32003R0626Úřední věstník L 090 , 08/04/2003 S. 0032 - 0033


Nařízení Komise (ES) č. 626/2003

ze dne 3. dubna 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí;

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT [4], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí;

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě nařízení (ES) č. 2377/2002 [5] ve znění nařízení (ES) č. 159/2003 [6] se otevírá celní kvóta pro dovoz 50000 tun sladovnického ječmene kódu HS 100300. Ustanovení čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení, které se týká jistot, poskytuje hospodářským subjektům možnost, že jejich jistota nepropadne v případě, že jsou dovozci schopni předložit novou dovozní licenci, která byla vydána v rámci kvóty pro ječmen podle nařízení Komise (ES) č. 2376/2002 [7], ve znění nařízení (ES) č. 539/2003 [8].

(2) Vzhledem k tomu, že tato možnost v praxi způsobuje celním orgánům řadu obtíží a vytváří příležitost pro zneužívání dotyčné celní kvóty, je dané ustanovení třeba zrušit.

(3) Za účelem řešení praktických obtíží při celním zacházení s dovozy sladovnického ječmene v případech, kdy jsou předkládána osvědčení o shodě, je nezbytné změnit ustanovení uvedeného nařízení, jež se týkají postupu osvědčování daného produktu.

(4) V rámci celní kvóty pro pšenici obecnou a ječmen je třeba harmonizovat data podávání žádostí ve všech členských státech tak, aby byly zohledněny státní svátky. V případě celní kvóty pro sladovnický ječmen by měla platit stejná ustanovení.

(5) Nařízení (ES) č. 2377/2002 by proto mělo být změněno.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2377/2002 se mění takto:

1. V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Pokud nejsou kritéria jakosti a/nebo podmínky zpracování uvedené v článcích 5 a 6 tohoto nařízení splněny, jistota k dovozní licenci podle čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1162/95 a doplňující jistota podle čl. 6 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení propadají."

2. V poslední větě článku 8 se slova "a podpisy" zrušují.

3. V čl. 9 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"2. Nejpozději do 18.00 bruselského času v den podání žádostí o dovozní licence zašlou příslušné orgány Komisi faxem oznámení v souladu se vzorem uvedeným v příloze II a celkové množství vyplývající ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000. s. 1.

[3] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

[4] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

[5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 95.

[6] Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 37.

[7] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 92.

[8] Úř. věst. L 80, 27.3.2003, s. 21.

--------------------------------------------------