32003R1655Úřední věstník L 245 , 29/09/2003 S. 0041 - 0043


Nařízení Rady (ES) č. 1655/2003

ze dne 18. června 2003,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a zrušuje nařízení (EHS) č. 1416/76

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Některá ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání [4] by měla být uvedena do souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5] (dále jen "obecné finanční nařízení"), a zejména s článkem 185 uvedeného nařízení. Podle uvedeného článku musí Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání přijmout finanční předpisy v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [6]. Nařízení Rady (EHS) č. 1416/76 ze dne 1. června 1976 o finančních ustanoveních vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání [7] by proto mělo být zrušeno ode dne vstupu finančních předpisů přijatých správní radou střediska v platnost.

(2) Obecné zásady a omezení, která podle článku 255 Smlouvy upravují výkon práv přístupu k dokumentům, stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [8].

(3) Při přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se tyto tři orgány ve společném prohlášení dohodly, že agentury a podobné instituce by měly uvést svá pravidla do souladu s uvedeným nařízením.

(4) Proto by měla být do nařízení (EHS) č. 337/75 začleněna vhodná ustanovení, aby bylo nařízení (ES) č. 1049/2001 použitelné na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, jakož i ustanovení o opravných prostředcích proti odmítnutí přístupu k dokumentům.

(5) Nařízení (EHS) č. 337/75 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 337/75 se mění takto:

1. Články 10, 11,12 a 12a se nahrazují tímto:

"Článek 10

1. Odhady všech příjmů a výdajů střediska se sestavují pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a uvádějí se v rozpočtu střediska, který obsahuje plán pracovních míst.

2. Příjmy a výdaje rozpočtu střediska musí být vyrovnané.

Článek 11

1. Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů střediska na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi.

2. Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán") spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

3. Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši subvence ze souhrnného rozpočtu, a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

4. Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro středisko.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst střediska.

5. Rozpočet střediska přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

6. Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 12

1. Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na středisko. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [9], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti střediska a s předchozím souhlasem Komise.

Článek 12a

1. Rozpočet střediska plní ředitel.

2. Nejpozději do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní střediska účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.

3. Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty střediska Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku střediska a předloží ji správní radě k vyjádření.

5. Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce střediska.

6. Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7. Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8. Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9. Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.

11. Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N+2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N."

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 12b

1. Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti a výhledech střediska a nejpozději do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru.

2. Středisko každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledek hodnotících postupů."

3. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 14a

1. Na dokumenty v držení střediska se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [10].

2. Do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1655/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a zrušuje nařízení (EHS) č. 1416/76 [11], přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3. Proti rozhodnutím přijatým střediskem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků článku 195 a 230 Smlouvy o ES."

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 1416/76 se zrušuje ode dne vstupu v platnost finančních předpisů přijatých správní radou v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EHS) č. 337/75.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. června 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 82.

[2] Stanovisko ze dne 27.3.2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.

[4] Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 354/95 (Úř. věst. L 41, 23.2.1995, s. 1).

[5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1; oprava v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.

[6] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

[7] Úř. věst. L 164, 24.6.1976, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1948/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 15).

[8] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[9] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

[10] Úř. věst. L 145, 31.5.2003, s. 43

[11] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 41.

--------------------------------------------------