32003R1799Úřední věstník L 264 , 15/10/2003 S. 0012 - 0013


Nařízení Rady (ES) č. 1799/2003

ze dne 13. října 2003,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2003/495/SZBP ze dne 7. července 2003 o Iráku [1] ve znění společného postoje 2003/735/SZBP [2],

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V návaznosti na rezoluci 1483 (2003) Rady bezpečnosti OSN ze dne 22. května 2003 přijala Rada nařízení (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem [3], které mimo jiné stanoví opatření pro zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů zaměřené na bývalou iráckou vládu a na ostatní státní subjekty. Tato opatření vstoupila v platnost dne 9. července 2003.

(2) Přezkoumání příslušných textů ukázalo, že rezoluce nevyžaduje, aby se zmrazení vztahovalo na prostředky a hospodářské zdroje ministerstev a ostatních státních subjektů, které se nenacházely mimo Irák ke dni 22. květnu 2003, avšak opustily Irák po tomto dni.

(3) Je proto třeba znovu zvážit zákaz přístupu státních subjektů v Iráku k prostředkům a hospodářským zdrojům, který těmto subjektům ztěžuje fungování a zbytečně brzdí rekonstrukci Iráku. V důsledku toho se objasňování příchozích plateb souvisejících s vývozy a prováděných prostřednictvím státních bank uvedených v příslušné příloze nařízení (ES) č. 1210/2003 stává nadbytečným.

(4) Rezoluce 1483 (2003) představuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů jako první krok v procesu vedoucím k jejich převodu do Fondu rozvoje pro Irák. Zároveň z tohoto procesu vyjímá prostředky a hospodářské zdroje, které podléhají zástavnímu právu nebo soudnímu rozhodnutí přijatému nebo vynesenému před 22. květnem 2003. Z tohoto důvodu není tudíž vhodné zachovávat opatření ke zmrazení prostředků, jestliže jsou příslušné prostředky a hospodářské zdroje od povinného převedení do uvedeného fondu výslovně osvobozeny.

(5) Je třeba poznamenat, že neexistence požadavku na zmrazení by se neměla dotknout použitelnosti obvyklých předpisů o uznávání a vymáhání arbitrážních rozhodnutí a zahraničních rozsudků. Kromě toho by se neměla udělovat žádná osvobození v případě, že vynesené rozhodnutí je v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 3541/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 661 a rezolucemi s ní souvisejícími [4].

(6) Jelikož se tyto změny týkají výkladu rezoluce 1483 (2003), je vhodné jim propůjčit zpětnou účinnost ke dni, kdy vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1210/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění takto:

1. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje předchozí irácké vlády nebo jakýchkoli státních subjektů, podniků, včetně soukromoprávních společností, v nichž mají státní orgány většinový nebo kontrolní podíl, a dále institucí irácké vlády, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze III, pokud se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. květnu 2003.

2. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje, jež jsou ve vlastnictví nebo držení následujících osob, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze IV:

a) bývalý prezident Saddám Husajn;

b) vysocí představitelé jeho režimu;

c) blízcí příbuzní těchto osob, nebo

d) právnické osoby, orgány nebo subjekty vlastněné nebo přímo či nepřímo ovládané osobami uvedenými pod písmeny a), b) a c) nebo jakoukoli fyzickou či právnickou osobou jednající jejich jménem nebo podle jejich pokynů.

3. Žádné prostředky nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV.

4. Žádné hospodářské zdroje nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV anebo v jejich prospěch, aby tak těmto osobám, orgánům nebo subjektům nebylo umožněno získat prostředky, zboží nebo služby."

2. V článku 5 se zrušuje odstavec 2.

3. Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány členských států, jak jsou uvedeny v příloze V, povolit uvolnění zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a) prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo arbitrážního zástavního práva, které vzniklo před 22. květnem 2003, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b) prostředky nebo hospodářské zdroje se použijí výlučně k uspokojení nároků zajištěných tímto zástavním právem nebo uznaných za platné v tomto rozhodnutí, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy upravujícími práva osob, které tyto nároky mají;

c) uspokojení nároku není v rozporu s nařízením (ES) č. 3541/92; a

d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí neodporuje veřejnému pořádku příslušného členského státu.

2. Za všech ostatních okolností se prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů, které jsou zmrazeny podle článku 4, uvolní pouze za účelem jejich převodu do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou centrální bankou za podmínek stanovených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003)."

4. Název přílohy V se nahrazuje tímto:

"Seznam příslušných orgánů uvedených v článcích 6, 7 a 8."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 9. července 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 13. října 2003.

Za Radu

předseda

F. Frattini

[1] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 72.

[2] Viz Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 40.

[3] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.

[4] Úř. věst. L 361, 10.12.1992, s.1.

--------------------------------------------------