32003R0046Úřední věstník L 007 , 11/01/2003 S. 0061 - 0063


Nařízení Komise (ES) č. 46/2003

ze dne 10. ledna 2003,

kterým se mění obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 545/2002 [2], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle článku 3 nařízení (ES) č. 2200/96 je možné čerstvé ovoce a zeleninu, na které se vztahují obchodní normy přijaté podle článku 2 zmíněného nařízení, nabízet k prodeji, prodávat, dodávat nebo uvádět na trh pouze tehdy, jestliže vyhovují těmto obchodním normám. Všechny zmíněné normy stanoví, že veškeré produkty obsažené v jednom balení musí být stejného druhu.

(2) V odezvě na poptávku některých spotřebitelů se balení obsahující různé druhy ovoce a zeleniny stávají na trhu stále běžnějšími. Všechny obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu je tudíž třeba změnit tak, aby povolovaly tuto praxi podle podmínek nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla použitelná na směsi různých druhů ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení [3].

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě A (Vyrovnanost) hlavy V (Ustanovení o obchodní úpravě) přílohy nařízení uvedených v příloze tohoto nařízení se vkládá nový odstavec, který zní:

"Aniž je dotčeno předchozí ustanovení v tomto bodě, je možno produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, mísit v maloobchodních baleních o čisté hmotnosti nepřesahující 3 kg s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek stanovených nařízením Komise (ES) č. 48/2003 [4]."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 84, 28.3.2001, s. 1.

[3] Úř. Věst L 7, 11.1.2003, s. 65.

[4] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Nařízení Komise (EHS) č. 1292/81 [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001 [2].

Nařízení Komise (EHS) č. 2213/83 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1508/2001 [4].

Nařízení Komise (EHS) č. 899/87 [5] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 843/2002 [6].

Nařízení Komise (EHS) č. 1591/87 [7] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001.

Nařízení Komise (EHS) č. 1677/88 [8] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 888/97 [9].

Nařízení Komise (EHS) č. 410/90 [10] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 888/97.

Nařízení Komise (ES) č. 831/97 [11] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1167/1999 [12].

Nařízení Komise (ES) č. 1093/97 [13] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1615/2001 [14].

Nařízení Komise (ES) č. 2288/97 [15].

Nařízení Komise (ES) č. 963/98 [16] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 730/1999 [17].

Nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 [18] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 848/2000 [19].

Nařízení Komise (ES) č. 1455/1999 [20] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2706/2000 [21].

Nařízení Komise (ES) č. 2335/1999 [22].

Nařízení Komise (ES) č. 2377/1999 [23].

Nařízení Komise (ES) č. 2561/1999 [24] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 532/2001 [25] [26].

Nařízení Komise (ES) č. 2789/1999 [27] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 716/2001 [28].

Nařízení Komise (ES) č. 790/2000 [29] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 717/2001 [30].

Nařízení Komise (ES) č. 851/2000 [31].

Nařízení Komise (ES) č. 175/2001 [32].

Nařízení Komise (ES) č. 912/2001 [33].

Nařízení Komise (ES) č. 1508/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 1543/2001 [34].

Nařízení Komise (ES) č. 1615/2001 [35].

Nařízení Komise (ES) č. 1619/2001 [36].

Nařízení Komise (ES) č. 1799/2001 [37] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 453/2002 [38].

Nařízení Komise (ES) č. 2396/2001 [39].

Nařízení Komise (ES) č. 843/2002.

Nařízení Komise (ES) č. 982/2002 [40].

Nařízení Komise (ES) č. 1284/2002 [41]

[1] Úř. věst. L 129, 15.5.1981, s. 38.

[2] Úř. věst. L 154, 9.6.2001, s. 9.

[3] Úř. věst. L 213, 4.8.1983, s. 13.

[4] Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 14.

[5] Úř. věst. L 88, 31.3.1987, s. 17.

[6] Úř. věst. L 134, 22.5.2002, s. 24.

[7] Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 36.

[8] Úř. věst. L 150, 16.6.1988, s. 21.

[9] Úř. věst. L 126, 17.5.1997, s. 11.

[10] Úř. věst. L 43, 17.2.1990, s. 22.

[11] Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 13.

[12] Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 4.

[13] Úř. věst. L 158, 17.6.1997, s. 21.

[14] Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21.

[15] Úř. věst. L 315, 19.11.1997, s. 3.

[16] Úř. věst. L 135, 8.5.1998, s. 18.

[17] Úř. věst. L 154, 9.6.2001, s. 9.

[18] Úř. věst. L 93, 8.4.1999, s. 14.

[19] Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 5.

[20] Úř. věst. L 103, 28.4.2000. s. 9.

[21] Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 22.

[22] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 35.

[23] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 11.

[24] Úř. věst. L 287, 10.11.1999, s. 6.

[25] Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 22.

[26] Úř. věst. L 310, 4.12.1999, s. 7.

[27] Úř. věst. L 79, 17.3.2001, s. 21.

[28] Úř. věst. L 336, 29.12.1999, s. 13.

[29] Úř. věst. L 100, 11.4.2001, s. 9.

[30] Úř. věst. L 95, 15.4.2000, s. 24.

[31] Úř. věst. L 100, 11.4.2001, s. 11.

[32] Úř. věst. L 103, 28.4.2000, s. 22.

[33] Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 24.

[34] Úř. Věst. L 129, 11.5.2001, s. 4.

[35] Úř. věst. L 203, 11.5.2001, s. 9.

[36] Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 21.

[37] Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 3.

[38] Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 12.

[39] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.

[40] Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 11.

[41] Úř. věst. L 150, 8.6.2002, s. 45.

--------------------------------------------------