32003R1710Úřední věstník L 243 , 27/09/2003 S. 0098 - 0098


Nařízení Komise (ES) č. 1710/2003

ze dne 26. září 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1411/2003 [4], upravuje používání režimu podpor pro destilaci konzumního alkoholu z vína.

(2) V uvedené kapitole se mimo jiné stanoví období, po které je destilace zavedena, a množství vína, na které byly uzavřeny smlouvy o destilaci a které může být destilováno před datem konečného schválení. Na základě zkušeností získaných během předcházejícího hospodářského roku bylo zjištěno, že je nutné změnit uvedené období a množství vína.

(3) V uvedené kapitole se rovněž stanoví určení procenta produkce, kterým se producent může podílet na uvedené destilaci. Je třeba stanovit procento pro hospodářský rok 2003/2004.

(4) Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být změněno.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:

1. odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. V každém hospodářském roce se destilace stolního vína a vína vhodného k získávání stolního vína podle článku 29 nařízení (ES) č. 1493/1999 zavádí od 1. října do 31. prosince."

2. v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Množství stolního vína a vína vhodného k získávání stolního vína, na které může každý producent uzavřít smlouvy, je omezeno procentem stanoveným z jeho vinařské produkce nahlášené v jednom z posledních tří hospodářských let, včetně produkce za běžný rok, pokud hlášení již proběhlo. V daném roce nesmí producent měnit produkční rok zvolený jako rozhodný pro výpočet zmíněného procenta. Pro hospodářský rok 2003/2004 se procento stanoví ve výši 25 %."

3. odstavec 7 se nahrazuje tímto:

"7. Odchylně od odstavce 5 mohou členské státy před 25. lednem schválit smlouvy nebo prohlášení týkající se množství nepřesahujícího 40 % množství uvedeného ve smlouvách nebo prohlášeních."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. září 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.

[3] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45.

[4] Úř. věst. L 201, 8.8.2003, s. 12.

--------------------------------------------------