32003R1644Úřední věstník L 245 , 29/09/2003 S. 0010 - 0012


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003

ze dne 22. července 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Účetního dvora [2],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [3]

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost [5], by měla být uvedena do souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [6] (dále jen "obecné finanční nařízení"), a zejména s článkem 185 uvedeného nařízení.

(2) Obecné zásady a omezení, která podle článku 255 Smlouvy upravují výkon práv přístupu k dokumentům, stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [7].

(3) Při přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se tyto tři orgány ve společném prohlášení dohodly, že agentury a podobné instituce by měly uvést svá pravidla do souladu s uvedeným nařízením.

(4) Proto by měla být do nařízení (ES) č. 1406/2002 začleněna vhodná ustanovení, aby bylo nařízení (ES) č. 1049/2001 použitelné pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, jakož i ustanovení o opravných prostředcích proti odmítnutí přístupu k dokumentům.

(5) Nařízení (ES) č. 1406/2002 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1406/2002 se mění takto:

1. V článku 4

a) se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [8].";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Do šesti měsíců od vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1644/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost [9], přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.";

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"5. Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků článku 195 a 230 Smlouvy o ES."

2. V čl. 10 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) přijme výroční zprávu o činnosti agentury a nejpozději do 15. června ji předává Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům.

Agentura každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledek hodnotících postupů."

3. V článku 18:

a) se odstavce 3, 4, 5, a 6 se nahrazují tímto:

"3. Výkonný ředitel sestaví odhad příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok a předá jej spolu s návrhem plánu pracovních míst správní radě.

4. Příjmy a výdaje musí být v rovnováze.

5. Na základě návrhu odhadu příjmů a výdajů správní rada každý rok sestaví odhad příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok.

6. Tento odhad příjmů a výdajů, obsahující návrh plánu pracovních míst spolu s předběžným pracovním programem, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi a státům, se kterými Společenství uzavřelo dohody v souladu s článkem 17.";

b) doplňují se nové odstavce, které znějí:

"7. Komise předloží odhad příjmů a výdajů Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán") spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

8. Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

9. Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro agenturu.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst agentury.

10. Rozpočet schvaluje správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

11. Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu."

4. Článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

Plnění a kontrola rozpočtu

1. Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2. Nejpozději do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.

3. Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům agentury podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření.

5. Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6. Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá výkonný ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7. Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9. Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok, jak je stanoveno v čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.

10. Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N."

5. Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

Finanční ustanovení

Správní rada přijme po konzultaci s Komisi finanční předpisy použitelné pro agenturu. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [10], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury a s předchozím souhlasem Komise."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 87.

[2] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.

[3] Úř. věst. C 85, 8.4.2003, s. 64,

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. října 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 3. června 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. července 2003.

[5] Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1; oprava v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.

[7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[8] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[9] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 7.

[10] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

--------------------------------------------------