32003D0012Úřední věstník L 007 , 11/01/2003 S. 0084 - 0085


Rozhodnutí Komise

ze dne 10. ledna 2003,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství, pokud jde o Spojené státy americké a Švýcarsko

(oznámeno pod číslem K(2002) 5560)

(Text s významem pro EHP)

(2003/12/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1), naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 94/113/ES (Úř. věst. L 53, 24.2.1994, s. 23), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příslušné veterinární útvary Spojených států amerických a Švýcarska požádaly o provedení změn v seznamech týmů úředně schválených na jejich územích pro vývoz embryí domácího skotu do Společenství, které stanoví rozhodnutí Komise 92/452/EHS (Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40.) naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/637/ES (Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 29.).

(2) Komise obdržela od příslušných veterinárních útvarů dotyčných zemí záruky týkající se dodržování požadavků stanovených v článku 8 směrnice 89/556/EHS a týmy pro odběr embryí byly úředně schváleny pro vývoz do Společenství.

(3) Je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 92/452/EHS

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 92/452/EHS:

1. se zrušuje řádek týkající se amerického týmu č. 96ID083;

2. se řádek týkající se amerického týmu č. 01WI098 nahrazuje tímto:

"US | | 01WI098 E 1306 | | Dairyland Veterinary Practice 370 Flower Court Platterville, WI 53818 | Dr Leah Penza" |

3. se doplňuje tento řádek týkající se amerických týmů:

"US | | 02ID106 E 1107 | | Western Genetics, Inc. 2875 E 3000 N Sugar City, ID 83448 | Dr Galen B. Lusk" |

4. se doplňuje tento řádek týkající se švýcarských týmů:

"CH | | CH-ET-1133 | | Embryotransfer Pokorny Murtenstrasse 22 CH-3177 Laupen | Dr Eli Schipper Dr Norbert Stäuber" |

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 31. ledna 2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

--------------------------------------------------