32002R2381Úřední věstník L 358 , 31/12/2002 S. 0119 - 0119


Nařízení Komise (ES) č. 2381/2002

ze dne 30. prosince 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2], a zejména na čl. 6 odst. 7 a čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 29a nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1830/2002 [4], stanoví v rámci prémie na krávy bez tržní produkce mléka pravidlo pro zaokrouhlování počtu zvířat pro účely výpočtu minimálního a maximálního počtu jalovic vyjádřeného v procentech. Použití tohoto pravidla poškozuje producenty, na které se vztahuje režim stanovený v článku 10 nařízení (ES) č. 1254/1999, tak jak se použije v roce 2003. S cílem zajistit rovné zacházení se všemi producenty je vhodné upřesnit používání tohoto pravidla v uvedeném období, aby se stanovil počet jalovic v případě, že se žádost o prémii vztahuje na dvě zvířata.

(2) Je nutné změnit nařízení (ES) č. 2342/1999.

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 29a nařízení (ES) č. 2342/1999 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Odchylně od prvního pododstavce, pro účely použití režimu stanovenému v článku 10 nařízení (ES) č. 1254/1999 v roce 2003, pokud se žádost o prémii vztahuje na dvě zvířata, je počet jalovic, na které může být poskytnuta prémie, stanoven na jednu jalovici."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. prosince 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.

[2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.

[3] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30.

[4] Úř. věst. L 277, 15.10.2002, s. 15.

--------------------------------------------------