M.B.707 Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

Příslušný úřad musí:

a) pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b) pozastavit platnost, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu M.B.705.

HLAVA H

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU - CRS

(je postupně zpracováváno)

HLAVA I

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.901 Zhodnocení doporučení

Po obdržení žádosti a s tím spojeného doporučení osvědčení kontroly letové způsobilosti podle bodu M.A.902 písm. d):

1. Odpovídajícím způsobem kvalifikovaný personál příslušného úřadu musí ověřit, že prohlášení o vyhovění obsažené v doporučení prokazuje, že byla provedena úplná kontrola letové způsobilosti podle bodu M.A.710.

2. Příslušný úřad musí vyšetřit a může požadovat další informace pro podporu zhodnocení doporučení.

M.B.902 Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

a) Jestliže se příslušný úřad rozhodne provést kontrolu letové způsobilosti a vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti formulář 15a EASA (dodatek III), musí příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti v souladu s požadavky předepsanými v bodě M.A.710.

b) Příslušný úřad musí mít k provádění kontrol letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti. Tento personál musí získat:

1. alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti,

2. odpovídající průkaz způsobilosti podle části 66 nebo vysokoškolské vzdělání v oboru letectví nebo rovnocenné,

3. úřední výcvik v letecké údržbě,

4. postavení s odpovídajícími odpovědnostmi.

c) Příslušný úřad musí uchovávat záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti, které musí obsahovat podrobnosti o držení odpovídající kvalifikace společně s přehledem o odpovídající praxi a výcviku v řízení zachování letové způsobilosti.

d) Při provádění kontroly letové způsobilosti musí mít příslušný úřad přístup k použitelným údajům, jak je stanoveno v bodech M.A.305, M.A.306 a M.A.401.

M.B.903 Nálezy

Jestliže je v průběhu prohlídek letadel nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění požadavkům části M, musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1. Pro nález úrovně 1 musí příslušný úřad požadovat přijetí odpovídajícího nápravného opatření před dalším letem a příslušným úřadem musí být provedeno okamžité opatření ke zrušení nebo pozastavení platnosti osvědčení kontroly letové způsobilosti.

2. Pro nález úrovně 2 musí být nápravné opatření, požadované příslušným úřadem, přiměřené povaze nálezu.

--------------------------------------------------

Příloha II

Část 145

145.1 Obecně

Pro účely této části je příslušným úřadem:

1. úřad určený členským státem pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v tomto členském státě, nebo

2. agentura, pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí zemi.

ODDÍL A

145.A.10 Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, které je třeba, aby organizace splnila, proto, aby získala kvalifikaci vydávat nebo zachovávat oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků.

145.A.15 Žádost

Žádost o vydání nebo změnu oprávnění musí být podána příslušnému úřadu formou a způsobem stanoveným takovým úřadem.

145.A.20 Podmínky oprávnění

Organizace musí ve svém výkladu přesně stanovit rozsah zamýšlené práce, která je podstatou oprávnění (dodatek II k této části obsahuje tabulku všech tříd a kvalifikací).

145.A.25 Požadavky na provozní prostory

Organizace musí zajistit, že:

a) Provozní prostory jsou vhodné na všechny plánované práce, zejména musí zajistit ochranu před vlivy počasí. Specializované dílny a prostory jsou vhodně odděleny tak, aby zajistily, že možnost znečištění životního a pracovního prostředí je nepravděpodobná.

1. Hangáry pro údržbu letadel na technické základně jsou k dispozici a dostatečně prostorné pro umístění letadel na plánovanou údržbu na technické základně.

2. Dílny pro údržbu letadlových celků jsou dostatečně prostorné pro jejich umístění na plánovanou údržbu.

b) Jsou zajištěny kanceláře pro řízení plánovaných prací podle písmene a) a osvědčující personál tak, aby mohl provádět stanovené úkoly způsobem, který přispívá k dobré úrovni údržby letadel.

c) Pracovní prostředí včetně hangárů, dílen letadlových celků a kanceláří je vhodné pro plněné úkoly a zejména musí splňovat zvláštní požadavky. Pracovní prostředí nesmí nepříznivě ovlivňovat výkonnost personálu, pokud takové prostředí není nezbytné pro určitou práci:

1. teploty musí být udržovány tak, aby personál mohl provádět požadované úkoly bez nepohodlí,

2. prach a jakékoliv jiné znečištění vzduchu je třeba udržovat na minimu a v pracovním prostoru nesmí být dosaženo úrovně znečištění viditelně patrné na povrchu letadla/letadlového celku. Tam, kde prach/jiné znečištění vzduchu má za následek viditelné znečištění povrchu, musí být všechny snadno ovlivnitelné systémy utěsněny až do té doby, dokud nebudou znovu obnoveny přijatelné podmínky,

3. osvětlení je takové, aby zajišťovalo, že každý úkol údržby může být prováděn efektivním způsobem,

4. hluk nesmí rozptylovat personál od provádění úkolů spojených s prohlídkami. Tam, kde je v praxi neproveditelné ovlivnit zdroj hluku, je třeba tomuto personálu opatřit nezbytné vybavení, aby zabránilo přílišnému hluku způsobujícímu rozptylování během úkolů spojených s úkoly údržby,

5. tam, kde určité úkoly údržby vyžadují užití specifických podmínek prostředí odlišných od dříve zmíněných, potom takové podmínky je třeba dodržovat. Specifické podmínky je třeba stanovit v údajích pro údržbu,

6. pracovní prostředí pro traťovou údržbu je takové, aby určitý úkol údržby mohl být prováděn bez přílišného rozptylování. Tudíž tam, kde se pracovní prostředí zhoršuje na nepřijatelnou úroveň pokud se týče teploty, vlhkosti, krup, námrazy, sněhu, větru, světla, prachu nebo jiného znečištění vzduchu, jednotlivé úkoly údržby nebo úkoly týkající se prohlídek musí být pozastaveny až do té doby, dokud nebudou znovu obnoveny vyhovující podmínky.

d) Jsou zajištěny bezpečné skladovací prostory pro letadlové celky, vybavení, nářadí a materiál. Skladovací podmínky musí zajišťovat oddělení provozuschopných letadlových celků a materiálu od letadlových celků, materiálu, vybavení a nářadí neschopných provozu. Je třeba, aby skladovací podmínky byly v souladu s pokyny výrobce, aby se zabránilo zhoršení stavu a poškození skladovaných položek. Přístup do provozních prostor musí být omezen na oprávněný personál.

145.A.30 Požadavky na personál

a) Organizace musí jmenovat odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškerá údržba požadovaná zákazníkem může být pokryta finančními prostředky a prováděna na úroveň požadovanou touto částí. Odpovědný vedoucí musí:

1. zajistit, že jsou k dispozici všechny nezbytné zdroje k dokončení údržby podle bodu 145.A.65 písm. b), aby zachoval platnost oprávnění organizace,

2. stanovit a prosazovat politiku bezpečnosti a jakosti přesně stanovenou v bodě 145.A.65 písm. a),

3. prokázat základní porozumění této části.

b) Organizace musí jmenovat osobu nebo skupinu osob, k jejíž odpovědnosti patří zajišťování, že organizace splňuje požadavky této části. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

1. Jmenovaná osoba nebo osoby musí představovat strukturu vedení organizace údržby a být odpovědná za všechny funkce přesně stanovené v této části.

2. Musí být určena jmenovaná osoba nebo osoby a jejich pověření a doklady předloženy formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

3. Jmenovaná osoba nebo osoby musí být schopna(y) prokázat odpovídající znalosti, vzdělání, dostatečnou praxi týkající se údržby letadla nebo letadlového celku a prokázat základní znalost této části.

4. Postupy musí jasně vyjadřovat, kdo zastupuje určitou osobu v případě dlouhodobé absence zmíněné(ých) osoby(osob).

c) Odpovědný vedoucí podle písmene a) musí jmenovat osobu odpovědnou za neustálé sledování systému jakosti včetně systému zpětné vazby, tak jak požaduje bod 145.A.65 písm. c). Tato jmenovaná osoba musí mít přímý přístup k odpovědnému vedoucímu, aby bylo zajištěno, že odpovědný vedoucí je řádně informován o jakosti a záležitostech plnění požadavků.

d) Organizace musí mít plán normohodin pro údržbu prokazující, že organizace má dostatečný personál pro plánování, provádění, dozor, prohlídky a sledování jakosti v organizaci v souladu s oprávněním. Kromě toho musí mít organizace postupy k opětnému přehodnocení zamýšlené práce, která má být provedena, když dostupnost skutečného personálu je menší než jeho plánovaná úroveň vybavení personálem pro určitou pracovní směnu nebo určité období.

e) V souladu s postupem a normou odsouhlasenými příslušným úřadem musí organizace stanovit a řídit způsobilost personálu zapojeného v jakékoliv činnosti týkající se údržby, řízení nebo auditů jakosti. Kromě nezbytné odborné znalosti týkající se pracovní funkce musí způsobilost zahrnovat porozumění aplikaci problematiky lidských činitelů a lidské výkonnosti pro odpovídající funkci určité osoby v organizaci. "Lidské činitele" jsou zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci, certifikaci, výcvik, provoz a údržbu, a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými složkami správným zvážením lidské výkonnosti. "Lidská výkonnost" jsou lidské schopnosti a omezení, které mají vliv na bezpečnost a efektivnost leteckého provozu.

f) Organizace musí zajistit, že personál, který provádí nebo řídí nedestruktivní zkoušku týkající se zachování letové způsobilosti konstrukcí letadel nebo letadlových celků má odpovídající kvalifikaci pro konkrétní nedestruktivní zkoušku v souladu s evropskou nebo rovnocennou normou uznanou agenturou. Personál, který provádí jakékoli jiné specializované úkoly, musí mít odpovídající kvalifikaci, která je v souladu s úředně uznávanými normami. Odchylně od tohoto písmene může tento personál stanovený v písm. g) a písm. h) odst. 1 a 2 s kvalifikací kategorie B1 podle části 66 provádět nebo řídit zkoušky kapilární metodou zjišťování vad barevnou indikací.

g) Každá organizace provádějící údržbu letadel, kromě stanoveného v písmeni j), musí v případě traťové údržby letadel mít předepsaný osvědčující personál s typovou kvalifikací kategorie B1 a B2 podle části 66 a bodu 145.A.35.

Navíc taková organizace může též k provádění malé plánované traťové údržby a odstraňování jednoduchých závad využít odpovídajícím způsobem vyškolený osvědčující personál s kvalifikací kategorie A podle části 66 a bodu 145.A.35. Přípustnost takového osvědčujícího personálu kategorie A nesmí nahradit požadavek na osvědčující personál kategorie B1 a B2 podle části 66 jako podporu osvědčujícímu personálu kategorie A. Avšak takový personál podle části 66 kategorie B1 a B2 nemusí být během malé plánované traťové údržby nebo odstraňování jednoduchých závad na stanici traťové údržby vždy přítomen.

h) Každá organizace provádějící údržbu letadel, vyjma uvedeného v písmeni j), musí:

1. v případě údržby velkých letadel na technické základně mít předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35. Organizace navíc musí mít dostatečný personál s typovou kvalifikací kategorie B1 a B2 v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35 jako podporu osvědčujícímu personálu kategorie C.

i) Před tím, než osvědčující personál kategorie C vydá osvědčení o uvolnění do provozu, musí podpůrný personál kvalifikovaný podle kategorie B1 a B2 zajistit, že všechny důležité úkony nebo prohlídky byly provedeny podle požadovaných norem.

ii) Organizace musí udržovat seznam takového podpůrného personálu kvalifikovaného podle kategorie B1 a B2.

iii) Osvědčující personál kategorie C musí zajistit, že byly splněny požadavky bodu i) a že veškeré práce požadované zákazníkem byly dokončeny během určité údržbové prohlídky na technické základně nebo souboru prací a musí též zhodnotit vliv jakékoliv práce, která nebyla provedena, a to buď z hlediska jejího dokončení, nebo odsouhlasení provozovatelem odložit takovou práci na jinou přesně stanovenou prohlídku nebo jiný termín;

2. v případě údržby na technické základně letadel jiných než velká letadla mít buď:

i) předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie B1 a B2 podle části 66 a bodu 145.A.35 nebo

ii) předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C, kterému je nápomocen podpůrný personál kategorie B1 a B2, tak jak je stanoveno v odstavci 1.

i) Osvědčující personál letadlových celků musí plnit požadavky části 66.

j) Odchylně od písmen g) a h) může organizace využít osvědčující personál s kvalifikací podle následujících ustanovení:

1. Pro provozní prostory organizace umístěné vně území společenství může osvědčující personál získat kvalifikaci v souladu s vnitrostátními leteckými předpisy státu, ve kterém jsou provozní prostory organizace registrovány, za podmínek přesně stanovených v dodatku IV k této části.

2. Pro traťovou údržbu prováděnou na stanici traťové údržby organizace, která je umístěna vně území společenství, může osvědčující personál získat kvalifikaci v souladu s vnitrostátními leteckými předpisy státu, ve kterém je stanice umístěna, za podmínek přesně stanovených v dodatku IV k této části.

3. Pro opakovaný příkaz k zachování letové způsobilosti, který zvláště uvádí, že letová posádka může provádět takový příkaz k zachování letové způsobilosti, organizace může vydat omezené oprávnění k osvědčování veliteli letadla nebo palubnímu inženýrovi na základě průkazu způsobilosti letové posádky. Avšak organizace musí zajistit, že byl proveden dostatečný praktický výcvik k zajištění toho, že tento velitel letadla nebo palubní inženýr mohou dokončit příkazy k zachování letové způsobilosti na požadované úrovni.

4. V případě letadla provozovaného daleko od podpůrného místa může organizace vydat omezené oprávnění k osvědčování veliteli letadla nebo palubnímu inženýrovi na základě průkazu způsobilosti letové posádky, za předpokladu, že se přesvědčí, že byl proveden dostatečný praktický výcvik k zajištění, že velitel letadla nebo palubní inženýr mohou dokončit všechny stanovené úkoly na požadované úrovni. Opatření tohoto odstavce musí být podrobněji rozpracováno v postupu výkladu organizace.

5. V následujících nepředvídatelných případech, kde je letadlu zakázán vzlet v místě jiném než je hlavní technická základna, a kde není k dispozici příslušný osvědčující personál, může organizace, se kterou je uzavřena dodavatelská smlouva na poskytnutí podpory v údržbě, vydávat jednorázové oprávnění k osvědčování:

i) jednomu z jejích zaměstnanců, který je držitelem typové kvalifikace na letadlo s podobnou technologií, konstrukcí a systémy, nebo

ii) jakékoliv osobě, která má praxi v údržbě alespoň 5 let a je držitelem platného průkazu způsobilosti ICAO k údržbě letadel předepsané pro typ letadla požadující osvědčení, za předpokladu, že v tomto místě není žádná organizace odpovídajícím způsobem oprávněná podle této části a organizace, se kterou je uzavřena smlouva, získá a eviduje praxi a průkaz způsobilosti dané osoby.

Všechny takové případy, jak je stanoveno v tomto odstavci, musí být hlášeny příslušnému úřadu do sedmi dnů od vydání takového oprávnění k osvědčování. Organizace vydávající jednorázové oprávnění musí zajistit, že každá taková údržba, která by mohla ovlivnit bezpečnost letu, je překontrolována odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací.

145.A.35 Osvědčující personál a podpůrný personál kategorie B1 a B2

a) Kromě odpovídajících požadavků bodu 145.A.30 písm. g) a h) musí organizace zajistit, že osvědčující personál a podpůrný personál kategorie B1 a B2 má patřičnou znalost dotyčných letadel nebo letadlových celků, které mají být udržovány, včetně souvisejících postupů organizace. V případě osvědčujícího personálu musí být toto splněno před vydáním nebo opětovným vydáním oprávnění k osvědčování.

"Podpůrný personál kategorie B1 a B2" je personál kategorie B1 a B2 v prostředí údržby na technické základně, který není nezbytně držitelem práv k osvědčování. "Dotyčná letadla nebo letadlové celky" jsou letadla nebo letadlové celky přesně stanovené v konkrétním oprávnění k osvědčování. "Oprávnění k osvědčování" je oprávnění vydané organizací osvědčujícímu personálu a které přesně stanoví tu skutečnost, že osvědčující personál může podepisovat osvědčení o uvolnění do provozu v rozsahu omezení stanovených v tomto oprávnění jménem oprávněné organizace.

b) Kromě případů zmíněných v bodě 145.A.30 písm. j) může organizace vydávat pouze oprávnění k osvědčování osvědčujícímu personálu ve vztahu k základním kategoriím nebo podkategoriím a jakékoli typové kvalifikaci zapsané v průkazu způsobilosti k údržbě letadel, které jsou uvedeny v části 66, a to za předpokladu, že průkaz způsobilosti zůstává platný během doby platnosti oprávnění a osvědčující personál plní požadavky části 66.

c) Organizace musí zajistit, že veškerý osvědčující personál a podpůrný personál kategorie B1 a B2 je zapojen nejméně po dobu šesti měsíců do skutečné praxe v údržbě letadel nebo letadlových celků v období každých po sobě jdoucích dvou let. Pro účel tohoto písmene "zapojen do skutečné praxe v údržbě letadel nebo letadlových celků" znamená, že osoba pracovala v prostředí údržby letadel a letadlových celků a buď využívala práva daná oprávněním k osvědčování, nebo skutečně prováděla údržbu alespoň na některém typu letadlových systémů přesně stanovených v odpovídajícím oprávnění k osvědčování.

d) Organizace musí zajistit, že veškerý osvědčující personál a podpůrný personál kategorie B1 a B2 absolvuje v období každých dvou let dostatečný pokračovací výcvik, aby bylo zajištěno, že tento personál má aktualizované znalosti odpovídající technologie, organizačních postupů a případů selhání lidského činitele.

e) Organizace musí stanovit program pro pokračovací výcvik pro osvědčující personál a podpůrný personál kategorie B1 a B2, včetně postupu pro zajištění plnění odpovídajících písmen bodu 145.A.35, jako základ pro vydávání oprávnění k osvědčování osvědčujícímu personálu podle této části, a postupu k zajištění plnění požadavků části 66.

f) Kromě, kde se to z hlediska bodu 145.A.30 písm. j) odst. 5 týká jakýchkoli nepředvídatelných případů, musí organizace ohodnotit veškerý budoucí osvědčující personál z hlediska jeho způsobilosti, kvalifikace a schopnosti vykonávat své povinnosti týkající se osvědčování v souladu s postupem, jak je přesně stanoveno ve výkladu organizace, před vydáním nebo opětovným vydáním oprávnění k osvědčování podle této části.

g) Poté co byly splněny podmínky písmen a), b), d), f) a případně písmene c) osvědčujícím personálem, musí organizace vydat oprávnění k osvědčování, které jasně určuje rozsah a omezení tohoto oprávnění. Zachování platnosti oprávnění k osvědčování je podmíněno nepřetržitým plněním písmen a), b), d) a případně písmene c).

h) Oprávnění k osvědčování musí být provedeno způsobem, který činí jeho rozsah jasným osvědčujícímu personálu a jakékoliv oprávněné osobě, která může žádat přezkoumat oprávnění. Tam, kde jsou pro vymezení rozsahu používány předpisy, musí organizace provést snadno dostupný překlad předpisu. "Oprávněná osoba" je úředník příslušného úřadu, agentury a členského státu, který má odpovědnost za dozor nad udržovaným letadlem nebo letadlovým celkem.

i) Osoba odpovědná za systém jakosti musí zůstat i nadále odpovědná jménem organizace za vydávání oprávnění k osvědčování pro osvědčující personál. Taková osoba může jmenovat další osoby k vlastnímu vydávání nebo zrušení oprávnění k osvědčování v souladu s postupem tak, jak je stanoven ve výkladu organizace.

j) Organizace oprávněná k údržbě musí vést záznam o veškerém osvědčujícím personálu a podpůrném personálu kategorie B1 a B2.

Záznamy o personálu musí obsahovat:

1. podrobnosti o jakýchkoli držených průkazech způsobilosti k údržbě letadel podle části 66,

2. veškerý odpovídající absolvovaný výcvik,

3. rozsah vydaného oprávnění k osvědčování, kde je to důležité, a

4. podrobnosti o osvědčujícím personálu s omezeným nebo jednorázovým oprávněním k osvědčování.

Organizace musí uchovávat záznam nejméně dva roky potom, co osvědčující personál nebo podpůrný personál kategorie B1 nebo B2 ukončil zaměstnání u organizace nebo jakmile oprávnění bylo staženo. Kromě toho, na požádání, musí organizace k údržbě vybavit osvědčující personál kopií svého záznamu při odchodu z organizace.

Jak je výše uvedeno, musí být osvědčujícímu personálu na požádání umožněn přístup k jeho osobním záznamům.

k) Organizace musí osvědčujícímu personálu poskytnout kopii jeho oprávnění k osvědčování buď ve formě spisu, nebo v elektronické formě.

l) Osvědčující personál musí být schopen předložit své oprávnění k osvědčování jakékoliv oprávněné osobě do 24 hodin.

m) Minimální věk osvědčujícího personálu a podpůrného personálu kategorie B1 a B2 je 21 let.

145.A.40 Vybavení, nářadí a materiál

a) Organizace musí mít k dispozici a používat nezbytné vybavení, nářadí a materiál nutné pro provádění schváleného rozsahu práce.

1. Tam, kde výrobce stanoví konkrétní nářadí nebo vybavení, musí organizace takové nářadí nebo vybavení používat, a to pokud není příslušným úřadem prostřednictvím postupů přesně stanovených ve výkladu organizace odsouhlaseno užití alternativního nářadí nebo vybavení.

2. Vybavení a nářadí musí být stále k dispozici, vyjma případu nářadí nebo vybavení, které je užíváno tak zřídka, že jeho stálá dostupnost není nutná. Takové případy musí být podrobně uvedeny v postupu výkladu organizace.

3. Organizace oprávněná k údržbě na technické základně musí mít dostatečné servisní vybavení a pracovní plošiny/rampy pro údržbu, takové, aby letadla mohla být řádně kontrolována.

b) Organizace musí zajistit, že veškeré nářadí, vybavení a obzvláště zkušební vybavení, je-li požadováno, je kontrolováno a cejchováno, a to podle úředně uznaných normálů s četností zajišťující provozuschopnost a přesnost. Organizace musí o těchto cejchováních a vysledovatelnosti použitých normálů vést záznamy.

145.A.42 Přejímka letadlových celků

a) Veškeré letadlové celky musí být roztříděny a náležitě odděleny do následujících skupin:

1. letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označeny v souladu s částí 21 hlavou Q,

2. letadlové celky neschopné provozu, které musí být udržovány v souladu s tímto oddílem,

3. nepoužitelné letadlové celky, které jsou roztříděny podle bodu 145.A.42 písm. d),

4. normalizované součásti používané na letadle, motoru, vrtuli nebo jiných letadlových celcích, kdy je to přesně stanoveno v ilustrovaném katalogu dílů výrobce nebo údajích pro údržbu,

5. materiál, jak polotovar tak spotřební, použitý v průběhu údržby, když je organizace přesvědčena, že tento materiál splňuje požadované podmínky a má odpovídající vysledovatelnost. Veškerý materiál musí být doprovázen dokumentací, vztahující se jednoznačně ke konkrétnímu materiálu a obsahující prohlášení o shodě s technickými podmínkami a navíc jak výrobní, tak i dodavatelský zdroj.

b) Před zástavbou letadlového celku musí organizace zajistit, že konkrétní letadlový celek je vhodný k zástavbě, pokud se na něj mohou vztahovat odlišné modifikace nebo příkazy k zachování letové způsobilosti.

c) Organizace může vyrobit omezený rozsah dílů, které lze použít v průběhu prováděné práce ve svých vlastních provozních prostorách za předpokladu, že postupy jsou popsány ve výkladu organizace.

d) Letadlové celky, které dosáhly své certifikované omezené lhůty nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada, musí být klasifikovány jako nepoužitelné a nesmí být povoleno vrácení letadlového celku do systému dodávek, ledaže certifikovaná omezená lhůta byla prodloužena nebo bylo schváleno řešení opravou v souladu s částí 21.

145.A.45 Údaje pro údržbu

a) Organizace musí pro provádění údržby, včetně modifikací a oprav, uchovávat a užívat použitelné platné údaje pro údržbu. "Použitelné" znamená týkající se jakéhokoliv letadla, letadlového celku nebo postupu stanoveného v seznamu tříd oprávnění a kvalifikací organizace a v každém souvisejícím seznamu způsobilosti.

V případě údajů pro údržbu poskytnutých provozovatelem nebo zákazníkem musí organizace, když tato práce probíhá, takové údaje uchovávat, s výjimkou požadavku plnit bod 145.A.55 písm. c)

b) Pro účely této části jsou použitelné údaje pro údržbu jakékoliv údaje z dále uvedených:

1. jakýkoliv použitelný požadavek, postup, provozní příkaz nebo informace vydaná úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

2. jakýkoliv použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti vydaný úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

3. instrukce pro zachování letové způsobilosti, vydané držiteli typového osvědčení, držiteli doplňkového typového osvědčení, jakoukoli jinou organizací, od které se požaduje uveřejňovat takové údaje podle části 21, a v případě letadel nebo letadlových celků ze třetích zemí údaje o letové způsobilosti nařízené úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

4. jakékoliv použitelné normy, takové jako jsou, ale nejenom, standardní postupy údržby uznávané agenturou jako přijatelné normy pro údržbu;

5. jakékoliv použitelné údaje vydané v souladu s písmenem d).

c) Organizace musí stanovit postupy, které v případě nálezu jakýchkoli nepřesných, nekompletních nebo dvojznačných postupů, informací nebo instrukcí pro údržbu obsažených v údajích pro údržbu užívaných personálem údržby zajistí, že jsou zaznamenány a oznámeny autorovi údajů pro údržbu.

d) Organizace smí pouze upravovat instrukce pro údržbu v souladu s postupy přesně stanovenými ve výkladu organizace údržby. Vzhledem k těmto změnám musí organizace prokázat, že tyto vedou k rovnocenným nebo zlepšeným normám pro údržbu a musí držitele typového osvědčení o takových změnách informovat. Instrukce pro údržbu z hlediska tohoto písmene znamená instrukce o tom, jak provádět jednotlivé úkoly týkající se údržby. Z těchto prací je vyloučeno technické projektování oprav a modifikací.

e) Organizace musí zajistit běžný systém technologických karet nebo technologických postupů pro použití ve všech důležitých částech organizace. Kromě toho musí organizace buď přesně zaznamenávat údaje pro údržbu obsažené v písmenech b) a d) do těchto technologických karet nebo technologických postupů, nebo vytvořit přesný odkaz na jednotlivý úkol údržby nebo odpovídající úkoly údržby obsažené v těchto údajích pro údržbu. Technologické karty a technologické postupy mohou být zhotoveny na počítači a uchovávány v elektronické databázi s podmínkou jak vhodného zabezpečení proti neoprávněným změnám, tak i zálohování elektronické databáze, která musí být aktualizována do 24 hodin od každého vstupu provedeného do hlavní elektronické datové základny. Souhrn úkolů údržby musí být zaznamenáván do technologických karet nebo technologických postupů a vzájemně rozdělen do zřetelných etap, aby zajistil záznam o plnění dokončených úkolů údržby.

Tam, kde organizace poskytuje služby údržby provozovateli letadel, který požaduje, aby jeho systém technologických karet nebo technologického postupu byl používán jako takový systém technologických karet nebo technologických postupů, může být tento používán. V tomto případě musí organizace stanovit postup pro zajištění správného vyplňování technologických karet a technologických postupů provozovatelů letadel.

f) Organizace musí zajistit, aby všechny použitelné údaje pro údržbu byly snadno dostupné pro použití, když je personál údržby požaduje.

g) Organizace musí stanovit postup, který zajistí, že údaje pro údržbu organizací řízené jsou neustále aktualizovány. V případě, že provozovatel/zákazník řídil a poskytoval údaje pro údržbu, musí být organizace schopna prokázat, že má buď písemné potvrzení od provozovatele/zákazníka, že všechny tyto údaje pro údržbu jsou aktuální, nebo má objednávky změnové služby uvádějící stav změny textu údajů pro údržbu, které mají být používány, nebo to může prokázat na seznamu změn textu údajů pro údržbu provozovatele/zákazníka.

145.A.47 Produkční plánování

a) Organizace musí mít systém přiměřený množství a složitosti práce pro plánování dostupnosti veškerého nezbytného personálu, nářadí, vybavení, materiálu, údajů pro údržbu a provozních prostorů tak, aby bylo zajištěno spolehlivé dokončení práce údržby.

b) Plánování úkolů údržby a organizování směn musí vzít v úvahu meze lidské výkonnosti.

c) Když je požadováno předat pokračování nebo dokončení úkolů údržby z důvodů střídání směny nebo změny personálu, musí být předepsaným způsobem sděleny důležité informace mezi odcházejícím a nastupujícím personálem.

145.A.50 Osvědčování údržby

a) Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno odpovídajícím způsobem oprávněným osvědčujícím personálem a to jménem organizace, po tom, co bylo ověřeno, že veškerá objednaná údržba byla organizací řádně provedena v souladu s postupy stanovenými v bodě 145.A.70 a organizace vzala v úvahu dostupnost a užití údajů pro údržbu, jak je stanoveno v bodě 145.A.45 a neexistuje žádný nesoulad, který by byl znám a který by mohl vážně ohrozit bezpečnost letů.

b) Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno před započetím letu po dokončení údržby.

c) Novým závadám nebo nekompletním zakázkám údržby zjištěným během výše zmíněné údržby musí být věnována pozornost provozovatele letadla z hlediska dosažení dohody k odstranění závad nebo dokončení zbývajících částí zakázky údržby. V případě, kde se provozovatel letadla odchyluje od provádění takové údržby podle tohoto odstavce, lze použít písmeno e).

d) Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno při dokončení jakékoliv údržby na letadlovém celku, když je tento sejmut z letadla. Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou nebo štítek s vyznačením způsobilosti, označený jako formulář 1 EASA v dodatku I k této části, tvoří osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu. Když organizace provádí údržbu letadlového celku pro svoji vlastní potřebu, nemusí být použití formuláře 1 EASA nutné a závisí na vnitřních postupech pro uvolnění stanovených ve výkladu organizace.

e) Když organizace není schopna dokončit kompletní objednanou údržbu, může organizace odchylně od písmene a) vydat osvědčení o uvolnění do provozu s omezením. Organizace musí takovou skutečnost zaznamenat do osvědčení o uvolnění letadla do provozu a to před vydáním tohoto osvědčení.

f) Když je letadlu zakázán vzlet v místě, které není hlavní stanicí pro traťovou údržbu nebo hlavní technickou základnou, což je způsobeno nedostupností letadlového celku s odpovídajícím osvědčením o uvolnění, je odchylně od písmene a) a bodu 145.A.42 povoleno dočasně zabudovat letadlový celek bez odpovídajícího osvědčení o uvolnění na dobu max. 30 letových hodin nebo do té doby, dokud se letadlo nevrátí na hlavní stanici pro traťovou údržbu nebo na hlavní technickou základnu, podle toho co přichází dříve v úvahu. Toto je podmíněno souhlasem provozovatele letadla a zmíněný letadlový celek musí mít vhodné osvědčení o uvolnění, avšak jinak musí být v souladu s použitelnými požadavky údržby a požadavky provozními. Takový letadlový celek musí být do výše stanovené doby sejmut, jestliže mezitím nebylo získáno odpovídající osvědčení o uvolnění podle písmene a) a bodu 145.A.42.

145.A.55 Záznamy o údržbě

a) Organizace musí vést záznamy všech podrobností prováděné práce údržby. Organizace musí udržovat záznamy nezbytné k prokázání té skutečnosti, že všechny požadavky pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu byly splněny, včetně dokumentů subdodavatele týkajících se uvolnění do provozu.

b) Organizace musí provozovateli letadla poskytnout kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu společně s kopií jakýchkoli specifických schválených údajů o opravě/modifikaci použitých při prováděných opravách/modifikacích.

c) Organizace musí uchovat kopii všech podrobných záznamů o údržbě a jakýchkoli s ní souvisejících údajů pro údržbu dva roky od data, kdy letadlo nebo letadlový celek, k němuž se práce vztahovala, bylo z organizace uvolněno.

1. Záznamy podle tohoto písmene musí být uchovávány bezpečným způsobem s ohledem na požár, povodeň a krádež.

2. Počítačové záložní disky, pásky atd. musí být uchovávány v místě odlišném od místa, které obsahuje pracovní disky, pásky atd., v prostředí, které zajišťuje, že tyto zůstanou v dobrém stavu.

3. Tam, kde organizace oprávněná podle této části svoji činnost končí, musí být všechny uchované záznamy o údržbě zahrnující poslední dva roky rozeslány poslednímu vlastníkovi nebo zákazníkovi dotyčného letadla nebo letadlového celku, nebo musí být uchovány tak, jak je stanoveno příslušným úřadem.

145.A.60 Hlášení událostí

a) Organizace musí příslušnému úřadu, státu zápisu do rejstříku a organizaci odpovědné za projekt letadla nebo letadlového celku hlásit jakýkoliv stav letadla nebo letadlového celku zjištěný organizací takový, který vedl nebo může vést k nebezpečnému stavu, který vážně ohrožuje bezpečnost letů.

b) Organizace musí stanovit vnitřní systém hlášení událostí, tak jak je podrobně rozpracováno ve výkladu organizace, který by umožnil shromažďování a vyhodnocování takových hlášení včetně hodnocení a výpisů z těchto událostí, které mají být hlášeny v souladu s písmenem a). Postup musí označit nepříznivé trendy, provedená nápravná opatření nebo nápravná opatření, která je třeba organizací provést, musí se zaměřit na nedostatky a obsahovat vyhodnocení všech známých důležitých informací týkajících se těchto událostí a způsobu oběhu informací, jak je nezbytné.

c) Organizace musí provádět hlášení formou a způsobem stanoveným agenturou a musí zajistit, že tato hlášení obsahují všechny související informace o stavu a vyhodnocení výsledků, které byly organizaci známy.

d) Jestliže organizace uzavřela smlouvu o provádění údržby s provozovatelem obchodní letecké dopravy, musí rovněž tomuto provozovateli hlásit každý takový stav, který má vliv na jeho letadlo nebo letadlový celek.

e) Organizace musí tato hlášení provést a předložit co možno nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy organizace zjistila stav, jehož se hlášení týká.

145.A.65 Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údržby a systém jakosti

a) Organizace musí stanovit politiku bezpečnosti a jakosti organizace, která musí být součástí výkladu organizace podle bodu 145.A.70.

b) Organizace musí k zajištění správného provádění údržby a splnění všech odpovídajících požadavků této části zavést postupy schválené příslušným úřadem, přičemž musí vzít v úvahu lidské činitele a lidskou výkonnost. Toto musí zahrnovat jasnou objednávku nebo smlouvu tak, aby letadlo a letadlové celky mohly být uvolněny do provozu podle bodu 145.A.50.

1. Postupy údržby podle tohoto písmene se vztahují na bod 145.A.25 až 145.A.95.

2. Postupy údržby stanovené organizací nebo postupy, které je třeba organizací podle tohoto písmene stanovit, musí obsahovat všechna hlediska provádění údržby, včetně zajišťování a řízení specializovaných služeb a stanovení úrovně, na které organizace zamýšlí pracovat.

3. Pokud se týká traťové údržby a údržby letadel na technické základně, musí organizace stanovit postupy k minimalizaci rizika vícenásobných chyb a k zachycení chyb na kritických systémech, a zajistit, že na žádné osobě není požadováno provádění a prohlížení úkolů údržby zahrnující některé části demontáže/opětné montáže několika letadlových celků téhož typu zastavěného na více než na jednom systému téhož letadla během určité údržbové kontroly. Avšak je-li k dispozici pouze jedna osoba pro provádění těchto úkolů, potom technologická karta nebo technologický postup musí zahrnovat dodatečný stupeň opětné prohlídky této práce touto osobou po dokončení všech totožných úkolů.

4. Musí být stanoveny postupy údržby, aby bylo zajištěno, že poškození bude posouzeno a modifikace a opravy prováděny za použití údajů schválených agenturou nebo schválenou projekční organizací podle části 21, je-li to vhodné.

c) Organizace musí zavést systém jakosti, který zahrnuje následující:

1. nezávislé audity za účelem sledování shody s požadavky norem pro letadla/letadlové celky a přiměřenost postupů k zajištění toho, že tyto postupy vedou ke správnému provádění údržby a k letové způsobilosti letadel/letadlových celků. Část systému jakosti týkající se nezávislých auditů může být ve velmi malých organizacích smluvně sjednána s jinými organizacemi oprávněnými podle této části nebo osobou s odpovídajícími technickými znalostmi a uspokojivě prokázanými zkušenostmi z auditů a

2. ohlašovací systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob stanovených v bodě 145.A.30 písm. b) a posléze k odpovědnému vedoucímu, který zajišťuje řádné a včasné provedení nápravného opatření jako odezvu na hlášení vyplývající z nezávislých auditů, které musí splňovat ustanovení odstavce 1.

145.A.70 Výklad organizace údržby

a) "Výklad organizace údržby" je dokument nebo dokumenty, který(é) obsahuje(í) materiál určující rozsah zamýšlené práce stanovící oprávnění a prokazující, jak má organizace v úmyslu plnit požadavky této části. Organizace musí příslušnému úřadu poskytnout výklad organizace údržby obsahující následující informace:

1. prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že výklad organizace údržby a všechny základní související příručky vymezují splnění požadavků organizací v souladu s touto částí a to že tyto požadavky budou vždy plněny. Když odpovědný vedoucí není výkonný vedoucí organizace, potom tento výkonný vedoucí musí prohlášení také podepsat;

2. politiku bezpečnosti a jakosti organizace jak je stanoveno v bodě 145.A.65;

3. titul(y) a jméno(a) jmenované(ých) osoby(osob), jak je stanoveno v bodě 145.A.30 písm. b);

4. povinnosti a odpovědnosti osob jmenovaných podle bodu 145.A.30 písm. b), včetně záležitostí, o nichž mohou jednat jménem organizace přímo s příslušným úřadem;

5. organizační schéma znázorňující řetězce odpovědnosti mezi osobami uvedenými v bodě 145.A.30 písm. b);

6. seznam osvědčujícího personálu a podpůrného personálu kategorie B1 a B2;

7. obecný popis zdrojů pracovních sil;

8. obecný popis provozních prostorů umístěných na jednotlivých adresách stanovených v osvědčení o oprávnění organizace;

9. přesné stanovení rozsahu práce organizace odpovídající rozsahu oprávnění;

10. postup oznamování změn organizace podle bodu 145.A.85;

11. postup změn výkladu organizace údržby;

12. postupy a systém jakosti stanovené organizací podle bodů 145.A.25 až 145.A.90;

13. seznam provozovatelů obchodní letecké dopravy, pro které daná organizace provádí údržbu letadel, je-li to použitelné;

14. seznam organizací, s nimiž je uzavřena subdodavatelská smlouva tak, jak je stanoveno v bodě 145.A.75 písm. b), je-li to použitelné;

15. seznam traťových stanic tak, jak je stanoveno v bodě 145.A.75 písm. d), je-li to vhodné;

16. seznam smluvních organizací, je-li to použitelné.

b) Výklad organizace údržby musí být, je-li to nutné, změněn, aby byla zachována aktualizace popisu organizace. Výklad organizace a jakékoliv jeho následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c) Odchylně od písmene b) mohou být nevýznamné změny k výkladu organizace schváleny prostřednictvím postupu výkladu organizace (dále jen "nepřímé oprávnění").

145.A.75 Práva organizace

Organizace musí být oprávněna, v souladu s výkladem organizace, provádět následující úkoly:

a) provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech vyznačených v oprávnění a ve výkladu organizace;

b) sjednávat údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, pro kterou má oprávnění, u jiné organizace, která pracuje podle systému jakosti této organizace. Toto se týká práce prováděné organizací, která sama není náležitě oprávněna tuto údržbu provádět podle této části a je omezena na rozsah prací povolený podle postupů bodu 145.A.65 písm. b). Tento rozsah prací nesmí zahrnovat údržbu letadla na technické základně nebo kompletní dílenskou údržbu nebo generální opravu motoru nebo modulu motoru;

c) provádět kdekoliv údržbu libovolného letadla nebo libovolného letadlového celku, pro kterou má oprávnění, vznikne-li taková potřeba buď z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou traťovou údržbu za předpokladu splnění podmínek stanovených ve výkladu organizace;

d) provádět údržbu libovolného letadla nebo libovolného letadlového celku, pro kterou má oprávnění, v místě označeném jako místo traťové údržby letadla, způsobilém k provádění údržby a to jen tehdy, když výklad organizace takovou údržbu dovoluje a též obsahuje seznam takových míst;

e) vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby podle bodu 145.A.50.

145.A.80 Omezení organizace

Organizace musí provádět údržbu letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, pouze jsou-li k dispozici veškeré nezbytné provozní prostory, vybavení, nářadí, materiál, údaje pro údržbu a osvědčující personál.

145.A.85 Změny organizace

Organizace musí příslušnému úřadu oznámit jakýkoliv návrh k provedení libovolných následujících změn, dříve, než se takové změny uskuteční, aby příslušnému úřadu umožnila rozhodnout o zachování vyhovění této částí a provést změnu oprávnění, bude-li to nezbytné, vyjma případu navrhovaných změn v personálu, které nejsou vedení předem známy, kdy takové změny musí být oznámeny při nejbližší příležitosti:

1. název organizace;

2. hlavní místo organizace;

3. další místa organizace;

4. odpovědný vedoucí;

5. kterákoliv z osob jmenovaných podle bodu 145.A.30 písm. b);

6. zařízení, vybavení, nářadí, materiál, postupy, rozsah práce nebo osvědčující personál, který by mohl oprávnění ovlivnit.

145.A.90 Zachování platnosti

a) Oprávnění musí být vydáno na neomezenou dobu trvání. Oprávnění musí zůstat v platnosti za předpokladu:

1. trvalého plnění požadavků organizací v souladu s touto částí, v souladu s opatřeními týkajícími se řízení spojeného s nálezy, jak je stanoveno v bodě 145.B.40 a

2. umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou stále plněny požadavky této části, a

3. že se organizace osvědčení nevzdá nebo nebude zrušeno.

b) Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení, musí být oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

145.A.95 Nálezy

a) Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části 145, které snižuje kvalitu údržby a vážně ohrožuje bezpečnost letů.

b) Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části 145, které by mohlo snížit kvalitu údržby a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letů.

c) Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu 145.B.50 musí držitel oprávnění organizace k údržbě stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

145.B.01 Rozsah

Tento oddíl stanoví správní postupy, kterými se musí příslušný úřad řídit při vykonávání svých úkolů a své odpovědnosti týkajících se vydávání, zachování platnosti, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení oprávnění organizace k údržbě podle části 145.

145.B.10 Příslušný úřad

1. Obecně

Členský stát musí určit příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování platnosti, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení oprávnění k údržbě. Tento příslušný úřad musí zavést dokumentované postupy a organizační strukturu.

2. Zdroje

Počet personálu musí být přiměřený k provádění požadavků, jak je podrobně uvedeno v tomto oddílu.

3. Kvalifikace a výcvik

Veškerý personál zahrnutý do oprávnění podle části 145 musí:

a) mít odpovídající kvalifikaci a nezbytné znalosti, praxi a výcvik k provádění svých přidělených úkolů;

b) tam, kde je to důležité, obdržet výcvik/pokračovací výcvik podle části 145, včetně jeho zamýšleného záměru a standardní úrovně.

4. Postupy

Příslušný úřad musí stanovit postupy podrobně popisující, jak je plněna shoda s tímto oddílem B.

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

145.B.15 Organizace umístěné v několika členských státech

Když jsou provozní prostory údržby umístěny ve více než jednom členském státě, potom přezkoumání a trvalý dozor oprávnění musí být prováděny společně s příslušnými úřady z členských států, na jejichž území jsou ostatní provozní prostory údržby umístěny.

145.B.17 Přijatelné způsoby průkazu

Agentura musí vyvinout přijatelné způsoby průkazu, aby je členské státy mohly použít ke stanovení vyhovění této části. Jestliže je přijatelným způsobům průkazu vyhověno, musí být odpovídající požadavky této části považovány za splněné.

145.B.20 První oprávnění

1. Pokud jsou požadavky bodu 145.A.30 písm. a) a b) splněny, musí příslušný úřad úředně písemnou formou vyjádřit žadateli svůj souhlas s personálem, jak je stanoveno v bodě 145.A.30 písm. a) a b).

2. Příslušný úřad musí ověřit, že postupy stanovené ve výkladu organizace údržby splňují část 145 a prověřit, že odpovědný vedoucí svým podpisem schvaluje prohlášení o závazku.

3. Příslušný úřad se musí přesvědčit, že organizace plní požadavky části 145.

4. Nejméně jednou v průběhu vyšetřování pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že plně rozumí, jaký význam má oprávnění a z jakého důvodu podepisuje závazek organizace vyhovět postupům uvedeným ve výkladu organizace.

5. Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci.

6. Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadované k uzavření nálezu) a doporučení.

7. Pro první oprávnění musí být všechny nálezy organizací vyřešeny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

145.B.25 Vydání oprávnění

1. Příslušný úřad musí schválit výklad organizace a žadateli vydat oprávnění k osvědčování na formuláři 3, který obsahuje kvalifikace odpovídající dotyčnému oprávnění. Příslušný úřad musí vydat oprávnění teprve, když organizace plní požadavky části 145.

2. Příslušný úřad musí určit podmínky náležející k oprávnění na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění.

3. Číslo oprávnění musí být zahrnuto na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění způsobem stanoveným agenturou.

145.B.30 Zachování oprávnění

Zachování platnosti oprávnění musí být sledováno v souladu s použitelným procesem "prvního oprávnění" podle bodu 145.B.20. Navíc:

1. příslušný úřad musí udržovat a aktualizovat program obsahující seznam organizací oprávněných k údržbě, které jsou pod jeho dozorem, data plánovaných auditů a kdy byly tyto audity provedeny;

2. každá organizace musí být zcela přezkoumána z hlediska plnění požadavků části 145 v periodických obdobích nepřevyšujících 24 měsíců;

3. schůzka s odpovědným vedoucím se musí konat nejméně jednou za 24 měsíců, aby zajistila, že je stále informován o významných záležitostech vznikajících v průběhu auditů.

145.B.35 Změny

1. Příslušný úřad musí přijmout oznámení od organizace o jakékoliv navrhované změně, tak jak je uvedeno v bodu 145.A.85.

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části odstavců základního procesu pro jakoukoliv změnu organizace.

2. Příslušný úřad může stanovit podmínky, podle kterých, v průběhu těchto změn, může organizace pracovat, pokud nebylo stanoveno, že by oprávnění mělo být pozastaveno.

145.B.40 Změny výkladu organizace údržby (MOE)

1. V případě přímého schválení změn výkladu organizace, před úředním oznámením oprávněné organizaci o schválení, se musí příslušný úřad přesvědčit, že postupy stanovené ve výkladu organizace jsou v souladu s částí 145.

2. V případě nepřímého schválení změn výkladu organizace musí příslušný úřad zajistit, že má odpovídající dozor nad schvalováním všech změn výkladu organizace.

145.B.45 Zrušení, pozastavení a omezení oprávnění

Příslušný úřad musí:

a) pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b) pozastavit, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu 145.B.50.

145.B.50 Nálezy

a) Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů nalezeno nevyhovění požadavkům části 145, příslušný úřad musí přijmout následující opatření:

1. pro nález úrovně 1 musí být příslušným úřadem přijato nápravné opatření ke zrušení, omezení nebo pozastavení oprávnění organizace k údržbě, jako celku nebo zčásti, v závislosti na rozsahu nálezu úrovně 1, dokud však nebylo organizací realizováno nápravné opatření;

2. pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období v závislosti na plánu odpovídajícího nápravného opatření, schváleného příslušným úřadem.

b) V případě nevyhovění během časového rozsahu uděleného příslušným úřadem musí příslušný úřad přijmout opatření k pozastavení platnosti oprávnění jako celku nebo zčásti.

145.B.55 Uchovávání záznamů

1. Příslušný úřad musí stanovit systém uchovávání záznamů s minimální mírou zdržení, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydávání, zachování, změn, pozastavení nebo zrušení každého jednotlivého oprávnění organizace.

2. Záznamy musí zahrnovat alespoň:

a) žádost o oprávnění organizace, včetně zachování platnosti oprávnění;

b) program průběžného dozoru příslušného úřadu, včetně všech záznamů z auditu;

c) osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv jeho změn;

d) kopie programu auditu se záznamem dat plánovaných auditů a kdy byly tyto audity provedeny;

e) kopie veškeré úřední korespondence včetně formuláře 4 nebo rovnocenného;

f) podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch);

g) jakékoliv jiné formuláře zpráv z auditů příslušného úřadu;

h) výklad organizace údržby.

3. Minimální doba uchování pro výše zmíněné záznamy musí být čtyři roky.

4. Příslušný úřad může zvolit buď písemný nebo počítačový systém, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, podmíněný odpovídajícími kontrolami.

145.B.60 Výjimky

Všechny výjimky udělené v souladu s čl. 10 odst. 3 základního nařízení musí být zaznamenávány a uchovávány členským státem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Část 66

66.1

Pro účel této části je příslušným úřadem úřad určený členským státem, který žádají osoby o vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

ODDÍL A

HLAVA A

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL PRO LETOUNY A VRTULNÍKY

66.A.1 Rozsah

a) Tento oddíl stanoví požadavky pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel a podmínky jeho platnosti a použití, pro letouny a vrtulníky následujících kategorií:

- Kategorie A

- Kategorie B1

- Kategorie B2

- Kategorie C

b) Kategorie A a B1 jsou rozděleny do podkategorií vzhledem ke kombinacím letounů, vrtulníků, turbínových a pístových motorů. Tyto podkategorie jsou:

—A1 a B1.1 | Letouny s turbínovými motory |

—A2 a B1.2 | Letouny s pístovými motory |

—A3 a B1.3 | Vrtulníky s turbínovými motory |

—A4 a B1.4 | Vrtulníky s pístovými motory |

66.A.10 Žádost

Žádost o průkaz způsobilosti k údržbě letadel nebo o změnu takového průkazu způsobilosti musí být podána na formuláři 19 EASA a způsobem stanoveným příslušným úřadem a jemu předložena. Žádost o změnu průkazu způsobilosti k údržbě letadel musí být podána příslušnému úřadu, který tento průkaz způsobilosti k údržbě letadel vydal.

66.A.15 Předpoklady

Žadateli o průkaz způsobilosti k údržbě letadel musí být alespoň 18 let.

66.A.20 Práva

a) Za podmínky splnění písmene b) musí být umožněno využívat následující práva:

1. průkaz způsobilosti k údržbě letadel kategorie A umožňuje držiteli vydávat osvědčení o uvolnění do provozu v rozsahu úkonů podrobně zapsaných v oprávnění po vykonání plánované traťové údržby a po odstranění jednoduché závady. Práva osvědčovat musí být omezena na práci, kterou držitel průkazu způsobilosti osobně vykonal v organizaci podle části 145;

2. průkaz způsobilosti k údržbě letadel kategorie B1 musí držiteli umožnit vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po vykonání údržby, včetně údržby draku letadla, pohonné jednotky a mechanických a elektrických systémů. Mezi práva musí být též zahrnuta výměna v provozu vyměnitelných bloků avioniky vyžadujících jednoduché zkoušky k prokázání jejich provozuschopnosti. Kategorie B1 musí automaticky zahrnovat odpovídající podkategorii A;

3. průkaz způsobilosti k údržbě letadel kategorie B2 musí držiteli umožnit vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po vykonání údržby avioniky a elektrických systémů;

4. průkaz způsobilosti k údržbě letadel kategorie C musí držiteli umožnit vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po vykonání údržby letadel na základně. Práva platí pro letadlo jako celek v organizaci podle části 145.

b) Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel nesmí vykonávat práva osvědčovat, pokud:

1. nevyhovuje použitelným požadavkům části M nebo části 145;

2. neměl v předchozích dvou letech buď šestiměsíční praxi v údržbě v souladu s právy udělenými průkazem způsobilosti k údržbě letadel, nebo nesplnil ustanovení pro vydání odpovídajících práv;

3. není schopen číst, psát a komunikovat na srozumitelné úrovni v jazyce(ích), ve kterém(ých) je psána technická dokumentace a postupy nutné k podpoře vydávání osvědčení o uvolnění do provozu.

66.A.25 Požadavky na základní znalosti

a) Žadatel o průkaz způsobilosti k údržbě letadel nebo rozšíření kategorie nebo podkategorie takového průkazu způsobilosti k údržbě letadel musí zkouškou prokázat úroveň znalostí v odpovídajících modulech v souladu s dodatkem I této části.

Zkoušky základních znalostí musí být prováděny organizací pro výcvik patřičně oprávněnou podle části 147, nebo příslušným úřadem.

b) Jakákoliv jiná technická kvalifikace považovaná příslušným úřadem za rovnocennou úrovni znalostí podle této části musí být plně nebo částečně započítána pro splnění požadavků na základní znalosti a vykonání s tím spojené zkoušky. Takové zápočty musí být provedeny v souladu s hlavou E oddílu B této části.

66.A.30 Požadavky na praxi

a) Žadatel o průkaz způsobilosti k údržbě letadel musí získat:

1. pro kategorii A a podkategorie B1.2 a B1.4:

i) tři roky praxe v údržbě letadel, jestliže žadatel nemá předchozí odpovídající technický výcvik; nebo

ii) dva roky praxe v údržbě letadel a dokončený výcvik považovaný příslušným úřadem za dostatečný, je-li pracovníkem odborně vyškoleným v technickém oboru; nebo

iii) jeden rok praxe v údržbě letadel a dokončený schválený kurz základního výcviku podle části 147;

2. pro kategorii B2 a podkategorie B1.1 a B1.3:

i) pět let praxe v údržbě letadel, jestliže žadatel nemá předchozí odpovídající technický výcvik; nebo

ii) tři roky praxe v údržbě letadel a dokončený výcvik považovaný příslušným úřadem za dostatečný, je-li pracovníkem odborně vyškoleným v technickém oboru; nebo

iii) dva roky praxe v údržbě letadel a dokončený schválený kurz základního výcviku podle části 147;

3. pro kategorii C s ohledem na velká letadla:

i) tři roky praxe při vykonávání práv kategorie B1.1, B1.3 nebo B2 na velká letadla nebo jako podpůrný personál kategorie B1.1, B1.3 nebo B2 podle části 145, nebo kombinace těchto dvou; nebo

ii) pět let praxe při uplatňování práv kategorie B1.2 nebo B1.4 na velká letadla nebo jako podpůrný personál kategorie B1.2 nebo B1.4 podle části 145, nebo kombinace těchto dvou;

4. pro kategorii C s ohledem na velká letadla:

tři roky praxe při uplatňování práv kategorie B1 nebo B.2 na jiná letadla, než velká nebo jako podpůrný personál kategorie B1 nebo B.2 podle části 145, nebo kombinace těchto dvou;

5. pro kategorii C získanou během vysokoškolského studia:

pro žadatele, který je držitelem akademického titulu v technickém oboru uděleného univerzitou nebo jinou institucí vyššího vzdělávání uznanou příslušným úřadem, tři roky praxe provádění prací v prostředí údržby civilních letadel prací na reprezentativním výběru úkolů přímo souvisících s údržbou letadla, včetně šestiměsíčního sledování úkolů při údržbě na technické základně.

b) Žadatel o rozšíření průkazu způsobilosti k údržbě letadel musí splnit požadavek minimální praxe v údržbě civilních letadel pro odpovídající další kategorii nebo podkategorii průkazu způsobilosti, o kterou žádá, jak je stanoveno v dodatku IV k této části.

c) Pro kategorii A, B1 a B2 musí být praxe formou praktických zkušeností, což znamená zúčastnit se vykonávání reprezentativního průřezu úkolů údržby letadla.

d) Pro všechny žadatele musí být alespoň jeden rok z požadované praxe nedávnou praxí v údržbě letadla kategorie/podkategorie požadovaného prvního průkazu způsobilosti k údržbě letadel. Pro následné rozšíření kategorie/podkategorie stávajícího průkazu způsobilosti k údržbě letadel smí být dodatečná nedávná praxe v údržbě menší než jeden rok, ale musí být alespoň tři měsíce. Požadovaná praxe musí být závislá na rozdílu mezi drženou kategorií průkazu způsobilosti a tou, o kterou se žádá. Taková dodatečná praxe musí být typická pro kategorii/podkategorii požadovaného nového průkazu způsobilosti.

e) Odchylně od písmene a) musí být praxe v údržbě letadel získaná mimo prostředí údržby civilních letadel přijata, je-li taková údržba rovnocenná té, která je požadována touto částí a stanovená příslušným úřadem. Musí však být požadováno, aby dodatečná praxe v údržbě civilních letadel zajistila porozumění prostředí údržby civilních letadel.

66.A.40 Zachování platnosti průkazu způsobilosti k údržbě letadel

a) Průkaz způsobilosti k údržbě letadel se stane neplatným pět let po jeho posledním vydání nebo změně, pokud držitel nepředloží svůj průkaz způsobilosti k údržbě letadel příslušnému úřadu, který jej vydal, za účelem ověření, že informace obsažené v průkazu způsobilosti jsou stejné jako ty, které jsou obsaženy v záznamech příslušného úřadu, v souladu s bodem 66.B.120.

b) Jakákoliv práva osvědčovat založená na průkazu způsobilosti k údržbě letadel se stanou neplatnými, jakmile je průkaz způsobilosti k údržbě letadel neplatný.

c) Průkaz způsobilosti k údržbě letadel je platný pouze tehdy, je-li vydán nebo změněn příslušným úřadem a jestliže držitel tento doklad podepsal.

66.A.45 Typový výcvik a kvalifikace

a) Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie A smí vykonávat práva osvědčovat na určitém typu letadla pouze po úspěšném ukončení odpovídajícího typového výcviku na letadlo pro kategorii A, poskytnutého odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací podle části 145 nebo části 147. Výcvik musí obsahovat praktické části výcviku a výuku teoretických znalostí odpovídajících pro každou požadovanou úlohu. Úspěšné ukončení výcviku musí být prokázáno zkouškou nebo hodnocením na pracovišti, provedeným odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací podle části 145 nebo části 147.

b) Pokud není v písmeni g) stanoveno jinak, musí držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie B1, B2 anebo C vykonávat práva osvědčovat na určitém typu letadla, pouze je-li odpovídající typová kvalifikace na letadlo zapsána v průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

c) Pokud není v písmenu h) stanoveno jinak, kvalifikace musí být uděleny následně po uspokojivém absolvování odpovídajícího typového výcviku na letadlo pro kategorii B1, B2 nebo C schváleného příslušným úřadem nebo poskytnutého odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací pro výcvik údržby podle části 147.

d) Schválený typový výcvik pro kategorii B1 a B2 musí obsahovat výuku teoretických znalostí a praktický výcvik a skládat se z odpovídajícího kurzu vztahujícího se k právům podle 66.A.20 písm. a). Výuka teoretických znalostí a praktický výcvik musí splňovat dodatek III této části.

e) Schválený typový výcvik pro kategorii C musí být v souladu s dodatkem III této části. V případě, že je osoba v kategorii C kvalifikována tím, že je držitelem akademického titulu, jak je stanoveno v bodě 66.A.30 písm. a) odst. 5, první odpovídající teoretický typový výcvik na letadlo musí být na úrovni kategorie B1 nebo B2. Praktický výcvik není požadován.

f) Absolvování schváleného typového výcviku na letadlo, jak je požadováno písmeny b) až e), musí být prokázáno zkouškou. Zkouška musí být v souladu s dodatkem III této části. Zkoušky vztahující se k typovým kvalifikacím na letadlo pro kategorie B1 nebo B2 nebo C musí být prováděny organizacemi pro výcvik odpovídajícím způsobem oprávněnými podle části 147, příslušným úřadem nebo organizací pro výcvik poskytující kurzy schváleného typového výcviku.

g) Odchylně od písmene b) smí pro letadla jiná než velká letadla držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie B1 a B2 také vykonávat práva osvědčovat, jsou-li v průkazu způsobilosti k údržbě letadel zapsány odpovídající kvalifikace skupin, nebo kvalifikace skupin výrobců, jestliže agentura neuznala, že složitost dotyčného letadla vyžaduje typovou kvalifikaci.

1. Kvalifikace skupin výrobců mohou být uděleny po vyhovění požadavkům na typovou kvalifikaci dvou typů letadla reprezentujících skupinu od stejného výrobce.

2. Plné kvalifikace skupin mohou být uděleny po vyhovění požadavkům na typovou kvalifikaci tří typů letadla reprezentujících skupinu od různých výrobců. Nesmí však být uděleny plné kvalifikace skupin pro B1 vícemotorové turbínové letouny, kdy se použijí pouze kvalifikace skupin výrobců.

3. Skupiny se musí skládat z:

i) pro kategorii B1 nebo C:

- vrtulník s pístovým motorem

- vrtulník s turbínovým motorem

- jednomotorový pístový letoun - kovová konstrukce

- vícemotorový pístový letoun - kovová konstrukce

- jednomotorový pístový letoun - dřevěná konstrukce

- vícemotorový pístový letoun - dřevěná konstrukce

- jednomotorový pístový letoun - kompozitová konstrukce

- vícemotorový pístový letoun - kompozitová konstrukce

- turbínový letoun - jednomotorový

- turbínový letoun - vícemotorový

ii) pro kategorii B2 nebo C:

- letoun

- vrtulník

h) Odchylně od písmene c) mohou být také uděleny kvalifikace na letadlo jiné než velké letadlo pod podmínkou úspěšného ukončení odpovídajících typových zkoušek pro kategorie B1, B2 nebo C a prokázání praxe na typu letadla, pokud agentura neuznala, že letadlo je složité, potom je požadován schválený typový výcvik podle odstavce 3.

V případě kvalifikací kategorie C na letadlo jiné než velké letadlo musí být pro osobu kvalifikovanou tím, že je držitelem akademického titulu, jak je stanoveno v bodě 66.A.30 písm. a) odst. 5, první odpovídající typový výcvik na letadlo na úrovni kategorie B1 nebo B2.

1. Schválené typové zkoušky pro kategorie B1, B2 a C se musí skládat ze zkoušky mechanických částí pro kategorii B1 a zkoušky z avioniky pro kategorii B2 a pro kategorii C zkoušky z mechanických částí i avioniky.

2. Zkouška musí splňovat dodatek III této části. Zkouška musí být prováděna organizacemi pro výcvik odpovídajícím způsobem oprávněnými podle části 147 nebo příslušným úřadem.

3. Praxe na typu letadla musí zahrnovat reprezentativní průřez činnostmi údržby odpovídajícími této kategorii.

66.A.70 Ustanovení pro převod průkazu

a) Držiteli kvalifikace osvědčujícího personálu platné v členském státě před datem vstupu této části v platnost musí být vydán průkaz způsobilosti k údržbě letadel bez dalších zkoušek, za podmínek stanovených v bodě 66.B.300.

b) Osoba, která absolvuje postup kvalifikace platný v členském státě před datem vstupu této části v platnost, může nadále zůstat kvalifikovaná. Držiteli kvalifikace získané následně po takovém postupu kvalifikace musí být vydán průkaz způsobilosti k údržbě letadel bez dalších zkoušek, za podmínek stanovených v části 66 oddílu B bodě 300.

c) Je-li to nezbytné, průkaz způsobilosti k údržbě letadel musí obsahovat technická omezení vztahující se k rozsahu předchozí kvalifikace.

HLAVA B

LETADLA JINÁ NEŽ LETOUNY A VRTULNÍKY

66.A.100 Obecně

Do té doby, než budou touto částí stanoveny požadavky pro osvědčující personál letadel jiných, než letouny a vrtulníky, použijí se odpovídající předpisy členských států.

HLAVA C

LETADLOVÉ CELKY

66.A.200 Obecně

Do té doby, než budou touto částí stanoveny požadavky pro osvědčující personál letadlových celků, použijí se odpovídající předpisy členských států.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNĚ

66.B.05 Rozsah

Tento oddíl stanoví správní požadavky, kterými se příslušné úřady řídí při uplatňování a prosazování oddílu A této části.

66.B.10 Příslušný úřad

a) Obecně

Členský stát určí příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení průkazů způsobilosti. Tento příslušný úřad zavede dokumentované postupy a organizační strukturu.

b) Zdroje

Příslušný úřad musí mít pro splnění požadavků této části dostatečný počet zaměstnanců.

c) Postupy

Příslušný úřad stanoví postupy podrobně popisující, jakým způsobem je dosaženo vyhovění této části.

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

66.B.15 Přijatelné způsoby průkazu

Agentura vyvine přijatelné způsoby průkazu, aby je členský stát mohl použít ke stanovení vyhovění této části. Jestliže je přijatelným způsobům průkazu vyhověno, odpovídající požadavky této části musí být považovány za splněné.

66.B.20 Uchovávání záznamů

a) Příslušný úřad stanoví systém uchovávání záznamů, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydávání, prodloužení platnosti, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení každého průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

b) Záznamy pro dozor nad dodržováním této části musí obsahovat:

1. žádost o průkaz způsobilosti k údržbě letadel nebo změnu takového průkazu způsobilosti včetně jakékoliv podpůrné dokumentace;

2. kopii průkazu způsobilosti k údržbě letadel včetně jakýchkoliv změn;

3. kopie veškeré související korespondence;

4. podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynucených opatřeních;

5. jakékoliv hlášení od jiných příslušných úřadů, které se vztahuje k držiteli průkazu způsobilosti k údržbě letadel;

6. záznamy o zkouškách provedených příslušným úřadem;

7. hlášení o převodu průkazu způsobilosti k údržbě letadel;

8. hlášení o zápočtech zkoušek.

c) Záznamy uvedené v písm. b) odst. 1 až 5 musí být uchovány nejméně pět let po ukončení platnosti průkazu způsobilosti.

d) Záznamy uvedené v písm. b) odst. 6 musí být uchovány nejméně pět let.

e) Záznamy uvedené v písm. b) odst. 7 a 8 musí být uchovány po neomezené období.

66.B.25 Vzájemná výměna informací

a) Za účelem přispění ke zlepšení letové bezpečnosti se příslušné úřady podílejí na vzájemné výměně všech nezbytných informací v souladu s článkem 11 základního nařízení.

b) Aniž by byly dotčeny kompetence členských států, v případě možného ohrožení bezpečnosti týkajícího se několika členských států jsou si zúčastněné příslušné úřady navzájem nápomocny při provádění nezbytných opatření dozoru.

66.B.30 Výjimky

Všechny výjimky udělené v souladu s čl. 10 odst. 3 základního nařízení musí být zaznamenány a uchovávány příslušným úřadem.

HLAVA B

VYDÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL

Tato hlava poskytuje postupy, kterými se mají řídit příslušné úřady pro vydání nebo povolení zachování platnosti průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

66.B.100 Postup pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel příslušným úřadem

a) Po obdržení formuláře 19 EASA a jakékoliv podpůrné dokumentace ověří příslušný úřad úplnost formuláře 19 EASA a prověří, že vykazovaná praxe splňuje požadavky této části.

b) Příslušný úřad ověří stav žadatelovy praxe nebo potvrdí platnost jakýchkoliv zápočtů, aby zajistil, že jsou splněny veškeré požadované moduly dodatku I, jak je požadováno touto částí.

c) Jestliže je uspokojivě přesvědčen, že žadatel splňuje úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností požadovanou touto částí, vydá příslušný úřad žadateli odpovídající průkaz způsobilosti k údržbě letadel. Stejná informace musí být uchována v záznamech příslušného úřadu.

66.B.105 Postup pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel prostřednictvím organizace oprávněné k údržbě podle části 145

a) Organizace k údržbě podle části 145, která je oprávněna k provádění svých činností příslušným úřadem, může připravit průkaz způsobilosti k údržbě letadel jménem příslušného úřadu, nebo doporučit příslušnému úřadu, s ohledem na žádost o průkaz způsobilosti k údržbě letadel, že příslušný úřad může připravit a vydat takový průkaz způsobilosti.

b) Organizace k údržbě podle části 145 musí zajistit splnění bodu 66.B.100 písm. a) a b). V každém případě musí průkaz způsobilosti k údržbě letadel žadateli vydat příslušný úřad.

66.B.110 Postup pro změnu průkazu způsobilosti k údržbě letadel, aby zahrnoval dodatečné základní kategorie a podkategorie

a) Kromě dokladů požadovaných podle bodu 66.B.100 nebo 66.B.105, jak je vhodné, musí žadatel o dodatečné základní kategorie nebo podkategorie průkazu způsobilosti k údržbě letadel předložit příslušnému úřadu svůj platný původní průkaz způsobilosti k údržbě letadel společně s formulářem 19 EASA.

b) Při ukončení postupu, jak je stanoveno v bodě 66.B.100 nebo 66.B.105, zapíše příslušný úřad dodatečnou základní kategorii nebo podkategorii do průkazu způsobilosti k údržbě letadel s razítkem a podpisem nebo novým vydáním průkazu způsobilosti. Záznam příslušného úřadu musí být změněn odpovídajícím způsobem.

c) Jestliže se žadatel o změnu základních kategorií kvalifikuje pro takovou změnu prostřednictvím bodu 66.B.100 v členském státě jiném, než je členský stát, ve kterém byl poprvé kvalifikován, musí být žádost zaslána členskému státu první kvalifikace.

d) Jestliže se žadatel o změnu základních kategorií kvalifikuje pro takovou změnu prostřednictvím bodu 66.B.105 v členském státě jiném, než je členský stát, ve kterém byl poprvé kvalifikován, organizace oprávněná k údržbě podle části 145 zašle průkaz způsobilosti k údržbě letadel společně s formulářem 19 EASA členskému státu první kvalifikace pro razítko a podpis členského státu na změnu nebo pro nové vydání průkazu způsobilosti.

66.B.115 Postup pro změnu průkazu způsobilosti k údržbě letadel, aby zahrnoval typ letadla nebo skupinu

Po obdržení formuláře 19 EASA a jakékoliv podpůrné dokumentace prokazující vyhovění použitelným požadavkům na typovou kvalifikaci nebo kvalifikaci skupin a souvisejícího průkazu způsobilosti k údržbě letadel příslušný úřad žadateli zapíše buď typ letadla, nebo skupinu do průkazu způsobilosti k údržbě letadel, nebo nově vydat uvedený průkaz způsobilosti, aby zahrnoval typ letadla nebo skupinu. Záznam příslušného úřadu musí být změněn odpovídajícím způsobem.

66.B.120 Postup pro obnovu průkazu způsobilosti k údržbě letadel

a) Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel musí vyplnit odpovídající části formuláře 19 EASA a předložit jej spolu s kopií průkazu způsobilosti držitele příslušnému úřadu, který vydal původní průkaz způsobilosti k údržbě letadel, pokud organizace oprávněná k údržbě podle části 145 nemá ve svém výkladu postup, jakým může taková organizace předložit nezbytnou dokumentaci jménem držitele průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

b) Příslušný úřad porovná držitelův průkaz způsobilosti k údržbě letadel se záznamy příslušného úřadu a ověří jakékoliv očekávané zrušení, pozastavení platnosti nebo změnu podle bodu 66.B.500. Jestliže jsou doklady stejné a žádná činnost podle bodu 66.B.500 se neočekává, kopie držitele musí být obnovena na pět let a záznam odpovídajícím způsobem zapsán.

c) Je-li záznam příslušného úřadu rozdílný od průkazu způsobilosti k údržbě letadel drženého držitelem průkazu způsobilosti:

1. příslušný úřad vyšetří důvod takového rozdílu a může se rozhodnout neobnovit průkaz způsobilosti k údržbě letadel;

2. příslušný úřad informuje jak držitele průkazu způsobilosti, tak jakoukoliv známou organizaci oprávněnou k údržbě podle části 145 nebo části M zapojenou do takové skutečnosti a v případě potřeby přijme opatření podle bodu 66.B.155 pro zrušení, pozastavení platnosti nebo změnu dotyčného průkazu způsobilosti.

HLAVA C

ZKOUŠKY

Tato hlava poskytuje postupy pro zkoušky prováděné příslušným úřadem.

66.B.200 Zkouška prováděná příslušným úřadem

a) Všechny zkušební otázky musí být před zkouškou uchovávány bezpečným způsobem, aby bylo zajištěno, že žádný z kandidátů nebude znát, jaké konkrétní otázky budou tvořit základ zkoušky. Příslušný úřad musí jmenovat osoby, které zkontrolují otázky použité na každou zkoušku.

b) Příslušný úřad jmenuje examinátory, kteří budou přítomni během všech zkoušek, aby byla zajištěna korektnost zkoušky.

c) Základní zkoušky musí dodržovat úroveň stanovenou v dodatku I a II této části.

d) Typové zkoušky musí dodržovat úroveň stanovenou v dodatku III této části.

e) Nové otázky na kompozici musí být vyhlášeny alespoň každých šest měsíců a musí využívat otázky odstraněné z používání, nebo rezervní. Záznam o použitých otázkách musí být uchován v záznamech.

f) Veškeré zkouškové listy musí být rozdány na začátku zkoušky kandidátům a sebrány zpět k examinátorovi na konci přiděleného období pro zkoušku. Žádný zkouškový list nesmí být vynesen ze zkušební místnosti během přiděleného období pro zkoušku.

g) Kromě specifické dokumentace, potřebné pro typové zkoušky, smí být kandidátům během zkoušky dostupné pouze zkouškové listy.

h) Kandidáti zkoušky musí být od sebe odděleni tak, aby si nemohli navzájem číst jiné zkouškové listy. Nesmí mluvit s jinou osobou než s examinátorem.

i) Kandidátům, kterým je prokázáno podvádění, musí být zakázána účast na jakékoliv další zkoušce během dvanácti měsíců od data zkoušky, na které byli přistiženi při podvádění.

HLAVA D

PŘEVOD VNITROSTÁTNÍCH KVALIFIKACÍ

Tato hlava poskytuje požadavky pro převod vnitrostátních kvalifikací průkazu způsobilosti k údržbě letadel.

66.B.300 Obecně

a) Příslušný úřad smí provádět pouze převod stanovený v bodě 66.A.70 v souladu s hlášením o převodu podle bodu 66.B.305 nebo 66.B.310.

b) Hlášení o převodu musí být buď vyhotoveno příslušným úřadem, nebo schváleno příslušným úřadem.

66.B.305 Hlášení o převodu vnitrostátních kvalifikací

Hlášení musí popisovat rozsah každého typu kvalifikace a ukazovat, na jaký průkaz způsobilosti k údržbě letadel bude převedena, jaká omezení budou dodána a moduly/předměty podle části 66, na které je potřebná zkouška pro zajištění převodu průkazu způsobilosti k údržbě letadel bez omezení nebo pro zahrnutí další (pod)kategorie. Hlášení musí zahrnovat kopii stávajících předpisů definujících kategorie a rozsah průkazů způsobilosti.

66.B.310 Hlášení o převodu oprávnění organizací oprávněných k údržbě

Pro každou zainteresovanou organizaci oprávněnou k údržbě musí hlášení popisovat rozsah každého typu oprávnění a ukazovat, na jaký průkaz způsobilosti k údržbě letadel bude převedeno, jaká omezení budou dodána a moduly/předměty podle části 66, na které je potřebná zkouška pro převod na průkaz způsobilosti nebo pro zahrnutí další (pod)kategorie. Hlášení musí zahrnovat kopii odpovídajících postupů organizace oprávněné k údržbě pro kvalifikaci osvědčujícího personálu, na kterých je postup převodu založen.

HLAVA E

ZÁPOČTY ZKOUŠEK

Tato hlava poskytuje požadavky pro zápočty zkoušek podle bodu 66.A.25 písm. b).

66.B.400 Obecně

a) Příslušný úřad smí započítat zkoušku pouze na základě hlášení o zápočtu zkoušky připraveného podle bodu 66.B.405.

b) Hlášení o zápočtu zkoušky musí být buď vyhotoveno příslušným úřadem, nebo schváleno příslušným úřadem.

66.B.405 Hlášení o zápočtu zkoušky

a) Pro každou dotyčnou technickou kvalifikaci musí hlášení určit předměty a úroveň teoretických znalostí, obsažené v dodatku I k této části, odpovídající konkrétní porovnávané kategorii.

b) Hlášení musí obsahovat prohlášení o shodě pro každý stanovený předmět, pokud může být v technické kvalifikaci nalezena rovnocenná úroveň. Jestliže pro konkrétní předmět neexistuje rovnocenná úroveň, hlášení musí takovou skutečnost obsahovat.

c) Na základě porovnání podle písmene b) musí hlášení určit pro každou dotyčnou technickou kvalifikaci předměty podle dodatku I, které jsou podmínkou pro zápočet zkoušky.

d) Jsou-li změněny úrovně vnitrostátních kvalifikací, musí být hlášení odpovídajícím způsobem změněno.

HLAVA F

ZRUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO OMEZENÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL

66.B.500 Zrušení, pozastavení nebo omezení průkazu způsobilosti k údržbě letadel

Příslušný úřad pozastaví, omezí nebo zruší průkaz způsobilosti k údržbě letadel, jestliže zjistil problém týkající se bezpečnosti, nebo má jasný důkaz, že osoba provedla, nebo se účastnila v jedné nebo více z následujících činností:

1. získala průkaz způsobilosti k údržbě letadel nebo práva osvědčovat paděláním předkládaných dokladů;

2. neprovedla požadovanou údržbu v kombinaci s neohlášením takové skutečnosti organizaci nebo osobě, která takovou údržbu požadovala;

3. neprovedla požadovanou údržbu vyplývající z její vlastní prohlídky v kombinaci s neohlášením takové skutečnosti organizaci nebo osobě, pro kterou měla být taková údržba provedena;

4. provedla nedbalou údržbu;

5. padělala záznamy o údržbě;

6. vydala osvědčení o uvolnění do provozu s vědomím, že údržba stanovená v osvědčení o uvolnění do provozu nebyla provedena nebo nebylo ověřeno, že taková údržba byla provedena;

7. provedla údržbu nebo vydala osvědčení o uvolnění do provozu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;

8. vydala osvědčení o uvolnění do provozu, které není v souladu s touto částí.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

(Část 147)

147.1

Pro účel této části je příslušným úřadem:

1. úřad určený členským státem pro organizace, které mají hlavní místo obchodní činnosti umístěné na území členského státu;

2. agentura pro organizace, které mají hlavní místo obchodní činnosti umístěné v třetí zemi.

ODDÍL A

HLAVA A

OBECNĚ

147.A.05 Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, které musí být splněny organizací, která požaduje oprávnění provádět výcvik a zkoušky, jak je stanoveno v části 66.

147.A.10 Obecně

Organizace pro výcvik musí být organizace nebo část organizace zapsaná jako právní subjekt.

147.A.15 Žádost

Žádost o oprávnění nebo o změnu existujícího oprávnění musí být podána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

HLAVA B

POŽADAVKY NA ORGANIZACI

147.A.100 Požadavky na provozní prostory

a) Velikost a uspořádání provozních prostorů musí zajistit ochranu při obvyklém počasí a náležitý provoz veškerého plánovaného výcviku a zkoušky v jakémkoliv jednotlivém dni.

b) Na výuku teorie a provádění zkoušek teoretických znalostí musí být k dispozici plně uzavřené vhodné prostory, oddělené od ostatních provozních prostorů.

1. Maximální počet žáků, kteří absolvují výuku teoretických znalostí, nesmí během žádného výcvikového kurzu překročit počet 28.

2. Velikost prostoru pro účely zkoušek musí být taková, aby žádný žák nemohl číst písemnou práci nebo obraz z monitoru počítače jakéhokoliv žáka ze svého místa během zkoušek.

c) Prostředí v prostorech podle písmene b) musí být udržováno tak, aby se žáci byli schopni bez nadměrného vyrušování nebo nepohodlí koncentrovat na své studium nebo zkoušky.

d) V případě základního výcvikového kurzu musí být pro praktickou výuku přiměřenou plánovanému výcvikovému kurzu k dispozici základní výcvikové dílny nebo provozní prostory pro údržbu, oddělené od tříd pro výuku. Pokud nicméně organizace není schopná poskytnout takové provozní prostory, mohou být uzavřeny dohody s jinou organizací na poskytnutí takových dílen nebo provozních prostorů pro údržbu, v takovém případě musí být s takovou organizací uzavřena písemná smlouva stanovící podmínky přístupu do nich a jejich používání. Příslušný úřad musí požadovat přístup do každé takové smluvní organizace a písemná smlouva musí tento přístup stanovit.

e) V případě, že se jedná o typový výcvik na letadlo, musí být zajištěn přístup do vhodných provozních prostor obsahujících příklady typu letadla, jak je stanoveno v bodě 147.A.115 písm. d).

f) Maximální počet žáků, kteří absolvují praktický výcvik, nesmí během kteréhokoliv výcvikového kurzu překročit počet 15 na dozorující nebo hodnotící osobu.

g) Pro instruktory, examinátory znalostí a osoby hodnotící praktické dovednosti musí být k dispozici kancelářské prostory, které zajistí, že se mohou připravovat na své povinnosti bez nadměrného vyrušování a nepohodlí.

h) Na uschování zkouškových listů a záznamů o výcviku musí být k dispozici bezpečné skladovací prostory. Prostředí ve skladovacích prostorech musí být takové, aby dokumenty byly uchovány v dobrém stavu po celou dobu uchování, jak je stanoveno v bodě 147.A.125. Skladovací prostory mohou být kombinované s kancelářskými za předpokladu, že jsou náležitě zabezpečené.

i) Musí být k dispozici knihovna, která obsahuje všechny technické materiály přiměřené rozsahu a úrovni poskytovaného výcviku.

147.A.105 Požadavky na personál

a) Organizace musí jmenovat odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškeré výcvikové povinnosti mohou být financovány a prováděny na úroveň požadovanou touto částí.

b) Musí být jmenována osoba nebo skupina osob, do jejíž odpovědnosti patří zajištění toho, že organizace pro výcvik údržby je v souladu s požadavky této části. Taková(é) osoba(y) musí být podřízena(y) odpovědnému vedoucímu. Nadřízená osoba nebo jedna osoba ze skupiny osob může být zároveň odpovědným vedoucím za předpokladu, že splní požadavky na odpovědného vedoucího, jak je stanoveno v písmenu a).

c) Organizace pro výcvik údržby musí uzavřít smlouvy s dostatečným počtem zaměstnanců pro plánování/poskytování výuky teoretických znalostí a praktického výcviku, provádění zkoušek teoretických znalostí a hodnocení praktických dovedností v souladu s oprávněním.

d) Odchylně od písmene c), jestliže praktický výcvik a hodnocení praktických dovedností provádí jiná organizace, mohou být zaměstnanci takové jiné organizace jmenováni na provádění praktického výcviku a hodnocení praktických dovedností.

e) Každá z osob, která splní písmeno f), může provádět libovolnou kombinaci úloh, jako je instruktor, examinátor a osoba hodnotící praktické dovednosti.

f) Musí být prokázáno, že praxe a kvalifikace instruktorů, examinátorů a osob hodnotících praktické dovednosti jsou na úředně uznávané úrovni.

g) Pro přijatelnost examinátorů a osob hodnotících praktické dovednosti musí být takový personál výslovně uveden ve výkladu organizace.

h) Instruktoři a examinátoři musí alespoň každých dvacet čtyři měsíců absolvovat obnovovací výcvik, týkající se současné techniky, praktických dovedností, lidských činitelů a nejnovějších metod výcviku, který odpovídá znalostem, které budou vyučovány nebo zkoušeny.

147.A.110 Záznamy o instruktorech, examinátorech a osobách hodnotících praktické dovednosti

a) Organizace musí vést záznam o všech instruktorech, examinátorech a osobách hodnotících praktické dovednosti. Tyto záznamy musí odrážet praxi a kvalifikaci, předešlý výcvik a jakýkoliv následný podstoupený výcvik.

b) Pro všechny instruktory, examinátory a osoby hodnotící praktické dovednosti musí být stanoveny pravomoci vyplývající z pověření.

147.A.115 Vybavení pro výuku

a) Každá třída musí mít vhodné vybavení pro předvádění, které zajistí, aby žáci mohli snadno číst předváděný(é) text/výkresy/diagramy a obrázky z kteréhokoliv místa ve třídě.

Vybavení pro předvádění musí zahrnovat názorná syntetická výcviková zařízení napomáhající žákům pochopit podstatu jednotlivých témat, jsou-li tato zařízení považována za výhodná pro takové účely.

b) V dílnách základního výcviku nebo v provozních prostorech údržby, jak je stanoveno v bodě 147.A.100 písm. d), musí být veškeré nářadí a vybavení nezbytné k provedení schváleného rozsahu výcviku.

c) V dílnách základního výcviku nebo v provozních prostorech údržby, jak je stanoveno v bodě 147.A.100 písm. d), musí být přiměřený výběr letadel, motorů, letadlových součástí a avioniky.

d) Organizace pro typový výcvik na letadlo, jak je stanoveno v bodě 147.A.100 písm. e), musí mít přístup k odpovídajícímu typu letadla. Smí být použito syntetické výcvikové zařízení, pokud takové syntetické výcvikové zařízení zajišťuje dostatečnou úroveň výcviku.

147.A.120 Studijní materiál pro výcvik údržby

a) Žákům kurzu pro výcvik údržby musí být poskytnut studijní materiál pokrývající:

1. osnovu základních znalostí stanovenou částí 66 pro dotyčnou kategorii nebo podkategorii průkazu způsobilosti technika údržby letadel a

2. typový kurz v náplni, kterou požaduje část 66 pro dotyčný typ letadla a kategorii nebo podkategorii průkazu způsobilosti technika údržby letadel.

b) Žáci musí mít přístup k příkladům dokumentace údržby a technickým informacím v knihovně, jak je stanoveno v bodě 147.A.100 písm. i).

147.A.125 Záznamy

Organizace musí uchovávat všechny záznamy, které se týkají výcviku, zkoušek a hodnocení žáků, nejméně 5 let po skončení kurzu každého jednotlivého žáka.

147.A.130 Výcvikové postupy a systém jakosti

a) Organizace musí stanovit postupy přijatelné pro příslušný úřad, které zajistí náležitou úroveň výcviku a plnění všech odpovídajících požadavků této části.

b) Organizace musí zavést systém jakosti včetně:

1. funkcí nezávislého auditu ke sledování úrovně výcviku, korektnosti zkoušení teoretických znalostí a hodnocení praktických dovedností, plnění a přiměřenost postupů, a

2. systém zpětné vazby mezi nálezy nezávislého auditu k osobě (osobám) a nakonec odpovědnému vedoucímu odkazovanému v bodě 147.A.105 písm. a) k zajištění, je-li to nezbytné, nápravné činnosti.

147.A.135 Zkoušky

a) Zkoušející personál musí zajistit ochranu všech otázek.

b) Kterýkoliv žák, který je při zkoušce teoretických znalostí přistižen při tom, jak podvádí nebo používá materiály, které se týkají předmětu zkoušky, jiné než zkušební testy a související povolenou dokumentaci, musí být ze zkoušky vyloučen a nesmí být připuštěn k dalším zkouškám minimálně dvanáct měsíců od události. Příslušný úřad musí být o jakékoli takové události informován do jednoho kalendářního měsíce spolu s podrobnostmi prošetření.

c) Examinátorovi, který je přistižen při tom, jak při zkoušce teoretických znalostí poskytuje kterémukoliv zkoušenému žákovi odpovědi na otázky, musí být odebráno pověření provádět zkoušky a zkouška musí být prohlášena za neplatnou. Příslušný úřad musí být o takovém případu informován do jednoho kalendářního měsíce.

147.A.140 Výklad organizace pro výcvik údržby

a) Organizace musí vypracovat výklad pro použití v rámci organizace, který popisuje organizaci a její postupy a obsahuje následující informace:

1. prohlášení podepsané odpovědným vedoucím, kterým se potvrzuje, že výklad organizace pro výcvik údržby a všechny související příručky definují vyhovění organizace pro výcvik údržby této části a že toto vyhovění bude trvale dodržováno;

2. titul(y) a jméno(a) osoby(osob) jmenovaných podle bodu 147.A.105 písm. b);

3. povinnosti a odpovědnosti nadřízené(ých) osoby(osob) uvedené(ých) v odstavci 2 včetně záležitostí, o kterých může (mohou) jednat přímo s příslušným úřadem jménem organizace pro výcvik údržby;

4. organizační schéma organizace pro výcvik údržby, které znázorňuje vazby odpovědností osoby (osob) stanovené(ých) v písm. a) odst. 2;

5. seznam instruktorů výcviku, examinátorů a osob hodnotících praktické dovednosti;

6. obecný popis provozních prostorů používaných pro výcvik a zkoušky, umístěných na každé adrese uvedené v osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby, a je-li to vhodné, i na kterémkoliv jiném místě, jak je požadováno v bodě 147.A.145 písm. b);

7. seznam kurzů výcviku údržby, které tvoří rozsah oprávnění;

8. postup zapracovávání změn do výkladu organizace pro výcvik údržby;

9. postupy organizace pro výcvik údržby, jak je požadováno v bodě 147.A.130 písm. a);

10. postup na provádění kontroly organizace pro výcvik údržby, jak je požadováno v bodě 147.A.145 písm. c), pokud je oprávněna provádět výcvik, zkoušky a hodnocení praktických dovedností v místech jiných, než jsou stanovena v bodě 147.A.145 písm. b);

11. seznam míst podle bodu 147.A.145 písm. b);

12. seznam organizací, je-li to vhodné, jak je stanoveno v bodě 147.A.145 písm. d).

b) Výklad organizace pro výcvik údržby a všechny následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c) Odchylně od písmene b) mohou být méně významné změny výkladu organizace schváleny prostřednictvím postupů pro výklad organizace (dále jen "nepřímé schválení").

147.A.145 Práva organizace pro výcvik údržby

a) Organizace pro výcvik údržby může provádět, jestliže to je povolené ve výkladu organizace pro výcvik údržby a v souladu s tímto výkladem organizace, následující:

1. kurzy základního výcviku podle osnov uvedených v části 66, nebo jejich část;

2. kurzy typového výcviku na letadlo v souladu s částí 66;

3. zkoušky jménem příslušného úřadu včetně zkoušek žáků, kteří neabsolvovali kurz základního nebo typového výcviku na letadlo v organizaci pro výcvik údržby;

4. vydávat osvědčení v souladu s dodatkem III po úspěšném ukončení schváleného kurzu základního nebo typového výcviku na letadlo a zkoušek stanovených v písm. a) odst. 1, 2 nebo 3.

b) Výcvik, zkoušky teoretických znalostí a hodnocení praktických dovedností může být prováděno pouze v místech určených v osvědčení o oprávnění nebo v jakémkoliv místě určeném ve výkladu organizace pro výcvik údržby.

c) Odchylně od písmene b) může organizace pro výcvik údržby provádět výcvik, zkoušky teoretických znalostí a hodnocení praktických dovedností v místech jiných, než jsou uvedena v písmenu b), pouze v souladu s postupem na provádění kontroly, stanoveným ve výkladu organizace pro výcvik údržby. Taková místa nemusí být uvedena na seznamu ve výkladu organizace pro výcvik údržby.

d) 1. Organizace pro výcvik údržby může uzavírat subdodavatelské smlouvy na provádění výuky základních teoretických znalostí, typového výcviku a odpovídajících zkoušek s organizací, která není oprávněna pro výcvik údržby, pouze když je řízena systémem jakosti organizace pro výcvik údržby.

2. Uzavírání subdodavatelských smluv na výuku základních teoretických znalostí a zkoušky je omezeno na moduly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 dodatku I k části 66.

3. Uzavírání subdodavatelských smluv na typový výcvik a zkoušky je omezeno na pohonnou jednotku a systémy avioniky.

e) Organizace nemůže být oprávněna pouze k provádění zkoušek, pokud není oprávněna k poskytování výcviku.

147.A.150 Změny v organizaci pro výcvik údržby

a) Organizace pro výcvik údržby musí příslušnému úřadu oznámit veškeré navrhované změny v organizaci, které ovlivňují oprávnění, ještě před tím, než ke změně dojde, aby příslušný úřad mohl určit, jestli je zachováno vyhovění této části a jestliže je to nutné, aby změnil osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby.

b) Příslušný úřad může předepsat podmínky, za kterých organizace pro výcvik údržby může provádět činnost během takových změn, pokud příslušný úřad nerozhodne o pozastavení platnosti oprávnění organizace pro výcvik údržby.

c) Jestliže příslušný úřad není o takových změnách informován, může to mít za následek pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby se zpětnou platností k datu, kdy skutečně ke změnám došlo.

147.A.155 Zachování platnosti oprávnění

a) Oprávnění se vydává na neomezenou dobu. Musí zůstat platné pod podmínkou:

1. trvalého plnění požadavků této části organizací v souladu s opatřeními, která jsou spojená s řešením nálezů stanovených v bodě 147.B.130 a

2. umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou plněny požadavky této části, a

3. že se jej držitel nevzdá, nebo nebude zrušeno.

b) Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení, musí být oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

147.A.160 Nálezy

a) Nález úrovně 1 znamená jeden nebo více z následujících:

1. jakékoliv závažné nevyhovění postupům zkoušek, které by mohlo zrušit platnost zkoušky (zkoušek);

2. neumožnění přístupu příslušnému úřadu do prostor organizace během běžných provozních hodin po dvou písemných žádostech;

3. organizace nemá odpovědného vedoucího;

4. závažné nevyhovění postupům výcviku.

b) Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění postupům výcviku jiné než nález úrovně 1.

c) Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu 147.B.130 musí držitel oprávnění organizace pro výcvik údržby stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

HLAVA C

SCHVÁLENÝ KURZ ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU

147.A.200 Schválený kurz základního výcviku

a) Schválený kurz základního výcviku se musí skládat z výuky teoretických znalostí, zkoušky teoretických znalostí, praktického výcviku a hodnocení praktických dovedností.

b) Výuka teoretických znalostí musí pokrývat předměty vztahující se ke kategorii nebo podkategorii A, B1 nebo B2 průkazu způsobilosti technika údržby letadel, jak je stanoveno v části 66.

c) Zkoušky teoretických znalostí musí pokrývat reprezentativní průřez předmětů výuky teoretických znalostí podle písmene b).

d) Praktický výcvik musí pokrývat praktické používání běžného nářadí / vybavení, demontáž / montáž typického výběru letadlových součástí a účast na typických údržbových činnostech, které se provádějí vzhledem k odpovídajícímu úplnému tématickému modulu podle části 66.

e) Hodnocení praktických dovedností musí pokrývat praktický výcvik a musí stanovit, zda je žák způsobilý používat nářadí, vybavení a pracovat podle příruček pro údržbu.

f) Délka trvání kurzu základního výcviku musí být v souladu s dodatkem I.

g) Délka trvání přeškolovacích kurzů mezi (pod)kategoriemi musí být stanovena podle hodnocení osnov základního výcviku a souvisejících potřeb praktického výcviku.

147.A.205 Zkoušky základních teoretických znalostí

Zkoušky základních teoretických znalostí musí:

a) být v souladu s úrovní definovanou v části 66;

b) být prováděny bez používání poznámek z výcviku;

c) pokrývat reprezentativní průřez předmětů ukončeného konkrétního modulu výcviku podle části 66.

147.A.210 Hodnocení základních praktických dovedností

a) Hodnocení základních praktických dovedností musí být provedeno během kurzu základního výcviku údržby jmenovanými osobami na hodnocení praktických dovedností vždy po ukončení stanoveného období praktického výcviku v dílnách nebo v provozních prostorech údržby.

b) Žák musí dosáhnout vyhovující hodnocení ve smyslu uvedeném v bodě 147.A.200 písm. e).

HLAVA D

TYPOVÝ VÝCVIK NA LETADLO

147.A.300 Typový výcvik na letadlo

Organizace pro výcvik údržby musí být oprávněna k provádění typového výcviku na letadlo podle části 66 za předpokladu, že vyhověla úrovni, která je stanovena v bodě 66.A.45.

147.A.305 Typové zkoušky a hodnocení provádění úloh na letadlo

Organizace pro výcvik údržby, která je oprávněna ve smyslu bodu 147.A.300 pro poskytování typového výcviku na letadlo, provádí typové zkoušky nebo hodnocení provádění úloh na letadlo podle části 66 za předpokladu, že je splněna úroveň typového výcviku na letadlo, stanovená v bodě 66.A.45.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNĚ

147.B.05 Rozsah

Tento oddíl stanoví správní požadavky, kterými se mají řídit příslušné úřady při uplatňování a prosazování oddílu A této části.

147.B.10 Příslušný úřad

a) Obecně

Členský stát určí příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení podle části 147. Tento příslušný úřad zavede dokumentované postupy a organizační strukturu.

b) Zdroje

Příslušný úřad musí mít pro splnění požadavků této části dostatečný počet zaměstnanců.

c) Postupy

Příslušný úřad stanoví postupy podrobně popisující, jakým způsobem je dosaženo vyhovění této části.

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

147.B.15 Přijatelné způsoby průkazu

Agentura vyvine přijatelné způsoby průkazu, aby je příslušný úřad mohl použít ke stanovení vyhovění této části. Jestliže je přijatelným způsobům průkazu vyhověno, odpovídající požadavky této části musí být považovány za splněné.

147.B.20 Uchovávání záznamů

a) Příslušné úřady stanoví systém uchování záznamu, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydání, obnovy, zachování, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení každého osvědčení.

b) Záznamy pro dozor nad organizacemi pro výcvik údržby musí obsahovat minimálně:

1. žádost o oprávnění organizace;

2. osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv změn;

3. kopii programu auditu uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly;

4. záznamy průběžného dozoru obsahující veškeré záznamy auditu;

5. kopie veškeré související korespondence;

6. podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynucených činnostech;

7. jakékoliv hlášení od jiných příslušných úřadů, které se vztahuje k dozoru organizace;

8. výklad organizace a změny.

c) Období uchování záznamů podle písmene b) musí být nejméně čtyři roky.

147.B.25 Výjimky

a) Příslušný úřad může školu, která je součástí státního systému vzdělávání, zprostit povinnosti:

1. být organizací, jak předepisuje bod 147.A.10;

2. mít odpovědného vedoucího za předpokladu omezení, že resort jmenuje nadřízenou osobu, aby řídila organizaci pro výcvik, a taková osoba má dostatečný rozpočet, aby provozovala organizaci na úrovni podle části 147;

3. mít zřízený nezávislý audit jako část systému jakosti za předpokladu, že nezávislá školská inspekce řízená resortem provede audit v organizaci pro výcvik s četností, kterou požaduje tato část.

b) Všechny výjimky udělené v souladu s čl. 10 odst. 3 základního nařízení musí být zaznamenány a jsou uchovávány členským státem.

HLAVA B

VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ

Tato hlava poskytuje požadavky pro vydání nebo změnu oprávnění organizace pro výcvik údržby.

147.B.100 Obecně

a) Žádost o první vydání nebo změnu oprávnění organizace pro výcvik údržby musí být podána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

b) Oprávnění organizace pro výcvik údržby organizaci uděluje příslušný úřad.

c) Nehledě na výše uvedené, organizace, která není zapsána jako právní subjekt EU, musí podat žádost o první vydání nebo změnu oprávnění organizace pro výcvik údržby formou a způsobem stanoveným agenturou.

147.B.105 Žádost o oprávnění nebo změnu oprávnění

Žádost o oprávnění nebo změnu oprávnění musí obsahovat následující informace:

1. zaregistrovaný název a adresu žadatele;

2. adresu organizace, která požaduje oprávnění nebo změnu oprávnění;

3. zamýšlený rozsah oprávnění nebo změny oprávnění;

4. jméno a podpis odpovědného vedoucího;

5. datum žádosti.

147.B.110 Postup oprávnění

a) Příslušný úřad:

1. přezkoumá výklad organizace pro výcvik údržby a

2. ověří, zda organizace splňuje požadavky části 147.

b) Veškeré nálezy objevené během návštěvy auditu musí být zaznamenány a písemně potvrzeny žadateli.

c) Veškeré nálezy musí být uzavřeny podle bodu 147.B.130 před tím, než bude oprávnění vydáno.

d) Číslo oprávnění musí být zahrnuto na osvědčení o oprávnění způsobem stanoveným agenturou.

147.B.115 Postup pro změnu oprávnění

Postup pro změnu oprávnění je podle bodu 147.B.110 omezen rozsahem změny.

147.B.120 Postup zachování platnosti oprávnění

a) V každé organizaci musí proběhnout úplný audit z důvodu vyhovění této části, v obdobích, která nepřesahují dvacet čtyři měsíců.

b) Nálezy musí být zpracovány podle bodu 147.B.130.

147.B.125 Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby

Formát osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby musí být podle podrobného popisu v dodatku II.

147.B.130 Nálezy

a) Nesplnění nápravy jakéhokoliv nálezu úrovně 1 během tří dnů po písemném oznámení musí mít za následek zrušení, pozastavení nebo omezení platnosti oprávnění organizace pro výcvik údržby příslušným úřadem v celém rozsahu nebo zčásti.

b) V případě nevyhovění během časového rozsahu uděleného příslušným úřadem, v případě nálezu úrovně 2, přijme příslušný úřad opatření ke zrušení, omezení nebo pozastavení platnosti oprávnění v celém rozsahu nebo zčásti.

HLAVA C

ZRUŠENÍ, POZASTAVENÍ A OMEZENÍ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE PRO VÝCVIK ÚDRŽBY

147.B.200 Zrušení, pozastavení a omezení oprávnění organizace pro výcvik údržby

Příslušný úřad:

a) pozastaví oprávnění na základě rozumných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b) pozastaví, zruší nebo omezí oprávnění na základě bodu 147.B.130.

--------------------------------------------------