32003R1702Úřední věstník L 243 , 27/09/2003 S. 0006 - 0079


Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

ze dne 24. září 2003,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví [1] (dále jen "základní nařízení"), upravené nařízením (ES) č. 1701/2003 [2], a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Základní nařízení stanoví společné hlavní požadavky na zajištění vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví a ochrany životního prostředí; požaduje, aby Komise přijala nezbytná prováděcí pravidla k zajištění jejich jednotného používání; zřizuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (dále jen "agentura"), aby napomáhala Komisi při vytváření takových prováděcích pravidel.

(2) Stávající letecké požadavky v oblasti letové způsobilosti, jak jsou uvedeny v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 [3] naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 2871/2000 [4], budou ke dni 28. září 2003 zrušeny.

(3) Je nutné přijmout společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění slučitelnosti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí, pokud jde o letecké výrobky, letadlové části a zařízení podléhající základnímu nařízení; tyto požadavky a postupy by měly stanovit podmínky pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti odpovídajících osvědčení.

(4) Organizace zapojené do projektování a výroby výrobků, letadlových částí a zařízení by měly splňovat určité technické požadavky za účelem prokázání své způsobilosti a prostředků pro plnění svých povinností a souvisejících práv; Komise by měla přijmout opatření ke stanovení podmínek pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení potvrzujících toto splnění.

(5) Při přijímání opatření k provádění společných hlavních požadavků v oblasti letové způsobilosti musí Komise zajistit, aby odpovídaly nejmodernějším a nejlepším postupům, zohledňovaly zkušenosti s provozem letadel po celém světě a vědecký a technický vývoj a umožňovaly okamžitou reakci na zjištěné příčiny leteckých nehod a závažných událostí.

(6) Potřeba zajistit jednotnost používání společných požadavků pro letecké výrobky, letadlové části a zařízení v oblasti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí vyžaduje, aby příslušné úřady členských států a případně agentura postupovaly za účelem posouzení splnění těchto požadavků podle společných postupů; agentura by měla vytvořit certifikační specifikace a poradenský materiál pro usnadnění nezbytné jednotnosti předpisů.

(7) Za tímto účelem je nezbytné umožnit hladký a rychlý přechod na nový předpisový rámec agentury, zajišťující udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví ve Společenství; je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a státním správám členských států dostatek času pro přizpůsobení se novému rámci a pro uznání zachování platnosti osvědčení vydaných před vstupem tohoto nařízení v platnost, v souladu s článkem 57 základního nařízení.

(8) Opatření tohoto nařízení se zakládají na stanovisku agentury [5] v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 základního nařízení.

(9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zřízeného čl. 54 odst. 3 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1. Toto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 základního nařízení stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro certifikaci letové způsobilosti výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a vymezuje podmínky pro:

a) vydávání typových osvědčení, typových osvědčení pro zvláštní účely, doplňkových typových osvědčení a změn těchto osvědčení;

b) vydávání osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, povolení k letu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

c) vydávání schválení návrhů oprav;

d) průkaz vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí;

e) vydávání osvědčení hlukové způsobilosti;

f) označování výrobků, letadlových částí a zařízení;

g) certifikaci určitých letadlových částí a zařízení;

h) certifikaci projekčních a výrobních organizací;

i) vydávání příkazů k zachování letové způsobilosti.

2. Pro účely tohoto nařízení se:

a) "JAA" rozumí "Sdružené letecké úřady"(Joint Aviation Authorities);

b) "JAR" rozumí "Společné letecké předpisy"(Joint Aviation Requirements);

c) "částí 21" rozumějí požadavky a postupy pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací, které jsou přílohou k tomuto nařízení;

d) "částí M" rozumějí použitelné požadavky pro zachování letové způsobilosti přijaté na základě základního nařízení.

Článek 2

Certifikace výrobků, letadlových částí a zařízení

1. Výrobkům, letadlovým částem a zařízením jsou vydávána osvědčení podle části 21.

2. Odchylně od odstavce 1 se na letadla, včetně jakéhokoliv zastavěného výrobku, letadlové části a zařízení, nezapsaná v leteckém rejstříku členského státu nevztahují hlavy H a I části 21.

3. V případě výrobků, jimž bylo typové osvědčení vydáno členským státem před dnem 28. září 2003, se použijí tato ustanovení:

a) Tento výrobek se považuje za výrobek s typovým osvědčením vydaným v souladu s tímto nařízením, pokud

i) jeho certifikační předpisová základna je

- certifikační předpisová základna JAA pro výrobky, které byly certifikované na základě postupů JAA, definovaná v jejich příloze JAA, nebo

- pro ostatní výrobky certifikační předpisová základna definovaná v příloze k typovému osvědčení státu projekce, pokud je tento stát projekce:

- členským státem, neusoudí-li agentura, zejména s ohledem na použité předpisy letové způsobilosti a zkušenosti z provozu, že tato certifikační předpisová základna nezajišťuje úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni požadované základním nařízením a tímto nařízením, nebo

- státem, se kterým členský stát uzavřel dvoustrannou dohodu o letové způsobilosti nebo podobnou dohodu, v souladu s níž byly tyto výrobky certifikované na základě předpisů letové způsobilosti tohoto státu projekce, neusoudí-li agentura, že tyto předpisy letové způsobilosti, zkušenosti z provozu nebo bezpečnostní systém tohoto státu projekce nezajišťují úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni požadované základním nařízením a tímto nařízením,

- agentura provede první vyhodnocení důsledků těchto dvou ustanovení s ohledem na vypracování stanoviska pro Komisi včetně případných změn stávajícího nařízení.

ii) požadavky na ochranu životního prostředí jsou požadavky stanovené přílohou 16 Chicagské úmluvy použitelné pro výrobek;

iii) použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti jsou příkazy státu projekce.

b) Návrh jednotlivého letadla zapsaného do leteckého rejstříku členského státu před dnem 28. září 2003 se považuje za návrh schválený v souladu s tímto nařízením, pokud:

i) jeho základní typový návrh je součástí typového osvědčení podle písmene a);

ii) všechny změny tohoto základního typového návrhu, které nejsou v odpovědnosti držitele typového osvědčení, byly schváleny a

iii) příkazy k zachování letové způsobilosti vydané nebo přijaté členským státem zápisu do rejstříku před 28. zářím 2003 jsou splněny, včetně jakýchkoliv změn příkazů k zachování letové způsobilosti státu projekce schválených členským státem zápisu do rejstříku.

c) Agentura určí typové osvědčení výrobků, které nejsou v souladu s písmenem a) do 28. března 2007.

d) Agentura určí přílohu pro hluk k typovému osvědčení pro všechny výrobky uvedené v písmenu a) do 28. března 2007. Do doby tohoto určení mohou členské státy vydávat osvědčení hlukové způsobilosti v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

4. V případě výrobků, u nichž proces typové certifikace probíhá v JAA nebo členském státu ke dni 28. září 2003:

a) pokud je výrobek certifikován více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b) bod 21A.15 písm. a), b) a c) části 21 se nepoužije;

c) odchylně od bodu 21A.17 písm. a) části 21 je certifikační předpisová základna předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení;

d) závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.20 písm. a) a b) části 21.

5. V případě výrobků s vnitrostátním typovým osvědčením nebo rovnocenným dokladem, u nichž proces schvalování změny prováděný členským státem není v době určení typového osvědčení v souladu s tímto nařízením dokončen,

a) pokud je proces schvalování prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b) bod 21A.93 části 21 se nepoužije;

c) použitelnou certifikační předpisovou základnou je předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení změny;

d) závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.103 písm. a) odst. 2 a bodu 21A.103 písm. b) části 21.

6. V případě doplňkových typových osvědčení, u nichž členský stát provádí proces certifikace ke dni 28. září 2003 v souladu s použitelnými postupy JAA pro doplňková typová osvědčení; a v případě významných změn výrobků navrhovaných jinými osobami než držiteli typového osvědčení výrobku, u nichž členský stát provádí proces certifikace ke dni 28. září 2003 v souladu s platnými vnitrostátními postupy,

a) pokud je proces certifikace prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b) bod 21A.113 písm. a) a b) části 21 se nepoužije;

c) použitelnou certifikační předpisovou základnou je předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o doplňkové typové osvědčení nebo schválení významné změny;

d) závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.115 písm. a) části 21.

7. V případě výrobků, jimž bylo vydáno vnitrostátní typové osvědčení nebo rovnocenný doklad a u nichž proces schvalování návrhu významné opravy prováděný členským státem není v době určení typového osvědčení v souladu s tímto nařízením dokončen, se závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.433 písm. a) části 21.

8. V případě letadlových částí a zařízení, u nichž členský stát provádí proces schvalování nebo opravňování ke dni 28. září 2003:

a) pokud je proces opravňování prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b) bod 21A.603 části 21 se nepoužije;

c) použitelné požadované údaje podle bodu 21A.605 části 21 jsou údaje stanovené příslušným členským státem ke dni podání žádosti o schválení nebo oprávnění;

d) závěry o vyhovění učiněné příslušným členským státem v souladu s postupy JAA se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.606 písm. b) části 21.

9. Osvědčení letové způsobilosti vydané členským státem, které potvrzuje shodu s typovým osvědčením určeným v souladu s odstavcem 3, se považuje za osvědčení splňující toto nařízení.

10. Do okamžiku, kdy agentura provede určení podle odst. 3 písm. c), zůstávají typy letadel, kterým byla členským státem udělena povolení k letu před 28. zářím 2003 a kterým nemůže být vydáno typové osvědčení v souladu s odstavcem 3, v odpovědnosti členského státu zápisu do rejstříku podle platných vnitrostátních předpisů.

11. Do 28. března 2007 členské státy zjistí, zda letadla a odpovídající omezení s nimi spojená k vyrovnání odchylek od hlavních požadavků umožňují bezpečně provést základní let. V tom případě obsahují povolení k letu omezení pro použití ve vzdušném prostoru členského státu, jehož příslušný úřad povolení vydal. Lety mimo tento vzdušný prostor vyžadují uznání platnosti povolení příslušnými úřady příslušných států.

Do 28. března 2007 mohou letadla, jimž byla před 28. zářím 2003 udělena povolení k letu bez osvědčení letové způsobilosti, zůstat v odpovědnosti členského státu podle platných vnitrostátních předpisů. Tato letadla lze provozovat pouze v rámci vzdušného prostoru daného členského státu. Lety mimo tento vzdušný prostor vyžadují uznání platnosti povolení příslušným úřadem daného státu.

12. Odkazuje-li se v části 21 na použití nebo vyhovění části M a část M nevstoupila v platnost, použijí se místo toho platné vnitrostátní předpisy.

13. Schválení letadlových částí a zařízení vydaná členským státem a platná ke dni 28. září 2003 se považují za schválení vydaná v souladu s tímto nařízením.

14. Pokud jde o doplňková typová osvědčení vydaná členským státem podle postupů JAA nebo platných vnitrostátních postupů a pokud jde o změny výrobků navržené osobami jinými než držitelem typového osvědčení výrobku, schválené členským státem podle platných vnitrostátních postupů, považují se tato doplňková typová osvědčení nebo schválení změny platná ke dni 28. září 2003 za vydaná v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Projekční organizace

1. Organizace odpovědná za projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn nebo oprav prokazuje svou způsobilost v souladu s částí 21.

2. Odchylně od odstavce 1 může organizace s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, pokud:

a) tento stát je státem projekce a

b) agentura rozhodla, že systém používaný tímto státem obsahuje stejnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení, buď prostřednictvím rovnocenného systému schvalování organizací, nebo prostřednictvím přímého zapojení příslušného úřadu tohoto státu.

3. Oprávnění organizací k projektování vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před 28. zářím 2003 se považují za oprávnění v souladu s tímto nařízením. V tom případě nesmí lhůta pro uzavření nálezů druhé úrovně podle hlavy J části 21 překročit jeden rok, jsou-li tyto nálezy spojené s rozdíly od předchozího použitelného předpisu JAR.

4. Držitel typového osvědčení, který ke dni 28. září 2003 není držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování vydaného v souladu s použitelnými postupy JAA, je povinen prokázat svou způsobilost v souladu s podmínkami bodu 21A.14 části 21 do 28. září 2005.

5. Organizace, která požádala o doplňkové typové osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo schválení návrhu pomocné energetické jednotky a která není ke dni 28. září 2003 držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování vydaného členským státem v souladu s použitelnými postupy JAA, prokazuje svou způsobilost do 28. září 2005 v souladu s body 21A.112, 21A.432B části 21 nebo v případě pomocné energetické jednotky s bodem 21A.602B.

6. V případě organizací, jejichž oprávnění organizace k projektování je vyřizováno členským státem ke dni 28. září 2003 v souladu s použitelnými postupy JAA,

1. se bod 21A.234 části 21 nepoužije;

2. se závěry o vyhovění učiněné podle postupů JAA považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.245 části 21.

Článek 4

Výrobní organizace

1. Organizace odpovědná za výrobu výrobků, letadlových částí a zařízení prokazuje svou způsobilost v souladu s částí 21.

2. Odchylně od odstavce 1 může výrobce s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, pokud:

a) tento stát je státem výroby a

b) agentura rozhodla, že systém používaný tímto státem obsahuje stejnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení, buď prostřednictvím rovnocenného systému schvalování organizací, nebo prostřednictvím přímého zapojení příslušného úřadu tohoto státu.

3. Oprávnění organizací k výrobě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před 28. zářím 2003 se považují za oprávnění v souladu s tímto nařízením. V takovém případě nesmí lhůta pro uzavření nálezů druhé úrovně podle hlavy G části 21 překročit jeden rok, jsou-li tyto nálezy spojené s rozdíly od předchozího použitelného předpisu JAR.

4. Organizace prokazuje svou způsobilost v souladu s tímto nařízením do 28. září 2005.

5. Dokud výrobní organizace neprokáže svou způsobilost podle hlav F a G části 21, považují se prohlášení o shodě a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná touto organizací v souladu s platnými vnitrostátními předpisy za prohlášení a osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

6. V případě organizací, jejichž oprávnění organizace k výrobě je vyřizováno členským státem ke dni 28. září 2003 v souladu s použitelnými postupy JAA:

a) se bod 21A.134 části 21 nepoužije;

b) závěry o vyhovění učiněné podle postupů JAA se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21A.145 části 21.

Článek 5

Vstup v platnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2003, kromě bodu 21A.804 písm. a) odst. 3 části 21, který vstupuje v platnost dnem 28. března 2004, a kromě hlavy H části 21, která vstupuje v platnost dnem 28. září 2004.

2. Odchylně od bodu 21A.159 části 21 mohou členské státy do 28. září 2005 vydávat oprávnění s omezenou dobou platnosti.

3. Odchylně od bodu 21A.181 části 21 mohou členské státy do 28. září 2008 vydávat osvědčení s omezenou dobou platnosti.

4. Použije-li členský stát odstavce 2 nebo 3, oznámí to Komisi a agentuře.

5. Agentura včas vyhodnotí důsledky tohoto nařízení pro dobu platnosti oprávnění s cílem předložit stanovisko Komisi včetně možných návrhů na změny stávajícího nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5.

[3] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

[4] Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 47.

[5] 1.9.2003.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ČÁST 21

Podrobný obsah

21.1 Obecně

Pro účely této části je "příslušným úřadem":

a) pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státu, úřad určený tímto členským státem; nebo agentura, jestliže tak tento členský stát požaduje, nebo

b) pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází ve třetí zemi, agentura.

ODDÍL A

POŽADAVKY PRO ŽADATELE A ZÍSKANÁ PRÁVA A POVINNOSTI

HLAVA A - OBECNÁ USTANOVENÍ

21A.1 Oblast působnosti

Tento oddíl stanovuje obecná ustanovení určující práva a povinnosti držitele a žadatele o jakéhokoliv osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s tímto oddílem.

21A.2 Převedení na jinou osobu než je žadatel nebo držitel osvědčení

Činnosti a povinnosti, jejichž převzetí se požaduje na držiteli nebo žadateli o osvědčení pro výrobek, letadlovou část nebo zařízení podle tohoto oddílu, smějí být převedeny na kteroukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu v jeho zastoupení za předpokladu, že držitel nebo žadatel o toto osvědčení může prokázat, že uzavřel s touto jinou osobou takovou dohodu, která zajistí řádné plnění povinností držitele.

21A.3 Poruchy, nesprávné činnosti a závady

a) Systém sběru, vyšetřování a rozboru údajů. Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení je povinen mít systém sběru, vyšetřování a rozboru hlášení a informací týkající se poruch, nesprávných činností, závad nebo jiných událostí, které způsobují nebo by mohly způsobit nepříznivé vlivy na zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení, zahrnutého v typovém osvědčení, typovém osvědčení pro zvláštní účely, doplňkovém typovém osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy a v jakémkoliv jiném odpovídajícím schválení považovaném za schválení vydané podle tohoto nařízení. Informace o tomto systému je dále povinen zpřístupnit všem známým provozovatelům výrobku, letadlové části nebo zařízení a na žádost jakékoliv osobě oprávněné podle jiných souvisejících prováděcích nařízení.

b) Podávání hlášení agentuře.

1. Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení je povinen podat agentuře hlášení o jakékoliv jemu známé poruše, nesprávné činnosti, závadě nebo jiné události, která se týká výrobku, letadlové části nebo zařízení zahrnutého v typovém osvědčení, typovém osvědčení pro zvláštní účely, doplňkovém typovém osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakémkoliv jiném odpovídajícím schválení považovaném za schválení vydané podle tohoto nařízení a která měla nebo může mít za následek nebezpečný stav.

2. Tato hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou v nejkratší možné době a v každém případě musí být odeslána ne později než 72 hodin po zjištění možného nebezpečného stavu, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti.

c) Vyšetřování hlášených událostí.

1. Je-li událost ohlášená podle písmene b) nebo podle bodu 21A.129 písm. f) odst. 2 nebo bodu 21A.165 písm. f) odst. 2 následkem nedostatku v návrhu nebo ve výrobě, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení nebo výrobce povinen vyšetřit příčinu nedostatku a ohlásit agentuře výsledky svého vyšetřování a každé opatření, které provádí nebo navrhuje provést k odstranění tohoto nedostatku.

2. Jestliže agentura shledá, že je nutný zásah k odstranění nedostatku, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení nebo výrobce povinen předložit agentuře odpovídající údaje.

21A.3B Příkazy k zachování letové způsobilosti

a) Příkaz k zachování letové způsobilosti je doklad vydaný nebo přijatý agenturou, který nařizuje, jaká opatření mají být provedena na letadle k obnovení přijatelné úrovně bezpečnosti, jestliže je doloženo, že v opačném případě může být úroveň bezpečnosti tohoto letadla snížena.

b) Agentura je povinna vydat příkaz k zachování letové způsobilosti, jestliže:

1. byla agenturou zjištěna u letadla existence nebezpečného stavu jako důsledek nedostatku letadla nebo motoru, vrtule, letadlové části nebo zařízení, zastavěného v tomto letadle, a

2. je pravděpodobné, že takový stav existuje nebo se objeví u dalších letadel.

c) Musí-li agentura k odstranění nebezpečného stavu uvedeného v písmenu b) nebo k požadování provedení prohlídky vydat příkaz k zachování letové způsobilosti, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení povinen:

1. navrhnout vhodné nápravné opatření nebo požadované prohlídky nebo obojí a předložit podrobnosti těchto návrhů agentuře ke schválení;

2. po schválení návrhů uvedených v odst. 1 agenturou zpřístupnit všem známým provozovatelům nebo vlastníkům výrobku, letadlové části nebo zařízení a na žádost každé další osobě, od které se požaduje, aby vyhověla příkazu k zachování letové způsobilosti, vhodné popisné údaje a prováděcí pokyny.

d) Příkaz k zachování letové způsobilosti musí obsahovat alespoň následující informace:

1. určení nebezpečného stavu;

2. určení ovlivněných letadel;

3. požadované(á) opatření;

4. dobu pro splnění požadovaného(ných) opatření;

5. datum účinnosti.

21A.4 Koordinace projekce a výroby

Každý držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení změny typového návrhu nebo schválení návrhu opravy je povinen spolupracovat s výrobní organizací, jak je nezbytné pro zajištění:

a) uspokojivé koordinace projekce a výroby, požadované body 21A.122, 21A.133 nebo 21A.165 písm. c) odst. 2 a

b) patřičné technické pomoci pro zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení.

HLAVA B - TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21A.11 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání typových osvědčení výrobků a typových osvědčení letadel pro zvláštní účely a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto osvědčení.

21A.13 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21A.14 nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely podle podmínek stanovených v této hlavě.

21A.14 Prokazování způsobilosti

a) Každá organizace, která žádá o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, je povinna prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b) Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této části, pokud je výrobek jedním z následujících:

1. velmi lehký letoun nebo rotorové letadlo, kluzák nebo motorový kluzák, balón, horkovzdušná vzducholoď nebo

2. malý letoun, splňující všechny z následujících bodů:

i) pohon jedním nepřeplňovaným pístovým motorem o maximálním vzletovém výkonu (MTOP) nepřesahujícím 250 hp;

ii) obvyklá konfigurace;

iii) obvyklé materiály a konstrukce;

iv) lety podle pravidel letu za viditelnosti, mimo podmínek námrazy;

v) maximálně 4 sedadla včetně pilota a maximální vzletová hmotnost omezená na 3 000 liber (1361 kg);

vi) nepřetlaková kabina;

vii) řízení bez posilovače;

viii) základní akrobatické lety omezené na + 6/-3g nebo

3. pístový motor nebo

4. motor nebo vrtule typově certifikované podle použitelného předpisu letové způsobilosti pro motorové kluzáky nebo

5. vrtule s pevnými listy nebo přestavitelná vrtule.

21A.15 Žádost

a) Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b) Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí být doložena třípohledovým výkresem daného letadla a předběžnými základními údaji, zahrnujícími navrhované provozní charakteristiky a omezení.

c) Žádost o typové osvědčení motoru nebo vrtule musí být doložena výkresem celkového uspořádání, popisem vlastností konstrukce, provozních charakteristik a navrhovanými provozními omezeními motoru nebo vrtule.

21A.16A Předpisy letové způsobilosti

Agentura je povinna vydat v souladu s článkem 14 základního nařízení předpisy letové způsobilosti jako standardní prostředek prokazování vyhovění výrobků, letadlových částí a zařízení hlavním požadavkům přílohy I základního nařízení. Takovéto předpisy musí být dostatečně podrobné a konkrétní, aby udávaly žadatelům podmínky, podle kterých budou osvědčení vydána.

21A.16B Zvláštní podmínky

a) Agentura je povinna předepsat pro výrobek zvláštní podrobné technické specifikace, nazvané zvláštní podmínky, jestliže související předpis letové způsobilosti neobsahuje pro daný výrobek přiměřené nebo vhodné normy bezpečnosti, protože:

1. výrobek má nové nebo neobvyklé rysy konstrukce vzhledem k postupům projektování, na nichž je použitelný předpis letové způsobilosti založen, nebo

2. zamýšlené použití výrobku je neobvyklé nebo

3. zkušenosti s jinými podobnými výrobky v provozu nebo s výrobky, které mají podobné rysy konstrukce, prokázaly, že mohou vzniknout nebezpečné stavy.

b) Zvláštní podmínky obsahují takové normy bezpečnosti, které agentura považuje za nezbytné k zavedení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni stanovené použitelným předpisem letové způsobilosti.

21A.17 Certifikační předpisová základna

a) Certifikační předpisová základna oznamovaná pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely musí obsahovat:

1. použitelný předpis letové způsobilosti stanovený agenturou, účinný ke dni podání žádosti o toto osvědčení, pokud:

i) není agenturou stanoveno jinak nebo

ii) žadatel nezvolí nebo není podle písmen c) a d) požadováno vyhovění změnám s pozdější účinností;

2. jakákoliv zvláštní podmínka předepsaná v souladu s bodem 21A.16B písm. a).

b) Doba platnosti žádosti o typovou certifikaci velkých letounů a velkých rotorových letadel musí být pět let a doba platnosti žádosti o jakéhokoliv jiné typové osvědčení musí být tři roky, pokud žadatel neprokáže v době podávání žádosti, že jeho výrobek vyžaduje delší časové období pro projektování, vývoj a zkoušení a pokud agentura delší časové období neschválí.

c) V případě, kdy typové osvědčení nebylo vydáno nebo je zřejmé, že typové osvědčení nebude vydáno v časovém rozmezí stanoveném podle písmene b), smí žadatel:

1. podat novou žádost o typové osvědčení a vyhovět všem ustanovením písmene a), které platí pro původní žádost, nebo

2. požádat o prodloužení doby platnosti původní žádosti a vyhovět použitelným předpisům letové způsobilosti účinným ke dni zvolenému žadatelem, které nesmí předcházet datu vydání typového osvědčení o dobu delší, než je doba platnosti původní žádosti stanovená podle písmene b);

d) Jestliže žadatel zvolí možnost vyhovět změně předpisů letové způsobilosti, která nabude účinnosti po podání žádosti o typové osvědčení, je žadatel zároveň povinen vyhovět všem ostatním změnám, které agentura shledá přímo souvisejícími.

21A.18 Stanovení použitelných požadavků a certifikačních specifikací na ochranu životního prostředí

a) Použitelné hlukové požadavky pro vydání typového osvědčení pro letadlo jsou předepsány v souladu s hlavou 1 části II svazku I přílohy 16 Chicagské úmluvy a:

1. pro podzvukové proudové letouny ve svazku I části II hlavách 2, 3 a 4;

2. pro vrtulové letouny ve svazku I části II hlavách 3, 4, 5, 6 a 10;

3. pro vrtulníky ve svazku I části II hlavách 8 a 11 a

4. pro nadzvukové letouny ve svazku I části II hlavě 12.

b) Použitelné emisní požadavky pro vydání typového osvědčení letadla a motoru jsou předepsány v příloze 16 k Chicagské úmluvě:

1. pro zabránění záměrnému úniku paliva ve svazku II části II hlavě 2;

2. pro emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech ve svazku II části III hlavě 2 a

3. pro emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při nadzvukových rychlostech ve svazku II části III hlavě 3.

c) Agentura je povinna vydat, v souladu s článkem 14 základního nařízení, certifikační specifikace zajišťující přijatelné způsoby prokázání vyhovění hlukovým a emisním požadavkům stanoveným v písmenu a) nebo b).

21A.19 Změny vyžadující nové typové osvědčení

Každá fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje změnu výrobku, je povinna podat žádost o nové typové osvědčení, jestliže agentura shledá, že změna konstrukce, výkonu, tahu nebo hmotnosti je natolik rozsáhlá, že vyžaduje v podstatě úplné vyšetření vyhovění použitelné certifikační předpisové základně.

21A.20 Vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí

a) Žadatel o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely je povinen prokázat vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout agentuře prostředky, kterými bylo takové vyhovění prokázáno.

b) Žadatel je povinen prohlásit, že prokázal vyhovění všem použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí.

c) Je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, je povinen učinit prohlášení podle písmene b) v souladu s hlavou J.

21A.21 Vydání typového osvědčení

Žadatel má právo získat typové osvědčení výrobku vydané agenturou poté, co:

a) prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21A.14;

b) předložil prohlášení uvedené v bodě 21A.20 písm. b) a

c) bylo prokázáno, že:

1. výrobek, který má být certifikován, splňuje použitelné požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí určené v souladu s body 21A.17 a 21A.18;

2. všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti;

3. žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována, a

4. žadatel o typové osvědčení výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21A.44.

d) V případě typového osvědčení letadla je typové osvědčení motoru nebo vrtule nebo obojího vydáno nebo určeno v souladu s tímto nařízením.

21A.23 Vydání typového osvědčení pro zvláštní účely

a) Pro letadla, která nevyhovují bodu 21A.21 písm. c), má žadatel právo získat typové osvědčení pro zvláštní účely vydané agenturou poté, co:

1. vyhověl odpovídající certifikační předpisové základně stanovené agenturou, zajišťující přiměřenou bezpečnost vzhledem k zamýšlenému použití letadla, a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí;

2. výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21A.44.

b) Pro motor nebo vrtuli, které jsou zastavěny v letadle, nebo obojí, musí být:

1. typové osvědčení vydáno nebo určeno v souladu s tímto nařízením nebo

2. prokázáno, že je(jsou) v souladu s certifikačními specifikacemi nezbytnými pro zajištění bezpečného letu letadla.

21A.31 Typový návrh

a) Typový návrh se musí skládat z(e):

1. výkresů a specifikací a seznamů těchto výkresů a specifikací nezbytných k přesnému stanovení konfigurace a konstrukčních rysů výrobku, jehož vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí je prokazováno;

2. informací o materiálech a procesech a o metodách výroby a montáže výrobku nezbytných pro zajištění shody výrobku;

3. schválené části "Omezení k letové způsobilosti" instrukcí pro zachování letové způsobilosti stanovených v použitelném předpisu letové způsobilosti a

4. jakýchkoliv jiných údajů nezbytných k tomu, aby bylo možné porovnáním určit letovou způsobilost, charakteristiky hluku, únik paliva a výfukové emise (je-li to použitelné) pozdějších výrobků téhož typu.

b) Každý typový návrh musí být odpovídajícím způsobem označen.

21A.33 Vyšetřování a zkoušky

a) Žadatel je povinen vykonat všechny kontroly a zkoušky nezbytné k průkazu vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí.

b) Před provedením každé zkoušky požadované písmenem a) je žadatel povinen rozhodnout:

1. pro zkoušený vzorek:

i) zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného typového návrhu;

ii) zda se části výrobků dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném typovém návrhu;

iii) zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném typovém návrhu a

2. zda zkušební vybavení a veškeré měřicí vybavení používané ke zkouškám je pro danou zkoušku dostatečné a odpovídajícím způsobem cejchované.

c) Žadatel je povinen umožnit agentuře provedení jakékoliv kontroly nezbytné ke kontrole platnosti vyhovění písmenu b).

d) Žadatel je povinen umožnit agentuře přezkoumání jakéhokoliv hlášení, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění předloženého žadatelem podle bodu 21A.20 písm. b) a k určení, zda žádný rys nebo vlastnost nečiní výrobek nebezpečným při použití, pro které je certifikace požadována.

e) Pro zkoušky podle písmene d), prováděné nebo dosvědčované agenturou:

1. žadatel je povinen předložit agentuře prohlášení o vyhovění písmenu b) a

2. na výrobku, letadlové části nebo zařízení nesmí být provedena žádná změna týkající se dané zkoušky, která by ovlivnila prohlášení o vyhovění, v době od průkazu vyhovění písmenu b) do předložení daného výrobku, letadlové části a zařízení agentuře ke zkoušce.

21A.35 Letové zkoušky

a) Letové zkoušky pro účely získání typového osvědčení musí být provedeny v souladu s podmínkami, které pro tyto letové zkoušky stanoví agentura.

b) Žadatel je povinen provést všechny letové zkoušky, které agentura shledá nezbytnými:

1. k rozhodnutí, zda bylo vyhověno použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí, a

2. pro letadla, která mají být certifikována podle této části, kromě kluzáků a motorových kluzáků a kromě letounů o maximální vzletové hmotnosti (MTOM) 2722 kg nebo menší, k rozhodnutí, zda je dostatečně zaručeno, že letadlo, jeho části a zařízení jsou spolehlivé a fungují správně.

c) (Vyhrazeno).

d) (Vyhrazeno).

e) (Vyhrazeno).

f) Letové zkoušky předepsané v písm. b) odst. 2 musí zahrnovat:

1. pro letadla s turbínovými motory typu dříve nepoužitého v typově certifikovaném letadle alespoň 300 hodin provozu s plným zapojením motorů, které jsou shodné s typovým osvědčením, a

2. pro všechna ostatní letadla alespoň 150 hodin provozu.

21A.41 Typové osvědčení

Typové osvědčení i typové osvědčení pro zvláštní účely se chápou tak, že zahrnují typový návrh, provozní omezení, přílohu k typovému osvědčení pro letovou způsobilost a emise, použitelné požadavky certifikační předpisové základny, jejichž splnění agentura zaznamená a jakékoliv jiné podmínky nebo omezení předepsaná pro výrobek použitelnými požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí. Typové osvědčení letadla i typové osvědčení pro zvláštní účely letadla kromě toho obsahují přílohu k typovému osvědčení pro hluk. Typové osvědčení motoru obsahuje záznam o splnění emisních požadavků.

21A.44 Povinnosti držitele

Každý držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen:

a) převzít povinnosti stanovené v bodech 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 a 21A.61 a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kvalifikační požadavky na způsobilost podle bodu 21A.14 a

b) stanovit způsob značení v souladu s hlavou Q.

21A.47 Přenosnost

Typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely smí být převedeno pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, která je schopna převzít povinnosti podle bodu 21A.44 a která k tomuto účelu prokázala svou způsobilost podle kritérií bodu 21A.14.

21A.51 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Typové osvědčení a typové osvědčení pro zvláštní účely musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstávají platná s podmínkami, že:

1. držitel trvale vyhovuje této části a

2. držitel se osvědčení nevzdá nebo platnost osvědčení není zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b) Poté, co se držitel osvědčení vzdá nebo je platnost osvědčení zrušena, musí být typové osvědčení vráceno agentuře.

21A.55 Vedení záznamů

Držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen mít pro agenturu k dispozici veškeré významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly včetně záznamů o kontrolách zkoušeného výrobku a je povinen je uchovávat, aby poskytovaly informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku a jeho trvalého vyhovění použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí.

21A.57 Příručky

Držitel typového osvědčení a typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech příruček požadovaných pro daný výrobek použitelnými požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout na vyžádání kopie agentuře.

21A.61 Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a) Držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí nejméně jednou sadou kompletních instrukcí pro zachování letové způsobilosti, obsahujících popisné údaje a prováděcí pokyny, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto instrukce každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b) Kromě toho musí být změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

(HLAVA C - NENÍ POUŽITO)

HLAVA D - ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21A.90 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro schvalování změn typových návrhů a typových osvědčení a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto schválení. Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.

21A.91 Klasifikace změn v typovém návrhu

Změny v typovém návrhu jsou klasifikovány jako nevýznamné a významné. "Nevýznamná změna" je taková změna, která nemá podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiky, hluk, únik paliva, výfukové emise nebo jiné charakteristiky ovlivňující letovou způsobilost výrobku. Aniž by byl dotčen bod 21A.19, jsou všechny ostatní změny podle této hlavy "významné změny". Významné i nevýznamné změny musí být schvalovány v souladu s bodem 21A.95 nebo 21A.97 a musí být dostatečně určovány.

21A.92 Předpoklady

a) O schválení významné změny typového návrhu podle této hlavy smí žádat pouze držitel typového osvědčení; všichni ostatní žadatelé o schválení významné změny typového návrhu jsou povinni žádat podle hlavy E.

b) O schválení nevýznamné změny typového návrhu podle této hlavy smí žádat každá fyzická nebo právnická osoba.

21A.93 Žádost

Žádost o schválení změny typového návrhu musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí obsahovat:

a) popis změny s určením:

1. všech částí typového návrhu a schválených příruček, kterých se změna týká, a

2. požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí, kterým má změna podle návrhu vyhovět v souladu s bodem 21A.101.

b) určení všech opětovných vyšetření nezbytných k průkazu vyhovění změněného výrobku použitelným požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí.

21A.95 Nevýznamné změny

Nevýznamné změny typového návrhu musí být klasifikovány a schváleny:

a) agenturou nebo

b) odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací za použití postupu dohodnutého s agenturou.

21A.97 Významné změny

a) Žadatel o schválení významné změny je povinen:

1. předložit agentuře dokladující údaje spolu se všemi nezbytnými popisnými údaji k zapracování do typového návrhu;

2. prokázat, že změněný výrobek vyhovuje použitelným požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí vymezeným v bodě 21A.101;

3. prohlásit, že prokázal vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí, a je povinen poskytnout agentuře podklady, na nichž je toto prohlášení založeno, a

4. je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, učinit prohlášení podle písm. a) odst. 3 v souladu s hlavou J;

5. vyhovět bodu 21A.33 a případně i bodu 21A.35.

b) Schválení významné změny v typovém návrhu se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci(e) v typovém návrhu, na které(ých) se změna provádí.

21A.101 Stanovení použitelných požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí

a) Žadatel o změnu typového osvědčení je povinen prokázat, že změněný výrobek vyhovuje předpisu letové způsobilosti, který je použitelný pro změněný výrobek a který je účinný ke dni podání žádosti o změnu, a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí, stanoveným v bodě 21A.18.

b) Odchylně od písmene a) smí žadatel prokázat, že změněný výrobek vyhovuje dřívější změně předpisu letové způsobilosti definovaného v písmeni a) a jakékoliv další certifikační specifikace, kterou agentura shledá přímo související. Nicméně dříve změněný předpis letové způsobilosti nesmí být starší než předpis letové způsobilosti, na který odkazuje typové osvědčení. Žadatel smí prokázat vyhovění dřívější změně předpisu letové způsobilosti v případě každého z následujících případů:

1. změna, kterou agentura neshledá důležitou. Při určování, zda je konkrétní změna důležitá, vezme agentura v úvahu změnu v souvislosti se všemi předchozími odpovídajícími konstrukčními změnami a všemi souvisejícími revizemi použitelných certifikačních specifikací zahrnutých v typovém osvědčení výrobku. Změny splňující jedno z následujících kritérií jsou automaticky považovány za důležité:

i) není zachována základní konfigurace nebo nejsou zachovány principy konstrukce;

ii) předpoklady použité pro certifikaci změněného výrobku pozbyly platnosti;

2. každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení, které agentura shledá neovlivněnými změnou;

3. každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení ovlivněné změnou, pro které agentura shledá, že vyhovění předpisu letové způsobilosti popsanému v písmeni a) by podstatně nepřispělo k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by bylo nepraktické.

c) Žadatel o změnu letadla (jiného než rotorového letadla) o maximální hmotnosti 2722 kg (6000 liber) nebo menší, nebo rotorového letadla bez turbíny o maximální hmotnosti 1361 kg (3000 liber) nebo menší smí prokázat, že změněný výrobek vyhovuje požadavkům, na které odkazuje typové osvědčení. Nicméně pokud agentura shledá, že změna je v oblasti důležitá, smí agentura stanovit vyhovění změně certifikační předpisové základny, na kterou odkazuje typové osvědčení, účinné ke dni podání žádosti a jakékoliv certifikační specifikaci, kterou agentura shledá přímo související, pokud agentura současně neshledá, že vyhovění této změně nebo certifikační specifikaci by podstatně nepřispělo k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by bylo nepraktické.

d) Jestliže agentura shledá, že předpis letové způsobilosti účinný ke dni podání žádosti o změnu neposkytuje vzhledem k navrhované změně přiměřené normy, je žadatel povinen vyhovět také jakýmkoliv zvláštním podmínkám a změnám těchto zvláštních podmínek, předepsaným podle bodu 21A.16B, k zajištění úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni určené předpisem letové způsobilosti účinným ke dni podání žádosti o změnu.

e) Doba platnosti žádosti o změnu typového osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel je 5 let a žádosti o změnu jakéhokoliv jiného typového osvědčení 3 roky. V případě, kdy změna nebyla schválena, nebo je zřejmé, že nebude schválena v časovém rozmezí stanoveném podle tohoto odstavce, smí žadatel:

1. podat novou žádost o změnu typového osvědčení a vyhovět všem ustanovením písmene a), které platí pro původní žádost o změnu, nebo

2. požádat o prodloužení doby platnosti původní žádosti a vyhovět ustanovením písmene a) účinným ke dni podání žádosti, zvolenému žadatelem, které nesmí předcházet datu schválení změny o dobu delší, než je doba platnosti původní žádosti o změnu stanovená podle tohoto odstavce.

21A.103 Vydání schválení

a) Žadatel má právo získat od agentury schválení významné změny typového návrhu poté, co:

1. předložil prohlášení uvedené v bodě 21A.97 písm. a) odst. 3 a

2. bylo prokázáno, že:

i) změněný výrobek splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí vymezené v bodě 21A.101;

ii) všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti a

iii) žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b) Nevýznamná změna typového návrhu musí být schválena pouze v souladu s bodem 21A.95, jestliže je prokázáno, že změněný výrobek splňuje použitelné certifikační specifikace vymezené v bodě 21A.101.

21A.105 Vedení záznamů

Pro každou změnu je žadatel povinen mít pro agenturu k dispozici veškeré významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly včetně záznamů o kontrolách změněného zkoušeného výrobku a je povinen je uchovávat, aby poskytovaly informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti změněného výrobku a jeho trvalé vyhovění použitelným požadavkům na životní prostředí.

21A.107 Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a) Držitel schválení nevýznamné změny typového návrhu je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí, na kterých byla nevýznamná změna provedena, nejméně jednou sadou souvisejících případných změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti výrobku, na kterém má být nevýznamná změna provedena, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí.

b) Kromě toho musí být tyto změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku, na němž byla nevýznamná změna provedena, a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí.

21A.109 Povinnosti a značení EPA

Držitel schválení nevýznamné změny typového návrhu je povinen:

a) převzít povinnosti stanovené v bodech 21A.4, 21A.105 a 21A.107 a

b) stanovit způsob značení, včetně značení písmeny EPA ("European Part Approval"), v souladu s bodem 21A.804 písm. a).

HLAVA E - DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21A.111 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro schvalování významných změn typových návrhů podle postupů pro doplňková typová osvědčení a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto osvědčení.

21A.112 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba ("organizace"), která prokázala svou způsobilost podle bodu 21A.112B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o doplňkové typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.

21A.112B Prokazování způsobilosti

a) Každá organizace, která žádá o doplňkové typové osvědčení, je povinna prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b) Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této části.

21A.113 Žádost o doplňkové typové osvědčení

a) Žádost o doplňkové typové osvědčení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b) Žádost o doplňkové typové osvědčení musí obsahovat popisy a označení požadované bodem 21A.93. Tato žádost musí dále obsahovat zdůvodnění, že informace, na nichž jsou tato označení založena, jsou dostatečné buď z vlastních zdrojů žadatele, nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení.

21A.114 Průkaz vyhovění

Každý žadatel o doplňkové typové osvědčení je povinen vyhovět bodu 21A.97.

21A.115 Vydání doplňkového typového osvědčení

Žadatel má právo získat doplňkové typové osvědčení vydané agenturou poté, co:

a) vyhověl bodu 21A.103 písm. a);

b) prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21A.112B;

c) uzavřel-li žadatel podle bodu 21A.113 písm. b) dohodu s držitelem typového osvědčení:

1. držitel typového osvědčení oznámil, že nemá žádné technické námitky k informaci předložené podle bodu 21A.93, a

2. držitel typového osvědčení se dohodl s držitelem doplňkového typového osvědčení na spolupráci pro zajištění plnění všech povinností pro zachování letové způsobilosti změněného výrobku prostřednictvím vyhovění bodům 21A.44 a 21A.118A.

21A.116 Přenosnost

Doplňkové typové osvědčení smí být převedeno pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, která je schopna převzít povinnosti podle bodu 21A.118A a která k tomuto účelu prokázala svou způsobilost podle kritérií uvedených v bodě 21A.112B.

21A.117 Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

a) Nevýznamné změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, musí být klasifikovány a schvalovány v souladu s hlavou D.

b) Každá významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, musí být schvalována samostatným doplňkovým typovým osvědčením v souladu s touto hlavou.

c) Odchylně od písmene b) smí být významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, předkládaná samotným držitelem doplňkového typového osvědčení, schvalována jako změna stávajícího doplňkového typového osvědčení.

21A.118A Povinnosti a značení EPA

Držitel doplňkového typového osvědčení je povinen:

a) převzít povinnosti:

1. stanovené v bodech 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 a 21A.120;

2. vyplývající ze spolupráce s držitelem typového osvědčení podle bodu 21A.115 písm. c) odst. 2;

a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kritéria uvedená v bodě 21A.112B.

b) stanovit způsob značení, včetně značení písmeny EPA, v souladu s bodem 21A.804 písm. a).

21A.118B Doba platnosti a zachování platnosti

a) Doplňkové typové osvědčení musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1. držitel trvale vyhovuje této části; a

2. držitel se osvědčení nevzdá nebo platnost osvědčení není zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b) Poté, co se držitel osvědčení vzdá nebo je platnost osvědčení zrušena, musí být doplňkové typové osvědčení vráceno agentuře.

21A.119 Příručky

Držitel doplňkového typového osvědčení je povinen zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech změn příruček požadovaných pro daný výrobek použitelnými požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout na vyžádání kopie těchto příruček agentuře.

21A.120 Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a) Držitel doplňkového typového osvědčení letadla, motoru nebo vrtule je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí, na kterých jsou provedeny úpravy podle doplňkového typového osvědčení, nejméně jednou sadou souvisejících změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny instrukcí každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b) Kromě toho musí být tyto změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku upraveného podle doplňkového typového osvědčení a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

HLAVA F - VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21A.121 Oblast působnosti

a) Tato hlava stanovuje postup prokazování shody výrobku, letadlové části a zařízení s použitelnými konstrukčními údaji, určených k výrobě bez oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G.

b) Tato hlava stanovuje pravidla určující povinnosti výrobce výrobku, letadlové části a zařízení, vyráběných podle této hlavy.

21A.122 Předpoklady

O povolení prokazovat shodu jednotlivých výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle této hlavy smí požádat každá fyzická nebo právnická osoba, pokud:

a) je držitelem schválení zahrnujícího konstrukci tohoto výrobku, letadlové části nebo zařízení nebo o něj požádala, nebo

b) zajistila uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce.

21A.124 Žádost

a) Každá žádost o souhlas s prokazováním shody jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení podle této hlavy musí být podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem.

b) Tato žádost musí obsahovat:

1. důkazy, které prokazují, je-li to použitelné, že:

i) vydání oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G by bylo nevhodné; nebo

ii) certifikace nebo schválení výrobku, letadlové části nebo zařízení podle této hlavy je nutné před vydáním oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G.

2. nástin informací požadovaných podle bodu 21A.125 písm. b).

21A.125 Vydání schvalovacího dopisu

Žadatel má právo získat schvalovací dopis vydaný příslušným úřadem souhlasící s prokazováním shody jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení podle této hlavy poté, co:

a) zřídil systém kontroly výroby, který zajišťuje, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;

b) poskytl příručku, která obsahuje:

1. popis systému kontroly výroby požadovaného písmenem a);

2. popis prostředků umožňujících systému kontroly výroby činit rozhodnutí a

3. popis zkoušek podle bodů 21A.127 a 21A.128 a jména osob oprávněných pro účely bodu 21A.130 písm. a);

c) prokázal, že je schopen poskytovat pomoc v souladu s požadavky bodu 21A.3 a bodu 21A.129 písm. d).

21A.125B Nálezy

a) Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele schvalovacího dopisu použitelným požadavkům této části, musí být nález klasifikován následovně:

1. nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2. nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které není klasifikováno jako první úroveň.

b) Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c) Po obdržení oznámení o nálezech podle bodu 21B.143:

1. v případě nálezu první úrovně je držitel schvalovacího dopisu povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti příslušného úřadu během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2. v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená příslušným úřadem přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí příslušný úřad dobu šesti měsíců prodloužit s podmínkou, že příslušný úřad schválí uspokojivý plán nápravných opatření;

3. nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele schvalovacího dopisu.

d) V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí schvalovací dopis podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle bodu 21B.145. Držitel schvalovacího dopisu je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

21A.125C Doba platnosti a zachování platnosti

a) Schvalovací dopis musí být vydán s omezenou dobou platnosti nepřekračující jeden rok. Schvalovací dopis zůstává platný, ledaže by:

1. se držiteli schvalovacího dopisu nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy nebo

2. existoval důkaz, že výrobce není schopen udržet uspokojivé řízení výroby výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle schvalovacího dopisu nebo

3. výrobce nadále neplnil požadavky bodu 21A.122 nebo

4. se držitel schvalovacího dopisu vzdal nebo by platnost schvalovacího dopisu byla zrušena podle bodu 21B.145 nebo by uplynula.

b) Poté, co se držitel schvalovacího dopisu vzdá nebo je jeho platnost zrušena nebo uplynula, musí být schvalovací dopis vrácen příslušnému úřadu.

21A.126 Systém kontroly výroby

a) Systém kontroly výroby požadovaný podle bodu 21A.125 musí poskytovat prostředky k rozhodnutí, zda:

1. dodávané materiály, kupované části nebo subdodávky použité v hotovém výrobku vyhovují použitelným konstrukčním údajům;

2. dodávané materiály, kupované části nebo subdodávky jsou správně označeny;

3. procesy, výrobní technologie a způsoby montáže ovlivňující jakost a bezpečnost hotového výrobku jsou prováděny v souladu se specifikacemi přijatými příslušným úřadem;

4. konstrukční změny, včetně náhrad materiálu, byly schváleny podle hlavy D nebo E a jsou předmětem změnového řízení před zavedením na hotový výrobek.

b) Systém kontroly výroby požadovaný podle bodu 21A.125 písm. a) musí rovněž zajišťovat, že:

1. shoda částí s použitelnými konstrukčními údaji je ve výrobním procesu kontrolována v takových fázích výroby, které umožňují přesná rozhodnutí;

2. materiály, u nichž může dojít k poškození nebo zhoršení stavu, jsou vhodně skladovány a přiměřeně chráněny;

3. platné konstrukční výkresy jsou snadno dostupné pro výrobní pracovníky a kontrolory a jsou využívány, je-li to nezbytné;

4. vyřazené materiály a části jsou odděleny a označeny takovým způsobem, který vylučuje jejich zástavbu do hotového výrobku;

5. materiály a části, které jsou zadrženy pro odchýlení od konstrukčních údajů nebo specifikací a které mají být považovány za použitelné v hotovém výrobku jsou podrobeny schváleným postupům přezkoumání z hlediska technického a výrobního. Ty materiály a části, které jsou uvedeným postupem uznány za upotřebitelné, musí být patřičně označeny a po přepracování nebo opravě, jestliže tyto byly nezbytné, znovu zkontrolovány. Materiály a části vyřazené uvedeným postupem jako zmetky musí být označeny a odstraněny tak, aby bylo znemožněno jejich použití na hotovém výrobku;

6. všechny záznamy vytvořené v rámci systému kontroly výroby jsou udržovány, identifikovány s hotovým výrobkem nebo částí, je-li to použitelné, a uchovávány výrobcem za účelem poskytovat informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku.

21A.127 Zkoušky: letadla

a) Každý výrobce letadla vyráběného podle této hlavy je povinen zavést jako prostředek ke stanovení důležitých hledisek vyhovění bodu 21A.125 písm. a) schválené postupy pozemních a letových výrobních zkoušek, formuláře evidence jejich provedení a v souladu s těmito formuláři zkoušet každé vyrobené letadlo.

b) Každý postup výrobní zkoušky musí zahrnovat alespoň:

1. kontrolu řiditelnosti;

2. kontrolu letových výkonů (s využitím normálního přístrojového vybavení letadla);

3. kontrolu správné činnosti veškerého vybavení a systémů letadla;

4. rozhodnutí, zda jsou všechny přístroje řádně označeny, že po letových zkouškách jsou na letadle instalovány odpovídající štítky a že jsou na palubě požadované letové příručky;

5. kontrolu provozních charakteristik letadla na zemi;

6. kontrolu jakýchkoliv dalších specifických charakteristik zkoušeného letadla.

21A.128 Zkoušky: motory a vrtule

Každý výrobce motorů nebo vrtulí vyráběných podle této hlavy je povinen podrobit každý motor nebo přestavitelnou vrtuli přijatelným funkčním zkouškám vymezeným v dokumentaci držitele typového osvědčení, k rozhodnutí, zda pracují správně v celém rozsahu provozních podmínek, pro něž jsou certifikovány, jakožto prostředkům ke stanovení důležitých hledisek vyhovění bodu 21A.125 písm. a).

21A.129 Povinnosti výrobce

Každý výrobce výrobku, letadlové části nebo zařízení vyráběného podle této hlavy je povinen:

a) umožnit příslušnému úřadu kontrolu každého výrobku, letadlové části nebo zařízení;

b) mít v místě výroby k dispozici technické údaje a výkresy nezbytné k rozhodnutí, zda je výrobek shodný s použitelnými konstrukčními údaji;

c) udržovat systém kontroly výroby, který zajistí, aby každý výrobek byl shodný s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;

d) poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce při řešení jakéhokoliv opatření pro zachování letové způsobilosti týkajícího se výrobků, letadlových částí nebo zařízení, které byly vyrobeny;

e) v zájmu bezpečnosti zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech za účelem určit nepříznivé směry vývoje nebo označit nedostatky a vybrat události podléhající hlášení. Tento systém musí zahrnovat hodnocení informací vztahujících se k událostem a vyhlašování souvisejících informací;

f) 1. ohlásit držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

2. ohlásit agentuře a příslušnému úřadu členského státu odchylky zjištěné v souladu s odstavcem 1, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Taková hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou podle bodu 21A.3 písm. b) odst. 2 nebo přijatými příslušným úřadem členského státu;

3. podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

21A.130 Prohlášení o shodě

a) Každý výrobce výrobku, letadlové části nebo zařízení, vyráběných podle této hlavy, je povinen vystavit prohlášení o shodě, formulář 52 EASA, pro každý výrobek nebo formulář 1 EASA pro ostatní výrobky, letadlové části nebo zařízení (viz dodatek). Toto prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, která zastává ve výrobní organizaci odpovědné postavení.

b) Prohlášení o shodě musí obsahovat:

1. prohlášení pro každý výrobek, letadlovou část nebo zařízení, že daný výrobek, letadlová část nebo zařízení odpovídá schváleným konstrukčním údajům a je ve stavu pro bezpečný provoz;

2. prohlášení pro každé letadlo, že letadlo bylo zkoušeno na zemi a za letu v souladu s bodem 21A.127 písm. a), a

3. prohlášení pro každý motor nebo přestavitelnou vrtuli, že je výrobce podrobil konečným funkčním zkouškám v souladu s bodem 21A.128 a v případě motorů navíc určení v souladu s údaji poskytnutými držitelem typového osvědčení motoru, že každý hotový motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným ke dni výroby motoru.

c) Každý výrobce takového výrobku, letadlové části nebo zařízení je povinen předložit příslušnému úřadu k potvrzení platné prohlášení o shodě:

1. při prvním převodu vlastnictví takového výrobku, letadlové části nebo zařízení; nebo

2. při žádosti o vystavení prvního osvědčení letové způsobilosti letadla; nebo

3. při žádosti o první vydání dokladu o uvolnění letové způsobilosti motoru,

vrtule, letadlové části nebo zařízení.

d) Příslušný úřad je povinen potvrdit podpisem platnost prohlášení o shodě, jestliže po kontrole výrobku, letadlové části nebo zařízení shledá, že je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a že je ve stavu pro bezpečný provoz.

HLAVA G - OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21A.131 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje:

a) postup vydávání oprávnění organizace k výrobě výrobní organizaci prokazující shodu výrobků, letadlových částí a zařízení s použitelnými konstrukčními údaji.

b) pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

21A.133 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba ("organizace") splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění podle této hlavy. Žadatel je povinen:

a) doložit, že oprávnění podle této hlavy, pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí a

b) být držitelem nebo zažádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo

c) zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce.

21A.134 Žádost

Každá žádost o oprávnění organizace k výrobě musí být podána příslušnému úřadu formou a způsobem stanovenými tímto úřadem a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21A.143 a podmínky oprávnění, jejichž vydání je požadováno podle bodu 21A.151.

21A.135 Vydání oprávnění organizace k výrobě

Organizace má právo získat oprávnění organizace k výrobě vydané příslušným úřadem, pokud prokázala vyhovění použitelným požadavkům podle této hlavy.

21A.139 Systém jakosti

a) Výrobní organizace je povinna prokázat, že zavedla a je schopna udržovat systém jakosti. Systém musí být dokumentován. Systém jakosti musí umožnit organizaci zajistit, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a je ve stavu pro bezpečný provoz, ať jej vyrábí organizace, její partneři, nebo jí je dodávají, popř. smluvně zajišťují, externí organizace. Tím jsou vytvořeny předpoklady k využívání práv uvedených v bodu 21A.163.

b) Systém jakosti musí obsahovat:

1. Postupy řízení, jsou-li použitelné v rozsahu oprávnění:

i) vydávání, schvalování a změny dokladů;

ii) posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů;

iii) vstupní kontroly, že výrobky, části, materiály a vybavení, včetně položek dodávaných kupujícími výrobků jako nové nebo použité, vyhovují vymezeným použitelným konstrukčním údajům;

iv) identifikace a vysledovatelnosti výrobků;

v) výrobních postupů;

vi) kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek;

vii) cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení;

viii) mechanismu řízení neshodných položek;

ix) koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce;

x) vyplňování a uchovávání záznamů;

xi) způsobilosti a kvalifikace personálu;

xii) vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti;

xiii) manipulace, skladování a balení;

xiv) interní hloubkové kontroly jakosti a následných nápravných opatření;

xv) prací v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zařízeních;

xvi) prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz.

Je nutné, aby postupy řízení obsahovaly konkrétní ustanovení pro každou kritickou část.

2. Nezávislou funkci zabezpečení jakosti, sledující dodržování a dostatečnost dokumentovaných postupů systému jakosti. Toto sledování musí obsahovat systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob uvedených v bodě 21A.145 písm. c) odst. 2 a v konečné instanci k vedoucímu uvedenému v bodě 21A.145 písm. c) odst. 1 k zajištění nápravného opatření, je-li nezbytné.

21A.143 Výklad

a) Organizace je povinna předložit příslušnému úřadu výklad organizace výroby, poskytující následující informace:

1. prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že bude trvale dodržován výklad organizace výroby a všechny související příručky stanovující vyhovění oprávněné organizace této hlavě;

2. titul(y) a jméno(a) vedoucího(ch) pracovníka(ů) schválených příslušným úřadem v souladu s bodem 21A.145 písm. c) odst. 2;

3. povinnosti a odpovědnosti vedoucího(ch) pracovníka(ů) podle bodu 21A.145 písm. c) odst. 2, včetně záležitostí o nichž smí přímo jednat jménem organizace s příslušným úřadem;

4. organizační schéma znázorňující přidružené řetězce odpovědností vedoucích pracovníků podle bodu 21A.145 písm. c) odst. 1 a 2;

5. seznam osvědčujících pracovníků, uvedený v bodu 21A.145 písm. d);

6. obecný popis fondu pracovních sil;

7. obecný popis zařízení rozmístěných na jednotlivých adresách uvedených v oprávnění organizace k výrobě;

8. obecný popis rozsahu prací výrobní organizace vztahující se k podmínkám oprávnění;

9. postup oznamování organizačních změn příslušnému úřadu;

10. postup změn výkladu organizace výroby;

11. popis systému jakosti a postupů, požadovaných bodem 21A.139 písm. b) odst. 1;

12. seznam externích organizací, které jsou uvedeny v bodě 21A.139 písm. a).

b) Výklad organizace výroby musí být podle potřeby měněn tak, aby zůstával aktuálním popisem organizace, a kopie jakýchkoliv změn musí být předávány příslušnému úřadu.

21A.145 Požadavky pro vydání oprávnění

Výrobní organizace je povinna prokázat, na základě informací předložených v souladu s bodem 21A.143, že:

a) vzhledem k obecným požadavkům pro vydání oprávnění jsou zařízení, pracovní podmínky, vybavení a nářadí, postupy a vhodné materiály, počty a kvalifikace pracovníků a celková organizace dostatečné k plnění povinností podle bodu 21A.165;

b) vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisích:

1. výrobní organizace dostává tyto informace od agentury a od držitele nebo žadatele o typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce k určení shody s použitelnými konstrukčními údaji;

2. výrobní organizace zavedla postup pro zajištění správného zapracování údajů o letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisích do jejích výrobních údajů;

3. tyto údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a jsou přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností;

c) vzhledem k vedení a pracovníkům:

1. výrobní organizací je jmenován vedoucí, který je odpovědný příslušnému úřadu. Jeho/její odpovědností v rámci organizace musí být zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným ve výkladu uvedeném v bodě 21A.143;

2. výrobní organizací je jmenována osoba nebo skupina osob zajišťující(ch), aby organizace vyhovovala požadavkům této části a je uvedena jejich totožnost a rozsah pravomocí. Tato(tyto) osoba(y) musí být přímo podřízena(y) odpovědnému vedoucímu, uvedenému v odstavci 1. Jmenovaná(é) osoba(y) musí být schopna(y) prokázat odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění své(svých) odpovědnosti(í);

3. pracovníkům na všech úrovních byly přiděleny vhodné pravomoci, aby byli schopni plnit jim přidělené odpovědnosti a že záležitosti letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisí jsou v rámci výrobní organizace plně a účinně koordinovány;

d) vzhledem k osvědčujícímu personálu, oprávněnému výrobní organizací k podepisování dokladů vydaných podle bodu 21A.163 v souladu s rozsahem oprávnění nebo podmínkami oprávnění:

1. znalosti, kvalifikace (včetně ostatních funkcí v organizaci) a zkušenosti osvědčujícího personálu jsou přiměřené pro plnění jim přidělených odpovědností;

2. výrobní organizace udržuje záznamy o veškerém osvědčujícím personálu, které musí obsahovat podrobnosti o rozsahu jejich oprávnění;

3. osvědčujícímu personálu je poskytnut doklad o rozsahu jeho oprávnění.

21A.147 Změny organizace oprávněné k výrobě

a) Po vydání oprávnění organizace k výrobě musí být každá změna organizace oprávněné k výrobě, významná z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti a charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí výrobku, letadlové části nebo zařízení, zejména změny v systému jakosti, schválena příslušným úřadem. Žádost o schválení musí být podána příslušnému úřadu písemnou formou a organizace je povinna před zavedením změny příslušnému úřadu prokázat, že bude i nadále vyhovovat této hlavě.

b) Příslušný úřad je povinen stanovit podmínky, za kterých může výrobní organizace oprávněná podle této hlavy provádět činnost v průběhu takovýchto změn, pokud příslušný úřad nerozhodne, že by platnost oprávnění měla být pozastavena.

21A.148 Změny místa

Přestěhování výrobních zařízení organizace oprávněné k výrobě musí být považováno za důležitou změnu, která proto musí vyhovět bodu 21A.147.

21A.149 Přenosnost

Oprávnění organizace k výrobě je nepřenosné, vyjma změny vlastníka, která je pro účely bodu 21A.147 považována za důležitou změnu.

21A.151 Podmínky oprávnění

Podmínky oprávnění musí uvádět rozsah práce, výrobky nebo kategorie letadlových částí a zařízení, pro které je držitel oprávněn využívat práv podle bodu 21A.163.

Podmínky oprávnění musí být vydány jako součást oprávnění organizace k výrobě.

21A.153 Změny podmínek oprávnění

Každá změna podmínek oprávnění musí být schválena příslušným úřadem. Žádost o změnu podmínek oprávnění musí být podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem. Žadatel je povinen vyhovět použitelným požadavkům této hlavy.

21A.157 Vyšetřování

Výrobní organizace je povinna učinit opatření, která umožní příslušnému úřadu provést jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů a subdodavatelů, nezbytná k rozhodnutí, zda bylo vyhověno a je trvale vyhověno použitelným požadavkům této hlavy.

21A.158 Nálezy

a) Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k výrobě použitelným požadavkům této části, musí být nález klasifikován následovně:

1. nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2. nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které není klasifikováno jako první úroveň.

b) Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c) Po obdržení oznámení o nálezech podle bodu 21B.225:

1. v případě nálezu první úrovně je držitel oprávnění organizace k výrobě povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti příslušného úřadu během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2. v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená příslušným úřadem přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí příslušný úřad dobu šesti měsíců prodloužit s podmínkou, že příslušný úřad schválí uspokojivý plán nápravných opatření;

3. nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele oprávnění organizace k výrobě.

d) V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí oprávnění organizace k výrobě podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle bodu 21B.245. Držitel oprávnění organizace k výrobě je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o omezení pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě.

21A.159 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Oprávnění organizace k výrobě musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění organizace k výrobě zůstává platné, ledaže by:

1. se výrobní organizaci nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy nebo

2. příslušnému úřadu bylo držitelem nebo kterýmkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů bráněno v provedení vyšetřování v souladu s bodem 21A.157 nebo

3. existoval důkaz, že výrobní organizace není schopna udržet uspokojivé řízení výroby výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle oprávnění, nebo

4. výrobní organizace nadále nesplňovala požadavky bodu 21A.133 nebo

5. se držitel oprávnění vzdal nebo jeho platnost by byla zrušena podle bodu 21B.245.

b) Poté, co se držitel oprávnění vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být vráceno příslušnému úřadu.

21A.163 Práva

Na základě podmínek oprávnění vydaných podle bodu 21A.135 držitel oprávnění organizace k výrobě smí:

a) provádět výrobní činnosti podle této části;

b) v případě celého letadla a po předložení prohlášení o shodě (formulář 52 EASA) podle bodu 21A.174 obdržet bez dalšího prokazování osvědčení letové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti;

c) v případě jiných výrobků, letadlových částí nebo zařízení vydat bez dalšího prokazování osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) podle bodu 21A.307;

d) udržovat nové letadlo, které vyrobil, a vystavit v souvislosti s touto údržbou osvědčení o uvolnění do provozu (formulář 53 EASA).

21A.165 Povinnosti držitele

Držitel oprávnění organizace k výrobě je povinen:

a) zajistit, aby výklad organizace výroby zpracovaný v souladu s bodem 21A.143 a doklady, na něž se v něm odkazuje, byly v organizaci používány jako základní pracovní dokumenty;

b) udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění organizace k výrobě;

c) 1. určit, zda je každé dokončené letadlo shodné s typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží prohlášení o shodě příslušnému úřadu, nebo

2. určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením formuláře 1 EASA pro osvědčení letové způsobilosti a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům definovaným v bodě 21A.18 písm. b), platným ke dni výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo

3. určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením formuláře 1 EASA jako osvědčení shody;

d) zaznamenat všechny podrobnosti o provedené práci;

e) v zájmu bezpečnosti zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech za účelem určit nepříznivé směry vývoje nebo označit nedostatky a vybrat události podléhající hlášení. Tento systém musí zahrnovat hodnocení informací vztahujících se k událostem a vyhlašování souvisejících informací;

f) 1. ohlásit držiteli typového osvědčení nebo schválení konstrukce každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem typového osvědčení nebo schválení konstrukce vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

2. ohlásit agentuře a příslušnému úřadu členského státu odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu, určenému v souladu s odstavcem 1. Taková hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou podle bodu 21A.3 písm. b) odst. 2 nebo přijatými příslušným úřadem členského státu;

3. podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

g) poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení nebo schválení konstrukce při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

h) zavést systém archivování, zahrnující požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici příslušnému úřadu a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

i) určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými podmínkami oprávnění vydá osvědčení o uvolnění do provozu.

HLAVA H - OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21A.171 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti.

21A.172 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu ("členský stát zápisu do rejstříku"), nebo její zástupce splňuje předpoklady pro žadatele o osvědčení letové způsobilosti tohoto letadla podle této hlavy.

21A.173 Klasifikace

Osvědčení letové způsobilosti musí být klasifikována následovně:

a) Osvědčení letové způsobilosti musí být vydána letadlům, která jsou shodná s typovým osvědčením vydaným v souladu s touto částí.

b) Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí být vydána letadlům:

1. která jsou shodná s typovým osvědčením pro zvláštní účely, vydaným v souladu s touto částí, nebo

2. u kterých bylo agentuře prokázáno vyhovění zvláštním certifikačním specifikacím, zaručujícím dostatečnou bezpečnost.

c) Povolení k letu musí být vydána letadlům, která nesplňují, nebo u nichž nebylo prokázáno že splňují, použitelné certifikační specifikace, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek.

21A.174 Žádost

a) Na základě bodu 21A.172 musí být žádost o osvědčení letové způsobilosti podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b) Každá žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí obsahovat:

1. druh osvědčení letové způsobilosti, o které se žádá;

2. vzhledem k novému letadlu:

i) prohlášení o shodě:

- vydané podle bodu 21A.163 písm. b) nebo

- vydané podle bodu 21A.130 a potvrzené příslušným úřadem,

- nebo, pro dovážené letadlo, prohlášení podepsané úřadem země vývozu, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou;

ii) protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání;

iii) letovou příručku, je-li požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo;

3. vzhledem k použitému letadlu:

i) původem z členského státu osvědčení kontroly letové způsobilosti, vydané v souladu s částí M;

ii) původem ze třetí země:

- prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, zohledňující stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu,

- protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

- letovou příručku, je-li tento materiál požadován použitelným předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo,

- záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla, včetně všech omezení související s osvědčením letové způsobilosti pro zvláštní účely podle bodu 21A.184 písm. c),

- doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a po kontrole letové způsobilosti v souladu s částí M osvědčení kontroly letové způsobilosti.

c) Pokud není schváleno jinak, prohlášení uvedená v písm. b) odst. 2 bodu i) a písm. b) odst. 3 bodu ii) nesmí být vydána dříve než 60 dní před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

d) Každá žádost o povolení letu musí obsahovat:

1. účel letu(ů);

2. cestovní plány nebo vzdušný prostor využívaný pro let, nebo obojí;

3. minimální letovou posádku a její kvalifikaci, požadovanou k provozování letadla;

4. omezení přepravy osob jiných než letové posádky;

5. ve kterých ohledech letadlo nevyhovuje použitelným certifikačním požadavkům;

6. všechna omezení považovaná za nezbytná pro bezpečný provoz letadla;

7. všechny další informace považované za nezbytné pro účely stanovení provozních omezení.

21A.175 Jazykové požadavky

Příručky, štítky, seznamy, označení přístrojů a další nezbytné informace požadované použitelnými certifikačními specifikacemi musí být v jednom úředním jazyce nebo více úředních jazycích Evropského společenství přijatelných pro příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku.

21A.177 Změna nebo modifikace

Osvědčení letové způsobilosti smí být změněno nebo modifikováno pouze příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21A.179 Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

a) V případě změny vlastníka letadla:

1. jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, musí být osvědčení letové způsobilosti, případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely odpovídající pouze typovému osvědčení pro zvláštní účely, přeneseno spolu s letadlem;

2. jestliže je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku jiného členského státu, musí být osvědčení letové způsobilosti, případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely odpovídající pouze typovému osvědčení pro zvláštní účely, vydáno:

i) po předložení původního osvědčení letové způsobilosti a platného osvědčení kontroly letové způsobilosti vydaného podle části M a

ii) po splnění bodu 21A.175.

b) V případě změny vlastníka letadla a má-li letadlo:

1. osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, které neodpovídá typovému osvědčení pro zvláštní účely, nebo

2. povolení k letu,

musí být tato osvědčení přenesena spolu s letadlem za předpokladu, že letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, nebo musí být vydána pouze s úředním souhlasem příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku, do kterého se převádí.

21A.180 Kontroly

Držitel osvědčení letové způsobilosti je povinen zajistit přístup k letadlu, kterému bylo toto osvědčení letové způsobilosti vydáno, na žádost příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21A.181 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Osvědčení letové způsobilosti musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1. vyhovuje použitelnému typovému návrhu a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a

2. letadlo zůstává zapsáno stále v tomtéž leteckém rejstříku a

3. typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, podle kterého bylo vydáno, nebylo prohlášeno za neplatné podle bodu 21A.51;

4. držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 21B.330.

b) Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21A.182 Označení letadla

Každý žadatel o osvědčení letové způsobilosti podle této hlavy je povinen prokázat, že jeho letadlo je označeno v souladu s hlavou Q.

21A.183 Vydávání osvědčení letové způsobilosti

Příslušný úřad státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro:

1. nové letadlo:

i) po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 2;

ii) je-li letadlo ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku;

2. použité letadlo:

i) po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že:

- letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu s touto částí a s použitelnými příkazy k zachování letové způsobilosti a

- letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními části M, a

ii) je-li letadlo ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21A.184 Vydávání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro:

1. nové letadlo, po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 2, která prokazuje, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními certifikačními specifikacemi a je ve stavu pro bezpečný provoz;

2. použité letadlo:

i) po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že:

- letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními certifikačními specifikacemi a

- byly splněny všechny příkazy k zachování letové způsobilosti a

- letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními části M a

ii) je-li příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčen, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b) Pro letadlo, které nemůže vyhovět hlavním požadavkům uvedeným v základním nařízení a které není způsobilé pro vydání typového osvědčení pro zvláštní účely, je agentura povinna, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od těchto hlavních požadavků:

1. vydat zvláštní certifikační specifikace zajišťující přiměřenou bezpečnost s ohledem na zamýšlené použití a ověřit vyhovění těmto specifikacím a

2. stanovit omezení pro použití tohoto letadla.

c) Omezení pro použití jsou součástí osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely včetně omezení vzdušného prostoru, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od hlavních požadavků pro letovou způsobilost, stanovené v základním nařízení.

21A.185 Vydávání povolení k letu

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat povolení k letu poté, co agentura shledala, že letadlo a související omezení kompenzující odchýlení od hlavních požadavků dovolují letadlu bezpečně vykonávat základní let. Za tímto účelem smí agentura provést nebo požadovat, aby žadatel provedl náležité kontroly nebo zkoušky nezbytné pro zajištění bezpečnosti.

HLAVA I - OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21A.201 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení hlukové způsobilosti.

21A.203 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu ("členský stát zápisu do rejstříku"), nebo její zástupce splňuje předpoklady pro žadatele o osvědčení hlukové způsobilosti tohoto letadla podle této hlavy.

21A.204 Žádost

a) Na základě bodu 21A.203 musí být žádost o osvědčení hlukové způsobilosti podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b) Každá žádost musí obsahovat:

1. vzhledem k novému letadlu:

i) prohlášení o shodě:

- vydané podle bodu 21A.163 písm. b) nebo

- vydané podle bodu 21A.130 a potvrzené příslušným úřadem,

- nebo, pro dovážené letadlo, prohlášení podepsané úřadem země vývozu, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou, a

ii) informace o hluku, určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky. Tyto informace musí být obsaženy v letové příručce, pokud je letová příručka požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro konkrétní letadlo;

2. vzhledem k použitému letadlu:

i) informace o hluku, určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky. Tyto informace musí být obsaženy v letové příručce, pokud je letová příručka požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro konkrétní letadlo, a

ii) záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla.

c) Pokud není schváleno jinak, prohlášení uvedená v písm. b) odst. 1 nesmí být vydána dříve než 60 dní před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21A.205 Vydávání osvědčení hlukové způsobilosti

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení hlukové způsobilosti po předložení dokumentace požadované bodem 21A.204 písm. b).

21A.207 Změna nebo modifikace

Osvědčení hlukové způsobilosti smí být změněno nebo modifikováno pouze příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21A.209 Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

V případě změny vlastníka letadla:

a) jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, musí být osvědčení hlukové způsobilosti přeneseno spolu s letadlem; nebo

b) jestliže je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku jiného členského státu, musí být osvědčení hlukové způsobilosti vydáno po předložení původního osvědčení hlukové způsobilosti.

21A.210 Kontroly

Držitel osvědčení hlukové způsobilosti je povinen zajistit přístup k letadlu, kterému bylo toto osvědčení hlukové způsobilosti vydáno, na žádost příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku nebo agentury za účelem kontroly.

21A.211 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Osvědčení hlukové způsobilosti musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1. vyhovuje použitelnému typovému návrhu, požadavkům na ochranu životního prostředí a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a

2. letadlo zůstává zapsáno stále v tomtéž leteckém rejstříku a

3. typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, podle kterého bylo vydáno, nebylo prohlášeno za neplatné podle bodu 21A.51;

4. držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 21B.430.

b) Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

HLAVA J - OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21A.231 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup opravňování projekčních organizací a pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

21A.233 Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba ("organizace") splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění podle této hlavy

a) v souladu s body 21A.14, 21A.112B, 21A.432B nebo 21A.602B nebo

b) pro schvalování nevýznamných změn nebo návrhu nevýznamné opravy, je-li požadováno pro účely získání práv podle bodu 21A.263.

21A.234 Žádost

Každá žádost o oprávnění organizace k projektování musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21A.243 a podmínky oprávnění, jejichž vydání je požadováno podle bodu 21A.251.

21A.235 Vydání oprávnění organizace k projektování

Organizace má právo získat oprávnění organizace k projektování vydané agenturou, pokud prokázala vyhovění použitelným požadavkům podle této hlavy.

21A.239 Systém zabezpečení projekce

a) Projekční organizace je povinna prokázat, že zavedla a je schopna udržovat systém zabezpečení projekce pro řízení a dozorování projekce a konstrukčních změn výrobků, letadlových částí a zařízení zahrnutých v žádosti. Tento systém zabezpečení projekce musí být takový, aby umožnil organizaci:

1. zajistit, aby projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich konstrukčních změn vyhovovalo požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí, a

2. zajistit, aby její odpovědnosti byly řádně plněny v souladu s:

i) použitelnými ustanoveními této části; a

ii) podmínkami oprávnění vydanými podle bodu 21A.251.

3. nezávisle sledovat dodržování a přiměřenost písemně stanovených postupů systému. Toto sledování musí obsahovat systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob odpovídající za zajištění nápravných opatření.

b) Systém zabezpečení projekce musí obsahovat nezávislou kontrolu průkazů vyhovění požadavkům, na jejichž základě předkládá organizace agentuře prohlášení o vyhovění požadavkům a s ním spojené doklady.

c) Projekční organizace je povinna, v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně stanovených postupů vymezit způsob, kterým se v systému zabezpečení projekce zodpovídá za přijatelnost letadlových částí nebo zařízení projektovaných partnery a subdodavateli nebo jimi prováděných úkolů.

21A.243 Údaje

a) Projekční organizace je povinna poskytnout agentuře příručku, která přímo nebo prostřednictvím odkazů popisuje organizaci, odpovídající postupy a výrobky nebo změny výrobků, které mají být projektovány.

b) Jsou-li jakékoliv letadlové části nebo zařízení nebo jakékoliv změny výrobků projektovány organizacemi partnerů nebo subdodavatelů, musí příručka obsahovat prohlášení, jak bude projekční organizace schopna poskytovat, pro všechny letadlové části a zařízení, záruky vyhovění požadavkům bodu 21A.239 písm. b). Příručka musí rovněž obsahovat, přímo nebo odkazy, popisy a informace o projekčních činnostech a organizaci těch partnerů a subdodavatelů, které jsou nezbytné k tomuto prohlášení.

c) Příručka musí být podle potřeby měněna tak, aby zůstávala aktuálním popisem organizace, a kopie těchto změn musí být předávány agentuře.

d) Projekční organizace je povinna poskytnout prohlášení o kvalifikaci a zkušenostech vedoucích pracovníků a dalších osob s rozhodovací pravomocí, jejichž rozhodnutí mají v organizaci vliv na letovou způsobilost a ochranu životního prostředí.

21A.245 Požadavky pro vydání oprávnění

Projekční organizace je povinna prokázat, na základě informací předložených v souladu s bodem 21A.243, že kromě vyhovění bodu 21A.239:

a) jsou počty a zkušenosti pracovníků ve všech technických odděleních dostatečné, že pracovníkům byly uděleny vhodné pravomoci, aby mohli plnit jim přidělené povinnosti a že tyto skutečnosti, spolu s pracovními prostory, výrobním zařízením a vybavením, jsou pro pracovníky dostatečné ke splnění požadavků na letovou způsobilost, hluk, únik paliva a výfukové emise výrobku;

b) je zajištěna plná a účinná koordinace v odděleních i mezi nimi v záležitostech týkajících se letové způsobilosti a ochrany životního prostředí.

21A.247 Změny v systému zabezpečení projekce

Po vydání oprávnění organizace k projektování musí být každá změna systému zabezpečení projekce, důležitá pro průkaz vyhovění požadavkům nebo pro letovou způsobilost výrobku nebo ochranu životního prostředí, schválena agenturou. Žádost o schválení změny musí být předložena agentuře písemně a projekční organizace je povinna agentuře prokázat před zavedením změny na základě předložení navrhovaných změn příručky, že i po zavedení změny bude vyhovovat této hlavě.

21A.249 Přenosnost

Oprávnění organizace k projektování je nepřenosné, vyjma změny vlastníka, která je pro účely bodu 21A.247 považována za důležitou změnu.

21A.251 Podmínky oprávnění

Podmínky oprávnění musí uvádět druhy projekčních prací, kategorie výrobků, letadlových částí a zařízení, pro něž je projekční organizace držitelem oprávnění organizace k projektování, stejně jako činnosti a povinnosti, týkající se letové způsobilosti a charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí výrobků, které je organizace oprávněna vykonávat. V případě oprávnění organizace k projektování, které zahrnuje typovou certifikaci nebo oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU), musí podmínky oprávnění obsahovat navíc seznam výrobků nebo APU. Tyto podmínky oprávnění musí být vydány jako součást oprávnění organizace k projektování.

21A.253 Změny podmínek oprávnění

Každá změna podmínek oprávnění musí být schválena agenturou. Žádost o změnu podmínek oprávnění musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou. Projekční organizace je povinna vyhovět použitelným požadavkům této hlavy.

21A.257 Vyšetřování

a) Projekční organizace je povinna učinit opatření, která umožní agentuře provést jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů a subdodavatelů, nezbytná k rozhodnutí, zda bylo vyhověno a je trvale vyhověno použitelným požadavkům této hlavy.

b) Projekční organizace je povinna umožnit agentuře přezkoumání jakékoliv zprávy, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění požadavkům předložených žadatelem podle bodu 21A.239 písm. b).

21A.258 Nálezy

a) Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k projektování použitelným požadavkům této části, musí být nález klasifikován následovně:

1. nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými požadavky a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2. nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této části, které není klasifikováno jako první úroveň.

b) Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c) Po obdržení oznámení o nálezech podle použitelných správních postupů stanovených agenturou,

1. v případě nálezu první úrovně je držitel oprávnění organizace k projektování povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti agentury během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2. v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená agenturou přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí agentura dobu šesti měsíců prodloužit s podmínkou, že agentura schválí uspokojivý plán nápravných opatření;

3. nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele oprávnění organizace k projektování.

d) V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí oprávnění organizace k projektování podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle použitelných správních postupů stanovených agenturou. Držitel oprávnění organizace k projektování je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k projektování.

21A.259 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Oprávnění organizace k projektování musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění organizace k projektování zůstává platné, ledaže by:

1. se projekční organizaci nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy nebo

2. agentuře bylo držitelem nebo kterýmkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů bráněno v provedení vyšetřování v souladu s bodem 21A.257 nebo

3. existoval důkaz, že systém zabezpečení projekce není schopen udržet uspokojivé řízení a dozor při projektování výrobků nebo jejich změn podle oprávnění nebo

4. se držitel osvědčení vzdal nebo by jeho platnost byla zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b) Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno agentuře.

21A.263 Práva

a) Držitel oprávnění organizace k projektování má právo provádět projekční činnosti podle této části a v rámci svého rozsahu oprávnění.

b) S podmínkou danou bodem 21A.257 písm. b) musí být doklady o vyhovění požadavkům, předkládané žadatelem za účelem získání:

1. typového osvědčení nebo schválení významné změny typového návrhu nebo

2. doplňkového typového osvědčení nebo

3. oprávnění ETSO podle bodu 21A.602 písm. b) odst. 1;

4. schválení návrhu významné opravy;

přijaty agenturou bez dalšího ověřování.

c) Držitel oprávnění organizace k projektování má právo, v rámci svých podmínek oprávnění a podle odpovídajících postupů systému zabezpečení projekce:

1. klasifikovat změny typového návrhu a opravy na "významné" nebo "nevýznamné";

2. schvalovat nevýznamné změny typového návrhu a nevýznamné opravy;

3. vydávat informace nebo instrukce obsahující následující prohlášení: "Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č.[EASA].J.[xyz].";

4. schvalovat doložené změny letové příručky a vydávat tyto změny obsahující následující prohlášení: "Opravené vydání č. xx letové příručky č. yyy je schváleno na základě oprávnění DOA č.[EASA].J.[xyz].";

5. schvalovat návrh významných oprav výrobků, pro něž je držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení.

21A.265 Povinnosti držitele

Držitel oprávnění organizace k projektování je povinen:

a) udržovat příručku ve shodě se systémem zabezpečení projekce;

b) zajistit, aby tato příručka byla v organizaci používána jako základní pracovní dokument;

c) určit, zda konstrukce výrobků nebo jejich změn nebo oprav vyhovují použitelným požadavkům a nemají žádné nebezpečné vlastnosti;

d) vyjma nevýznamných změn nebo oprav schvalovaných s využitím práv podle bodu 21A.263 předkládat agentuře prohlášení a související doklady potvrzující vyhovění písmenu c);

e) předkládat agentuře informace nebo instrukce týkající se požadovaných opatření podle bodu 21A.3B.

HLAVA K - LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21A.301 Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup týkající se schvalování letadlových částí a zařízení.

21A.303 Vyhovění použitelným požadavkům

Průkaz vyhovění letadlových částí a zařízení, které mají být zastavěny do typově certifikovaného výrobku, musí být proveden:

a) ve spojení s postupy typové certifikace hlavy B, D nebo E pro výrobek, do kterého mají být zastavěny; nebo

b) podle postupů oprávnění ETSO hlavy O, jsou-li použitelné; nebo

c) v případě normalizovaných částí v souladu s úředně uznanými normami.

21A.305 Schvalování letadlových částí a zařízení

Ve všech případech, kdy je schválení letadlové části nebo zařízení výslovně požadováno právem Společenství nebo opatřeními agentury, musí letadlová část nebo zařízení vyhovět použitelným specifikacím ETSO nebo specifikacím, které agentura přijala v konkrétním případě jako rovnocenné.

21A.307 Uvolňování letadlových částí a zařízení k zástavbě

Žádná letadlová část nebo zařízení (kromě normalizované části) nesmí být použita k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, pokud:

a) nemá osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), osvědčující letovou způsobilost a

b) není označena v souladu s hlavou Q.

(HLAVA L - NENÍ POUŽITO)

HLAVA M - OPRAVY

21A.431 Oblast působnosti

a) Tato hlava stanovuje postup schvalování návrhů oprav a stanovuje práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato schválení.

b) "Opravou" se rozumí odstranění poškození nebo obnova stavu letové způsobilosti kteréhokoliv výrobku, letadlové části nebo zařízení následně po prvním uvolnění do provozu výrobcem.

c) Odstranění poškození výměnou letadlových částí nebo zařízení bez nutnosti projekční činnosti musí být považována za úkon údržby, a proto nevyžaduje schválení podle této části.

d) Oprava letadlového celku, na nějž se vztahuje ETSO, musí být považována za změnu jeho konstrukce a v takovém případě musí být postupováno v souladu s bodem 21A.611.

21A.432 Předpoklady

a) Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21A.432B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu významné opravy podle podmínek stanovených v této hlavě.

b) Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu nevýznamné opravy.

21A.432B Prokazování způsobilosti

a) Žadatel o schválení návrhu významné opravy je povinen prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b) Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této hlavě.

21A.433 Návrh oprav

a) Žadatel o schválení návrhu opravy je povinen:

1. prokázat vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí, na které odkazuje typovém osvědčení nebo doplňkové typovém osvědčení, nebo požadavkům účinným ke dni podání žádosti (o schválení návrhu opravy) a všem změnám těchto požadavků nebo zvláštním podmínkám, které shledá agentura nezbytnými k zavedení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni určené požadavky certifikační předpisové základny, na které odkazuje typovém osvědčení nebo doplňkovém typovém osvědčení;

2. předložit všechny nezbytné dokladující údaje, je-li to agenturou požadováno;

3. učinit prohlášení o vyhovění požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí písm. a) odst. 1.

b) Není-li žadatel držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení, smí vyhovět požadavkům písmene a) s využitím svých vlastních zdrojů nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení.

21A.435 Klasifikace oprav

a) Oprava smí být "významná" nebo "nevýznamná". Klasifikace musí být provedena v souladu s kritérii bodu 21A.91 pro změnu v typovém návrhu.

b) Oprava musí být klasifikována jako "významná" nebo "nevýznamná" podle písmene a) buď:

1. agenturou, nebo

2. odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací podle postupu dohodnutého s agenturou.

21A.437 Vydávání schválení návrhu opravy

Jestliže bylo prohlášeno a bylo prokázáno, že návrh opravy splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí podle bodu 21A.433 písm. a) odst. 1, má povinnost jej schválit:

a) agentura, nebo

b) odpovídajícím způsobem oprávněná organizace, která je současně držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení za použití postupů dohodnutých s agenturou, nebo

c) pouze v případě nevýznamných oprav odpovídajícím způsobem oprávněná projekční organizace podle postupu dohodnutého s agenturou.

21A.439 Výroba částí pro opravy

Letadlové části a zařízení, které mají být použity pro opravu, musí být vyrobeny v souladu s výrobními údaji, založenými na nezbytných konstrukčních údajích, poskytnutých držitelem schválení návrhu opravy:

a) podle hlavy F, nebo

b) organizací odpovídajícím způsobem oprávněnou v souladu s hlavou G, nebo

c) odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací údržby.

21A.441 Provedení opravy

a) Oprava musí být provedena odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací k údržbě nebo odpovídajícím způsobem oprávněnou výrobní organizací v souladu s hlavou G, podle práva uvedeného v bodě 21A.163.

b) Projekční organizace je povinna předat organizaci provádějící opravu všechny nezbytné instrukce pro zástavbu.

21A.443 Omezení

Návrh opravy smí být schválen s podmínkami danými omezeními. V takovém případě musí schválení návrhu opravy obsahovat všechny nezbytné instrukce a omezení. Držitel schválení návrhu opravy je povinen tyto instrukce a omezení předat provozovateli v souladu s postupem dohodnutým s agenturou.

21A.445 Neopravené poškození

a) Je-li poškozený výrobek, letadlová část nebo zařízení ponechán neopravený a poškození není zahrnuto v dříve schválených údajích, smí být vyhodnocení poškození z důvodu následků pro letovou způsobilost provedeno pouze:

1. agenturou nebo

2. odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací podle postupu dohodnutého s agenturou.

Všechna nezbytná omezení musí být zpracována v souladu s postupy podle bodu 21A.443.

b) Není-li organizací vyhodnocující poškození podle písmene a) ani agentura, ani držitel typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení, je tato organizace povinna doložit, že informace, na nichž je vyhodnocení založeno, jsou dostatečné buď z vlastních zdrojů organizace, nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo s výrobcem.

21A.447 Vedení záznamů

Všechny významné konstrukční informace, výkresy, zkušební protokoly, instrukce a omezení, která by mohla být vydaná v souladu s bodem 21A.443, zdůvodnění klasifikace a doklad o schválení návrhu je pro každou opravu povinen:

a) mít k dispozici pro agenturu držitel schválení návrhu opravy a

b) uchovávat držitel schválení návrhu opravy, aby poskytovaly nezbytné informace k zajištění zachování letové způsobilosti opravených výrobků, letadlových částí nebo zařízení.

21A.449 Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a) Držitel schválení návrhu opravy je povinen vybavit každého provozovatele letadla, na němž byla oprava provedena, nejméně jednou kompletní sadou těch změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, které vyplývají z návrhu opravy a obsahují popisné údaje a prováděcí pokyny zpracované v souladu s použitelnými požadavky. Opravený výrobek, letadlová část nebo zařízení smí být uvolněny do provozu před dokončením změn těchto instrukcí, ale je povinnost tak učinit na omezenou dobu provozu a po dohodě s agenturou. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny instrukcí každé další osobě, od níž se požaduje, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto změn instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b) Jestliže jsou aktualizace těchto změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti vydány držitelem schválení návrhu opravy poté, co byla oprava prvně schválena, je držitel schválení návrhu opravy povinen těmito aktualizacemi vybavit každého provozovatele a na vyžádání je zpřístupnit každé další osobě, od níž se požaduje, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto změn instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce aktualizací změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

21A.451 Povinnosti a značení EPA

a) Každý držitel schválení návrhu významné opravy je povinen:

1. převzít povinnosti:

i) stanovené body 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.439, 21A.441, 21A.447 a 21A.449;

ii) zahrnuté ve spolupráci s držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo obou podle bodu 21A.433 písm. b);

2. stanovit způsob značení, včetně písmeny EPA ("European Part Approval"), v souladu s bodem 21A.804 písm. a).

b) Kromě držitelů typového osvědčení, pro něž platí bod 21A.44, je držitel schválení návrhu nevýznamné opravy povinen:

1. převzít povinnosti stanovené body 21A.4, 21A.447 a 21A.449; a

2. stanovit způsob značení, včetně písmeny EPA, v souladu s bodem 21A.804 písm. a).

(HLAVA N - NENÍ POUŽITO)

HLAVA O - OPRÁVNĚNÍ ETSO

21A.601 Oblast působnosti

a) Tato hlava stanovuje postup vydávání oprávnění ETSO a pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

b) Pro účely této hlavy:

1. "letadlovým celkem" se rozumí jakákoliv letadlová část a zařízení, které mají být použity na civilním letadle;

2. "Evropský technický normalizační příkaz" (uváděný v této části jako "ETSO") je podrobná specifikace letové způsobilosti vydaná agenturou pro zajištění vyhovění hlavním požadavkům základního nařízení a je pro stanovené letadlové celky normou minimální výkonnosti;

3. letadlový celek vyrobený na základě oprávnění ETSO je pro účely hlavy K schválený letadlový celek.

21A.602A Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo se připravuje vyrábět letadlový celek, na nějž se vztahuje ETSO, a která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21A.602B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění ETSO.

21A.602B Prokazování způsobilosti

Každý žadatel o oprávnění ETSO je povinen prokázat svou způsobilost následovně:

a) pro výrobu držením oprávnění organizace k výrobě, vydaného v souladu s hlavou G nebo prostřednictvím vyhovění postupům hlavy F, a

b) pro projektování:

1. v případě pomocné energetické jednotky držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J;

2. v případě všech ostatních letadlových celků, používáním postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností, nezbytných k vyhovění této části.

21A.603 Žádost

a) Žádost o oprávnění ETSO musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21A.605.

b) Jestliže žadatel předpokládá řadu nevýznamných změn v souladu s bodem 21A.611, je povinen v žádosti uvést číslo základního modelu letadlového celku a související kusovníková čísla částí na konci s otevřenými závorkami, aby naznačil, že čas od času budou doplňována další písmena nebo čísla změny (nebo jejich kombinace).

21A.604 Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

Vzhledem k oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku:

a) odchylně od bodů 21A.603, 21A.606 písm. c), 21A.610 a 21A.615 platí body 21A.15, 21A.16B, 21A.17, 21A.20, 21A.21, 21A.31, 21A.33, 21A.44, kromě toho, že místo vydání typového osvědčení musí být v souladu s bodem 21A.606 vydáno oprávnění ETSO;

b) hlava D nebo E této části 21 platí pro schvalování konstrukčních změn odchylně od bodu 21A.611. Je-li použita hlava E, musí být místo doplňkového typového osvědčení vydáno samostatné oprávnění ETSO.

21A.605 Požadované údaje

Žadatel je povinen předložit agentuře následující doklady:

a) prohlášení o vyhovění požadavkům osvědčující, že žadatel splnil požadavky této hlavy;

b) prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP);

c) jednu kopii technických údajů požadovaných použitelným ETSO;

d) výklad organizace (nebo odkaz na tento výklad) uvedený v bodu 21A.143 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G nebo příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodu 21A.125 písm. b) pro účely výroby podle hlavy F bez oprávnění organizace k výrobě;

e) v případě APU příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodě 21A.243 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k projektování podle hlavy J;

f) v případě všech ostatních letadlových celků postupy uvedené v bodě 21A.602B písm. b) odst. 2.

21A.606 Vydání oprávnění ETSO

Žadatel má právo získat oprávnění ETSO vydané agenturou poté, co:

a) prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21A.602B a

b) prokázal, že letadlový celek vyhovuje technickým podmínkám použitelného ETSO, a předložil odpovídající prohlášení o vyhovění požadavkům;

c) prokázal, že je schopen vyhovět bodu 21A.3 písm. b) a c).

21A.607 Práva držitele oprávnění ETSO

Držitel oprávnění ETSO je oprávněn vyrábět a označovat letadlový celek odpovídajícím označením ETSO.

21A.608 Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

a) DDP musí obsahovat alespoň následující informace:

1. informace odpovídající bodu 21A.31 písm. a) a b), určující letadlový celek a normu jeho konstrukce a zkoušení;

2. jmenovitou výkonnost letadlového celku, je-li to vhodné, buď přímo, nebo odkazem na jiné doplňující doklady;

3. prohlášení o vyhovění požadavkům osvědčující, že letadlový celek splnil požadavky odpovídajícího ETSO;

4. odkazy na odpovídající zkušební protokoly;

5. odkazy na odpovídající příručky pro údržbu, opravy a generální opravy;

6. úrovně splnění požadavků v případech, kdy ETSO dovoluje různé úrovně splnění požadavků;

7. seznam odchylek schválených v souladu s bodem 21A.610.

b) DDP musí být schváleno datem a podpisem držitele oprávnění ETSO nebo jeho oprávněného zástupce.

21A.609 Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

Držitel oprávnění ETSO podle této hlavy je povinen:

a) vyrobit každý letadlový celek v souladu s hlavou G nebo hlavou F a zajistit tak, že každý hotový letadlový celek je shodný se svými konstrukčními údaji a je bezpečný pro zástavbu;

b) zpracovat a udržovat pro každý model každého letadlového celku, pro nějž bylo vydáno oprávnění ETSO, platný soubor úplných technických údajů a záznamů v souladu s bodem 21A.613;

c) zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech příruček požadovaných pro letadlový celek použitelnými specifikacemi letové způsobilosti;

d) zpřístupnit uživatelům letadlového celku a na vyžádání agentuře ty příručky pro údržbu, opravy a generální opravy, nezbytné pro užívání a údržbu daného letadlového celku, stejně jako změny těchto příruček;

e) označit každý letadlový celek v souladu s bodem 21A.807; a

f) vyhovět bodu 21A.3 písm. b) a c) a bodům 21A.3B a 21A.4;

g) trvale splňovat kvalifikační požadavky bodu 21A.602B.

21A.610 Schvalování odchylek

a) Každý výrobce, který žádá o schválení odchýlit se od kterékoliv normy výkonnosti ETSO, je povinen prokázat, že odchylku od norem, kterou žádá schválit, kompenzuje činiteli nebo vlastnostmi konstrukce, které poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti.

b) Žádost o schválení odchylky spolu se všemi souvisejícími údaji musí být předložena agentuře.

21A.611 Konstrukční změny

a) Držitel oprávnění ETSO smí provádět nevýznamné konstrukční změny (jakékoliv změny jiné než významné změny) bez dalšího oprávnění agenturou. V tomto případě si změněný letadlový celek podrží původní číslo modelu (pro označení nevýznamných změn je držitel povinen použít změny nebo doplnění kusovníkového čísla) a držitel je povinen postoupit agentuře všechny změněné údaje nezbytné k vyhovění bodu 21A.603 písm. b).

b) Každá konstrukční změna prováděná držitelem oprávnění ETSO, která je natolik rozsáhlá, že vyžaduje v podstatě úplné vyšetření k určení, zda jsou splněny požadavky ETSO, je změna významná. Držitel je povinen před provedením takové změny přidělit letadlovému celku nové označení typu nebo modelu a musí požádat o nové oprávnění podle bodu 21A.603.

c) Žádná konstrukční změna prováděná kteroukoliv fyzickou nebo právnickou osobou jinou, než držitelem oprávnění ETSO, který předložil pro letadlový celek prohlášení o vyhovění požadavkům, nesplňuje předpoklady pro schválení podle této hlavy O, pokud osoba, která se snaží získat schválení, nepožádá podle bodu 21A.603 o samostatné oprávnění ETSO.

21A.613 Vedení záznamů

Kromě požadavků systému jakosti na vedení záznamů nebo požadavků s ním souvisejících, musí být agentuře k dispozici všechny významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly, včetně záznamů o prohlídkách zkoušeného letadlového celku, a musí být uchovávány, aby poskytovaly informace nezbytné pro zajištění zachování letové způsobilosti letadlového celku a typově certifikovaného výrobku, v němž je zastavěn.

21A.615 Kontrola agenturou

Na žádost agentury je každý držitel nebo žadatel o oprávnění ETSO pro letadlový celek povinen agentuře umožnit:

a) být svědkem kterýchkoliv zkoušek;

b) prozkoumat soubory technických údajů tohoto letadlového celku.

21A.619 Doba platnosti a zachování platnosti

a) Oprávnění ETSO musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění ETSO zůstává platné, ledaže by:

1. podmínky požadované při udělení oprávnění ETSO nebyly nadále dodržovány nebo

2. povinnosti držitele vymezené v bodě 21A.609 nebyly nadále plněny nebo

3. letadlový celek prokazatelně zvyšoval nepřijatelná nebezpečí v provozu nebo

4. se držitel oprávnění vzdal nebo by jeho platnost byla zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b) Poté, co se držitel oprávnění vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno agentuře.

21A.621 Přenosnost

Oprávnění ETSO vydané podle této části je nepřenosné, vyjma změny vlastnictví držitele, která musí být považována za důležitou změnu, a proto musí vyhovět bodu 21A.147, případně 21A.247.

(HLAVA P - NENÍ POUŽITO)

HLAVA Q - OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21A.801 Označování výrobků

a) Označování výrobků musí zahrnovat následující informace:

1. jméno výrobce;

2. označení výrobku;

3. výrobní číslo přidělené výrobcem;

4. jakékoliv další informace, které agentura shledá vhodnými.

b) Každá fyzická nebo právnická osoba vyrábějící letadlo nebo motor podle hlavy G nebo F je povinna označit takové letadlo nebo motor žárupevným štítkem s informacemi vymezenými v písmenu a), vyznačenými na něm leptáním, ražením, rytím nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování. Identifikační štítek musí být připevněn tak, aby byl přístupný a čitelný a aby nebylo pravděpodobné jeho smazání nebo odstranění za obvyklého provozu, ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

c) Každá fyzická nebo právnická osoba vyrábějící vrtuli, vrtulový list nebo vrtulovou hlavu podle hlavy G nebo hlavy F je povinna označit takovou vrtuli, vrtulový list nebo vrtulovou hlavu štítkem, ražením, rytím, leptáním nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování umístěného na nekritickém povrchu a obsahujícím informace vymezené v písmenu a) tak, aby nebylo pravděpodobné jejich smazání nebo odstranění během obvyklého provozu, ani ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

d) U volných balónů s posádkou musí být identifikační štítek předepsaný písmenem b) spolehlivě připevněn k obalu balónu a musí být umístěn tak, aby, je-li to proveditelné, byl pro provozovatele čitelný, když je balón naplněn. Kromě toho musí být koš a každá sestava hořáku trvale a čitelně označena jménem výrobce, kusovníkovým číslem, nebo rovnocenným označením, a výrobním číslem nebo rovnocenným označením.

21A.803 Zacházení s identifikačními údaji

a) Nikdo nesmí odstranit, změnit nebo umístit označení s informacemi uvedenými v bodě 21A.801 písm. a) na žádném letadle, motoru, vrtuli, vrtulovém listu nebo hlavě vrtule nebo uvedenými v bodě 21A.807 písm. a) na APU bez schválení agenturou.

b) Nikdo nesmí odstranit nebo upevnit žádný identifikační štítek, uvedený v bodě 21A.801, nebo v bodě 21A.807 pro APU, bez schválení agenturou.

c) Odchylně od písmen a) a b) smí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba provádějící údržbu podle souvisejících použitelných prováděcích předpisů, v souladu s metodami, technikami a postupy stanovenými agenturou:

1. odstranit, změnit nebo umístit identifikační údaje, uvedené v bodě 21A.801 písm. a) na kterémkoliv letadle, motoru, vrtuli, vrtulovém listu nebo hlavě vrtule nebo uvedené v bodě 21A.807 písm. a) na APU, nebo

2. odstranit identifikační štítek uvedený v bodě 21A.801, nebo v bodě 21A.807 pro APU, je-li to nezbytné v průběhu činností údržby.

d) Nikdo nesmí upevnit identifikační štítek, odstraněný v souladu s písm. c) odst. 2 na jiné letadlo, motor, vrtuli, vrtulový list nebo hlavu vrtule, než odkud byl odstraněn.

21A.804 Označování letadlových částí a zařízení

a) Každý výrobce letadlové části nebo zařízení je povinen trvale a čitelně označit letadlovou část nebo zařízení:

1. názvem, obchodní značkou nebo symbolem označujícím výrobce a

2. kusovníkovým číslem, stanoveným v použitelných konstrukčních údajích a

3. písmeny EPA (European Part Approval) v případě letadlových částí a zařízení vyrobených v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO.

b) Odchylně od písmene a), pokud agentura souhlasí, že letadlová část nebo zařízení je příliš malé nebo by z jiného důvodu bylo neproveditelné letadlovou část nebo zařízení označit kteroukoliv z informací požadovaných písmenem a), musí doklad o uvolnění oprávněnou osobou provázející letadlovou část nebo zařízení nebo jejich obal obsahovat informace, které nebylo možné na část vyznačit.

21A.805 Označování kritických částí

Kromě požadavku bodu 21A.804 je každý výrobce části, která má být zastavěna do typově certifikovaného výrobku a byla označenou za kritickou, povinen označit tuto část trvale a čitelně kusovníkovým číslem a výrobním číslem.

21A.807 Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

a) Každý držitel oprávnění ETSO podle hlavy O je povinen trvale a čitelně označit každý letadlový celek následujícími informacemi:

1. názvem a adresou výrobce;

2. názvem, typem, kusovníkovým číslem nebo označením modelu letadlového celku;

3. výrobním číslem nebo datem výroby letadlového celku nebo obojím a

4. použitelným označením ETSO.

b) Odchylně od písmene a), pokud agentura souhlasí, že část je příliš malá nebo by z jiného důvodu bylo neproveditelné část označit kteroukoliv z informací požadovaných písmenem a), musí doklad o uvolnění oprávněnou osobou provázející část nebo její obal obsahovat informace, které nebylo možné na část vyznačit.

c) Každá osoba, která vyrábí APU podle hlavy G nebo hlavy F je povinna označit APU žárupevným štítkem s informacemi vymezenými v písmenu a), vyznačenými na něm leptáním, ražením, rytím nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování. Identifikační štítek musí být připevněn tak, aby byl přístupný a čitelný a aby nebylo pravděpodobné jeho smazání nebo odstranění za obvyklého provozu, ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A - OBECNÁ USTANOVENÍ

21B.5 Oblast působnosti

a) Tento oddíl stanovuje postup pro příslušný úřad členského státu při vykonávání svých úkolů a odpovědností, pokud jde o vydávání, zachovávání, změny, pozastavování a rušení platnosti osvědčení, schválení a oprávnění uvedených v této části.

b) Agentura je povinna vytvořit v souladu s článkem 14 základního nařízení certifikační specifikace a poradenský materiál k pomoci členským státům v uplatňování tohoto oddílu.

21B.20 Povinnosti příslušného úřadu

Každý příslušný úřad členského státu je odpovědný za uplatňování oddílu A hlav F, G, H a I pouze pro žadatele, nebo držitele, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází na jejich území.

21B.25 Požadavky na organizaci příslušného úřadu

a) Obecně:

Členský stát je povinen ustanovit příslušný úřad s přidělenými odpovědnostmi za uplatňování oddílu A hlav F, G, H a I a s dokumentovanými postupy, organizační strukturou a pracovníky.

b) Zdroje:

1. Počet pracovníků musí být dostatečný k provádění přidělených úkolů.

2. Příslušný úřad členského státu je povinen jmenovat vedoucího pracovníka nebo vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za výkon daného úkolu (daných úkolů) v rámci úřadu, včetně spojení s agenturou a dalšími vnitrostátními leteckými úřady.

c) Kvalifikace a výcvik:

Všichni pracovníci musí být dostatečně kvalifikováni a mít dostatečné znalosti, zkušenosti a výcvik k provádění jim přidělených úkolů.

21B.30 Dokumentované postupy

a) Příslušný úřad členského státu je povinen zdokumentovat postupy k popisu organizace, prostředků a způsobů plnění požadavků této části. Postupy musí být udržovány v aktuálním stavu a sloužit v rámci tohoto úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související činnosti.

b) Kopie postupů a jejich změn musí být k dispozici agentuře.

21B.35 Změny organizace a postupů

a) Příslušný úřad členského státu je povinen oznámit agentuře všechny důležité změny své organizace a dokumentovaných postupů.

b) Příslušný úřad členského státu je povinen v souvislosti s jakoukoliv změnou nařízení včas aktualizovat své dokumentované postupy pro zajištění účinného provedení.

21B.40 Řešení sporů

a) Příslušný úřad členského státu je povinen stanovit postup pro řešení sporů v rámci svých dokumentovaných organizačních postupů.

b) Existuje-li mezi příslušnými úřady členských států spor, který nelze vyřešit, je v odpovědnosti vedoucích pracovníků definovaných v bodě 21B.25 písm. b) odst. 2 upozornit na problém agenturu za účelem zprostředkování.

21B.45 Podávání hlášení/koordinace

a) Příslušný úřad členského státu je případně povinen zajistit koordinaci s ostatními týmy daného úřadu pro certifikaci, vyšetřování, schvalování nebo opravňování, s ostatními členskými státy a s agenturou pro zajištění účinné výměny informací významných pro bezpečnost výrobků, letadlových částí a zařízení.

b) Příslušný úřad členského státu je povinen oznámit jakýkoliv problém při uplatňování této části agentuře.

21B.55 Vedení záznamů

Příslušný úřad členského státu je povinen vést odpovídající záznamy, týkající se osvědčení, schválení a oprávnění, která udělil v souladu s použitelnými vnitrostátními předpisy a za která je odpovědnost převedena na agenturu, nebo k nim zachovávat přístup do doby, než budou tyto záznamy převedeny na agenturu.

21B.60 Příkazy k zachování letové způsobilosti

Obdrží-li příslušný úřad členského státu příkaz k zachování letové způsobilosti od příslušného úřadu třetí země, musí být tento příkaz k zachování letové způsobilosti postoupen agentuře pro účely šíření informací v souladu s článkem 15 základního nařízení.

HLAVA B - TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA C - NENÍ POUŽITO)

HLAVA D - ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA E - DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA F - VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21B.120 Vyšetřování

a) Příslušný úřad je povinen jmenovat pro každého držitele nebo žadatele o schvalovací dopis vyšetřovací tým k provádění všech odpovídajících úkolů spojených s tímto schvalovacím dopisem, sestávající se z vedoucího týmu pro řízení a vedení vyšetřovacího týmu a případně z jednoho nebo více členů týmu. Vedoucí týmu je podřízen vedoucímu pracovníku odpovědnému za danou činnost definovanému v bodě 21B.25 písm. b) odst. 2.

b) Příslušný úřad je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o schvalovací dopis vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil doporučení pro vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

c) Příslušný úřad je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyšetřování držitelů nebo žadatelů o schvalovací dopis zahrnující alespoň následující prvky:

1. vyhodnocení přijatých žádostí;

2. určení vyšetřovacího týmu;

3. příprava a plánování vyšetřování;

4. vyhodnocení dokumentace (příručka, postupy, atd.);

5. prověřování a kontrolování;

6. následná nápravná opatření a

7. doporučení pro vydání, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

21B.130 Vydání schvalovacího dopisu

a) Je-li příslušný úřad přesvědčen, že výrobce vyhovuje použitelným požadavkům oddílu A hlavy F, je povinen bez zbytečné prodlevy vydat k prokazování shody jednotlivých výrobků, letadlových částí nebo zařízení schvalovací dopis (formulář 65 EASA, viz dodatek).

b) Schvalovací dopis musí obsahovat rozsah souhlasu, datum ukončení platnosti a případně odpovídající omezení týkající se oprávnění.

c) Doba platnosti schvalovacího dopisu nesmí překročit jeden rok.

21B.135 Zachování platnosti schvalovacího dopisu

Příslušný úřad je povinen zachovat platnost schvalovacího dopisu, pokud:

a) výrobce používá správně formulář 52 EASA (viz dodatek) jako prohlášení o shodě celého letadla a formulář 1 EASA (viz dodatek) pro výrobky jiné než celé letadlo a pro letadlové části a zařízení a

b) kontroly provedené příslušným úřadem členského státu před potvrzením formuláře 52 EASA (viz dodatek) nebo formuláře 1 EASA (viz dodatek) podle bodu 21A.130 písm. c) neodhalily žádné nálezy nevyhovění požadavkům nebo postupům obsaženým v příručce poskytnuté výrobcem nebo neshody daných výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto kontroly musí prověřit alespoň že:

1. souhlas zahrnuje schvalovaný výrobek, letadlovou část nebo zařízení a zůstává platný;

2. příručka popsaná v bodě 21A.125 písm. b) ve znění změny uvedené ve schvalovacím dopisu je výrobcem používána jako základní pracovní dokument. V opačném případě nesmí kontrola pokračovat, a proto nesmí být osvědčení o uvolnění potvrzena;

3. výroba byla prováděna v souladu s podmínkami předepsanými ve schvalovacím dopisu a byla uspokojivě dokončena;

4. kontroly a zkoušky (včetně případných letových zkoušek) podle bodu 21A.130 písm. b) odst. 2 nebo 3 byly prováděny v souladu s podmínkami předepsanými ve schvalovacím dopisu a byly uspokojivě dokončeny;

5. kontroly příslušným úřadem popsané nebo uvedené ve schvalovacím dopisu byly provedeny a shledány přijatelnými;

6. prohlášení o shodě vyhovuje bodu 21A.130 a informace v něm udané nebrání jeho potvrzení a

c) nebylo dosaženo datum ukončení platnosti schvalovacího dopisu.

21B.140 Změna schvalovacího dopisu

a) Příslušný úřad je případně povinen vyšetřit v souladu s bodem 21B.120 každou změnu schvalovacího dopisu.

b) Je-li příslušný úřad přesvědčen, že požadavkům oddílu A hlavy F je i nadále vyhověno, je povinen schvalovací dopis odpovídajícím způsobem změnit.

21B.143 Oznamování nálezů

a) Je-li příslušným úřadem nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele schvalovacího dopisu použitelným požadavkům této části, musí být tento nález klasifikován v souladu s bodem 21A.125B a:

1. nález první úrovně musí být oznámen držiteli schvalovacího dopisu okamžitě a musí být písemně potvrzen během 3 pracovních dnů po zjištění;

2. nález druhé úrovně musí být písemně potvrzen držiteli schvalovacího dopisu během 14 pracovních dnů po zjištění.

b) Příslušný úřad je povinen v rámci svých možností vhodnými prostředky sdělit držiteli schvalovacího dopisu jakýkoliv nález třetí úrovně definovaný v bodě 21A.125B písm. b).

21B.145 Pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

a) V případě nálezu první nebo druhé úrovně je příslušný úřad povinen částečně nebo zcela omezit, pozastavit nebo zrušit platnost schvalovacího dopisu následovně:

1. v případě nálezu první úrovně musí být platnost schvalovacího dopisu okamžitě omezena nebo pozastavena. Jestliže se držiteli schvalovacího dopisu nepodaří vyhovět bodu 21A.125B písm. c) odst. 1, musí být platnost schvalovacího dopisu zrušena;

2. v případě nálezu druhé úrovně je příslušný úřad povinen rozhodnout o jakémkoliv omezení schvalovacího dopisu prostřednictvím dočasného pozastavení platnosti schvalovacího dopisu nebo jeho částí. Jestliže se držiteli schvalovacího dopisu nepodaří vyhovět bodu 21A.125B písm. c) odst. 2, musí být platnost schvalovacího dopisu zrušena.

b) Pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu musí být písemně sděleno držiteli schvalovacího dopisu. Příslušný úřad je povinen uvést důvody pro omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele schvalovacího dopisu o jeho právu na odvolání.

c) Pokud byla platnost schvalovacího dopisu pozastavena, musí být znovu obnovena pouze po opětovném prokázání vyhovění oddílu A hlavě F.

21B.150 Vedení záznamů

a) Příslušný úřad je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého schvalovacího dopisu.

b) Záznamy musí obsahovat alespoň:

1. dokumenty poskytnuté držitelem nebo žadatelem o schvalovací dopis;

2. dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování a kontroly, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21B.120;

3. schvalovací dopis, včetně změn, a

4. záznamy z jednání s výrobcem.

c) Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let od ukončení platnosti schvalovacího dopisu.

d) Příslušný úřad je rovněž povinen uchovávat záznamy o všech prohlášení o shodě (formulář 52 EASA, viz dodatek) a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA, viz dodatek), které potvrdil.

HLAVA G - OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21B.220 Vyšetřování

a) Příslušný úřad je povinen jmenovat pro každého držitele nebo žadatele o oprávnění organizace k výrobě schvalovací tým výrobní organizace k provádění všech odpovídajících úkolů spojených s tímto oprávněním organizace k výrobě, sestávající se z vedoucího týmu pro řízení a vedení schvalovacího týmu, a pokud je to požadováno, z jednoho nebo více členů týmu. Vedoucí týmu je podřízen vedoucímu pracovníku odpovědnému za danou činnost, definovanému v bodě 21B.25 písm. b) odst. 2.

b) Příslušný úřad je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o oprávnění organizace k výrobě vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil doporučení pro vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti oprávnění.

c) Příslušný úřad je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyšetřování oprávnění organizace k výrobě, pokrývající alespoň tyto prvky:

1. vyhodnocení přijatých žádostí;

2. určení schvalovacího týmu výrobní organizace;

3. příprava a plánování vyšetřování;

4. vyhodnocení dokumentace (výklad organizace výroby, postupy, atd.);

5. prověřování;

6. následná nápravná opatření; a

7. doporučení pro vydání, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě;

8. průběžný dohled.

21B.225 Oznamování nálezů

a) Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k výrobě použitelným požadavkům této části, musí být tento nález klasifikován v souladu s bodem 21A.158 písm. a) a:

1. nález první úrovně musí být oznámen držiteli oprávnění organizace k výrobě okamžitě a musí být písemně potvrzen během 3 pracovních dnů po zjištění;

2. nález druhé úrovně musí být písemně potvrzen držiteli oprávnění organizace k výrobě během 14 pracovních dnů po zjištění.

b) Příslušný úřad je povinen v rámci svých možností vhodnými prostředky sdělit držiteli oprávnění organizace k výrobě jakýkoliv nález třetí úrovně definovaný v bodě 21A.158 písm. b).

21B.230 Vydání oprávnění

a) Je-li příslušný úřad přesvědčen, že výrobní organizace vyhovuje použitelným požadavkům oddílu A hlavy G, je povinen bez zbytečné prodlevy vydat oprávnění organizace k výrobě (formulář 55 EASA, viz dodatek).

b) Číslo oprávnění musí být na formuláři 55 EASA uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

21B.235 Průběžný dohled

a) Za účelem doložit zachování oprávnění organizace k výrobě je příslušný úřad povinen vykonávat průběžný dohled:

1. k ověření, zda systém jakosti držitele oprávnění organizace k výrobě stále vyhovuje oddílu A hlavě G; a

2. k ověření, zda organizace držitele oprávnění organizace k výrobě provádí činnost v souladu s výkladem organizace výroby; a

3. k ověření účinnosti postupů výkladu organizace výroby; a

4. k namátkovému sledování standardů výrobku, letadlové části nebo zařízení.

b) Průběžný dohled musí být vykonáván v souladu s bodem 21B.220.

c) Příslušný úřad je povinen zajišťovat prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu, že oprávnění organizace k výrobě bylo úplně přezkoumáno z hlediska vyhovění této části v průběhu uplynulých 24 měsíců. Průběžný dohled se může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Držitel oprávnění organizace k výrobě musí být podroben průběžnému dohledu příslušného úřadu alespoň jednou ročně.

21B.240 Změna oprávnění organizace k výrobě

a) Příslušný úřad je povinen sledovat každou nevýznamnou změnu prostřednictvím činností průběžného dohledu.

b) Příslušný úřad je podle potřeby povinen vyšetřit v souladu s bodem 21B.220 každou důležitou změnu oprávnění organizace k výrobě nebo žádost držitele oprávnění organizace k výrobě o změnu rozsahu a podmínek oprávnění.

c) Je-li příslušný úřad přesvědčen, že požadavkům oddílu A hlavy G je i nadále vyhověno, je povinen oprávnění organizace k výrobě odpovídajícím způsobem změnit.

21B.245 Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

a) V případě nálezu první nebo druhé úrovně je příslušný úřad povinen částečně nebo zcela omezit, pozastavit nebo zrušit platnost oprávnění organizace k výrobě takto:

1. v případě nálezu první úrovně musí být platnost oprávnění organizace k výrobě okamžitě omezena nebo pozastavena. Jestliže se držiteli oprávnění organizace k výrobě nepodaří vyhovět bodu 21A.158 písm. c) odst. 1, musí být platnost oprávnění organizace k výrobě zrušena;

2. v případě nálezu druhé úrovně je příslušný úřad povinen rozhodnout o jakémkoliv omezení rozsahu oprávnění prostřednictvím dočasného pozastavení platnosti oprávnění organizace k výrobě nebo jeho částí. Jestliže se držiteli oprávnění organizace k výrobě nepodaří vyhovět bodu 21A.158 písm. c) odst. 2, musí být platnost oprávnění organizace k výrobě zrušena.

b) Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě musí být písemně sděleno držiteli oprávnění organizace k výrobě. Příslušný úřad je povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele oprávnění organizace k výrobě o jeho právu na odvolání.

c) Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, musí být znovu obnovena pouze po opětovném prokázání vyhovění oddílu A hlavě G.

21B.260 Vedení záznamů

a) Příslušný úřad je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého oprávnění organizace k výrobě.

b) Záznamy musí obsahovat alespoň:

1. dokumenty poskytnuté držitelem nebo žadatelem o oprávnění organizace k výrobě;

2. dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21B.220, včetně nálezů stanovených v souladu s bodem 21B.225;

3. program průběžného dohledu, včetně záznamů o provedených vyšetřováních;

4. oprávnění organizace k výrobě, včetně změn;

5. záznamy z jednání s držitelem oprávnění organizace k výrobě.

c) Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let.

HLAVA H - OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21B.320 Vyšetřování

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o osvědčení letové způsobilosti vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti osvědčení nebo povolení.

b) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen připravit postupy vyhodnocení, pokrývající alespoň následující prvky:

1. vyhodnocení předpokladů žadatele;

2. vyhodnocení předpokladů žádosti;

3. klasifikaci osvědčení letové způsobilosti;

4. vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

5. prohlídku letadla;

6. určení nezbytných podmínek nebo omezení pro osvědčení letové způsobilosti.

21B.325 Vydání osvědčení letové způsobilosti

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je případně povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení letové způsobilosti (formulář 25 EASA, viz dodatek), osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (formulář 24 EASA, viz dodatek) nebo povolení k letu (formulář 20 EASA, viz dodatek), pokud je přesvědčen, že použitelné požadavky oddílu A hlavy H jsou splněny.

b) Kromě osvědčení letové způsobilosti pro nové letadlo nebo použité letadlo původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, viz dodatek).

21B.330 Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti

a) Na základě důkazu, že jakákoliv podmínka vymezená v bodě 21A.181 písm. a) není splněna, je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen pozastavit nebo zrušit platnost osvědčení letové způsobilosti.

b) Při vydání oznámení o pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely nebo povolení k letu je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele osvědčení nebo povolení o jeho právech na odvolání.

21B.345 Vedení záznamů

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého osvědčení letové způsobilosti.

b) Záznamy musí obsahovat alespoň:

1. dokumenty poskytnuté žadatelem,

2. dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21B.320 písm. b), a

3. kopie osvědčení nebo povolení, včetně změn.

c) Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let po jejich vyřazení z daného vnitrostátního leteckého rejstříku.

HLAVA I - OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21B.420 Vyšetřování

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o osvědčení hlukové způsobilosti vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti osvědčení.

b) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyhodnocení, pokrývající alespoň následující prvky:

1. vyhodnocení předpokladů;

2. vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

3. prohlídku letadla.

21B.425 Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je případně povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení hlukové způsobilosti (formulář 45 EASA, viz dodatek), pokud je přesvědčen, že použitelné požadavky oddílu A hlavy I jsou splněny.

21B.430 Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

a) Na základě důkazu, že některé z podmínek vymezených v bodě 21A.211 písm. a) nejsou splněny, je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen pozastavit nebo zrušit platnost osvědčení hlukové způsobilosti.

b) Při vydání oznámení o pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a je povinen informovat držitele osvědčení o jeho právech na odvolání.

21B.445 Vedení záznamů

a) Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen zavést systém vedení záznamů s minimálními požadavky na uchovávání, který však umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého osvědčení hlukové způsobilosti.

b) Záznamy musí obsahovat alespoň:

1. dokumenty poskytnuté žadatelem;

2. dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21B.420 písm. b), a

3. kopie osvědčení včetně změn.

c) Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let po jejich vyřazení z daného vnitrostátního leteckého rejstříku.

HLAVA J - OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA K - LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA L - NENÍ POUŽITO)

HLAVA M - OPRAVY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA N - NENÍ POUŽITO)

HLAVA O - OPRÁVNĚNÍ ETSO

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA P - NENÍ POUŽITO)

HLAVA Q - OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

--------------------------------------------------