32003R1104Úřední věstník L 158 , 27/06/2003 S. 0001 - 0002


Nařízení Rady (ES) č. 1104/2003

ze dne 26. května 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1766/92, pokud jde o výpočet dovozního cla u některých obilovin

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [3] stanoví, že pro účely výpočtu dovozního cla se u některých základních obilovin použije odchylně doplňkový mechanismus.

(2) Uzavřením jednání se Spojenými státy a Kanadou podle článku XXVIII GATT schváleném rozhodnutími Rady 2003/253/ES [4] a 2003/254/ES [5] o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kanadou a Spojenými státy americkými na straně druhé byla tato odchylka zrušena pro pšenici střední a nízké jakosti a pro ječmen.

(3) Nařízení (EHS) č. 1766/92 je proto třeba změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 10 nařízení (EHS) č. 1766/92 se nahrazují odstavce 2, 3, a 4 tímto:

"1. Odchylně od odstavce 1 se dovozní clo na produkty kódů KN 10011000, 10019091, ex10019099 (pšenice obecná vysoké jakosti), 1002, ex1005, jiné než hybridní osivo, a ex1007, jiné než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro tyto produkty při dovozu a zvýšené o 55 %, snížené o dovozní cenu CIF použitelnou na dotyčnou zásilku. Toto clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

2. Pro účely výpočtu dovozního poplatku uvedeného v odstavci 2 se pro produkty uvedené v daném odstavci stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

Tyto reprezentativní dovozní ceny CIF se stanovují pravidelně.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Tato prováděcí pravidla přesně určují zejména:

a) minimální požadavky na pšenici obecnou vysoké jakosti;

b) cenové kotace, které mají být vzaty v úvahu;

c) možnost poskytnout, pokud se to ukáže jako vhodné, ve stanovených případech hospodářským subjektům příležitost znát před příchodem dotyčných zásilek poplatek, který by se použil."

.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

[2] 8. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).

[4] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 36

[5] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 40

--------------------------------------------------