32003D0016Úřední věstník L 007 , 11/01/2003 S. 0091 - 0092


Rozhodnutí Komise

ze dne 10. ledna 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem K(2002) 5565)

(Text s významem pro EHP)

(2003/16/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a produktech živočišného původu a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], a zejména na článek 29 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [2], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1452/2001 [3], a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 2000/159/ES ze dne 8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES [4], naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/336/ES [5], stanoví seznam třetích zemí, které předložily plán, v němž uvedly, jaké záruky nabízejí v oblasti monitoringu skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES.

(2) Některé třetí země předložily Komisi plány monitoringu reziduí u produktů a druhů, které původně nebyly v příloze rozhodnutí 2000/159/ES obsaženy. Vyhodnocení těchto plánů monitoringu reziduí a doplňkové informace, které si Komise vyžádala, poskytly dostatečné záruky, pokud jde o monitoring reziduí u uvedených produktů nebo druhů v daných třetích zemích.

(3) Rozhodnutí 2000/159/ES by se proto mělo odpovídajícím způsobem pozměnit.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2000/159/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11.

[4] Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 30.

[5] Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 51.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2000/159/ES se mění takto:

Řádky, které se týkají Belize, Estonska, Falklandských ostrovů, Mosambiku, Namibie, Nové Kaledonie, Tchaj-wanu a Venezuely, se nahrazují odpovídajícími řádky:

Kód ISO | Země | Skot | Ovce/kozy | Prasata | Koně | Drůbež | Akvakul- tura | Mléko | Vejce | Králíci | Volně žijící zvěř | Farmová zvěř | Med |

BZ | Belize | | | | | | x | | | | | | |

EE | Estonsko | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x |

FK | Falklandské ostrovy | | x | | | | | | | | | | |

MZ | Mosambik | | | | | | x | | | | | | |

NA | Namibie | x | x | | | | x | | | | x | x | |

NC | Nová Kaledonie | x | | | | | x | | | | x | x | |

TW | Tchaj-wan | | | | | | x | | | | | | x |

VE | Venezuela | | | | | | x | | | | | | |

--------------------------------------------------