32003D0018(01)Úřední věstník L 009 , 15/01/2004 S. 0029 - 0030


Rozhodnutí Evropské centrální banky

ze dne 18. prosince 2003

o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami

(ECB/2003/18)

(2004/44/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí ECB/1998/2 ze dne 9. června 1998 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky [1] stanovilo, jakým způsobem a v jaké výši mají národní centrální banky členských států, jež měly v úmyslu přijmout euro k 1. lednu 1999, splatit základní kapitál Evropské centrální banky (ECB).

(2) Článek 2 rozhodnutí ECB/2000/14 ze dne 16. listopadu 2000 o splacení základního kapitálu a příspěvku Trapeza tis Ellados na rezervní fondy a rezervy ECB, prvním převodu devizových rezerv na ECB Trapeza tis Ellados a souvisejících záležitostech [2], spolu s rozhodnutím ECB/1998/14 ze dne 1. prosince 1998 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami [3], stanovil, jakým způsobem a v jaké výši měla Trapeza tis Ellados dne 1. ledna 2001 splatit základní kapitál ECB, vzhledem k tomu, že Řecko přijalo euro.

(3) Rozhodnutí ECB/2003/17 ze dne 18. prosince 2003 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky [4] upravuje s účinkem od 1. ledna 2004 vážené podíly přidělené národním centrálním bankám v klíči pro upisování základního kapitálu ECB (dále jen "vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu" a "klíč pro upisování základního kapitálu").

(4) Upravený klíč pro upisování základního kapitálu vyžaduje přijetí nového rozhodnutí ECB, které s účinkem od 1. ledna 2004 zrušuje rozhodnutí ECB/1998/2 a článek 2 rozhodnutí ECB/2000/14 a stanoví, jakým způsobem a v jaké výši mají národní centrální banky členských států, které přijaly euro (dále jen "zúčastněné národní centrální banky"), dne 1. ledna 2004 splatit základní kapitál ECB,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výše a způsob splacení základního kapitálu

Každá zúčastněná národní centrální banka splatí svůj upsaný podíl na základním kapitálu ECB v plné výši dne 1. ledna 2004. S ohledem na vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu stanovené v článku 2 rozhodnutí ECB/2003/17 splatí každá zúčastněná národní centrální banka dne 1. ledna 2004 částku, která je uvedena v následující tabulce vedle názvu banky:

Zúčastněná národní centrální banka | (v eurech) |

— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 141485000 |

— Deutsche Bundesbank | 1170200000 |

— Trapeza tis Ellados | 108070000 |

— Banco de España | 439005000 |

— Banque de France | 825875000 |

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 51270000 |

— Banca d'Italia | 728630000 |

— Banque centrale du Luxembourg | 8540000 |

— De Nederlandsche Bank | 221615000 |

— Österreichische Nationalbank | 115095000 |

— Banco de Portugal | 100645000 |

— Suomen Pankki | 71490000 |

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

Všechny zúčastněné národní centrální banky již splatily svůj podíl na upsaném základním kapitálu ECB v souladu s rozhodnutím ECB/1998/2 a v případě Trapeza tis Ellados v souladu s článkem 2 rozhodnutí ECB/2000/14 a rozhodnutím ECB/1998/14. S ohledem na tuto skutečnost buď zúčastněná národní centrální banka převede dodatečnou částku na ECB, nebo ECB převede částku zpět na zúčastněnou národní centrální banku tak, aby bylo dosaženo částek stanovených v tabulce uvedené v článku 1. Tyto převody se provádějí v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí ECB/2003/20 ze dne 18. prosince 2003 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu [5].

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí ECB/1998/2 a článek 2 rozhodnutí ECB/2000/14 se s účinkem od 1. ledna 2004 zrušují.

2. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2003.

3. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2003.

Za Radu guvernérů ECB

Jean-Claude Trichet

[1] Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 33.

[2] Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 110.

[3] Úř. věst. L 110, 28.4.1999, s. 33.

[4] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 27.

[5] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 32.

--------------------------------------------------