32003D0011Úřední věstník L 007 , 11/01/2003 S. 0082 - 0083


Rozhodnutí Komise

ze dne 10. ledna 2003,

kterým se mění směrnice Rady 85/511/EHS, pokud jde o seznamy laboratoří schválených k manipulaci s živým virem slintavky a kulhavky

(oznámeno pod číslem K(2002) 5559)

(Text s významem pro EHP)

(2003/11/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 85/511/EHS ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 13 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zrušení rutinního očkování proti viru slintavky a kulhavky ve Společenství v roce 1991 zvýšilo vnímavost stád Společenství vůči této chorobě. Je tudíž nezbytné zajistit, aby laboratoře, které s virem manipulují, tak činily za bezpečných podmínek, aby se tak zabránilo šíření viru, který by mohl ohrozit stáda Společenství.

(2) Směrnice 85/511/EHS obsahuje seznam národních a komerčních laboratoří schválených k manipulaci s živým virem slintavky a kulhavky. Uvedená směrnice požaduje, aby uvedené laboratoře dodržovaly minimální normy doporučené Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) Spojených národů.

(3) Některé členské státy se rozhodly ukončit v některých laboratořích manipulaci s virem slintavky a kulhavky, zatímco jiné členské státy stanovily nezbytné záruky, aby laboratoře, které k tomuto účelu schválily, dodržovaly požadované normy. Kromě toho se změnily některé údaje o laboratořích uvedených ve směrnici 85/511/EHS.

(4) Je proto nezbytné seznamy laboratoří uvedených v přílohách A a B směrnice 85/511/EHS aktualizovat.

(5) Je tudíž třeba odpovídajícím způsobem pozměnit směrnici 85/511/EHS.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy A a B směrnice Rady 85/511/EHS se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. ledna 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 315, 26.11.1985, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA A

Komerční laboratoře schválené k manipulaci s živým virem slintavky a kulhavky za účelem produkce očkovací látky

NĚMECKO | Bayer AG, Köln |

FRANCIE | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

NIZOZEMSKO | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

PŘÍLOHA B

Národní laboratoře schválené k manipulaci s živým virem slintavky a kulhavky

BELGIE | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle |

DÁNSKO | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |

NĚMECKO | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

ŘECKO | Iνστιτούτo Aφθώδους Πυρετού Aγία Παρασκευή Aττικής |

ŠPANĚLSKO | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

FRANCIE | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire détudes et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire détudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

ITÁLIE | Instituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dellEmilia Romagna, Brescia |

NIZOZEMSKO | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

RAKOUSKO | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | Institute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------