32003R0150Úřední věstník L 025 , 30/01/2003 S. 0001 - 0006


Nařízení Rady (ES) č. 150/2003

ze dne 21. ledna 2003

o pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství je založeno na celní unii, která vyžaduje, aby všechny členské státy, pokud zvláštní právní předpisy Společenství nestanoví jinak, uplatňovaly v případě dovozu výrobků ze třetích zemí jednotně společný celní sazebník.

(2) V zájmu celého Společenství je, aby členské státy byly schopny obstarávat pro své ozbrojené síly technologicky nejvyspělejší a nejvhodnější zbraně a vojenskou výzbroj. Vzhledem k rychlému technologickému pokroku, který toto průmyslové odvětví po celém světě zaznamenává, je běžnou praxí orgánů členských států, jež zodpovídají za národní obranu, opatřovat zbraně a vojenskou výzbroj od výrobců nebo jiných dodavatelů se sídlem ve třetích zemích. S ohledem na bezpečnostní zájmy členských zemí je bezcelní dovoz některých těchto zbraní a výzbroje slučitelný se zájmy Společenství.

(3) S cílem zajistit jednotné uplatňování tohoto pozastavení cla je vhodné sestavit společný seznam zbraní a vojenské výzbroje, na které se dané pozastavení vztahuje. Z důvodu zvláštní povahy těchto výrobků je vhodné, aby bezcelně mohly být rovněž dováženy součásti a montážní bloky určené k montáži do výrobků nebo k připevnění k výrobkům na uvedenému na seznamu anebo k opravě, renovaci či údržbě těchto výrobků, jakož i zboží pro účely odborného výcviku nebo zkoušení výrobků uvedených v seznamu. Dovoz vojenské výzbroje, na kterou se toto nařízení nevztahuje, podléhá příslušným clům podle společného celního sazebníku.

(4) S ohledem na odlišné organizační struktury příslušných orgánů členských států je nezbytné definovat, výhradně pro celní účely, zvláštní použití těchto dovezených materiálů podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2], a jeho prováděcích předpisů (dále jen "celní kodex"). Za účelem omezení administrativního zatížení příslušných orgánů je vhodné stanovit lhůtu pro provádění celního dohledu nad zvláštním použitím.

(5) Za účelem zohlednění ochrany vojenského tajemství členských států je nezbytné stanovit zvláštní správní postupy pro poskytování možnosti pozastavit clo. Vhodnou zárukou dodržování těchto podmínek by bylo prohlášení příslušného orgánu členského státu, jehož ozbrojeným silám jsou dotyčné zbraně nebo vojenská výzbroj určeny, které by mohlo být použito též jako celní prohlášení požadované celním kodexem. Toto prohlášení by mělo mít formu osvědčení. Je vhodné upřesnit formu těchto osvědčení a umožnit též vystavování těchto prohlášení pomocí prostřednictvím počítačového zpracování dat.

(6) Je nezbytné stanovit pravidla, podle kterých mají členské státy poskytovat informace o množství, hodnotě a počtu vydaných osvědčení a o způsobech provádění tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví podmínky pro autonomní pozastavení dovozního cla pro některé zbraně a vojenskou výzbroj, které byly ze třetích zemí dovezeny zodpovědnými orgány vojenské obrany členských států nebo jejich jménem.

Článek 2

1. Clo společného celního sazebníku, které se vztahuje na dovoz zboží uvedeného v příloze I se zcela pozastavuje, je-li uvedené zboží používáno ozbrojenými silami členského státu nebo jejich jménem, jednotlivě nebo ve spolupráci s jinými státy, za účelem ochrany územní celistvosti členského státu nebo k účasti na mezinárodních operacích k udržování míru a veřejného pořádku nebo v podpůrných operacích či pro jiné vojenské účely, např. k ochraně příslušníků členských států Evropské unie před sociálními nebo vojenskými nepokoji.

2. Clo se rovněž zcela pozastavuje v případě:

a) součástí či montážních bloků dovezených za účelem montáže do zboží nebo připojení ke zboží uvedenému v seznamech obsažených v přílohách I a II nebo součástem či montážním blokům, jakož i za účelem oprav, renovace nebo údržby tohoto zboží;

b) zboží dovezeného pro účely odborného výcviku nebo ke zkoušení zboží uvedeného v seznamech obsažených v příloze I a II.

3. Na dovezené zboží definované v příloze I a v odstavci 2 tohoto článku se vztahují podmínky zvláštního použití stanovené v článcích 21 a 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v jeho prováděcích předpisech. Celní dohled nad zvláštním použitím skončí po třech letech ode dne propuštění zboží do volného oběhu.

4. Použití zboží uvedeného v příloze I pro účely odborného výcviku nebo jeho dočasné použití na celním území Společenství ozbrojenými silami nebo jinými silami pro civilní účely v případě zásahu vyšší moci nebo přírodních katastrof nepředstavuje porušení podmínek zvláštního použití podle odstavce 1.

Článek 3

1. K návrhu na propuštění do volného oběhu v případě zboží, pro než se požaduje pozastavení cla podle článku 2, musí být přiloženo osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, jehož ozbrojeným silám je dotyčné zboží určeno. Toto osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze III, se předkládá celním orgánům dovážejícího členského státu spolu s dotyčným zbožím. Tímto osvědčením lze nahradit celní prohlášení vyžadované podle článků 59 až 76 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, lze z důvodů vojenského tajemství uvedené osvědčení a dovezené zboží předložit jiným orgánům, které určí pro tento účel dovážející členský stát. V takovém případě musí příslušný orgán, který osvědčení vydal, zaslat před 31. lednem a 31. červencem každého roku celním orgánům svého členského státu souhrnnou zprávu o těchto dovozech. Zpráva se vypracovává za dobu šesti měsíců, které bezprostředně předcházejí měsíci, ve kterém zpráva má být podána. Obsahuje číslo a datum vydání těchto osvědčení, datum dovozu, celkovou hodnotu a hrubou hmotnost výrobků dovezených podle těchto osvědčení.

3. Pro účely vydání a předložení osvědčení celním orgánům nebo jiným orgánům pověřeným celním odbavením zboží lze použít počítačové zpracování dat v souladu s čl. 292 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

4. Tento článek se použije přiměřeně též na dovezené zboží uvedené v příloze II.

Článek 4

Kromě případů uvedených v čl. 2 odst. 4 musí každé použití zboží vyjmenovaného v příloze I a uvedeného v čl. 2 odst. 2, jiné než použití uvedené v čl. 2 odst. 1, v době celního dohledu příslušný orgán, který osvědčení vydává nebo který dotyčné zboží používá, oznámit celním orgánům svého členského státu podle článku 21 a 87 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 5

1. Každý členský stát sdělí Komisi názvy orgánů, které jsou příslušné pro vydání osvědčení uvedeného v čl. 3 odst. 1, a předá jí vzor razítka, jež tyto orgány používají. Každý členský stát sdělí Komisi rovněž název orgánu, který může propustit dovezené zboží v případech uvedených v čl. 3 odst. 2. Komise zašle tyto informace celním orgánům ostatních členských států.

2. Je-li zboží propuštěno do volného oběhu v jiném členském státě, než ve kterém bylo vydáno osvědčení, zašlou celní orgány dovážejícího členského státu kopii osvědčení celní správě členského státu, jehož příslušný orgán dotyčné osvědčení vydal.

Jestliže bylo zboží propuštěno jinými orgány v souladu s čl. 3 odst. 2 v jiném členském státě, než ve kterém bylo vydáno osvědčení, zašlou tyto orgány kopii osvědčení přímo orgánu, který dotyčné osvědčení vydal.

3. Orgán každého členského státu, který je oprávněn vydat osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 1, uchovává kopie vydaných osvědčení a dokumentaci nezbytnou k prokázání, že pozastavení cla bylo uplatněno správně, po dobu tří let ode dne skončení celního dohledu nad dotyčným zbožím.

Článek 6

Pokud členský stát požádá Komisi o předložení návrhu na změnu seznamů uvedených v přílohách I a II, informuje Komise o této skutečnosti ostatní členské státy.

Článek 7

1. Každý členský stát informuje Komisi o administrativním provádění tohoto nařízení do šesti měsíců ode dne jeho vstupu v platnost.

2. Členské státy rovněž předkládají Komisi nejpozději do tří měsíců od skončení každého kalendářního roku informace o celkovém počtu vydaných osvědčení, jakož i o celkové hodnotě a hrubé hmotnosti zboží dovezeného podle tohoto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2003.

Za Radu

předseda

N. Christodoulakis

[1] Úř. věst. C 265, 12.10.1988, s. 9.

[2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

[3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 993/2001 (Úř. věst. L 141, 28.5.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM ZBRANÍ A VOJENSKÉ VÝZBROJE, NA KTERÉ SE VZTAHUJE POZASTAVENÍ DOVOZNÍHO CLA [1]

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

[1] Kódy KN použitelné dnem 1. ledna 2003, přijaté nařízením Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM ZBRANÍ A VOJENSKÉ VÝZBROJE, KTERÉ PODLÉHAJÍ "NULOVÉMU" SMLUVNÍMU CLU A U KTERÝCH LZE POUŽÍT CELNÍ REŽIM PODLE ČLÁNKU 3 [1]

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

[1] Kódy KN použitelné dnem 1. ledna 2003, přijaté nařízením Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------