32003L0115Úřední věstník L 024 , 29/01/2004 S. 0065 - 0071


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES

ze dne 22. prosince 2003,

kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny podle článku 6 směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách [5] stanoví seznam náhradních sladidel, která mohou být používána ve Společenství, a podmínky jejich použití.

(2) Od roku 1996 shledal Vědecký výbor pro potraviny dvě nová náhradní sladidla, sukralózu a aspartamacesulfam, sodnou sůl, přijatelnými pro použití v potravinách.

(3) Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny k cyklamové kyselině a její sodné a vápenaté soli (které vedlo ke stanovení nového přijatelného denního příjmu (ADI)) a nedávné studie o příjmu cyklamátů vedly ke snížení nejvyšších použitelných množství cyklamové kyseliny a její sodné a vápenaté soli.

(4) Názvy určitých kategorií potravin ve směrnici 94/35/ES by měly být přizpůsobeny s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy [6] a na zvláštní směrnice, které byly přijaty pro některé skupiny potravin uvedené v příloze I směrnice Rady 89/398/EHS [7].

(5) Použití dotyčných potravinářských přídatných látek je v souladu s obecnými kritérii stanovenými v příloze II směrnice 89/107/EHS.

(6) V článcích 53 a 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [8], se stanoví postupy pro přijetí mimořádných opatření u potravin pocházejících ze Společenství nebo dovezených ze třetí země. Umožňují Komisi přijmout taková opatření v situacích, kdy potravina může představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí a nelze-li takovému riziku dostatečně čelit opatřeními přijatými dotyčným členským státem nebo státy.

(7) Opatření nezbytná pro provedení směrnice 94/35/ES by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9].

(8) Směrnice 94/35/ES by proto měla být změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 94/35/ES se mění takto:

1. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Postupem podle článku 7 lze rozhodnout o tom,

- zda se má potravina považovat za potravinu, která patří do jedné z kategorií uvedených v příloze ve třetím sloupci, v případě, kdy existují rozdílné názory na to, zda lze použít náhradní sladidla v dané potravině za podmínek stanovených v této směrnici, a

- zda je potravinářská přídatná látka uvedená v příloze a povolená podle zásady quantum satis používána v souladu s kritérii podle článku 2."

2. V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— u aspartamuacesulfamu, sodné soli: "obsahuje zdroj fenylalaninu"."

3. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 [10] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [11] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

4. Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Nejpozději do 29. ledna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v probíhajícím novém hodnocení přídatných látek a předběžný časový plán budoucích hodnocení, zejména pro sukralózu a aspartamacesulfam, sodnou sůl. Nová hodnocení jsou provedena na základě údajů o spotřebě předložených členskými státy, přičemž jsou zohledněny účinky přídatných látek na ohrožené skupiny populace.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí tak, aby

- povolily obchodování s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání nejpozději do 29. ledna 2005,

- zakázaly obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání nejpozději do 29. července 2005; s výrobky uvedenými na trh před tímto dnem, které nejsou v souladu s touto směrnicí, se však může obchodovat do 29. ledna 2006.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

A. Matteoli

[1] Úř. věst. C 262 E, 29.10.2002, s. 429.

[2] Úř. věst. C 85, 8.4.2003, s. 34.

[3] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 1).

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 25. června 2003 (Úř. věst. C 277 E, 18.11.2003, s. 1) a stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3. Směrnice ve znění směrnice 96/83/ES (Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 16).

[6] Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

[7] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES (Úř. věst. L 172, 8.7.1999, s. 38).

[8] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[11] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha směrnice 94/35/ES se mění takto:

1. Ve třetím sloupci tabulek se mění názvy těchto kategorií potravin:

a) název "Dietní potraviny určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu při kontrole nadváhy" se nahrazuje názvem "Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti podle směrnice 96/8/ES (*)";

b) název "Dietní potraviny a doplňky výživy určené k podávání pod lékařským dohledem" se nahrazuje názvem "Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely, jak jsou definovány ve směrnici 1999/21/ES (**)";

c) název "Tekuté doplňky stravy a dietní doplňky" se nahrazuje názvem "Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES (***), dodávané v tekuté formě";

d) název "Pevné doplňky stravy a dietní doplňky" se nahrazuje názvem "Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, dodávané v pevné formě";

e) název "Doplňky stravy a dietní doplňky na bázi vitaminů a minerálních látek, ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet" se nahrazuje názvem "Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, na bázi vitaminů nebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet".

2. Za tabulky se doplňují tyto poznámky pod čarou:

"(*) Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (Úř. věst. L 55, 6.3.1996, s. 22).

(**) Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 29).

(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51)."

3. U látky E 951

"Aspartam"

se do oddílu

"Cukrovinky"

doplňuje následující kategorie:

"—Essoblaten | 1000 mg/kg" |

4. U látky E 952 Cyklamová kyselina a její sodná a vápenatá sůl:

a) se nejvyšší použitelné množství "400 mg/l" nahrazuje množstvím "250 mg/l" pro následující kategorie potravin:

- ochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru,

- nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru;

b) následující kategorie potravin a hodnoty nejvyššího použitelného množství se zrušují:

"—Cukrovinky bez přidaného cukru | 500 mg/kg |

—Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 500 mg/kg |

—Cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 500 mg/kg |

—Žvýkačka bez přidaného cukru | 1500 mg/kg |

—Cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru | 2500 mg/kg |

—Zmrzliny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 250 mg/kg" |

5. Doplňují se tyto tabulky:

"ES číslo | Název | Potraviny | Nejvyšší použitelné množství |

E 955 | Sukralóza | Nealkoholické nápoje | |

—Ochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 300 mg/l |

—Nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 300 mg/l |

Dezerty a podobné výrobky | |

—Ochucené dezerty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Přípravky na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Dezerty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Dezerty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—"Snacky": ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou | 200 mg/kg |

Cukrovinky | |

—Cukrovinky bez přidaného cukru | 1000 mg/kg |

—Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 800 mg/kg |

—Cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 1000 mg/kg |

—Kornouty a oplatky ke zmrzlině, bez přidaného cukru | 800 mg/kg |

—Essoblaten | 800 mg/kg |

—Pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a s obsahem otrub nejméně 20 %, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru | 2400 mg/kg |

—Pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru | 1000 mg/kg |

—Žvýkačka bez přidaného cukru | 3000 mg/kg |

—Cukrovinky ve formě tablet se sníženým obsahem energie | 200 mg/kg |

—Cidr a perry | 50 mg/l |

—Nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína | 250 mg/l |

—Alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (obj.) alkoholu | 250 mg/l |

—Nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (obj.) | 250 mg/l |

—Pivo "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (obsah původní mladiny menší než 6 %) kromě piva "Obergäriges Einfachbier" | 250 mg/l |

—Piva s titrační kyselostí nejméně 30 miliekvivalentů, počítáno jako NaOH | 250 mg/l |

—Tmavá piva typu "oud bruin" | 250 mg/l |

—Pivo se sníženým obsahem energie | 10 mg/l |

—Zmrzliny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 320 mg/kg |

—Ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 mg/kg |

—Džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie | 400 mg/kg |

—Ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie | 400 mg/kg |

—Ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu | 180 mg/kg |

—Feinkostsalat | 140 mg/kg |

—Sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů | 120 mg/kg |

—Polévky se sníženým obsahem energie | 45 mg/l |

—Studené omáčky | 450 mg/kg |

—Hořčice | 140 mg/kg |

—Jemné pečivo určené ke zvláštní výživě | 700 mg/kg |

—Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti podle směrnice 1996/8/ES | 320 mg/kg |

—Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely, jak jsou definovány ve směrnici 1999/21/ES | 400 mg/kg |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, dodávané v tekuté formě | 240 mg/l |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, dodávané v pevné formě | 800 mg/kg |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet | 2400 mg/kg |

E 962 | Aspartamacesulfam, sodná sůl | Nealkoholické nápoje | |

—Ochucené nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/l (a) |

—Nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/l (a) |

Dezerty a podobné výrobky | |

—Ochucené dezerty na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Přípravky na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Dezerty na bázi vajec se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Dezerty na bázi tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—"Snacky": ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou | 500 mg/kg (b) |

Cukrovinky | |

—Cukrovinky bez přidaného cukru | 500 mg/kg (a) |

—Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 500 mg/kg (a) |

—Cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 1000 mg/kg (a) |

—Essoblaten | 1000 mg/kg (b) |

—Pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 1000 mg/kg (b) |

—Obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a s obsahem otrub nejméně 20 %, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 1000 mg/kg (b) |

—Cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru | 2500 mg/kg (a) |

—Žvýkačka bez přidaného cukru | 2000 mg/kg (a) |

—Cidr a perry | 350 mg/l (a) |

—Nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína | 350 mg/l (a) |

—Alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (obj.) alkoholu | 350 mg/l (a) |

—Nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj. | 350 mg/l (a) |

—Pivo "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (obsah původní mladiny menší než 6 %) kromě piva "Obergäriges Einfachbier" | 350 mg/l (a) |

—Piva s titrační kyselostí nejméně 30 miliekvivalentů počítáno jako NaOH | 350 mg/l (a) |

—Tmavá piva typu "oud bruin" | 350 mg/l (a) |

—Pivo se sníženým obsahem energie | 25 mg/l (b) |

—Zmrzliny se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 800 mg/kg (b) |

—Ovocné kompoty se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 350 mg/kg (a) |

—Džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie | 1000 mg/kg (b) |

—Ovocné a zeleninové přípravky se sníženým obsahem energie | 350 mg/kg (a) |

—Ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu | 200 mg/kg (a) |

—Feinkostsalat | 350 mg/kg (b) |

—Sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů | 200 mg/kg (a) |

—Polévky se sníženým obsahem energie | 110 mg/l (b) |

—Studené omáčky | 350 mg/kg (b) |

—Hořčice | 350 mg/kg (b) |

—Jemné pečivo určené ke zvláštní výživě | 1000 mg/kg (a) |

—Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti podle směrnice 1996/8/ES | 450 mg/kg (a) |

—Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely, jak jsou definovány ve směrnici 1999/21/ES | 450 mg/kg (a) |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, dodávané v tekuté formě | 350 mg/l (a) |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, dodávané v pevné formě | 500 mg/kg (a) |

—Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, na bázi vitaminů a/nebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet | 2000 mg/kg (a) |

--------------------------------------------------