32003R0881Úřední věstník L 134 , 29/05/2003 S. 0001 - 0109


Nařízení komise (ES) č. 881/2003

ze dne 21. května 2003,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [2], a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 [3] zapracovává zásadu "Vše kromě zbraní" stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2820/98 ze dne 21. prosince 1998 o uplatňování víceletého systému všeobecných celních preferencí v období od 1. července 1999 do 31. prosince 2001 [4], ve znění nařízení (ES) č. 416/2001 [5], s cílem rozšířit osvobození od cla bez jakéhokoli množstevního omezení na produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí.

(2) S cílem zajistit, že tohoto osvobození budou využívat pouze nejméně rozvinuté země, a zabránit odklonu obchodu přes některé z těchto zemí v rámci regionální kumulace původu, neměly by být některé minimální operace s nízkou přidanou hodnotou v odvětví rýže a cukru, které v současné době postačují k udělení statusu původu pro účely systému všeobecných celních preferencí v souladu s článkem 70 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [6], ve znění nařízení (ES) č. 444/2002 [7], dále považovány za zpracování nebo opracování dostatečné pro udělení statusu původu.

(3) V důsledku toho by měl být mimo jiné změněn seznam operací považovaných za nedostatečné zpracování nebo opracování, který je uveden v článku 70 nařízení (EHS) č. 2454/93. Mimo to by v zájmu konzistence měly být stejné změny provedeny v článku 101 uvedeného nařízení, který se týká zemí nebo území, na které se vztahují preferenční sazební opatření, jež jednostranně přijalo Společenství.

(4) Změny nomenklatury harmonizovaného systému vstoupily v platnost dnem 1. ledna 2002. Seznam zpracování nebo opracování, jež má být provedeno na nepůvodních materiálech za účelem udělení statusu původu, a úvodní poznámky k tomuto seznamu by měly být aktualizovány tak, aby tyto změny zohlednily. Rovněž je třeba provést některé opravy. Z důvodů srozumitelnosti by tyto texty měly být opět zveřejněny v celém rozsahu.

(5) Andská skupina a Středoamerický společný trh, které podle článku 72 nařízení (EHS) č. 2454/93 samostatně využívaly regionální kumulace původu v rámci systému všeobecných preferencí, požádaly o to, aby v zájmu podpory rozvoje průmyslu v těchto regionech mohly ustanovení o regionální kumulaci původu využívat společně. Za tímto účelem vytvořily společný sekretariát - Stálý smíšený výbor pro otázky původu Andské skupiny, Středoamerického společného trhu a Panamy. Všechny země této nové skupiny splňují požadavky článku 72b nařízení (EHS) č. 2454/93, zejména pokud jde o závazky dodržovat platná ustanovení a zajistit nezbytnou správní spolupráci. Proto by této skupině mělo být umožněno využívat ustanovení týkající se regionální kumulace.

(6) Doklady o původu vydané na základě dohod, které se na Andskou skupinu a Středoamerický společný trh dříve vztahovaly, by měly být po dobu jejich platnosti i nadále přijímány.

(7) Za účelem předcházení záměnám by názvy regionálních sdružení vzhledem k tomu, že nárok na využívání regionální kumulace není vždy spojen s členstvím v regionálních sdruženích, neměly být napříště používány k označování zemí, jež mohou využívat regionální kumulace.

(8) Při této příležitosti by měla být provedena oprava v článku 76 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(9) Lhůta pro předložení dokladu prokazujícího, že zboží uvedené na neúplném celním prohlášení má nárok na snížené nebo nulové clo, by měla být pružnější.

(10) Systém správy celních kvót stanoví v rámci opatření ke snížení administrativní zátěže a nákladů na dovoz a k podpoře jednotného zacházení, že některé celní kvóty jsou považovány za kritické. Zkušenosti se systémem prokázaly, že kritéria používaná pro určení statusu kritičnosti mohou být uvolněna bez rizika pro vlastní zdroje Společenství.

(11) Systém sledování preferenčních dovozů se ukázal též jako vhodný pro sledování nepreferenčních dovozů, a proto by měl být na tyto dovozy rovněž rozšířen.

(12) S ohledem na úroveň používání počítačově zpracovávaného tranzitního systému by hospodářským subjektům již nemělo být umožněno používat ložný list jako popisnou část tranzitních prohlášení podávaných pomocí systému počítačového zpracování dat. Tato možnost by tedy měla být zrušena.

(13) Je vhodné zavést ustanovení, jejichž cílem by byl rozvoj, doplňování a v případě potřeby aktualizace stávajících pravidel tak, aby ustanovení vyplývající z nedávné reformy tranzitního režimu Společenství/společného tranzitního režimu, a zejména ustanovení týkající se ukončení režimu, alternativních důkazů a šetření, bylo možné používat ve spojitosti s režimem TIR.

(14) Nařízení (EHS) č. 2454/93 by mělo být rovněž uvedeno do souladu s Úmluvou TIR.

(15) Za účelem zlepšení účinnosti a transparentnosti postupu vybírání celního dluhu je třeba stanovit, že tento postup se rovněž použije v případě karnetu TIR.

(16) Maximální částka, kterou jsou záruční sdružení ve Společenství povinna zaplatit, pokud jim vzniká odpovědnost, by měla být vyjádřena v eurech a stanovena ve výši 60000 EUR na jeden karnet TIR.

(17) Na podporu finančních zájmů Společenství a jeho členských států by mělo být stanoveno, že oznámení o nevyřízení režimu vydané právoplatně ve lhůtě jednoho roku příslušnou celní správou záručnímu sdružení usazenému ve Společenství má právní účinky i vůči jiným záručním sdružením usazeným ve Společenství, pokud vyjde následně najevo, že jsou tato sdružení podle čl. 215 odst. 1 první nebo druhé odrážky nařízení (EHS) č. 2913/92 (dále jen "kodex") odpovědná.

(18) Ačkoli nedošlo ke změně pravidel stanovených pro režim ATA, měla by být v souvislosti se změnou pravidel TIR též upravena odpovídající ustanovení.

(19) V souladu s čl. 551 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 si při určování celní hodnoty přepracovaných výrobků, které jsou navrženy pro propuštění do volného oběhu, může deklarant zvolit celní hodnotu dovozového zboží a k ní přičíst náklady na přepracování. Aby se zajistil jednotný výběr dovozního cla, je třeba upřesnit pojem náklady na přepracování.

(20) Článek 841 uvedeného nařízení by měl být změněn tak, aby umožňoval v případě, že je zboží převáženo na podkladě karnetu ATA v rámci režimu dočasného použití, splnění formalit souvisejících se zpětným vývozem u celním úřadu výstupu.

(21) Podle čl. 222 odst. 2 kodexu je vhodné v případech, kdy vzniká celní dluh odnětím zboží celnímu dohledu a existuje více než jeden dlužník, stanovit podmínky, za nichž se pozastavuje povinnost některých dlužníků zaplatit clo. Doba odkladu by měla být omezena na jeden rok, ale mělo by být možné tuto dobu prodloužit, zejména pokud se dlužníci, kteří odkladu nevyužívají, proti celnímu dluhu odvolali u příslušných soudních orgánů.

(22) Článek 890 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že clo se vrátí nebo promine v případě dovozu zboží, které má nárok na to, aby se s ním zacházelo jako se zbožím Společenství nebo aby se u něj uplatnilo preferenční sazební zacházení v případě, že celní dluh vznikl propuštěním zboží do volného oběhu a že dovozce může po propuštění zboží předložit doklad prokazující, že v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu mohlo mít zboží na uvedené zacházení nárok. Tato možnost by měla být rozšířena i na případy, kdy je doklad prokazující nárok na zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží předložen po propouštění zboží. Povinnost zaplatit clo v takových případech, kdy se nejedná o podvodné jednání ani zjevnou nedbalost, je totiž neúměrná potřebě ochrany, kterou má společný celní sazebník poskytovat.

(23) Aby se předešlo problémům s výkladem, měl by být přepracován čl. 900 odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93. Nové znění by mělo být rovněž přizpůsobeno současnému ekonomickému ovzduší silné hospodářské soutěže. V souladu s tím by čl. 900 odst. 2 neměl automaticky vyžadovat zpětný vývoz zboží, které má nárok na vrácení nebo prominutí cla podle čl. 900 odst. 1, a měl by povolovat, aby zboží mohlo být místo zpětného vývozu zničeno, propuštěno do režimu vnějšího tranzitu Společenství nebo do režimu uskladňování v celním skladu anebo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu, namísto toho, aby bylo zpětně vyvezeno.

(24) Příloha 25 nařízení (EHS) č. 2454/93, která stanoví procentní podíly nákladů na leteckou přepravu, které se zahrnují do celní hodnoty, by měla být upravena tak, aby byla jednodušší a aby zohledňovala rozšířené celní území Společenství po přistoupení nových členských států.

(25) Příloha 38 nařízení (EHS) č. 2454/93 obsahuje v kolonce 36 jednotného správního dokladu (JSD) kódy pro celní režim, v jehož rámci jsou výrobky propouštěny do volného oběhu.

(26) Z důvodu jasnosti je nutné doplnit zvláštní kód, který se použije pro dočasné pozastavení ukládání cla na zboží určené pro civilní letadla, pro něž bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti.

(27) Příloha 67 nařízení (EHS) č. 2454/93 by měla být upravena tak, aby v ní byly zohledněny změny přílohy 70.

(28) Příloha 70 nařízení (EHS) č. 2454/93 by měla být změněna tak, aby umožňovala použití stávajícího systému pro předávání informací o zpracovaných zemědělských produktech. Mimo to by se na zmíněné produkty měly vztahovat též výhody vyplývající ze zjednodušení "Informačního systému – režimy zušlechťování (ISZP)". Rovněž by měl být zaveden kód zvláštního hospodářského významu pro žádosti o povolení aktivního zušlechťovacího styku pro necitlivé zboží.

(29) Je žádoucí zjednodušit používání celního režimu "přepracování pod celním dohledem" v případě dovozového zboží, které se přepracovává na výrobky, které mohou využívat všeobecného pozastavení ukládání dovozních cel na některé zbraně a vojenská zařízení.

(30) Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být změněno.

(31) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1. V článku 70 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Aniž je dotčen odstavec 2, považují se za zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 69, následující operace:

a) operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b) rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c) umývání, čištění, zbavování prachu, odstraňování oxidů, oleje, barev nebo jiných povlaků;

d) žehlení nebo mandlování textilií;

e) jednoduché operace natírání a leštění;

f) loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g) operace barvení cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí cukru;

h) loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry;

i) ostření, jednoduché broušení nebo jednoduché řezání;

j) prosévání, třídění, rozřazování podle druhu či velikosti, sestavování (včetně skládání souprav výrobků);

k) jednoduché plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

l) připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m) jednoduché mísení produktů, též různých druhů, v případě, že jedna nebo více složek směsi nesplňuje podmínky stanovené v tomto oddílu tak, aby mohly být považovány za produkty pocházející z některé zvýhodněné země nebo ze Společenství;

n) jednoduché sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p) porážení zvířat."

2. V článku 72 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

"3. Regionální kumulace se vztahuje na tři různá regionální sdružení zvýhodněných zemí, které využívají systém všeobecných celních preferencí:

a) skupina I: Brunei-Darussalam, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam;

b) skupina II: Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;

c) skupina III: Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka.

4. "Regionálním sdružením" se podle souvislosti rozumí skupina I, skupina II nebo skupina III."

3. V čl. 72b odst. 1 písm. b) se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

"O tomto závazku uvědomí Komisi příslušný sekretariát:

i) skupina I: Generální sekretariát Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN);

ii) skupina II: Stálý smíšený výbor pro otázky původu Andské skupiny, Středoamerického společného trhu a Panamy (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina – Mercado Común Centroamericano y Panamá);

iii) skupina III: Sekretariát Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)."

4. V čl. 76 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

"Rozhodne o ní postupem projednávání ve výboru."

5. V článku 101 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Aniž je dotčen odstavec 2, považují se zpracování nebo opracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 100, následující operace:

a) operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b) rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c) umývání, čištění, zbavování prachu, odstraňování oxidů, oleje, barev nebo jiných povlaků;

d) žehlení nebo mandlování textilií;

e) jednoduché operace natírání a leštění;

f) loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g) operace barvení cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí cukru;

h) loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry;

i) ostření, jednoduché broušení nebo jednoduché řezání;

j) prosévání, třídění, rozřazování podle druhu či velikosti, sestavování (včetně skládání souprav výrobků);

k) jednoduché plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

l) připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m) jednoduché mísení produktů, též různých druhů, v případě, že jedna nebo více složek směsi nesplňuje podmínky stanovené v tomto oddílu tak, aby mohly být považovány za produkty pocházející z některé zvýhodněné země nebo ze Společenství;

n) jednoduché sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p) porážení zvířat."

6. V čl. 256 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Jestliže se jedná o doklad, na jehož předložení závisí uplatnění sníženého nebo nulového dovozního cla, může být na žádost deklaranta poskytnuta lhůta delší, než stanoví první pododstavec, pokud je to za daných okolností odůvodněné. Tato lhůta nesmí přesahovat čtyři měsíce ode dne přijetí celního prohlášení. Lhůtu nelze prodloužit."

7. Článek 308c se nahrazuje tímto:

"Článek 308c

1. Celní kvóta je považována za kritickou, jakmile je využito 75 % počátečního objemu, nebo pokud tak rozhodnou příslušné orgány.

2. Odchylně od odstavce 1 je celní kvóta považována za kritickou od data svého otevření v těchto případech:

a) je otevřena po dobu kratší než tři měsíce;

b) celní kvóty zahrnující tytéž produkty, původ a stejné kvótové období jako dotyčná celní kvóta (rovnocenné celní kvóty) nebyly v předešlých dvou letech otevřeny;

c) rovnocenná celní kvóta otevřená v předešlých dvou letech byla vyčerpána nejpozději poslední den třetího měsíce svého kvótového období nebo měla vyšší počáteční objem než dotyčná celní kvóta.

3. Celní kvóta, jejímž jediným účelem je použít podle pravidel WTO buď ochranné opatření nebo odvetné opatření, je považována za kritickou, jakmile je využito 75 % počátečního objemu bez ohledu na to, zda byly v předešlých dvou letech otevřeny rovnocenné celní kvóty či nikoli."

8. V části II hlavě I kapitole 3 se nadpis oddílu 2 nahrazuje tímto:

"Dohled nad dovozem"

.

9. V článku 308d se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Je-li třeba, aby Společenství dohlíželo na dovoz, sdělují členské státy Komisi alespoň jednou měsíčně zprávy o dohledu obsahující údaje o množství produktů propuštěných do volného oběhu. Na žádost Komise členské státy tyto údaje omezí na dovozy využívající preferenčních sazebních režimů.

2. Zprávy členských států o dohledu uvádějí celková množství zboží propuštěného do volného oběhu od prvního dne dotyčného období."

10. V článku 353 se zrušuje odstavec 2.

11. V článku 358 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Tranzitní doprovodný doklad se případně doplní seznamem položek, který odpovídá vzoru a vysvětlivkám uvedeným v příloze 45b. Tento seznam tvoří nedílnou součást tranzitního doprovodného dokladu."

12. V části II hlavě II se nadpis kapitoly 9 nahrazuje tímto:

"Doprava zboží v rámci režimu TIR nebo režimu ATA"

.

13. v článku 451 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Jestliže se dopravuje zboží mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Společenství v režimu mezinárodní dopravy zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR) nebo na pokladě karnetu ATA (Úmluva ATA), považuje se celní území Společenství, pokud jde o podrobnosti použití karnetu TIR nebo ATA pro tuto dopravu, za jediné území."

14. V čl. 453 odst. 2 se výraz "podle článků 314 až 324" nahrazuje "podle článků 314b až 324f".

15. Za článek 453 se vkládá tento text:

"Oddíl 2

Režim TIR."

16. Články 454 a 455 se nahrazují tímto:

"Článek 454

Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případě dopravy zboží na podkladě karnetu TIR, pokud se jedná o dovozní cla nebo jiné poplatky uvnitř Společenství.

Článek 455

1. Celní orgány členského státu určení nebo výstupu neprodleně a nejpozději do jednoho měsíce od ukončení operace TIR vrátí příslušnou část útržkového listu č. 2 karnetu TIR celním orgánům členského státu vstupu nebo odeslání.

2. Pokud není příslušná část útržkového listu č. 2 karnetu TIR vrácena celním orgánů členského státu vstupu nebo odeslání do dvou měsíců od data přijetí karnetu TIR, vyrozumí tyto orgány o této skutečnosti dotyčné záruční sdružení, aniž je dotčeno oznámení, jež má být učiněno v souladu s čl. 11 odst. 1 Úmluvy TIR.

O skutečnosti rovněž vyrozumí držitele karnetu TIR a vyzvou držitele i dotyčné záruční sdružení, aby poskytli důkaz o tom, že operace TIR byly ukončena.

3. Důkaz uvedený ve druhém pododstavci odstavce 2 lze celním orgánům věrohodně poskytnout formou dokladu ověřeného celními orgány členského státu určení nebo výstupu, který obsahuje ztotožnění dotyčného zboží a prokazuje, že zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo výstupu.

4. Operace TIR se rovněž považuje za ukončenou v případě, že dotyčný držitel karnetu TIR/záruční sdružení ke spokojenosti celních orgánů předloží celní doklad o přidělení celně schváleného určení ve třetí zemi nebo kopii nebo fotokopii tohoto dokladu, který obsahuje ztotožnění dotyčného zboží. Kopii nebo fotokopii musí ověřit buď subjekt, který potvrdil prvopis dokladu, orgány dotyčné třetí země nebo orgány členského státu.

Článek 455a

1. Není-li celním orgánům členského státu vstupu nebo odeslání do čtyř měsíců ode dne přijetí karnetu TIR ukončení operace prokázáno, neprodleně zahájí šetření směřující k získání údajů potřebných buď k vyřízení operace TIR, nebo není-li to možné, ke zjištění okolností vzniku celního dluhu, ke zjištění dlužníka a k určení celních orgánů příslušných k zaúčtování dluhu.

Jestliže celní orgány obdrží informace nebo nabudou podezření o neukončení operace TIR dříve, zahájí šetření okamžitě.

2. Šetření se zahájí také v případě, že se dodatečně ukáže, že důkaz o ukončení operace TIR byl padělán a že je nutné zahájit šetření, které by dosáhlo cílů uvedených v odstavci 1.

3. Celní orgány členského státu vstupu nebo odeslání zahájí šetření zasláním žádosti celním orgánům členského státu určení nebo výstupu společně s veškerými potřebnými informacemi.

4. Celní orgány členského státu určení nebo výstupu na žádost neprodleně odpovědí.

5. Pokud šetření prokáže, že operace TIR byla řádně ukončena, vyrozumí o tom celní orgány členského státu vstupu nebo odeslání neprodleně záruční sdružení a držitele karnetu TIR a případně všechny celní orgány, které zahájily vybírání celního dluhu podle článků 217 až 232 kodexu."

17. V části II hlavě II kapitole 9 se zrušují slova "Oddíl 2" a nadpis k tomuto oddílu.

18. Články 456 a 457 se nahrazují tímto:

"Článek 456

1. V případě, že na základě porušení předpisů nebo nesrovnalostí ve smyslu Úmluvy TIR vznikne ve Společenství celní dluh, použijí se ustanovení tohoto oddílu přiměřeně na ostatní poplatky uvedené v čl. 91 odst. 1 písm. a) kodexu.

2. Články 450a, 450b a 450d se použijí přiměřeně v rámci vybírání celního dluhu v souvislosti s použitím karnetu TIR.

Článek 457

1. Pro účely čl. 8 odst. 4 Úmluvy TIR a v případě, že se operace TIR uskutečňuje na celním území Společenství, se může kterékoli záruční sdružení usazené ve Společenství stát odpovědným za úhradu zaručené výše celního dluhu za zboží v rámci operace TIR do výše 60000 EUR na jeden karnet TIR nebo do výše rovnocenné částky v národní měně.

2. Záruční sdružení usazené v členském státě příslušném k vybrání celního dluhu podle článku 215 kodexu je odpovědné za úhradu zaručené výše celního dluhu.

3. Oznámení o nevyřízení operace TIR, které učinily celní orgány jednoho členského státu, jež jsou příslušné k vybrání celního dluhu podle třetí odrážky čl. 215 odst. 1 kodexu, záručnímu sdružení schválenému těmito orgány je platné i tehdy, pokud celní orgány jiného členského státu, jež jsou příslušné podle čl. 215 odst. 1 první nebo druhé odrážky kodexu později zahájí vybírání celního dluhu od záručního sdružení schváleného posledně uvedenými celními orgány."

19. V části II hlavě II kapitole 9 se nadpis oddílu 3 nahrazuje tímto:

"Režim ATA"

.

20. Vkládají se nové články 457c a 457d:

"Článek 457c

1. Tímto článkem není dotčena platnost zvláštních opatření vyplývajících z Úmluvy ATA týkající se odpovědnosti záručních sdružení při použití karnetu ATA.

2. Jestliže se během tranzitu na podkladě karnetu ATA nebo v souvislosti s ním zjistí, že v určitém členském státě došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, uloží tento členský stát clo a ostatní poplatky, které se případně za dané zboží vybírají podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, aniž jdou dotčena trestněprávní opatření.

3. Jestliže nelze zjistit, na kterém území došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, má se za to, že k nim došlo v členském státě, v němž byly zjištěny, není-li celním orgánům ve lhůtě podle čl. 457d odst. 2 uspokojivě prokázáno řádné provedení režimu nebo místo, na kterém k porušení předpisů nebo nesrovnalostem skutečně došlo.

Neexistuje-li takový důkaz a má-li se za to, že k porušení předpisů nebo nesrovnalostem došlo v členském státě, v němž byly zjištěny, uloží tento stát clo a ostatní poplatky, které se za dané zboží vybírají podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů.

Jestliže se později zjistí členský stát, ve kterém došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, vrátí členský stát, který clo a poplatky původně uložil, tomuto členskému státu clo a poplatky, kterým zboží v uvedeném členském státě podléhá, s výjimkou těch, které byly uloženy podle druhého pododstavce jako vlastní příjmy Společenství. V tomto případě se vrátí případný přeplatek osobě, která clo a poplatky původně zaplatila.

Je-li výše cla a ostatní poplatků, které byly původně uloženy a vráceny v členském státě, v němž byly zaplaceny, nižší než výše cla a ostatních poplatků dlužných v členském státě, v němž skutečně došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, vybere tento členský stát rozdíl podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů.

Celní správy členských států přijmou opatření nezbytná k zabránění porušování předpisů a páchání nesrovnalostí a k jejich účinnému postihu.

Článek 457d

1. Jestliže se během tranzitu na podkladě karnetu ATA nebo v souvislosti s ním zjistí, že došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, sdělí celní orgány tuto skutečnost držiteli karnetu ATA a záručnímu sdružení ve lhůtě stanovené v čl. 6 odst. 4 Úmluvy ATA.

2. Důkaz o řádném uskutečnění tranzitu na podkladě karnetu ATA ve smyslu čl. 457c odst. 3 prvního pododstavce je nutno předložit ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2 Úmluvy ATA.

3. Uspokojivý důkaz uvedený v odstavci 2 může být celním orgánům poskytnut jedním z těchto způsobů:

a) předložením celního nebo obchodního dokladu potvrzeného celními orgány, z nějž vyplývá, že dané zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení;

b) předložením celního dokladu o propuštění zboží do některého celního režimu ve třetí zemi nebo kopie nebo fotokopie tohoto dokladu; kopii nebo fotokopii musí ověřit buď subjekt, který potvrdil prvopis dokladu, orgán dotyčné třetí země nebo orgán členského státu;

c) důkazními prostředky uvedenými v článku 8 Úmluvy ATA.

Doklady uvedené v písmenech a) a b) prvního pododstavce musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění dotyčného zboží."

21. V čl. 458 odst. 2, čl. 461 odst. 4 a čl. 462 odst. 4 se výraz "čl. 454 odst. 3" nahrazuje "čl. 457c odst. 3".

22. V čl. 551 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:

"Za náklady na přepracování se považují veškeré náklady vynaložené na výrobu přepracovaných výrobků včetně režijních nákladů a hodnoty veškerého použitého zboží Společenství."

23. Článek 841 se nahrazuje tímto:

"Článek 841

Jestliže se při zpětném vývozu požaduje podání celního prohlášení, použijí se, aniž jsou dotčena případná zvláštní ustanovení o vyřízení předchozího celního režimu s hospodářským účinkem, přiměřeně články 788 až 796.

V případě, že se pro účely zpětného vývozu zboží v režimu dočasného dovozu používá karnet ATA, lze celní prohlášení podat u jiného celního úřadu než, který je uveden v čl. 161 odst. 5 první věty kodexu."

24. V článku 876a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"3. Pokud vznikl celní dluh podle článku 203 kodexu, odloží celní orgány povinnost osoby uvedené v odst. 3 čtvrté odrážce tohoto článku zaplatit clo v případě, že byl zjištěn alespoň jeden další dlužník a výše cla mu byla v souladu s článkem 221 kodexu rovněž sdělena.

Odložení lze přiznat pouze za podmínky, že se na osobu uvedenou v čl. 203 odst. 3 čtvrté odrážce kodexu nevztahuje rovněž jedna z dalších odrážek uvedeného odstavce a tato osoba zjevně nezanedbala plnění svých povinností.

Doba odkladu je omezena na jeden rok. Celní orgány však mohou tuto lhůtu z řádně opodstatněných důvodů prodloužit.

Podmínkou pro odklad je, že osoba, v jejíž prospěch se odklad přiznává, složí platnou jistotu odpovídající výši příslušného cla, s výjimkou případu, kdy taková jistota kryjící celou částku příslušného cla již existuje a ručitel nebyl svých závazků zproštěn. Tato jistota nemusí být vyžadována v případě, že by takový požadavek s ohledem na situaci dlužníka mohl způsobit vážné hospodářské nebo sociální obtíže."

25. V článku 890 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Rozhodující celní orgán clo vrátí nebo promine v případě, že:

a) je k žádosti přiloženo osvědčení o původu, průvodní osvědčení, osvědčení o pravosti, doklad o vnitřním tranzitu Společenství nebo jakýkoli jiný vhodný doklad prokazující, že v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu mělo toto zboží nárok na to, aby se s ním zacházelo jako se zbožím Společenství nebo aby se u něj uplatnilo preferenční sazební zacházení nebo zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží;

b) takto předložený doklad se jednoznačně týká dotyčného zboží;

c) všechny podmínky týkající se přijetí tohoto dokladu jsou splněny;

d) všechny ostatní podmínky pro přiznání zacházení jako se zbožím Společenství, preferenčního sazebního zacházení nebo zvýhodněného sazebního zacházení uplatňovaného na základě povahy zboží jsou splněny."

26. Článek 900 se mění takto:

a) odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního cla v případech uvedených v odst. 1 písm. c) a f) až n) je zpětný vývoz daného zboží z celního území Společenství pod celním dohledem, s výjimkou případů, kdy je zboží na příkaz veřejného orgánu zničeno nebo kdy je bezplatně dodáno dobročinným organizacím působícím na území Společenství.

Na požádání povolí rozhodující orgán, aby zboží bylo místo zpětného vývozu zničeno, propuštěno do režimu vnějšího tranzitu Společenství nebo do režimu uskladňování v celním skladu anebo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Pro získání některého z těchto celních určení se zboží považuje za zboží, které není zbožím Společenství.

V tomto případě přijmou celní orgány veškerá nezbytná opatření, aby zboží umístěné do celního skladu, svobodného pásma nebo svobodného skladu mohlo být později ztotožněno jako zboží, které není zbožím Společenství.";

b) odstavec 3 se zrušuje.

27. Příloha 14 se nahrazuje textem uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

28. Příloha 15 se nahrazuje textem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

29. Příloha 25 se nahrazuje textem uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

30. Příloha 37a se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

31. Příloha 38 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

32. Příloha 44a se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

33. Příloha 45a se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

34. Příloha 67 se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

35. Příloha 70 se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

36. Příloha 76 se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení.

Článek 2

Komise do 1. července 2004 vyhodnotí, na jaké úrovni hospodářské subjekty používají počítačově zpracovávaný tranzitní systém. Toto vyhodnocení se zakládá na zprávě vypracované na základě údajů, které poskytnou členské státy.

Článek 3

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Body 2 a 3 článku 1 se použijí ode dne 1. června 2003.

Důkazy o původu vydávané v souladu s ustanoveními použitelnými do 1. června 2003 se po tomto datu nadále přijímají po dobu jejich platnosti.

3. Body 10, 11, 30, 32 a 33 článku 1 se použijí ode dne 1. ledna 2005.

Na základě vyhodnocení podle článku 2 však lze toto datum odložit rozhodnutím přijatým v souladu s postupem výboru.

4. Body 12 až 21 článku 1 se použijí ode dne 1. září 2003.

5. Bod 29 článku 1 se použije ode dne 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. května 2003.

Za Komisi

Frédérik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.

[3] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1.

[4] Úř. věst. L 357, 30.12.1998, s. 1.

[5] Úř. věst. L 60, 1.3.2001, s. 43.

[6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[7] Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA 14

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE 15

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článků 69 a 100.

Poznámka 2:

2.1 První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 se týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2 Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3 Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 a 4.

2.4 Je-li pro produkt popsaný v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1 Ustanovení článků 69 a 100, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě ve zvýhodněné zemi nebo republice nebo ve Společenství.

Příklad:

Motor čísla 8407, pro nějž pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny produktu ze závodu, je vyroben z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex7224.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve zvýhodněné zemi nebo republice z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal status původu na základě pravidla pro číslo ex7224v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě zvýhodněné země nebo republiky. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2 Pravidlo v seznamu stanoví minimální zpracování nebo opracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm zpracování nebo opracování se rovněž získá status původu; naopak, nižší stupeň zpracování nebo opracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3 Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo používá výraz "Výroba z materiálů kteréhokoli čísla", lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.

Výraz "Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …" nebo "Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů stejného čísla jako produkt" znamená, že je možné použít materiály kteréhokoli čísla (čísel), s výjimkou materiálů stejného popisu jako je popis produktu uvedený ve sloupci 2 seznamu.

3.4 Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby byly použity všechny.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208až 5212stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5 Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz též poznámku 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro připravené potraviny čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na výrobky, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li pro tento typ zboží dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie – a to i přesto, že netkané textilie nelze obvykle zhotovit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

3.6 Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

4.1 Pojmem "přírodní vlákna" se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická a tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2 Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201až 5203a jiná rostlinná vlákna čísel 5301až 5305.

4.3 Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4 Pojem "syntetická nebo umělá střižová vlákna" se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých filamentů, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501až 5507.

Poznámka 5:

5.1 Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2 Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

- hedvábí,

- vlna,

- hrubé zvířecí chlupy,

- jemné zvířecí chlupy,

- žíně,

- bavlna,

- papírenské materiály a papír,

- len,

- konopí,

- juta a jiná textilní lýková vlákna,

- sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

- kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

- syntetická nekonečná vlákna,

- umělá nekonečná vlákna,

- elektricky vodivá vlákna,

- syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyesteru,

- syntetická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetická střižová vlákna z polyamidu,

- syntetická střižová vlákna z polytetrafluoroethylenu,

- syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu;

- syntetická chemická střižová vlákna z polyvinylchloridu;

- jiná syntetická střižová vlákna,

- viskózová umělá střižová vlákna,

- jiná umělá střižová vlákna,

- polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

- polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

- výrobky čísla 5605(kovové a metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

- ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205vyrobená z vláken bavlny čísla 5203a syntetických střižových vláken čísla 5506je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112vyrobená z vlněné příze čísla 5107a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

5.3 V případě vláken zahrnujících "polyurethanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou" je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

5.4 V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií," je uvedená přípustná odchylka pro tento pás 30 %.

Poznámka 6:

6.1 V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2 Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Z téhož důvodu to nebrání používání zdrhovadel, přestože zdrhovadla obvykle obsahují textilie.

6.3 Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1 Pro účely čísel ex2707, 2713až 2715, ex2901, ex2902a ex3403se "specifickými procesy" rozumějí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí [1];

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerace;

h) alkylace;

i) isomerace.

7.2 Pro účely čísel 2710, 2711a 2712se "specifickými procesy" rozumějí:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení frakcí [2];

c) krakování;

d) reformování;

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g) polymerace;

h) alkylace;

ij) isomerace;

k) pouze v případě těžkých frakcí čísla ex2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59 T);

l) pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

m) pouze v případě těžkých frakcí čísla ex2710): zpracování produktů hydrogenací (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 °C s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další úprava mazacích olejů čísla ex2710hydrogenační rafinací (např. hydrogenační derafinace nebo odbarvení) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

n) pouze v případě topných olejů čísla ex2710: atmosférická destilace, při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát (podle metody ASTM D 86);

o) pouze v případě těžkých frakcí, jiných než plynových a topných olejů čísla ex2710: úprava pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

p) pouze v případě produktů čísla ex2712, jiných než ropná vazelína, ozokerit, montánní vosk, rašelinný vosk nebo parafín obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje): odolejování frakční krystalizací.

7.3 Pro účely čísel ex2707, 2713až 2715, ex2901, ex2902a ex3403nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zjišťování obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

"

[1] Viz doplňková poznámka 4 písm. b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

[2] Viz doplňková poznámka 4 písm. b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA 15

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Kód HS | Popis zboží | Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu |

| |

(1) | (2) | (3) nebo(4) |

kapitola 1 | Živá zvířata | všechna zvířata z kapitoly 1 musí být zcela získána | |

kapitola 2 | Maso a poživatelné droby | výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány | |

kapitola 3 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 4 | Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě: | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány | |

0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány,všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní, ahodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 5 | Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě: | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány | |

ex 0502 | Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat | čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů | |

kapitola 6 | Živé rostliny a květinářské produkty | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány,hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 7 | Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány | |

kapitola 8 | Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo slupky melounů | výroba, v níž veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány,hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 9 | Káva, čaj, maté a koření, kromě: | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány | |

0901 | Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

0902 | Čaj, též aromatizovaný | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex 0910 | Směsi koření | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

kapitola 10 | Obiloviny | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány | |

ex kapitola 11 | Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek, kromě: | výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány | |

ex 1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených loupaných luštěnin čísla 0713 | sušení a mletí luštěnin čísla 0708 | |

kapitola 12 | Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; technické plodiny a léčivé rostliny; sláma a pícniny | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány | |

1301 | Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a pryskyřice (např. balzámy) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

1302 | rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené | | |

— slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené | výroba z neupravených slizů a zahušťovadel | |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 14 | rostlinné pletací materiály a rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány | |

ex kapitola 15 | živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

1501 | vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503: | | |

— tuky z kostí nebo odpadu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506 | |

— ostatní | výroba z vepřového masa nebo poživatelných vepřových drobů čísel 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207 | |

1502 | hovězí, ovčí nebo kozí lůj, jiný než čísla 1503: | | |

— tuky z kostí nebo odpadu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506 | |

— ostatní | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány | |

1504 | tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené: | | |

— pevné frakce | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504 | |

— ostatní | výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány | |

ex 1505 | rafinovaný lanolin | výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505 | |

1506 | ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené: | | |

— pevné frakce | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506 | |

— ostatní | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány | |

1507 až 1515 | rostlinné oleje a jejich frakce: | | |

— sojový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), palmojádrový, babasový, tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou spotřebu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

— pevné frakce, kromě frakcí jojobového oleje | výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515 | |

— ostatní | výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány | |

1516 | živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány, avšechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513. | |

1517 | margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány avšechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513. | |

kapitola 16 | přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | výroba: z živočichů kapitoly 1 a/nebov níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 17 | cukr a cukrovinky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 1701 | třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1702 | ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | | |

— chemicky čistá maltosa a fruktosa | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702 | |

— ostatní cukry v pevném stavu, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní | |

ex 1703 | melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1704 | cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 18 | kakao a kakaové přípravky | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1901 | sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404 neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

— sladový výtažek | výroba z obilovin kapitoly 10 | |

— ostatní | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitol 4 a 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1902 | těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: | | |

— obsahující nejvíce 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány | |

— obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů | výroba v níž: všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě tvrdé pšenice a výrobků z ní) musí být zcela získány avšechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány | |

1903 | tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108 | |

1904 | výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a kukuřice Zea indurata a výrobků z nich) musí být zcela získány av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

1905 | pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11 | |

ex kapitola 20 | produkty ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, kromě: | výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány | |

ex 2001 | jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 2004 a ex 2005 | brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

2006 | zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

2007 | džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2008 | — ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu | výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu | |

— máslo z podzemnice olejné; směsi z obilovin; palmové vegetační vrcholy; kukuřice | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

— ostatní, kromě ovoce a ořechů, vařené jinak než ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru, zmrazené | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

2009 | ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 21 | různé jedlé přípravky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

2101 | výtažků, tresti a koncentrátů z kávy, čaje nebo maté a přípravků na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražené čekanky a jiné pražené kávové náhražky a výtažků, tresti a koncentrátů z nich | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž veškerá použitá musí být zcela získána | |

2103 | přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice: | | |

— přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt . Lze však použít hořčičnou mouku nebo hotovou hořčici | |

— hořčičná mouka a hotová hořčice | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex 2104 | přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005 | |

2106 | potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitol 4 a 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 22 | nápoje, lihoviny a ocet, kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány | |

2202 | voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009 | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu av níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) již musí být původní | |

2207 | ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 227 nebo 2208 av níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových | |

2208 | ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208 av níž všechny hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány, nebo pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových | |

ex kapitola 23 | zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 2301 | Mouček, šrotů a pelet z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě | výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány | |

ex 2303 | zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) obsahující v sušině více než 40 % hmotnostních proteinů | výroba, v níž všechna použitá kukuřice musí být zcela získána | |

ex 2306 | olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje | výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány | |

2309 | přípravky používané k výživě zvířat | výroba, v níž: všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní avšechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány | |

ex kapitola 24 | tabák a tabákové náhražky, kromě: | výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány | |

2402 | doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek | výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní | |

ex 2403 | tabák ke kouření | výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní | |

ex kapitola 25 | sůl, síra, zeminy a přírodní kameny, sádrové materiály, vápno a cement, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 2504 | přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý | obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu | |

ex 2515 | mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého nebo obdélníkového tvaru, o tloušťce nejvýše 25 cm | řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex 2516 | žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého nebo obdélníkového tvaru, o tloušťce nejvýše 25 cm | řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak | |

ex 2518 | dolomit kalcinovaný | kalcinace nekalcinovaného dolomitu | |

ex 2519 | drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | |

ex 2520 | sádry speciálně připravené pro zubní lékařství | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2524 | přírodní osinková (azbestová) vlákna | výroba z azbestového koncentrátu | |

ex 2525 | slídový prach | mletí slídy nebo slídového odpadu | |

ex 2530 | barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku | kalcinace nebo mletí barevných hlinek | |

kapitola 26 | rudy kovů, strusky a popílky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 27 | nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální parafíny a vosky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 2707 | olejů a jiných produktů destilace vysokoteplotního uhelného dehtu; podobných produktů, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, z nichž nejméně 65 % objemu (včetně směsí lakového benzínu a benzolu) destiluje do 250oC, k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2709 | ropné frakce ze živičných nerostů | destruktivní destilace živičných nerostů | |

2710 | ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků, odpadní oleje | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2711 | ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2712 | ropná vazelína, parafín, cerezín, gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2713 | ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2714 | přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

2715 | asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty) | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 28 | anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 2805 | smíšený kov ("Mischmetall") | výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2811 | oxid sírový | výroba z oxidu siřičitého | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 2833 | síran hlinitý | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2840 | perboritan sodný | výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 29 | organické chemikálie, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 2901 | acyklické uhlovodíky, k použití jako paliva pro výrobu elektřiny nebo tepla | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2902 | cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 2905 | kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905; lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2915 | nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | výroba z materiálů kteréhokoli čísla; avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 2932 | — vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | výroba z materiálů kteréhokoli čísla; avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2933 | heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla; avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

2934 | nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny | výroba z materiálů kteréhokoli čísla; avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 2939 | koncentráty ze stébel máku obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 30 | farmaceutické výrobky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3002 | lidské krev; zvířecí krve upravené k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antisér, jiných krevních složek; očkovacích látek, toxiny, kultur mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobných výrobků: | | |

— výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro maloobchodní prodej | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní: | | |

— — lidská krev | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — zvířecí krev upravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin a sérové globuliny | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — — hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— — ostatní | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3003 a 3004 | léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) | | |

— získané z amikacinu čísla 2941 | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 3006 | farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 k) ke kapitole 30 | původ výrobku v jeho původním zařazení se zachovává. | |

ex kapitola 31 | hnojiva, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3105 | minerálních nebo chemických hnojiv obsahujících dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor nebo draslík; jiných hnojiv; výrobků této kapitoly, buď ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg, kromě: dusičnanu sodnéhokyanamidu vápenatéhosíranu draselnéhosíranu hořečnatodraselného | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 32 | tříslící nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, barvy a laky, nátěrové hmoty, tmely, inkousty, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3201 | taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty | výroba z tříslících výtažků rostlinného původu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3205 | barevné laky; přípravky na bázi barevných laků uvedené v poznámce 3 k této kapitole | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3202, 3204 a 3205; lze však použít materiály čísla 3205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 33 | silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3301 | silic (též deterpenovaných), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřic; extrahovaných pryskyřic; koncentrátů silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získaných enfleuráží nebo macerací; vedlejších terpenických produktů vznikajících při deterpenaci silic; vodných destilátů a vodných roztoků silic | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné "skupiny" tohoto čísla; lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 34 | mýdlo, organické povrchově aktivní látky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3403 | mazacích prostředků obsahujících nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů, nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3404 | umělé vosky a připravené vosky: | | |

— na bázi parafínu, ropné vosky; vosky ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě: hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823 amateriálů čísla 3404,tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 35 | albuminoidní látky, modifikované škroby, klihy, enzymy, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3505 | dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: | | |

— esterifikované a etherifikované škroby | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3507 | upravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 36 | výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; samovzněcující slože; některé hořlavé materiály | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt ; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 37 | fotografické nebo kinematografické zboží, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3701 | fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách: | | |

— okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, v kazetách | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 a 3702; lze však použít materiály čísla 3702 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 a 3702; lze však použít materiály čísla 3702 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3702 | fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3701 a 3702 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3704 | fotografické desky, filmy, papíry, lepenky a textilie, exponované, avšak nevyvolané | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3701 a 3704. | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 38 | různé chemické výrobky, kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3801 | — koloidní grafit v olejové suspenzi, semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3803 | tallový olej, rafinovaný | rafinace surového tallového oleje | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3805 | sulfátový terpentýn, čištěný | čištění surového sulfátového terpentýnu destilací nebo rafinací | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3806 | esterové pryskyřice | výroba z pryskyřičných kyselin | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 3807 | dřevná smola (smola z dřevného dehtu) | destilace dřevného dehtu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

3808 | insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej nebo jako přípravky či zboží (např. sírou upravené pásy, knoty a svíčky a mucholapky) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3809 | přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3810 | přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3811 | antidetonační přípravky (proti klepání motoru), inhibitory oxidace, inhibitory vzniku pryskyřic, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do výrobků pocházejících z minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin používaných pro stejné účely jako minerální oleje: | | |

— připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné frakce nebo frakce ze živičných nerostů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3812 | syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3813 | přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3814 | kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky na odstraňování nátěrů a laků | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3818 | chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3819 | kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3820 | přípravky proti zamrzání a tekutiny k odmrazování | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3822 | diagnostická nebo laboratorní činidla na podložce a připravená diagnostická nebo laboratorní činidla, též na podložce, jiná než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3823 | technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy: | | |

— technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

— technické mastné alkoholy | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823 | |

3824 | připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

následující výrobky tohoto čísla:— —připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků— —naftenové kyseliny; jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery— —sorbitol, jiný než čísla 2905— —ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z frakcí ze živičných nerostů a jejich soli— —iontoměniče (ionexy)— —getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice— —alkalický oxid železa pro čištění plynu— —zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu— —sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery— —přiboudlina a Dippelův olej— —směsi solí, které mají různé anionty— —kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

3901 až 3915 | plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže: | | |

— produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu av rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex 3907 | — kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— polyester | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo- (bisfenolu A) | |

3912 | celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

3916 až 3921 | polotovary a výrobky z plastů; kromě čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže: | | |

— ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než pravoúhlých nebo obdélníkových; ostatní výrobky více než povrchově upravené | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní: | | |

— produkty adiční homopolymerace, ve kterých jeden monomer tvoří více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymeru | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu av rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex 3916 a ex 3917 | profily a trubky | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu av rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex 3920 | — ionomerní listy nebo fólie | výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex 3921 | plastové fólie pokovené | výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

3922 až 3926 | výrobky z plastů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 40 | kaučuk a výrobky z kaučuku; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 4001 | vrstvené pláty nebo krepy pro boty | vrstvení listů přírodního kaučuku | |

4005 | směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

4012 | protektorované nebo použité pneumatiky z pryže; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z pryže: | | |

— protektorované pneumatiky, z pryže; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z pryže | protektorování použitých pneumatik | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4011 nebo 4012 | |

ex 4017 | výrobky z tvrdé pryže | výroba z tvrdé pryže | |

ex kapitola 41 | surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 4102 | surové kůže ovčí nebo jehněčí, bez vlny | odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou | |

4104 až 4106 | vyčiněné kůže (usně), odchlupené, též štípané, ale dále neupravené | činění předčiněné kůže nebo výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

4107, 4112 a 4113 | usně dále upravené po činění nebo vytříslení, včetně s usní vyčiněných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114 | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 4104 až 4113 | |

ex 4114 | lakové a lakové-laminované usně; metalizované usně | výroba z materiálů čísel 4104 až 4106, 4107, 4112 nebo 4113, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 42 | výrobky z usně; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 43 | kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 4302 | vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité: | | |

— díly, kříže a podobné formy | bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin | |

— ostatní | výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin | |

4303 | oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin | výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302 | |

ex kapitola 44 | dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, kromě:. | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 4403 | surové dřevo, nahrubo opracované | výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného | |

ex 4407 | dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm | hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

ex 4408 | dýhy a listy pro překližované desky (též spojené) a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce nejvýše 6 mm, hoblované; broušené; spojované klínovými ozuby | spojování, hoblování, broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

ex 4409 | dřevo profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované broušené nebo spojované klínovými ozuby | | |

— broušené nebo spojované klínovými ozuby | broušení nebo spojování klínovými ozuby | |

— lišty a tvarované lišty | lištování nebo tvarování | |

ex 4410 až ex 4413 | lišty a tvarované lišty včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének | lištování nebo tvarování | |

ex 4415 | bedny, bedničky, přepravky, sudy a podobné dřevěné obaly | výroba z prken neřezaných na míru | |

ex 4416 | sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva | výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy | |

ex 4418 | — výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít voštinové desky, parketové desky a šindele | |

— lišty a tvarované lišty | lištování a tvarování | |

ex 4421 | polotovary na zápalky, dřevěné kolíčky (floky) do obuvi | výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409 | |

ex kapitola 45 | korek a korkové výrobky; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

4503 | výrobky z přírodního korku | výroba z korku čísla 4501 | |

kapitola 46 | výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

kapitola 47 | buničina ze dřeva nebo jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 48 | papír a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru nebo lepenky; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 4811 | papír a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované | výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

4816 | uhlový papír, přímopropisovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích | výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

4817 | obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 4818 | toaletní papír | výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

ex 4819 | krabice, bedny, pytle, sáčky, kornouty a jiné obaly z papíru nebo lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 4820 | složky dopisních papírů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 4823 | ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar | výroba z papírenských materiálů kapitoly 47 | |

ex kapitola 49 | tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

4909 | tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 4909 a 4911 | |

4910 | kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků: | | |

— kalendáře "věčného" typu nebo s výměnnými bloky na základně jiné než z papíru nebo lepenky | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 4909 a 4911 | |

ex kapitola 50 | hedvábí; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 5003 | hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný | mykání nebo česání hedvábného odpadu | |

5004 až ex 5006 | hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,jiných přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5007 | tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 51 | vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

5106 až 5110 | vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5111 až 5113 | tkaniny z vlněné příze nebo příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 52 | bavlna; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

5204 až 5207 | bavlněné šicí nitě a nitě | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papírenských materiálů | |

5208 až 5212 | bavlněné tkaniny: | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 53 | jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

5306 až 5308 | nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5309 až 5311 | tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5401 až 5406 | nitě, monofilamenty a šicí nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádáníchemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5407 a 5408 | tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5501 až 5507 | syntetická nebo umělá střižová vlákna | výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5508 až 5511 | příze a šicí nitě ze syntetických nebo umělých střižových vláken | výroba z: surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaných nebo česaných či jinak zpracovaných pro spřádání,přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papírenských materiálů | |

5512 až 5516 | tkaniny ze syntetických nebo umělých střižových vláken: | | |

— obsahující pryžové nitě | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papíru,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 56 | vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě: | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,papírenských materiálů | |

5602 | plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná: | | |

— vpichovaná plsť | výroba z: přírodních vláken nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny,lze však použít: polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebokabel z polypropylenového nekonečného vlákna čísla 5501,jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z: přírodních vláken,umělých střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5604 | pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty: | | |

— pryžové nitě a šňůry potažené textilem | výroba z pryžových nebo kordových nití, nepotažených textilem | |

— ostatní | výroba z: přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5605 | kovové a metalizované nitě, též opředené, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem | výroba z: přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken nemykaných a nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

5606 | opředené nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 opředené, (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě); žinylkové nitě; tzv. "řetízkové" nitě | výroba z: přírodních vlákensyntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebopapírenských materiálů | |

kapitola 57 | koberce a jiné textilní podlahové krytiny: | | |

— z vpichované plsti | výroba z: přírodních vláken,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,lze však použít: polypropylenové nekonečné vlákno čísla 5402,polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebokabel polypropylenového z nekoneč,ného vlákna čísla 5501 jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu; jako podklad lze použít jutovou tkaninu. | |

— z jiné plsti | výroba z: přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,syntetické nebo umělé hedvábné příze,přírodních vláken, nebosyntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání;jutovou tkaninu lze použít jako podložku. | |

ex kapitola 58 | speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; kromě: | | |

— kombinované s pryžovou nití | výroba z jednoduché příze | |

— ostatní | výroba z: přírodních vlákensyntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5805 | ručně tkané tapiserie (typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod.) a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nezhotovené | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

5810 | výšivky v metráži, v pásech nebo motivech | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

5901 | textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužené textilie a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | výroba z příze | |

5902 | kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí: | | |

— neobsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů | výroba z příze | |

— ostatní | výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

5903 | textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902 | výroba z příze nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5904 | linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru | výroba z příze | |

5905 | textilní tapety: | | |

— impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály | výroba z příze | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosových vláken,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny,nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5906 | textilie povrstvené pryží, jiné než čísla 5902: | | |

— pletené nebo háčkované textilie | výroba z: přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— ostatní textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů | výroba z chemických materiálů | |

— ostatní | výroba z příze | |

5907 | ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely | výroba z příze nebo potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

5908 | tkané, splétané nebo pletené textilní knoty pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované: | | |

— žárové punčošky, impregnované | výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové punčošky | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

5909 až 5911 | textilní výrobky a zboží pro technické účely: | | |

— leštící kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911 | výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310 | |

— tkaniny, používané v papírenství pro podobné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911 | výroba z: příze z kokosového vlákna,těchto materiálů:polytetrafluorethylenové příze,násobné polyamidové příze, povrstvené, impregnované nebo povlečené fenolickou pryskyřicí,příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylendiaminu a kyseliny isoftalové,polytetrafluorethylenového monofilu,příze ze syntetických textilních vláken z poly(p-fenylen tereftalamidu),příze ze skleněných vláken povrstvené fenolovou pryskyřicí a opředené akrylovou přízí,kopolyesterového monofilu z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandimethanolu a kyseliny isoftalové,přírodních vláken,umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— ostatní | výroba z: příze z kokosového vlákna,přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

kapitola 60 | pletené nebo háčkované textilie | výroba z: přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

kapitola 61 | oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované: | | |

— získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru nebo jejichž tvar byl získán přímo | výroba z příze | |

— ostatní | výroba z: přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

ex kapitola 62 | oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené a háčkované; kromě: | výroba z příze | |

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211 | dámské, dívčí a kojenecké oděvy a kojenecké oděvní doplňky, vyšívané | výroba z příze nebo výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 6210 a ex 6216 | ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru | výroba z příze nebo výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

6213 a 6214 | kapesníky a kapesníčky, přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky: | | |

— vyšívané | výroba z nebělené jednoduché příze nebo výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z nebělené jednoduché příze nebo zhotovení, po němž následuje potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu | |

6217 | ostatní zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212: | | |

— vyšívané | výroba z příze nebo výroba z nevyšívané textilie, v níž hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru | výroba z příze nebo výroba z nepotažené textilie, v níž hodnota použité nepotažené tkaniny nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— podšívky pro límce a manžety, vystřižené | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z příze | |

ex kapitola 63 | ostatní zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

6301 až 6304 | přikrývky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie: | | |

— plstěné, netkané | výroba z: přírodních vláken nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— ostatní: | | |

— — vyšívané | výroba z nebělené jednoduché příze nebo výroba z nevyšívané textilie (nepletené ani neháčkované), v níž hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— — ostatní | výroba z nebělené jednoduché příze | |

6305 | pytle a pytlíky k balení zboží | výroba z: přírodních vláken,syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,chemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

6306 | nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky: | | |

— z netkaných textilií | výroba z: přírodních vláken nebochemických materiálů nebo textilní vlákniny | |

— ostatní | výroba z nebělené jednoduché příze | |

6307 | ostatní zhotovené výrobky, včetně střihových šablon | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

6308 | soupravy sestávající z tkanin a z nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej | Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu. | |

ex kapitola 64 | obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406 | |

6406 | části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich části a součásti | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 65 | pokrývky hlavy a jejich části a součásti; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

6503 | klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo obroubené | výroba z příze nebo textilních vláken | |

6505 | klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo obroubené | výroba z příze nebo textilních vláken | |

ex kapitola 66 | deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

6601 | deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 67 | peří a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 68 | výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; kromě: | | |

ex 6803 | výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice | výroba z opracované břidlice | |

ex 6812 | výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého | výroba z materiálů kteréhokoli čísla | |

ex 6814 | výrobky ze slídy, včetně lisované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, lepenky nebo jiných materiálů | výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy) | |

kapitola 69 | keramické výrobky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 70 | sklo a skleněné výrobky; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 7003, ex 7004 a ex 7005 | sklo s nereflexní vrstvou | výroba z materiálů čísla 7001 | |

7006 | sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály: | | |

— ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu v souladu se standardy SEMII | výroba z nepotažených skleněných podložek čísla 7006 | |

— ostatní | výroba z materiálů čísla 7001 | |

7007 | bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvené | výroba z materiálů čísla 7001 | |

7008 | izolační jednotky z několika skleněných tabulí | výroba z materiálů čísla 7001 | |

7009 | skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek | výroba z materiálů čísla 7001 | |

7010 | balony, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly, používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7013 | stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (kromě zboží čísel 7010 nebo 7018) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu nebo ruční dekorování (kromě zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků; za předpokladu, že hodnota použitých ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 7019 | výrobky ze skleněných vláken (kromě příze) | výroba z: nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů,skleněné vlny | |

ex kapitola 71 | přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 7101 | přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné, a dočasně navlečené pro usnadnění dopravy: | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 7102, ex 7103 a ex 7104 | opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstruované) | výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstruovaných) | |

7106, 7108 a 7110 | drahé kovy: | | |

— neopracované | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 7106, 7108 a 7110 nebo elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 nebo slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy | |

— ve formě polotovarů nebo prachu | výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů | |

ex 7107, ex 7109 a ex 7111 | kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů | výroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy | |

7116 | výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstruovaných) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7117 | bižuterie | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných ani nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 72 | železo a ocel; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

7207 | předvýrobky ze železa nebo nelegované oceli | výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205 | |

7208 až 7216 | ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli | výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206 | |

7217 | dráty ze železa nebo nelegované oceli | výroba z předvýrobků čísla 7207 | |

ex 7218, 7219 až 7222 | předvýrobky, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z korozivzdorné oceli | výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218 | |

7223 | dráty z korozivzdorné oceli | výroba z předvýrobků čísla 7218 | |

ex 7224, 7225 až 7228 | předvýrobky, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli | výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224 | |

7229 | dráty z ostatní legované oceli | výroba z předvýrobků čísla 7224 | |

ex kapitola 73 | výrobky ze železa nebo oceli; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 7301 | štětovnice | výroba z materiálů čísla 7206 | |

7302 | konstrukční materiály železničních a tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení, příčné pražce, kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladové desky, přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně přizpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic | výroba z materiálů čísla 7206 | |

7304, 7305 a 7306 | trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo z oceli | výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224 | |

ex 7307 | příslušenství pro trubky z korozivzdorné oceli (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí | soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu | |

7308 | konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí ze železa nebo oceli (např. mosty a jejich části, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové stožáry, stěžně, pilíře, sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli připravené pro použití v konstrukcích: | Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301. | |

ex 7315 | protismykové řetězy | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 74 | měď a výrobky z mědi, kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt av níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7401 | měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

7402 | nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

7403 | rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené | | |

— rafinovaná měď | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

— slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky | výroba z netvářené rafinované mědi, z měděného odpadu nebo šrotu | |

7404 | odpad nebo šrot z mědi | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

7405 | předslitiny mědi | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 75 | nikl a výrobky z niklu; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7501 až 7503 | niklový kamínek (lech), spékané výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený nikl;odpad a šrot z niklu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 76 | hliník a výrobky z hliníku; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7601 | netvářený hliník | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodunebo výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo odpadu a šrotu z hliníku | |

7602 | odpad nebo šrot z hliníku | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 7616 | výrobky z hliníku jiné než tkaniny, mřížkoviny a pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník | výroba, v níž: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník,v niž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 77 | určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému | | |

ex kapitola 78 | olovo a výrobky z olova; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7801 | netvářené olovo: | | |

— rafinované olovo | výroba z prutů "bullion" nebo ze surového olova | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; nelze však použít odpad a šrot čísla 7802 | |

7802 | odpad a šrot z olova | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 79 | zinek a výrobky ze zinku; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

7901 | netvářený zinek | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; nelze však použít odpad a šrot čísla 7902 | |

7902 | odpad a šrot ze zinku | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 80 | cín a výrobky z cínu; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

8001 | netvářený cín | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; nelze však použít odpad a šrot čísla 8002 | |

8002 a 8007 | odpad a šrot z cínu; jiné výrobky z cínu | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

kapitola 81 | ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich: | | |

— výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | ostatní obecné kovy, opracované; výrobky z nichvýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex kapitola 82 | nástroje a nářadí, nožířské výrobky a příbory z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

8206 | nástroje nejméně dvou čísel 8202 až 8205, v soupravách pro maloobchodní prodej | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 8202 až 8205. Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 15 % ceny sady ze závodu | |

8207 | vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8208 | nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 8211 | nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 | Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů | |

8214 | jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít rukojeti z obecných kovů | |

8215 | lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít rukojeti z obecných kovů | |

ex kapitola 83 | různé výrobky z obecných kovů; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 8302 | ostatní úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů pro budovy a zařízení pro automatické zavírání dveří | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu | |

ex 8306 | sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt; lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 84 | jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 8401 | palivové články jaderných reaktorů | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8402 | parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu" | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8403 a ex 8404 | kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402, a pomocné přístroje pro kotle k ústřednímu vytápění | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 8403 a 8404 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

8406 | parní turbíny | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8407 | zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem pístu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8408 | pístové vznětové spalovací motory (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8409 | části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8411 | proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8412 | ostatní motory a pohony | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 8413 | objemová rotační čerpadla | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex 8414 | průmyslové ventilátory a podobné výrobky | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8415 | klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8418 | Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,v níž hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

ex 8419 | stroje pro zpracování dřeva, buničiny, papíru a lepenky | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8420 | kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8423 | přístroje a zařízení na určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti nejméně 50 mg), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8425 až 8428 | zdvihací, manipulační, nakládací a vykládací zařízení | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8429 | buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem: | | |

— silniční válce | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8430 | ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněžné frézy | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,v rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8431 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 8431 | části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména k silničním válcům | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8439 | stroje a přístroje pro výrobu buničiny z celulosových vláken nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru nebo lepenky | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8441 | ostatní stroje a přístroje na zpracování buničiny, papíru nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů: | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8444 až 8447 | stroje těchto čísel pro použití v textilním průmyslu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 8448 | přídavná (pomocná) strojní zařízení ke strojům čísel 8444 nebo 8445 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8452 | šicí stroje, kromě strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů: | | |

— šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou o hmotnosti nejvýše 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů apoužitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a klikatý steh jsou původní | |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8456 až 8466 | obráběcí stroje a přístroje a jejich části, součásti a příslušenství čísel 8456 až 8466 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8469 až 8472 | kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, zařízení pro automatizované zpracování dat, rozmnožovací stroje, drátové šičky) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8480 | formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

8482 | valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.) | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8484 | kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8485 | části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 85 | elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8501 | elektrické motory a generátory (kromě elektrických zdrojových soustrojí) | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8502 | elektrická zdrojová soustrojí a elektrické rotační měniče | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8501 a 8503 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 8504 | napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování dat | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 8518 | mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8519 | gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8520 | magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8521 | přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8522 | části, součásti a příslušenství výhradně nebo zejména určené pro přístroje čísel 8519 až 8521 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8523 | hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě produktů kapitoly 37 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8524 | gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak kromě produktů kapitoly 37: | | |

— matrice a galvanické otisky pro výrobu desek | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8523 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8525 | vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry); digitální kamery | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8526 | radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8527 | přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8528 | televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závoduhodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8529 | části a součásti výhradně nebo zejména určené pro přístroje čísel 8525 až 8528: | | |

— výhradně nebo zejména pro přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8535 a- 8536 | elektrické přístroje k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování, spojování a připojování | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8537 | rozvaděče, rozvodné panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené nejméně dvěma zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrická řídící nebo rozvodná zařízení, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, číslicově řízené přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517 | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísla 8538 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 8541 | diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě destiček ještě nerozřezaných na čipy: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8542 | elektronické integrované obvody a mikrosoustavy: | | |

| výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av rámci uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 nepřesahuje 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

8544 | dráty, vodiče (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) kabely (včetně koaxiálních) a jiné izolované elektrické vodiče včetně konektorů; optické kabely vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo konektory | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8545 | uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8546 | elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8547 | izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8548 | odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnut | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 86 | železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě: | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8608 | kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich části | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 87 | vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

8709 | vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8710 | tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8711 | motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky: | | |

— s pístovým motorem s obsahem válců | | |

— nejvýše 50 cm3 | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu |

— — vyšším než 50 cm3 | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 8712 | jízdní kola bez kuličkových ložisek | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 8714 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8715 | dětské kočárky a jejich části a součásti | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

8716 | přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 88 | letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 8804 | rotující padáky | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 8804 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

8805 | letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

kapitola 89 | lodě, čluny a technická plavidla | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt . Nelze však použít trupy čísla 8906. | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex kapitola 90 | optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, jemnomechanické, zdravotnické nebo lékařské přístroje a zařízení; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9001 | optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky (včetně kontaktních), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9002 | čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9004 | brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex 9005 | binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámů | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 9006 | fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9007 | kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu av níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9011 | sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu; av níž hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

ex 9014 | ostatní navigační nástroje a přístroje | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9015 | geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9016 | váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9017 | kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9018 | zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje pro vyšetření zraku: | | |

— stomatologická křesla se začleněnými zubolékařskými přístroji a nástroji, včetně plivátek | výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 9018 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

— ostatní | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9019 | přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, resuscitátory nebo jiné respirační přístroje | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9020 | ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu |

9024 | stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů) | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9025 | hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9026 | přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9027 | přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9028 | plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry, včetně jejich kalibračních měřidel: | | |

— části, součásti a příslušenství | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9029 | otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9030 | osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9031 | měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9032 | automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9033 | části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 91 | hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě: | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

9105 | ostatní hodiny | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9109 | hodinové strojky, úplné a smontované | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9110 | hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky | výroba, v níž: hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu,se v rámci uvedeného limitu materiály zařazené v čísle 9114 použijí pouze do hodnoty 10 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9111 | pouzdra hodinek a jejich části a součásti: | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9112 | kryty a skříňky k hodinářským výrobkům této kapitoly a jejich části a součásti | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu |

9113 | hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti: | | |

— z obecných kovů, též plátovaných drahými kovy | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

— ostatní | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 92 | hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu | |

kapitola 93 | zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 94 | nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné výrobky; svítidla a světelná zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

ex 9401 a ex 9403 | nábytek z obecných kovů, jehož části jsou zhotoveny z bavlněné tkaniny bez vycpávky o plošné hmotnosti nejvýše 300 g/m2 | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt nebo výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403, za předpokladu, že: její hodnota nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu avšechny ostatní použité materiály jsou původní a jsou zařazeny v čísle jiném, než jsou čísla 9401 nebo 9403 | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu |

9405 | svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9406 | montované stavby | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex kapitola 95 | hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

9503 | ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 9506 | golfové hole a jejich části | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt . Pro výrobu hlavic golfových holí však lze použít nahrubo tvarované bloky | |

ex kapitola 96 | různé výrobky; kromě: | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

ex 9601 a ex 9602 | výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů | výroba z opracovaných řezbářských materiálů stejného čísla | |

ex 9603 | košťata a kartáče (kromě proutěných košťat apod. a kartáčů vyrobených z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanická košťata bez motoru; malířské podložky a válečky; pryžové stěrky a mopy | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9605 | cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů | Každá položka v soupravě musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu | |

9606 | knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

9608 | kuličková pera a propisovací tužky; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných uzávěrů a svorek, kromě výrobků čísla 9609 | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt . Lze však použít psací pera a špičky pro pera zařazené do stejného čísla | |

9612 | pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách | výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu | |

ex 9613 | zapalovače s elektrickým zapalovacím systémem | výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu | |

ex 9614 | dýmky (včetně dýmkových hlav) | výroba z nahrubo opracovaných bloků | |

kapitola 97 | umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti | výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA 25

NÁKLADY NA LETECKOU PŘEPRAVU, KTERÉ SE ZAHRNUJÍ DO CELNÍ HODNOTY

1. Následující tabulka uvádí:

a) třetí země uvedené podle světadílů a zón [1] (sloupec 1),

b) procentní podíly představující část nákladů na leteckou přepravu z dané třetí země do ES, které se zahrnují do celní hodnoty (sloupec 2).

2. Je-li zboží přepravováno z letišť, která nejsou v následující tabulce uvedena, jiných než letiště uvedená v bodě 3, použije se procentní podíl stanovený pro letiště, které je nejblíže letišti odletu.

3. Pokud jde o francouzské zámořské departementy Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion, jejichž letiště nejsou v tabulce obsažena, použijí se tato pravidla:

a) u zboží přepravovaného přímo do těchto departementů ze třetích zemí se do celní hodnoty zahrnují veškeré náklady na leteckou přepravu;

b) u zboží přepravovaného do evropské části Společenství ze třetích zemí a překládaného nebo vykládaného v některém z těchto departementů se do celní hodnoty zahrnují pouze náklady na leteckou přepravu, které vznikly při přepravě zboží pouze v místě překládky nebo vykládky;

c) u zboží přepravovaného do těchto departementů ze třetích zemí a překládaného nebo vykládaného na letišti v evropské části Společenství se do celní hodnoty zahrnují náklady, které vyplývají z použití procentních podílů uvedených v následující tabulce pro náklady, které vznikly při přepravě zboží z letiště odletu na letiště, kde byla provedena překládka nebo vykládka.

Překládka nebo vykládka se osvědčuje příslušným potvrzením celních orgánů na leteckém nákladním listu nebo jiném dokladu o letecké přepravě, s úředním razítkem dotyčného úřadu; pokud toto potvrzení chybí, použije se čl. 163 odst. 6 poslední pododstavec tohoto nařízení.

1 | 2 |

Zóna (země) odletu (třetí země) | Procentní podíly nákladů na leteckou přepravu, které se zahrnují do celní hodnoty pro zónu příletu ES |

Amerika:

Zóna A | 70 |

Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto (ostatní letiště viz zóna B) | |

Grónsko | |

Spojené státy americké: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, Washington DC (ostatní letiště viz zóny B a C) | |

Zóna B | 78 |

Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg (ostatní letiště viz zóna A) | |

Spojené státy americké: Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle (ostatní letiště viz zóny A a C) | |

Střední Amerika (všechny země) | |

Jižní Amerika (všechny země) | |

Zóna C | 89 |

Spojené státy americké: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (ostatní letiště viz zóny A a B) | |

Afrika

Zóna D Alžír, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko | 33 |

Zóna E Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Etiopie, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Súdán, Togo | 50 |

Zóna F Burundi, Demokratická republika Kongo, Kongo (Brazzaville), Rovníková Guinea, Gabun, Keňa, Rwanda, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Svatá Helena, Tanzanie, Uganda | 61 |

Zóna G Angola, Botswana, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe | 74 |

Asie

Zóna H Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Sýrie | 27 |

Zóna I Bahrajn, Maskat a Omán, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemenská arabská republika | 43 |

Zóna J Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Nepál, Pákistán | 46 |

Zóna K Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán Rusko: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk (ostatní letiště viz zóny L, M a O) | 57 |

Zóna L Brunej, Čína, Indonésie, Kambodža, Laos, Macao, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam Rusko: Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, (ostatní letiště viz zóny K, M a O) | 70 |

Zóna M Japonsko, Jižní Korea, Severní Korea Rusko: Chabarovsk, Vladivostok (ostatní letiště viz zóny K, L a O) | 83 |

Austrálie a Oceánie

Zóna N Austrálie a Oceánie | 79 |

Evropa

Zóna O Island Rusko: Gorkij, Kujbyšev, Moskva, Orel, Rostov, Volgograd, Voroněž (ostatní letiště viz zóny K, L a M) Ukrajina | 30 |

Zóna P Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Faerské ostrovy, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Turecko | 15 |

Zóna Q Chorvatsko, Švýcarsko | 5 |

"

[1] Nejsou-li uvedena konkrétní letiště odletu, platí procentní podíly pro všechna letiště v dané zemi.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Příloha 37a hlava II oddíl B se mění takto:

1. Atribut "Počet ložných listů" a související vysvětlivka se zrušují.

2. Vysvětlivka k atributu "Celkový počet nákladových kusů" se nahrazuje tímto:

"Typ/délka: n ..7

Použití atributu je nepovinné. Celkový počet nákladových kusů odpovídá součtu všech údajů uvedených v kolonkách "Počet nákladových kusů", "Počet kusů" a hodnotě "1" pro zboží, které bylo v celním prohlášení uvedeno jako "volně ložené"."

3. Vysvětlivka k datové skupině "POLOŽKA ZBOŽÍ" se nahrazuje tímto:

"Počet: 999

Datová skupina musí být použita."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Příloha 38 se mění takto:

V oddíle týkajícím se kolonky 36 se v pododdíle:

"2) Následující dvě číslice kódu"

za kód 18 vkládá nový kód, který zní:

"19 | Dočasné pozastavení pro zboží dovážené s osvědčením letové způsobilosti. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Příloha 44a se mění takto:

1. Hlava III bod 3 druhý pododstavec se zrušuje.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Příloha 45a se mění takto:

1. Kapitola I se nahrazuje tímto textem:

"Kapitola I – Vzor tranzitního doprovodného dokladu."

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Kapitola II se mění takto:

a) oddíl B se nahrazuje tímto:

"B. Vysvětlivky pro tisk

Pokud jde o tisk tranzitního doprovodného dokladu, existují tyto možnosti:

1. celní úřad určení uvedený v celním prohlášení je napojen na počítačově zpracovávaný tranzitní systém:

- vytiskne se pouze list A (doprovodný doklad);

2. celní úřad určení uvedený v celním prohlášení není napojen na počítačově zpracovávaný tranzitní systém:

- vytiskne se list A (doprovodný doklad) a

- vytiskne se list B (zpětný list)."

;

b) oddíl C se nahrazuje tímto:

"C. Vysvětlivky pro zpětné zasílání výsledků kontroly z celního úřadu určení

Pokud jde o zpětné zasílání výsledků kontroly z celního úřadu určení, existují tyto možnosti:

1. skutečný celní úřad určení je celní úřad uvedený v celním prohlášení a je napojen na počítačově zpracovávaný tranzitní sytém:

- výsledky kontroly se zasílají celnímu úřadu odeslání v elektronické podobě;

2. skutečný celní úřad určení je celní úřad uvedený v celním prohlášení a není napojen na počítačově zpracovávaný tranzitní systém:

- výsledky kontroly se zasílají celnímu úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (případně včetně seznamu položek);

3. celní úřad určení uvedený v celním prohlášení je napojen na počítačově zpracovávaný systém, skutečný celní úřad určení však nikoli (změna celního úřadu určení):

- výsledky kontroly se zasílají celnímu úřadu odeslání za použití fotokopie listu A tranzitního doprovodného dokladu (případně včetně seznamu položek);

4. celní úřad určení uvedený v celním prohlášení není napojen na počítačově zpracovávaný tranzitní systém, skutečný celní úřad určení však ano (změna celního úřadu určení):

- výsledky kontroly se zasílají celnímu úřadu odeslání v elektronické podobě."

;

c) oddíl D se zrušuje.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

Příloha 67 se mění takto:

Ve vysvětlivkách v hlavě I v kolonce 7 v poznámce týkající se aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku se v prvním odstavci třetí a čtvrtá odrážka nahrazují tímto:

- "— jsou hospodářské podmínky označeny kódy 01, 10, 11, 31 nebo 99,

- — jde o mléko a mléčné výrobky uvedené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 a kód 30 je použit ve spojení se situacemi uvedenými v podbodech 2, 5 a 7 tohoto kódu nebo."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

Příloha 70 se mění takto:

a) v oddíle B se za slova "Kódy a podrobná kritéria" vkládá nový kód, který zní:

"01: | Dovozové zboží není uvedeno v příloze 73 a kód 30 není použitelný." |

;

b) v oddíle B kódu 30 se za bod 7 vkládá slovo "nebo";

c) v oddíle B kódu 30 se bod 8 nahrazuje tímto:

"8. | stavbu, úpravu nebo přeměnu civilních letadel nebo satelitů nebo jejich částí." |

;

d) v oddíle B kódu 30 se zrušuje bod 9;

e) v oddíle B se za kód 30 vkládá nový kód, který zní:

"31: | Pokud jde v souladu s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 o dovozové zboží uvedené v příloze 73 části A a pokud žadatel předloží doklad, který vydal příslušný orgán, který rozhoduje o propuštění tohoto zboží do režimu v množství určeném na základě odhadu spotřeby." |

;

f) v oddíle B se za kód 99 vkládá nová poznámka, která zní:

"Pozn.:

Kódy 10, 11, 12, 31 a 99 lze použít pouze v případě, že se jedná o zboží uvedené v příloze 73."

;

g) v bodě C.1 se první a druhý odstavec za slovy "Případy, kdy se informace Komisi poskytují povinně" nahrazují tímto:

"Pokud jsou hospodářské podmínky označeny kódy 01, 10, 11, 31 nebo 99.

Pokud jde o mléko a mléčné výrobky uvedené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, je rovněž třeba informovat Komisi v případě, že je v souvislosti se situacemi odpovídajícími podbodům 2, 5 a 7 tohoto kódu použit kód 30."

;

h) v dodatku ve sloupci 3 se slova "předpokládaná hodnota" nahrazují slovem "hodnota";

i) v dodatku ve sloupci 4 se slova "předpokládané množství" nahrazují slovem "množství";

j) v dodatku se poznámka pod čarou d) nahrazuje tímto:

"d) Množství: kódy UN/CEFACT, např. a) hmotnost v tunách (t), b) počet kusů (ks), c) objem v hektolitrech (hl), d) délka v metrech (m)"

.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

V příloze 76 části A se doplňuje nová položka, která zní:

"Sloupec 1 | Sloupec 2 |

Pořadové číslo | Zboží | Přepracování |

8a | všechny druhy zboží | přepracování na výrobky, které mohou využívat všeobecného pozastavení dovozních cel pro některé zbraně a vojenská zařízení" |

--------------------------------------------------