32003L0053Úřední věstník L 178 , 17/07/2003 S. 0024 - 0027


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES

ze dne 18. června 2003,

kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rizika nonylfenolu (NP) a nonylfenol ethoxylátu (NPE) pro životní prostředí byla posouzena v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek [4]. Z posouzení vyplynula nutnost snížit tato rizika a tento závěr potvrdil ve svém stanovisku ze dne 6. a 7. března 2001 Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (CSTEE).

(2) Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [5], je NP klasifikován jako "prioritní nebezpečná látka". Podle čl. 16 odst. 6 uvedené směrnice má Komise předložit návrhy na kontrolu zastavení nebo postupného odstranění vypouštění, emisí a úniků takových látek.

(3) V doporučení Komise 2001/838/ES ze dne 7. listopadu 2001 o výsledcích hodnocení rizik a strategiích snižování rizik pro látky: akrylaldehyd; dimethyl-sulfát; nonylfenol; 4-nonylfenol, rozvětvený; terc-butyl(methyl)ether [6], které bylo přijato v rámci nařízení (EHS) č. 793/93, se navrhuje strategie omezování rizik NP a NPE, přičemž se doporučuje zejména omezení jejich uvádění na trh a používání.

(4) Komise se vyzývá, aby z důvodů ochrany životního prostředí zvážila změnu směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [7], za účelem stanovení koncentračních limitů NP a NPE v kalech z čistíren odpadních vod, které se mají použít na půdu.

(5) Z důvodů ochrany životního prostředí by se dále mělo omezit uvádění NP a NPE na trh a jejich používání pro zvláštní účely, při nichž dochází k vypouštění, emisím a únikům do životního prostředí. Toto omezení, pokud se týká složek obchodní úpravy pesticidů a biocidů, by se však nemělo dotknout platnosti existujících vnitrostátních povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující NPE jako složku obchodní úpravy, která byla vydána před vstupem této směrnice v platnost, až do ukončení platnosti těchto povolení.

(6) Z vědeckých studií rovněž vyplývá, že cementové přípravky obsahující šestimocný chrom mohou za určitých okolností vyvolat alergické reakce, pokud jsou v přímém a dlouhodobém styku s lidskou pokožkou. Každé použití cementu nese riziko přímého a dlouhodobého styku s lidskou pokožkou s výjimkou kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesů.

(7) CSTEE potvrdil škodlivé účinky šestimocného chromu v cementu na zdraví.

(8) Osobní ochranné prostředky jsou nezbytné, ale nikoliv dostatečné, pro zabránění styku pokožky s cementem. Navíc podle hierarchie ochranných prostředků uvedených ve směrnici Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [8] má zaměstnavatel především zajistit, aby se úroveň expozice snížila na co nejnižší možnou úroveň, pokud není možná náhrada, a použít osobní ochranné prostředky, pouze pokud není možno expozici zabránit jiným způsobem.

(9) Pro ochranu zdraví člověka se proto ukazuje jako nezbytné omezit uvádění na trh a používání cementu. Zejména uvádění na trh a používání cementu nebo cementových přípravků obsahujících více než 2 ppm šestimocného chromu by se mělo omezit v případě činností, kde je pravděpodobný styk s pokožkou. V případě kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesů tomu tak není, a proto by pro ně měla být poskytnuta výjimka. Redukční činidla by se měla použít co nejdříve, tj. při výrobě cementu.

(10) Z důvodů ochrany zdraví člověka se Komise dále vyzývá ke zvážení změny přílohy I směrnice 98/24/ES takovým způsobem, aby byla stanovena závazná mezní hodnota expozice prachu v pracovním prostředí.

(11) Použití šestimocného chromu již bylo zakázáno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 17. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností [9] a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [10]. V rámci posouzení rizika se studují další použití šestimocného chromu a Komise se vyzývá, aby co nejdříve navrhla vhodné právní předpisy, které by se zaměřily na všechna zjištěná rizika.

(12) V důsledku toho by se měla změnit směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [11].

(13) Cílem této směrnice je zavést harmonizovaná opatření s ohledem na NP, NPE a cement a tím ochránit vnitřní trh a zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s článkem 95 Smlouvy.

(14) Pro použití této směrnice je žádoucí přijetí harmonizované zkušební metody s ohledem na obsah šestimocného chromu v cementu; to by však nemělo zpozdit vstup této směrnice v platnost. Komise by proto měla v souladu s článkem 2a směrnice 76/769/EHS takovou metodu stanovit. Zkušební metoda by měla být přednostně vypracována na evropské úrovni, v případě potřeby Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

(15) Tato směrnice neovlivní právní předpisy Společenství stanovující minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, jako je směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [12] a samostatné směrnice, které z ní vycházejí, zejména směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [13] a směrnice 98/24/ES,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění způsobem uvedeným v příloze této směrnice.

2. Platnost existujících vnitrostátních povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující NPE jako složku obchodní úpravy, která byla udělena před vstupem této směrnice v platnost, není touto směrnicí ovlivněna až do ukončení platnosti těchto povolení.

Článek 2

Komise přijme v souladu s postupem stanoveným v článku 2a směrnice 76/769/EHS harmonizovanou zkušební metodu pro použití bodu 47, cement, přílohy I uvedené směrnice.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 17. července 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 17. ledna 2005.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 18. června 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Návrh ze dne 16. srpna 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. C 133, 6.6.2003, s. 13.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 27. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. května 2003.

[4] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).

[6] Úř. věst. L 319, 4.12.2001, s. 30.

[7] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná v roce 1994 aktem o přistoupení.

[8] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

[9] Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/525/ES (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 81).

[10] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

[11] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/36/ES (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 26).

[12] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[13] Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/38/ES (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 66).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Do přílohy I směrnice 76/769/EHS se doplňují body 46 a 47:

"46. 1.Nonylfenol C6H4(OH)C9H192.Nonylfenol ethoxylát (C2H4O)nC15H24O | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka přípravku v koncentracích rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro tato použití: 1.čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,systémů čištění se zvláštním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;2.čištění v domácnostech;3.zpracování textilií a kůže s výjimkou:zpracování bez úniků do odpadní vody,systémů se zvláštním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);4.emulgátor při omývání struků v zemědělství;5.zpracování kovů s výjimkou:použití v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;6.výroba celulózy a papíru;7.kosmetické přípravky;8.jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:antikoncepčních prostředků;9.složky obchodních úprav pesticidů a biocidů. |

47.Cement | 1.Cement a přípravky obsahující cement se nesmějí používat ani uvádět na trh, jestliže po smíchání s vodou obsahují více než 0,0002 % rozpustného šestimocného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.2.Jestliže se použijí redukční činidla, musí být obal cementu nebo přípravků obsahujících cement čitelně a nesmazatelně označen informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestimocného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž by byla dotčena použitelnost ostatních předpisů Společenství týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků.3.Odchylně od odstavce 1 a 2 se nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a přípravky obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s pokožkou." |

--------------------------------------------------