32003D0642Úřední věstník L 226 , 10/09/2003 S. 0027 - 0027


Rozhodnutí Rady 2003/642/SVV

ze dne 22. července 2003

o uplatňování Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie na Gibraltar

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Úmluvu o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie [1] (dále jen "úmluva o korupci"),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Úmluva o korupci byla vypracována aktem Rady ze dne 26. května 1997.

(2) Úmluva o korupci neobsahuje žádná ustanovení o jejím uplatňování Gibraltar.

(3) Úmluva o korupci a několik dalších úmluv vypracovaných na stejném základě byly sjednány v rámci hlavy VI Smlouvy o Evropské unii před 1. červnem 2000 [2] a dosud se nevztahují na Gibraltar.

(4) Za mezinárodní vztahy Gibraltaru je odpovědné Spojené království.

(5) Je žádoucí, aby se úmluva o korupci vztahovala na Gibraltar,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Úmluva o korupci se vztahuje na Gibraltar.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem zveřejnění.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1.

[2] Den, kterým nabyla účinku ujednání mezi Španělskem a Spojeným královstvím o gibraltarských orgánech v souvislosti s nástroji EU a ES a souvisejícími smlouvami.

--------------------------------------------------