32003D0779Úřední věstník L 285 , 01/11/2003 S. 0038 - 0041


Rozhodnutí Komise

ze dne 31. října 2003,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2003) 3988)

(Text s významem pro EHP)

(2003/779/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy uvedené v příloze A kapitole I směrnice 89/662/EHS a, pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [1] naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 2003/721/ES [2], a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. a) a c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 94/187/ES ze dne 18. března 1994, kterým se stanoví veterinární předpisy a veterinární osvědčení pro dovoz zvířecích střev ze třetích zemí [3], bylo několikrát podstatně změněno [4]. V zájmu jasnosti a přehlednosti by mělo být uvedené rozhodnutí kodifikováno.

(2) Příloha I kapitola 2 směrnice 92/118/EHS povoluje dovoz zvířecích střev, která byla podrobena předepsanému ošetření, ze všech třetích zemí.

(3) Musí být stanoveny veterinární podmínky a veterinární osvědčení, aby se zaručilo provádění předepsaného ošetření střev.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy povolí dovoz zvířecích střev ze všech třetích zemí, k nimž je přiloženo veterinární osvědčení stanovené v příloze I, které sestává z jednoho listu a je vyplněno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu provádějícího dovozní kontrolu.

Článek 2

Rozhodnutí 94/187/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49..

[2] Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 21.

[3] Úř. věst. L 89, 6.4.1994, s. 18.

[4] Viz příloha II tohoto rozhodnutí.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Zrušené rozhodnutí a jeho následné novely

rozhodnutí 94/187/ES | (Úř. věst. L 89, 6.4.1994, s. 18) |

rozhodnutí 94/461/ES, pouze článek 2 | (Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 88) |

rozhodnutí 94/775/ES, pouze článek 2 | (Úř. věst. L 310, 2.12.1994, s. 77) |

rozhodnutí 95/88/ES, pouze článek 1 | (Úř. věst. L 69, 29.3.1995, s. 45) |

rozhodnutí 95/230/ES, pouze článek 1 | (Úř. věst. L 154, 5 7. 1995, s. 19) |

rozhodnutí 95/106/ES, pouze článek 1 | (Úř. věst. L 24, 31.1.1996, s. 34) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

rozhodnutí 94/187/ES | toto rozhodnutí |

Článek 1 | Článek 1 |

– | Článek 2 |

Článek 2 | – |

Článek 3 | Článek 3 |

Příloha | příloha I |

– | příloha II |

– | příloha III |

--------------------------------------------------