32003R0975Úřední věstník L 141 , 07/06/2003 S. 0001 - 0002


Nařízení rady (ES) č. 975/2003

ze dne 5. června 2003

o otevření a správě celní kvóty pro dovoz konzerv z tuňáků kódů KN 16041411, 16041418 a 16042070

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V listopadu 2001 se Společenství, Thajsko a Filipíny dohodly, že zahájí konzultace s cílem prozkoumat, do jaké míry jsou thajské a filipínské legitimní zájmy nepřiměřeně poškozovány uplatňováním preferenčního sazebního zacházení s konzervami z tuňáků pocházejícími ze států AKT. Poté, co nedosáhly vzájemně přijatelného řešení, dohodly se, že spor bude postoupen zprostředkovateli. Dne 20. prosince 2002 představil zprostředkovatel své stanovisko, podle kterého by mělo Společenství pro rok 2003 otevřít na základě doložky nejvyšších výhod celní kvótu 25000 tun s valorickým clem ve výši 12 %.

(2) S ohledem k přání vyřešit tento dlouhotrvající problém se Společenství rozhodlo, že tento návrh přijme. Z tohoto důvodu by měla být otevřena dodatečná celní kvóta pro omezený objem konzerv z tuňáků.

(3) Konkrétní podíly na kvótě by jednotlivým zemím, jež mají hlavní zájem o dodávky konzerv z tuňáků, měly být přiděleny na základě množství, které každá z nich dodala během reprezentativního období za nepreferenčních podmínek. Zbývající část kvóty by měla být k dispozici všem ostatním zemím.

(4) Nejlepší způsob, jak zajistit optimální využití celní kvóty, je přidělit ji v chronologickém pořadí podle dat, kdy byla přijata prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu.

(5) K zajištění účinné správy kvóty by při dovozu konzerv z tuňáků z Thajska, Filipín a Indonésie, hlavních dodavatelů a uživatelů této kvóty, mělo být vyžadováno osvědčení o původu.

(6) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [1],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. července 2003 se na dovoz konzerv z tuňáků kódů KN 16041411, 16041418 a 16042070 pocházejících z kterékoli země vztahuje v rámci celní kvóty, která byla otevřena tímto nařízením, celní sazba ve výši 12 procent.

Článek 2

Celní kvóta se otevírá ročně, prvotně na období dvou let. Její objem pro první dva roky činí:

- 25000 tun od 1. července 2003 do 30. června 2004,

- 25750 tun od 1. července 2004 do 30. června 2005.

Článek 3

Celní kvóta se dělí na čtyři části:

a) kvóta ve výši 52 % ročního objemu s pořadovým číslem 09.2005 pro dovoz zboží pocházejícího z Thajska a

b) kvóta ve výši 36 % ročního objemu s pořadovým číslem 09.2006 pro dovoz zboží pocházejícího z Filipín a

c) kvóta ve výši 11 % ročního objemu s pořadovým číslem 09.2007 pro dovoz zboží pocházejícího z Indonésie a

d) kvóta ve výši 1 % ročního objemu s pořadovým číslem 09.2008 pro dovoz zboží pocházejícího z ostatních třetích zemí.

Článek 4

1. Původ konzerv z tuňáků dovážených v rámci této celní kvóty se určí v souladu s předpisy platnými ve Společenství.

2. Dovoz v rámci té části celní kvóty, která byla podle článku 3 přidělena Thajsku, Filipínám a Indonésii, je podmíněn předložením osvědčení o původu, které splňuje podmínky stanovené v článku 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2].

Osvědčení o původu se přijímají v pouze případě, že produkty splňují kritéria pro určení původu zboží stanovená předpisy platnými ve Společenství.

Článek 5

Celní kvótu spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 6

V průběhu druhého roku po otevření celní kvóty může být proveden přezkum tohoto nařízení za účelem přizpůsobení objemu kvóty potřebám trhu Společenství. Nebude-li však tento přezkum dokončen tři měsíce před 30. červnem 2005, prodlužuje se tato kvóta automaticky o další rok pro objem 25750 tun. Poté se celní kvóta prodlužuje vždy o jeden rok pro týž objem, dokud není nejpozději tři měsíce před uzavřením stávající kvóty přijata nějaká změna.

Článek 7

Komise postupem podle čl. 8 odst. 2 přijme opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení, zejména změny a technické úpravy vyžadované změnami kombinované nomenklatury a TARICu.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex (dále jen "výbor") zřízený článkem 247a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Období uvedené v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 5. června 2003.

Za Radu

předseda

M. Stratakis

[1] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 881/2003 (Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1).

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

--------------------------------------------------