32002R2320Úřední věstník L 355 , 30/12/2002 S. 0001 - 0022


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002

ze dne 16. prosince 2002,

kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na závěry Rady pro dopravu ze dne 16. října 2001, a zejména na odstavec 9 uvedených závěrů,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3], s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 15. listopadu 2002,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Trestné činy spáchané v New Yorku a ve Washingtonu dne 11. září 2001 ukazují, že terorismus je jednou z největších hrozeb ideálům demokracie a svobody a hodnotám míru tvořícím samotnou podstatu Evropské unie.

(2) V Evropském společenství má být v každou dobu zajišťována ochrana občanů v civilním letectví tím, že bude předcházeno protiprávním činům.

(3) Aniž jsou dotčeny předpisy členských států v oblasti národní bezpečnosti a opatření, která mají být přijata na základě hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, má být tohoto cíle dosaženo přijetím vhodných opatření v oblasti řízení letecké dopravy pomocí stanovení společných základních norem vycházejících z nyní platných doporučení dokumentu č. 30 Evropské konference pro civilní letectví (ECAC). Výkonné pravomoci by měly být přeneseny na Komisi, aby přijala vhodná podrobná prováděcí opatření. V zájmu předejít protiprávním činům mají být některá tato prováděcí opatření utajená a nezveřejňovaná.

(4) Toto nařízení bere ohled na základní práva a sleduje zásady uznané zejména v Chartě základních práv Evropské unie.

(5) Různé druhy činností civilního letectví nemusí být nutně vystaveny stejnému druhu ohrožení. Je proto nezbytné, aby podrobná prováděcí opatření byla patřičně uzpůsobena zvláštním okolnostem každé z těchto činností a citlivosti určitých opatření.

(6) Z objektivních praktických důvodů může být na malých letištích uplatňování společných základních norem nepřiměřené nebo jejich provádění nemožné. V tom případě by měly mít příslušné orgány členských států možnost uplatňovat jiná opatření zajišťující dostatečnou úroveň ochrany. Komise by měla posoudit, zda jsou tato opatření objektivními praktickými hledisky odůvodněna a zda zajišťují dostatečnou úroveň ochrany.

(7) Úmluva o mezinárodním civilním letectví podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva) stanoví minimální normy zajišťující bezpečnost civilního letectví.

(8) V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení by měl každý členský stát přijmout národní program bezpečnosti civilního letectví a odpovídající program kontroly kvality a program výcviku.

(9) S ohledem na rozmanitost účastníků provádění vnitrostátních bezpečnostních opatření je nezbytné, aby každý členský stát určil jediný příslušný orgán odpovídající za koordinaci a kontrolu plnění programů bezpečnosti letectví.

(10) Každému členskému státu má být dána možnost, aby uplatňoval přísnější opatření.

(11) Kontrola bezpečnostních opatření vyžaduje, aby na úrovni členského státu byly zřízeny vhodné systémy pro kontrolu kvality a organizovány prohlídky pod dozorem Komise s cílem ověřovat účinnost každého vnitrostátního systému.

(12) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4].

(13) Opatření pro větší spolupráci při využívání letiště v Gibraltaru byla schválena v Londýně dne 2. prosince 1987 Španělským královstvím a Spojeným královstvím ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí těchto dvou zemí a tento režim se dosud nestal použitelným.

(14) Protože cílů navrhovaného opatření, totiž stanovení a uplatnění příslušných předpisů v oblasti řízení letecké dopravy, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto z hlediska celoevropské působnosti tohoto nařízení jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku se toto nařízení samo omezuje na společné základní normy požadované k dosažení cílů bezpečnosti letectví a nepřekračuje rámec toho, co je pro uvedený účel nezbytné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíle

1. Hlavním cílem tohoto nařízení je stanovit a provádět vhodná opatření Společenství k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

2. Dalším cílem je poskytnout základnu pro společný výklad souvisejících ustanovení Chicagské úmluvy, zejména její přílohy 17.

3. Prostředky k dosažení cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 jsou tyto:

a) stanovení společných základních norem pro opatření v oblasti bezpečnosti letectví;

b) stanovení vhodných mechanismů pro kontrolu dodržování těchto norem.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "letištěm" rozumí jakákoliv plocha v členském státě, která je otevřená pro provoz obchodní letecké dopravy;

2. "Chicagskou úmluvou" rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví a její přílohy, podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944;

3. "bezpečností letectví" rozumí kombinace opatření a lidských a hmotných zdrojů potřebných k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy.

Článek 3

Oblast působnosti

1. Opatření stanovená v tomto nařízení se vztahují na každé letiště umístěné na územích členských států v působnosti Smlouvy.

2. Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází.

3. Použitelnost tohoto nařízení pro letiště v Gibraltaru se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 4

Společné normy

1. Společné základní normy pro opatření pro bezpečnost letectví jsou založeny na stávajících doporučeních dokumentu 30 Evropské konference civilního letectví (ECAC) a jsou obsaženy v příloze.

2. Nezbytná opatření pro zavádění a technické přizpůsobení těchto společných norem se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2, s patřičným ohledem na různé druhy činností a citlivost opatření týkajících se

a) technických parametrů a akceptačních testů zařízení,

b) podrobných postupů obsahujících citlivé informace,

c) podrobných kritérií pro odchylku od bezpečnostních opatření.

3. Na základě posouzení místního rizika může příslušný orgán členského státu přijmout vnitrostátní bezpečnostní opatření v případech, kdy by uplatňování bezpečnostních opatření uvedených v příloze tohoto nařízení bylo nepřiměřené nebo kdy nemohou být z objektivních praktických důvodů provedena, k zajištění dostatečné úrovně ochrany letišť

a) s průměrným ročním počtem dva obchodní lety za den nebo

b) provozující pouze lety všeobecného letectví nebo

c) s obchodní činností omezenou na letadla o maximální vzletové hmotnosti (MTOW) méně než 10 tun nebo mající méně než 20 sedadel,

přičemž se bere ohled na zvláštnosti těchto malých letišť.

Dotčené členské státy oznámí tato opatření Komisi.

4. Komise posuzuje, zda opatření přijatá členskými státy na základě odstavce 3 jsou odůvodněná objektivními praktickými důvody a zda zajišťují dostatečnou úroveň ochrany. Jestliže opatření těmto kritériím nevyhovují, rozhodne Komise postupem podle čl. 9 odst. 3; v tom případě členský stát tato opatření odvolá nebo je přizpůsobí.

Článek 5

Národní program bezpečnosti civilního letectví

1. Do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost přijme každý členský stát národní program bezpečnosti civilního letectví, aby zajistil uplatňování společných norem uvedených v čl. 4 odst. 1 a opatření přijatých v souladu s čl. 4 odst. 2 do dne uvedeného v těchto opatřeních.

2. Bez ohledu na skutečnost, že v členském státě může být jeden nebo více orgánů nebo subjektů pověřen zajišťováním bezpečnosti letectví, určí každý členský stát jeden příslušný orgán odpovídající za koordinaci a kontrolu plnění jeho národního programu bezpečnosti civilního letectví.

3. Do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost požádá každý členský stát svůj příslušný orgán, aby zajistil vypracování a provádění národního programu kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví tak, aby zajistil účinnost jeho národního programu bezpečnosti civilního letectví.

4. Každý členský stát zajistí, aby jeho letiště a letečtí dopravci provozující leteckou dopravu z tohoto státu zřídili, provedli a udržovali své programy bezpečnosti letišť a leteckých dopravců, které budou vyhovovat požadavkům jejich národních programů bezpečnosti civilního letectví. Tyto programy letišť a leteckých dopravců musí být příslušnému orgánu předány ke schválení a dozoru.

5. Každý členský stát požádá příslušný orgán, aby zajistil vypracování a provedení národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví.

Článek 6

Přísnější opatření

V souladu s právem Společenství mohou členské státy uplatňovat přísnější opatření než ta, která jsou stanovena v tomto nařízení. Co nejdříve po jejich uplatnění členské sáty informují Komisi o povaze těchto opatření.

Článek 7

Kontrola dodržování předpisů

1. Specifikace národního programu kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví, který musí být členskými státy proveden, jsou přijímány postupem podle čl. 9 odst. 2. Tento program vychází z nejlepší praxe a umožňuje rychlé zjištění a nápravu nedostatků. Každý program zajišťuje, aby všechna letiště umístěná v dotčeném členském státě byla pravidelně kontrolována, přičemž odpovědnost má příslušný orgán uvedený v čl. 5 odst. 2. Tyto kontroly užívají společnou metodiku a jsou prováděné kontrolory kvalifikovanými podle společných kritérií.

2. V souladu s článkem 12 po uplynutí šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost začne Komise ve spolupráci s příslušným orgánem uvedeným v čl. 5 odst. 2 provádět prohlídky, včetně vhodných namátkových pohlídek letišť, aby sledovala, jak členské státy uplatňují toto nařízení. Tyto prohlídky berou v úvahu informace získané z národních programů kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví, a zejména ze zpráv kontrolorů. Postupy pro provádění těchto prohlídek budou přijaty postupem podle čl. 9 odst. 2.

3. Úředníci pověření Komisí k provádění prohlídek v souladu s odstavcem 2 se při výkonu svých pravomocí prokazují písemným zmocněním, které uvádí předmět a účel prohlídky a datum, kdy má prohlídka začít. Prohlídky letišť nejsou oznamovány. Komise v dostatečném předstihu před plánovanými prohlídkami informuje o prohlídkách členské státy.

Dotčené členské státy se těmto prohlídkám podrobí a zajistí, aby se těmto prohlídkám rovněž podrobily dotčené orgány nebo osoby.

4. Zprávy o prohlídkách sděluje Komise dotčenému členskému státu, který do tří měsíců od jejich obdržení oznámí opatření přijatá k nápravě veškerých případných nedostatků. Zpráva a odpověď příslušného orgánu uvedeného v čl. 5 odst. 2 se předá výboru zřízenému čl. 9 odst. 1.

Článek 8

Šíření informací

1. Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [5], považují se za utajované a nepodléhající zveřejňování

a) opatření uvedená v čl. 4 odst. 2 vztahující se

i) k technickým parametrům a akceptačním testům zařízení,

ii) k podrobným postupům obsahujícím citlivé informace,

iii) k podrobným kritériím pro výjimky z bezpečnostních opatření;

b) specifikace uvedené v čl. 7 odst. 1 a

c) zprávy o prohlídkách a odpovědi členských států podle čl. 7 odst. 4.

Jsou zpřístupňovány pouze orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2, které je sdělí pouze zúčastněným osobám, budou-li je potřebovat, v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly pro předávání citlivých informací.

2. Jestliže se informace vyplývající ze zpráv o prohlídkách a odpovědích členských států týkají ostatních členských států, pak s nimi členské státy zacházejí pokud možno jako s důvěrnými a v souladu s použitelným vnitrostátním právem.

3. Pokud není jasné, které zprávy o prohlídkách a odpovědi smějí nebo nesmějí být předávány, konzultují členské státy nebo Komise členský stát, kterého se to týká.

Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému přesedá zástupce Komise.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 6 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Třetí země

Aniž jsou dotčeny odpovědnosti členských států týkající se posouzení rizika a bezpečnostní články dohod o civilním letectví, má Komise s pomocí Výboru pro bezpečnost a spolu s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a ECAC zvážit možnost vypracovat metodu pro hodnocení, zda lety z letišť třetích zemí vyhovují základním bezpečnostním požadavkům.

Článek 11

Zveřejnění informací

S výhradou nařízení (ES) č. 1049/2001 Komise každý rok zveřejní zprávu o provádění tohoto nařízení a o situaci ve Společenství v oblasti bezpečnosti letectví, přičemž čerpá závěry ze zpráv o prohlídkách.

Článek 12

Sankce

Sankce za porušení tohoto nařízení musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 13

Platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství, vyjma tato ustanovení přílohy:

- o detekční kontrole zapsaného zavazadla (bod 5.2),

- o nákladu, kurýrních a expresních zásilkách (část 6),

- o poště (část 7),

která vstupují v platnost dnem 31. prosince 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předsedkyně

M. Fischer Boel

[1] Úř. věst. C 51 E, 26.2.2002, s. 221.

[2] Úř. věst. C 48, 21.2.2002, s. 70.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. listopadu 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 28. ledna 2002 (Úř. věst. C 113 E, 14.5.2002, s. 17) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. prosince 2002 a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2002.

[4] Úř. věst. L 184, 17.1.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. DEFINICE

"Doprovázené zapsané zavazadlo" : zavazadlo přijaté k přepravě v nákladním prostoru letadla a patřící cestujícímu, který zavazadlo odbavil a který je v letadle.

"Provozní část letiště" : pohybová plocha letiště, přilehlý terén a budovy nebo jejich části.

"Bezpečnostní kontrola letadla" : prohlídka vnitřních prostor letadla, do kterých mohou mít cestující přístup, a prohlídka nákladového prostoru, přičemž účelem je zjištění zakázaných předmětů.

"Bezpečnostní prohlídka letadla" : důkladná prohlídka vnitřních prostor a povrchu letadla za účelem zjištění zakázaných předmětů.

"Ověření spolehlivosti" : ověření totožnosti osoby a předchozích zkušeností s ní, včetně případné trestné činnosti, jako součást posouzení osobní způsobilosti k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor.

"Kabinové zavazadlo" : zavazadlo určené k přepravě v kabině letadla.

"Obchodní lety" : pravidelné nebo nepravidelné lety nebo letecké činnosti, které jsou široké veřejnosti nebo soukromým osobám pronajímány za úplatu.

"Podnikové materiály (Co-Mat)" : materiály letecké dopravní společnosti přepravované uvnitř sítě jejích stanic.

"Podniková pošta (Co-Mail)" : pošta letecké dopravní společnosti přepravovaná uvnitř sítě jejích stanic.

"Nepřetržité namátkové kontroly" : kontroly prováděné po celou dobu činnosti, avšak přesto prováděné namátkově.

"Všeobecné letectví" : jakákoliv pravidelná nebo nepravidelná letová činnost, která není nabízená nebo dostupná veřejnosti.

"Systém detekce výbušnin - EDS" : systém nebo kombinace různých technických prostředků se schopností odhalit a pomocí poplachového signálu označit výbušný materiál v zavazadle bez ohledu na materiál, ze kterého je zavazadlo vyrobeno.

"Systém detekce výbušného zařízení - EDDS" : systém nebo kombinace různých technických prostředků se schopností odhalit a pomocí poplachového signálu označit výbušné zařízení tím, že odhalí jednu součást nebo více součástí tohoto zařízení v zavazadle bez ohledu na materiál, ze kterého je zavazadlo vyrobeno.

"Zapsané zavazadlo" : zavazadlo určené k přepravě v nákladovém prostoru letadla.

"Známý odesílatel" a) nákladu: odesílatel prostředků sloužících pro leteckou přepravu na vlastní účet, který je v obchodním vztahu se schváleným agentem nebo leteckým dopravcem na základě kritérií uvedených v této příloze,

b) pošty: odesílatel pošty k letecké přepravě na vlastní účet, který je v obchodním vztahu se schváleným poštovním orgánem nebo schválenou poštovní správou.

"Veřejný prostor letiště" : prostor letiště, který není provozní částí letiště a zahrnuje všechny prostory přístupné veřejnosti.

"Pošta" : zásilky s písemnostmi nebo jiné předměty předávané poštovním správám a určené k dodání. Poštovní orgán nebo správa jsou definovány členskými státy.

"Zakázaný předmět" : předmět, který lze použít k spáchání protiprávního činu a který nebyl řádně přihlášen a nebylo s ním zacházeno v souladu použitelnými zákony a předpisy. Informativní seznam těchto zakázaných předmětů je uveden v dodatku.

"Pomocný systém detekce výbušnin - PEDS" : systém nebo kombinace různých technických prostředků se schopností odhalit a pomocí poplachového signálu označit výbušný materiál v zavazadle bez ohledu na materiál, ze kterého je zavazadlo vyrobeno.

"Schválený agent" : agent, zasilatel nebo podobný subjekt, který je v obchodním vztahu s provozovatelem letecké dopravy a zajišťuje bezpečnostní kontroly přijímané nebo požadované příslušným orgánem a týkající se nákladu, kurýrních a expresních zásilek nebo pošty.

"Vyhrazený bezpečnostní prostor" : prostory provozní části letiště, do kterých je přístup kontrolován s ohledem na zajištění bezpečnosti civilního letectví. Mimo jiné tyto prostory obvykle zahrnují všechny prostory pro odlétající cestující, které jsou mezi místy detekční kontroly a letadlem, odbavovací plochou, prostory pro odbavení zavazadel, skladem nákladu, poštovními středisky a zařízeními pro úklid letadel a pro zásobování letadel potravinami na provozní části letiště.

"Bezpečnostní kontroly" : prostředky, kterými lze zabránit přenesení zakázaných předmětů.

"Detekční kontrola" : uplatnění technických nebo jiných prostředků určených k zjištění nebo odhalení zakázaných předmětů.

"Nedoprovázené zapsané zavazadlo" : zavazadlo přijaté k přepravě v nákladním prostoru letadla a patřící cestujícímu, který zavazadlo odbavil a který není v letadle.

"Terminál" : hlavní budova nebo skupina budov, kde probíhá odbavování obchodních cestujících a nákladu a nástup a nakládání do letadla.

"Obrazové promítání nebezpečných předmětů - TIP" : počítačový program, který může být instalován na určitých rentgenech. V rámci rentgenového zobrazení zkoumaného reálného zavazadla program promítá virtuální zobrazení nebezpečných předmětů (např. zbraní, nožů, amatérsky vyrobených výbušných zařízení) a předá obsluze rentgenu okamžité zpětné hlášení o možnostech obsluhy vyhodnotit tato zobrazení.

"Zařízení pro stopovou detekci" : technický systém nebo kombinace různých technických prostředků se schopností odhalit velmi malá množství (1 miliardtina gramu) a pomocí poplachového signálu označit výbušné materiály v kontrolovaném zavazadle nebo v ostatních kontrolovaných předmětech.

2. LETIŠTNÍ BEZPEČNOST

2.1. Požadavky na projektování letiště

Projekt nebo dispoziční plán letišť, terminálů osobní a nákladní letecké dopravy a ostatních budov s přímým přístupem na provozní část letiště musí brát ohled na základní požadavky týkající se:

a) bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel, nákladu, kurýrních a expresních zásilek, pošty, skladů a zásob potravin leteckého dopravce určených pro letadla;

b) ochrany a kontroly přístupu na provozní část letiště, vyhrazené bezpečnostní prostory a ostatní citlivé letištní prostory a zařízení;

c) účinného využívání bezpečnostního vybavení.

2.1.1. Ohraničení provozních nebo veřejných prostor letiště

Mezi provozními a veřejnými prostorami je vytýčena hranice.

2.1.2. Vyhrazené bezpečnostní prostory

Vyhrazené bezpečnostní prostory jsou zřízeny na každém letišti.

2.2. Kontrola vstupu

2.2.1. Vyhrazené bezpečnostní prostory a ostatní provozní prostory letiště

i) Vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor a ostatních provozních prostor letiště je v každé době kontrolován s cílem zajistit, aby žádná neoprávněná osoba nevstoupila do těchto prostor a žádný zakázaný předmět nebyl vnesen do vyhrazených bezpečnostních prostor nebo do letadla.

ii) Veškerý personál požadující vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor je podrobován ověření spolehlivosti, které se vztahuje alespoň na dobu posledních pěti let. Toto ověření se opakuje v pravidelných odstupech nepřekračujících pět let.

iii) Veškerý personál požadující vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor se rovněž podrobuje pravidelnému školení o letové bezpečnost (viz bod 12.3) včetně vyhodnocení rizik letové bezpečnosti a je poučen, aby příslušnému orgánu podal zprávu o jakékoliv události, která může představovat ohrožení pro letovou bezpečnost.

iv) Letištní identifikační průkazy jsou vydávány veškerému personálu, který na letišti pracuje nebo je často navštěvuje (včetně zaměstnanců letiště a leteckého dopravce a zaměstnanců jiných organizací). Letištní identifikační průkaz obsahuje kromě dalších náležitostí jméno a fotografii nositele průkazu. Platí jen na omezenou dobu. Příslušný orgán určí, kdy má být častému návštěvníku letiště vydán stálý letištní průkaz.

v) Letištní identifikační průkaz je nošen na viditelném místě, kdykoliv je jeho držitel ve službě nebo se pohybuje v neveřejném prostoru.

vi) Vozidla, která je třeba používat na provozní části letiště, zůstávají, pokud je to možné, na provozní části letiště.

vii) Vozidlům vyžadujícím pohyb mezi veřejným a provozním prostorem letiště je vydáno povolení vjezdu určené pro dané vozidlo a připevněno na snadno viditelném místě vozidla. Ostatním vozidlům vyžadujícím vjezd na provozní část letiště je vjezd povolen pouze po jejich prohlídce a poté, co je jim vydáno dočasné povolení vjezdu. Vozidla zasahující v případě nouze mohou být osvobozena od těchto požadavků.

viii) Letištní identifikační průkazy a povolení vjezdu vozidlům jsou kontrolovány na všech kontrolních místech provozní části letiště a vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

2.2.2. Prostory terminálu

Ve všech prostorech terminálu, které jsou pro veřejnost přístupné, je udržován dozor. Terminály jsou střeženy a cestující a ostatní osoby jsou pod dozorem bezpečnostního personálu.

2.2.3. Ostatní veřejné prostory

K dispozici jsou prostředky pro kontrolu vstupu do veřejných prostor, které jsou v blízkosti prostor pohybů letadel (vyhlídkové terasy, letištní hotely a parkoviště automobilů). Mezi ostatní veřejné prostory, které vyžadují dozor, patří mimo jiné zařízení umístěná vždy ve veřejném prostoru včetně vyhrazených a ostatních parkovacích prostor, dále přístupové cesty k terminálům a veřejné přístupové cesty, zařízení půjčoven automobilů, stanoviště taxi a veřejných dopravních prostředků a veškerá hotelová zařízení na území letiště.

Rovněž je třeba učinit opatření zajišťující, aby tyto veřejné prostory mohly být krátkodobě uzavřeny v případě zvýšení nebezpečí. Bezpečnostní pracovníci tyto prostory střeží, jakmile jsou opět pro veřejnost otevřeny.

2.3. Detekční kontrola personálu, přepravovaných předmětů a vozidel

a) Veškerý personál i posádka letadel, spolu s přepravovanými předměty, jsou podrobováni detekční kontrole před tím, než je jim povolen vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor. Není-li to možné, jsou osoby a předměty podrobovány stálým příslušným namátkovým detekčním kontrolám, jejichž četnost je určována rizikem posuzovaným příslušným orgánem v každém členském státě; namátková detekční kontrola je rozšířena na všechny předměty, které do letadla vnáší kterákoliv obsluha související mimo jiné s úklidem, prodejem bezcelního zboží a ostatní obsluha mající přístup do letadla.

Veškerý personál i letová posádka, spolu s přepravovanými předměty, jsou rok po vstupu tohoto nařízení v platnost podrobeni detekční kontrole před tím, než je jim povolen vstup do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor definovaných příslušným orgánem každého členského státu.

Do 1. července 2004 Komise přijme v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vhodná prováděcí opatření pro společné definování kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor. Tato opatření budou plně použitelná nejpozději do pěti let po jejich přijetí Komisí, aniž je dotčen článek 6 tohoto nařízení.

Postup detekční kontroly zajišťuje, aby nebyl přepravován žádný zakázaný předmět, přičemž použité metody jsou stejné jako pro detekční kontrolu cestujících a kabinových zavazadel.

b) Vozidla a zásoby, které jsou dopravovány do provozní části letiště nebo do jiných vyhrazených bezpečnostních prostor, jsou namátkově prohlíženy.

2.4. Ochrana objektů a hlídky

a) Odbavovací plochy a ostatní parkovací plochy jsou dostatečně osvětleny a používané osvětlení zejména osvětluje zranitelné prostory letiště.

b) Technické a údržbářské prostory jsou chráněny oplocením, strážemi a hlídkami a přístup do těchto prostor je kontrolován pomocí letištních identifikačních průkazů a povolení vjezdu vozidel. Obdobná opatření jsou přijímána k ochraně hranice letiště a všech zařízení na letišti, jako jsou zařízení pro zásobování elektřinou, měnírny elektřiny, navigační zařízení, řídicí věže a ostatní budovy využívané službami řízení letového provozu, a dále zařízení pro zásobování pohonnými hmotami a komunikační zařízení. Zvláštní opatření jsou přijímána pro zamezení pokusů o sabotáž zařízení pro zásobování pohonnými hmotami a sabotáž komunikačních zařízení.

c) Oplocení hranice letiště a ploch přilehlých k vyhrazeným bezpečnostním prostorám, ostatní provozní části letiště nacházející se vně oplocení včetně těch, které jsou v bezprostředním sousedství prahu vzletové a přistávací dráhy a pojezdové dráhy, jsou pod dohledem hlídek, kamerových systémů a ostatních monitorovacích opatření. Uplatňují se přísné postupy pro zadržování osob bez viditelně nošeného letištního identifikačního průkazu a osob vstupujících do prostor, do kterých nemají oprávnění.

d) Vstup na provozní část letiště přes pronajaté místnosti, dílenské hangáry, zařízení pro manipulaci s nákladem a ostatní obslužné a provozní budovy je omezen na nezbytné minimum.

3. BEZPEČNOST LETADEL

3.1. Prohlídka a kontrola letadla

1. Všechna letadla jsou prohlížena takto:

a) letadlo, které není v provozu, je podrobováno "bezpečnostní prohlídce letadla" bezprostředně před nebo bezprostředně po jeho dopravení za účelem letu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru: letadlo může být také prohlédnuto, aniž by bezprostředně poté bylo dopraveno do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, ale v tom případě musí být před zahájením prohlídky až do odletu zabezpečeno nebo střeženo; jestliže je prohlédnuto po vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, musí být zabezpečeno nebo střeženo od zahájení prohlídky až do odletu;

b) letadlo, které je v provozu, je během průletového odbavení nebo mezipřistání podrobováno "bezpečnostní prohlídce letadla" bezprostředně po výstupu cestujících z letadla nebo pokud možno co nejdříve před jejich nástupem do letadla nebo případně před naložením zavazadel nebo nákladu do letadla.

2. Všechny bezpečnostní prohlídky letadla a bezpečnostní kontroly se provedou, jakmile všichni poskytovatelé služeb (dodavatelé potravin, úklidové služby, bezcelní služby a jiní), s výjimkou těch, kteří jsou zahrnuti do bezpečnostních funkcí, opustili letadlo, a bezpečnostní ochrana je udržována až do nástupu a do doby příprav k odletu.

3.2. Ochrana letadla

1. Odpovědnost za kontrolu vstupu do zaparkovaného letadla se stanoví a vykonává takto:

a) vstup do letadla, které je v provozu, je kontrolován od zahájení bezpečnostní kontroly letadla do odletu letadla tak, aby kontrola nebyla přerušena;

b) vstup do letadla, které není v provozu a které bylo prohlédnuto a dopraveno do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, je kontrolován od zahájení bezpečnostní prohlídky letadla do jeho odletu tak, aby kontrola nebyla přerušena.

2. Každé letadlo, které je v provozu, je pod dozorem dostačujícím k zjištění neoprávněného vstupu do letadla.

3. Vstup do letadla, které není v provozu, je kontrolován takto:

a) dveře kabiny jsou zavřené,

b) nástupní můstky do letadla nebo podtrupové vyklápěcí schody jsou zajištěny, odtaženy nebo případně zatáhnuty nebo

c) dveře letadla jsou zabezpečeny pojistkou.

4. Mimo to, jestliže všechen personál není pro vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor podroben bezpečnostní kontrole, je každé letadlo navštíveno alespoň každých 30 minut pěší nebo mobilní hlídkou nebo je pod dozorem dostatečným k zjištění neoprávněného vstupu.

5. Letadlo je pokud možno zaparkováno daleko od oplocení hranice letiště nebo ostatních snadno překonatelných zábran a na dobře osvětlených místech.

4. CESTUJÍCÍ A KABINOVÁ ZAVAZADLA

4.1. Detekční kontrola cestujících

1. S výjimkou uvedenou v bodě 3 níže jsou všichni odletoví cestující (tj. cestující zahajující let a transferoví cestující, jestliže nebyli dříve podrobeni detekční kontrole podle požadavků jednotlivě popsaných v této příloze) podrobeni detekční kontrole, aby bylo zabráněno přenesení zakázaných předmětů do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadla. Cestující jsou podrobováni detekční kontrole takto:

a) fyzickou prohlídkou (hmatem) nebo

b) kontrolou pomocí průchozího detektoru kovů. Jestliže je používán průchozí detektor kovů, používá se rovněž stálá namátková fyzická prohlídka. Tyto fyzické prohlídky jsou prováděny u všech cestujících, u kterých kontrola vyvolá poplašný signál, stejně jako jsou fyzické prohlídky trvale namátkově prováděny u těch cestujících, u kterých kontrola poplachový signál nevyvolá, a jestliže

i) je poplach aktivován, je dotčená osoba požádána, aby ještě jednou prošla průchozím detektorem kovů, nebo

ii) je provedena její fyzická prohlídka, přičemž může být zároveň použit ruční detektor kovů.

2. Je-li použit průchozí detektor kovů, je cejchován, pokud možno, na úroveň, která dostatečně zajišťuje detekci malých kovových předmětů.

3. Příslušné orgány mohou stanovit kategorie osob, které jsou podrobovány zvláštním postupům detekční kontroly nebo jsou osvobozeny od detekční kontroly.

4. Pro potenciálně nebezpečné cestující jsou vypracována bezpečnostní opatření.

4.2. Oddělení cestujících

Odletoví cestující podrobení detekční kontrole nepřicházejí do styku s příletovými cestujícími, kteří by nemuseli být podrobeni detekční kontrole podle požadavků jednotlivě popsaných v této příloze. Jestliže tito cestující nemohou být fyzicky odděleni, potom je cíle bezpečnosti dosahováno uplatněním náhradních opatření v souladu s posouzením rizika příslušným orgánem.

4.3. Detekční kontrola kabinových zavazadel

1. Kabinová zavazadla všech odletových cestujících (tj. cestujících zahajujících let a transferových cestujících, jestliže nebyli dříve podrobeni detekční kontrole podle požadavků jednotlivě popsaných v této příloze) jsou podrobena detekční kontrole před tím, než jsou připuštěna do vyhrazených bezpečnostních prostor a do letadla. Cestující musí odevzdat jakékoliv zakázané předměty, jinak jim je vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo případně do letadla odepřen. Kabinová zavazadla jsou podrobena detekční kontrole, přičemž je uplatněn jeden z těchto způsobů:

a) úplná ruční prohlídka obsahu každého zavazadla, přičemž každé zavazadlo je prozkoumáno z hlediska podezřelých znaků jako neobvyklá váha apod. nebo

b) detekční kontrola konvenčním rentgenem doplněná trvale namátkově prováděnou fyzickou prohlídkou rentgenem kontrolovaného zavazadla, přičemž osoby takto kontrolované tvoří alespoň 10 % ze všech kontrolovaných osob včetně těch, u kterých vzniklo u obsluhy podezření nebo

c) detekční kontrola rentgenem, který využívá instalované aktivní obrazové promítání nebezpečných předmětů. Fyzicky je třeba prohledat pouze ta zavazadla, u kterých vzniklo u obsluhy podezření, přičemž ruční prohlídka může být doplněna využitím zařízení pro stopovou detekci výbušnin.

2. Kabinové zavazadlo patřící kategoriím osob, které jsou uvedené v bodě 4.1 odstavci 3, může být podrobeno zvláštním detekčním kontrolám nebo může být od detekční kontroly osvobozeno.

4.4. Detekční kontrola diplomatů

Diplomaté a ostatní privilegované osoby a jejich osobní zavazadla, vyjma "diplomatické pošty", podléhají detekční kontrole s výhradou ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích. Personál leteckého dopravce odpovídající za převzetí diplomatických zavazadel se musí ubezpečit, že byla skutečně zaslána řádně jmenovanými úředníky uvedeného diplomatického zastoupení. Diplomatičtí kurýři a jejich osobní zavazadla nejsou osvobozeni od detekční kontroly.

5. ZAPSANÉ ZAVAZADLO

5.1. Spojení zapsaného zavazadla s cestujícím

1. Zapsané zavazadlo nesmí být umístěno na palubu letadla, pokud nejsou provedena tato opatření:

a) zapsané zavazadlo je řádně zvnějšku označeno tak, aby byla umožněna jeho identifikace s příslušným cestujícím,

b) cestující, kterému toto zavazadlo patří, je odbaven pro let, kterým má být zavazadlo přepraveno,

c) před nakládkou je zapsané zavazadlo uchováváno v prostoru letiště, ke kterému mají přístup jen oprávněné osoby,

d) všechna jednotlivá zavazadla převzatá leteckým dopravcem k přepravě v zavazadlovém prostoru letadla jsou identifikována buď jako doprovázená, nebo nedoprovázená. Postup identifikace je prováděn buď ručně, nebo mechanickými prostředky.

2. Jsou přijata opatření zajišťující, aby zapsané zavazadlo bylo z letadla odstraněno a na daném letu nepřepraveno, jestliže cestující, který byl pro tento let odbaven a který toto zavazadlo předal leteckému dopravci, na palubu letadla nenastoupí.

3. Je vyhotoven seznam zapsaných zavazadel v letadle nebo jiný písemný doklad potvrzující identifikaci a detekční kontrolu nedoprovázeného zavazadla.

5.2. Detekční kontrola zapsaného zavazadla

1. Doprovázené zapsané zavazadlo. Všechny části doprovázeného zapsaného zavazadla (jak u výchozího, tak u transferového letu, pokud nebyly před tím podrobeny detekční kontrole podle jednotlivých požadavků uvedených v této příloze) jsou před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole jedním z těchto způsobů:

a) ruční prohlídkou nebo

b) konvenčním rentgenem, přičemž alespoň 10 % zavazadel kontrolovaných rentgenem je rovněž podrobeno

i) ruční prohlídce nebo

ii) kontrole pomocí zařízení EDS nebo EDDS nebo PEDS nebo

iii) kontrole konvenčním rentgenem, přičemž je každé zavazadlo prosvětlováno ze dvou různých úhlů stejnou obsluhou na stejném kontrolním místě, nebo

c) konvenčním rentgenem s instalovaným aktivním zařízením TIP nebo

d) zařízením EDS nebo EDDS nebo

e) zařízením PEDS nebo

f) zařízením pro stopovou detekci výbušnin při otevřeném zavazadle.

2. Nedoprovázené zapsané zavazadlo. Všechna nedoprovázená zavazadla, jak u výchozího, tak u transferového letu, jsou před naložením do letadla podrobena detekční kontrole jedním z těchto způsobů:

a) zařízením EDS nebo

b) vícestupňovým zařízením PEDS, kde u stupně 2 obsluha prohlíží zobrazení každého zavazadla nebo

c) konvenčním rentgenem, přičemž každé zavazadlo je prohlíženo ze dvou různých úhlů stejnou obsluhou na stejném kontrolním místě nebo

d) fyzickou kontrolou doplněnou použitím zařízení pro stopovou detekci výbušnin při otevřeném zavazadle,

neplatí pro nedoprovázené zavazadlo, které bylo před tím podrobeno detekční kontrole podle jednotlivých požadavků uvedených v této příloze, nebylo od cestujícího odděleno z příčin, které cestující nemohl ovlivnit, a nedoprovázené zavazadlo bylo přitom v péči leteckého dopravce.

5.3. Ochrana zapsaného zavazadla

1. Zapsané zavazadlo, které má být letadlem přepraveno, je chráněno před protiprávním činem od okamžiku převzetí do péče leteckého dopravce až do odletu letadla, kterým má být přepraveno. K ochraně zapsaného zavazadla jsou přijímána tato opatření:

a) Před nakládkou je zapsané zavazadlo uchováváno v prostoru shromažďování zavazadel nebo v jiném skladovacím prostoru letiště, ke kterému mají přístup jen oprávněné osoby.

b) Každá osoba vstupující bez oprávnění do prostoru shromažďování zavazadel nebo do skladovacího prostoru je zadržena a vyvedena z prostoru.

c) Zapsané zavazadlo, jak u výchozího, tak u transferového letu, nesmí být ponecháno bez dozoru na odbavovací ploše nebo vedle letadla předtím, než je naloženo do letadla.

d) Transferové zavazadlo překládané přímo z letadla do letadla nesmí být ponecháno bez dozoru na odbavovací ploše nebo vedle letadla předtím, než je naloženo.

e) Přístup ke kanceláři ztrát a nálezů v terminálu je omezen, aby bylo zabráněno protiprávnímu přístupu k zavazadlům a věcem.

6. NÁKLAD, KURÝRNÍ A EXPRESNÍ ZÁSILKY

6.1. Uplatnění

Před umístěním na palubu letadla jsou veškerý náklad a kurýrní a expresní zásilky určené k přepravě letadlem s cestujícími nebo pouze nákladním letadlem podrobeny bezpečnostním kontrolám uvedeným níže.

6.2. Požadavky na schváleného agenta

Schválený agent musí být:

a) jmenován, schválen nebo uznán příslušným orgánem,

b) vázán zvláštními povinnostmi definovanými příslušným orgánem.

6.3. Bezpečnostní kontroly

1. Náklad, kurýrní a expresní zásilky jsou letecky přepravovány pouze po provedení těchto bezpečnostních kontrol:

a) převzetí, zpracování a manipulace s nákladem jsou prováděny řádným způsobem přijatými a vycvičenými pracovníky;

b) aby bylo pokud možno zajištěno, že náklad neobsahuje žádný zakázaný předmět uvedený v doplňku v bodech iv) a v), a jestliže nebyl přihlášen a řádně podroben používaným bezpečnostním opatřením, je náklad

i) prohledán ručně nebo kontrolován fyzicky nebo

ii) kontrolován konvenčním rentgenem nebo

iii) kontrolován v simulační komoře nebo

iv) kontrolován jiným způsobem technickými a současně bio-senzorovými prostředky (např. přístroji pro pachovou detekci, stopovými detektory výbušnin, psy cvičenými k zjišťování výbušnin apod.).

Jestliže vzhledem k povaze zásilky nemůže být žádný z výše uvedených prostředků a způsobů bezpečnostní kontroly proveden, může příslušný orgán stanovit určitou lhůtu skladování před naložením do letadla.

2. Jakmile jsou bezpečnostní kontroly provedeny, ať již uvnitř nebo mimo území letiště, včetně kontrol nákladu známého odesílatele, je úroveň bezpečnostní ochrany tohoto nákladu udržována až do doby, kdy je náklad naložen na palubu letadla, a dále do doby odletu letadla.

3. Jednotlivé bezpečnostní kontroly uvedené v odstavci 1 není třeba uplatnit v případě:

a) nákladu převzatého od známého odesílatele;

b) transferového nákladu;

c) nákladu, jehož původ a podmínky manipulace s ním zajišťují, že nepředstavuje žádné bezpečnostní ohrožení;

d) nákladu podléhajícího zákonným předpisům zajišťujícím příslušnou úroveň bezpečnostní ochrany.

6.4. Kritéria známého odesílatele

1. Schválený agent nebo letecký dopravce může uznat odesílatele jako známého odesílatele pouze:

a) zjištěním a zapsáním totožnosti a adresy odesílatele a agentů, kteří jsou oprávněni provést přepravu v jeho zastoupení, a

b) požádáním odesílatele prohlásit, že

i) připravuje zásilky v bezpečných provozních místnostech a

ii) při připravování zásilek zaměstnává spolehlivé pracovníky a

iii) ochraňuje zásilky před neoprávněnými činy během přípravy, skladování a přepravy zásilek a

c) požádáním odesílatele,

i) aby písemně potvrdil, že zásilka neobsahuje žádné zakázané předměty uvedené v doplňku v bodech iv) a v) a

ii) aby souhlasil, že obal a obsah zásilky může být z bezpečnostních důvodů prozkoumán.

6.5. Přeprava letadlem pouze pro nákladní dopravu

Jestliže je předem pevně stanoveno, že zásilka může být přepravena letadlem, které je pouze pro nákladní dopravu, jednotlivá kritéria uvedená v bodě 6.4 se nepoužijí, pokud známý odesílatel

a) v dobré víře potvrdil svojí obchodní adresu a

b) již dříve přepravoval pomocí schváleného agenta nebo leteckého dopravce a

c) navázal obchodní vztahy se schváleným agentem nebo leteckým dopravcem a

d) zajišťuje, že všechny zásilky jsou chráněny před neoprávněným přístupem až do doby, kdy jsou převzaty leteckým dopravcem.

6.6. Transferový náklad

Transferový náklad přicházející leteckou dopravou nevyžaduje, aby byl podroben bezpečnostním kontrolám jednotlivě uvedeným v bodě 6.3 odstavci 1, pokud je chráněn před neoprávněnými činy v místě tranzitu. Ostatní transferový náklad, jako je náklad přepravovaný pozemní nebo železniční dopravou, který nebyl podroben bezpečnostním kontrolám v místě odletu nebo na trase letu, je podrobován bezpečnostní kontrole v souladu s bodem 6.3 odst. 1 písm. b) a chráněn před neoprávněnými zásahy.

7. POŠTA

7.1. Uplatnění

Pošta přepravovaná letadly s cestujícími a letadly pouze pro náklad je podrobována bezpečnostním kontrolám před tím, než je umístěna na palubu letadla.

7.2. Požadavky na schválený poštovní orgán nebo poštovní správu

7.2.1. Každý schválený poštovní orgán nebo poštovní správa předávající leteckému dopravci poštu k přepravě musí vyhovovat těmto minimálním kritériím:

a) jmenování, schválení nebo uznání příslušným orgánem,

b) plnění povinnosti vůči leteckým dopravcům s ohledem na uplatňování požadovaných bezpečnostních kontrol,

c) zaměstnávání řádným náborem přijatých a vycvičených pracovníků a

d) chránění pošty před neoprávněnými činy po dobu, kdy je přepravována.

7.3. Bezpečnostní kontroly

1. Pošta citlivá na dobu trvání přepravy. Pošta citlivá na dobu trvání přepravy (např. doručení zásilek do 48 hodin) je přepravována leteckou dopravou jen tehdy, jestliže jsou uplatněny tyto bezpečnostní kontroly:

a) převzetí a zpracování pošty a manipulace s ní je prováděno řádným způsobem získanými a vycvičenými pracovníky;

b) aby bylo pokud možno zajištěno, že pošta neobsahuje žádné zakázané předměty, je pošta

i) prohledávána ručně,

ii) podrobena detekční kontrole konvenčním rentgenem,

iii) kontrolována v simulační komoře nebo

iv) kontrolována jinými provozními, technickými nebo bio-senzorovými prostředky (např. přístroji pro pachovou detekci, stopovými detektory výbušnin, psy vycvičenými pro zjišťování výbušnin apod.) a

c) jednotlivé údaje o letu a směrování letadla, kterým je pošta přepravována, zůstávají důvěrné.

2. Ostatní pošta. Pošta, která není citlivá na dobu trvání přepravy, může být přepravována leteckou dopravou za předpokladu, že jsou uplatněna jednotlivá opatření uvedená v odst. 1 písm. a) a b). Jednotlivé bezpečnostní kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) je třeba uplatňovat jen pro namátkově vybraný podíl pošty.

3. Jednotlivé bezpečnostní kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) není třeba uplatňovat v případě:

a) pošty převzaté od známého odesílatele;

b) dopisů nedosahujících určenou váhu nebo tloušťku;

c) zásilek v dobré víře označených jako materiál pro záchranu života;

d) vysoce cenného zboží, které bylo kontrolováno alespoň podle stejných požadavků, jaké jsou jednotlivě uvedeny v odst. 1 písm. b);

e) pošty, která má být přepravena lety určenými pouze pro přepravu pošty mezi letišti Společenství;

f) transferové pošty.

7.4. Kriteria známého odesílatele

Schválený poštovní orgán nebo poštovní správa může odesílatele uznat jako schváleného odesílatele takto:

a) zjištěním a zapsáním totožnosti a adresy odesílatele a agentů, kteří jsou oprávněni provést doručení v jeho zastoupení, a

b) požádáním odesílatele prohlásit, že ochraňuje zásilky před neoprávněnými činy během přípravy, skladování a přepravy zásilek, a

c) požádáním odesílatele,

i) aby písemně potvrdil, že poštovní zásilka neobsahuje žádné zakázané předměty uvedené v doplňku v bodech iv) a v), a

ii) aby souhlasil, že obal a obsah poštovní zásilky může být podroben bezpečnostním kontrolám jednotlivě uvedeným v bodě 7.3.

7.5. Transferová pošta

Transferovou poštu přicházející leteckou dopravou není třeba podrobovat bezpečnostním kontrolám jednotlivě uvedeným v bodě 7.3, pokud je chráněna před neoprávněnými zásahy v místě tranzitu. Ostatní transferová pošta, jako je pošta doručovaná pozemní nebo železniční dopravou, která nebyla podrobena bezpečnostním kontrolám v místě vypravení zásilky v průběhu dopravy, je podrobována detekční kontrole v souladu s bodem 7.3 odstavcem 1 a chráněna před neoprávněnými zásahy.

8. POŠTOVNÍ ZÁSILKY A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCE

8.1. Uplatnění

Podniková pošta a podnikové materiály leteckého dopravce přepravované jeho vlastními letadly jsou podrobovány bezpečnostním kontrolám předtím, než jsou umístěny na palubu letadla.

8.2. Definice

Poštou a materiály se rozumí vnitřní zásilky s písemnostmi a materiály, mimo jiné dokumentace, zásoby, náhradní díly, palubní zásoby potravin, úklidové prostředky a ostatní předměty určené jako dodávky pro vlastní potřebu nebo smluvní organizaci a používané v rámci činnosti leteckého dopravce.

8.3. Bezpečnostní kontroly

Na všechny zásilky podnikové pošty ("co-mail") nebo podnikového materiálu ("co-mat") leteckého dopravce se vztahují tato opatření:

a) jsou kontrolovány a podrobovány detekční kontrole s cílem zajistit, aby do nich nebyly přeneseny žádné zakázané předměty, a

b) před nakládkou na palubu letadla nejsou ponechávány bez dozoru.

Všichni letečtí dopravci zajistí, aby před nakládkou na palubu letadla byla podrobena detekční kontrole každá jiná podniková pošta nebo podnikový materiál, zaslaný smluvní organizací v zastoupení leteckého dopravce, mimo jiné dokumentace, zásoby, náhradní díly, palubní zásoby potravin, úklidové prostředky a ostatní předměty používané smluvními dodavateli služeb.

9. PALUBNÍ ZÁSOBY A DODÁVKY POTRAVIN LETECKÉHO DOPRAVCE

9.1. Uplatnění

Palubní zásoby a dodávky potravin leteckého dopravce jsou podrobovány bezpečnostním kontrolám, aby bylo zabráněno zanesení jakýchkoliv zakázaných předmětů na palubu letadla.

9.2. Bezpečnostní kontroly

1. Dodavatelé palubních zásob a dodávek potravin leteckého dopravce jsou podrobováni bezpečnostním kontrolám, aby bylo zabráněno zanesení zakázaných předmětů do těchto zásob a dodávek určených k přepravě na palubě letadla. Opatření musí obsahovat následující:

a) je jmenován bezpečnostní pracovník odpovídající v podniku dodavatele za provádění bezpečnostních opatření a dozor nad nimi;

b) u zaměstnávaných pracovníků je vyžadována vysoká úroveň spolehlivosti;

c) všichni pracovníci mající přístup do vymezených bezpečnostních prostorů vyhovují ověřením spolehlivosti a dodržují bezpečnostní pokyny vydané správou letiště;

d) podnik zamezuje neoprávněnému přístupu ke svým zařízením a dodávkám;

e) jestliže je podnik umístěn mimo letiště, přepravují se všechny dodávky do letadla v uzamčených nebo zapečetěných vozidlech a

f) zpracování a manipulace s palubními zásobami a dodávkami je prováděna pracovníky získanými řádným způsobem a řádně vycvičenými.

2. Po dodání jsou všechny palubní zásoby a dodávky podrobeny namátkové detekční kontrole.

3. Zásoby a dodávky podniku, který neuplatňuje opatření uvedená v odstavci 1, nesmějí být přeneseny na palubu letadla.

10. ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, ZÁSOBY A DODÁVKY ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO LETECKÉHO DOPRAVCE

10.1. Uplatnění a cíl

Letečtí dopravci a společnosti provádějící úklidové služby přijímají opatření, aby bylo zajištěno, že zásoby a dodávky úklidových prostředků přenesené na palubu letadla neobsahují žádné zakázané předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letadla.

10.2. Bezpečnostní kontroly

1. Dodavatelé úklidových služeb a úklidových prostředků zavádějí bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k zabránění přenesení zakázaných předmětů do úklidových prostředků dodávaných na palubu letadla.

Jsou přijímána tato bezpečnostní opatření:

a) je jmenován bezpečnostní pracovník odpovídající v podniku za provádění bezpečnostních opatření a dozor nad nimi;

b) u zaměstnávaných pracovníků je vyžadována vysoká úroveň spolehlivosti;

c) všichni pracovníci mající přístup k vymezeným bezpečnostním prostorám vyhovují ověření spolehlivosti a dodržují bezpečnostní pokyny vydané správou letiště;

d) podnik zamezuje neoprávněnému přístupu ke svým zařízením a dodávkám;

e) jestliže je podnik umístěn mimo letiště, přepravují se všechny dodávky do letadla v uzamčených nebo zapečetěných vozidlech;

f) zpracování a manipulace s palubními zásobami a dodávkami je prováděna pracovníky získanými řádným způsobem a řádně vycvičenými a

g) detekční kontrola dodávek úklidových prostředků se provádí předtím, než jsou dodávky zasílány jako podnikový materiál na jiná místa určení.

2. Po dodání jsou úklidové prostředky podrobovány namátkové detekční kontrole.

3. Dodávky od podniku, který nedodržuje opatření bezpečnostní kontroly uvedené v odstavci 1, nesmějí být přeneseny na palubu letadla.

11. VŠEOBECNÉ LETECTVÍ

11.1. Bezpečnostní kontroly

1. Letadla všeobecného letectví neparkují v těsné blízkosti letadel, která jsou užívána k obchodním letům, čímž se zamezí porušení bezpečnostních opatření uplatňovaných na tato letadla, jakož i na zavazadla, náklad a poštu těmito obchodními letadly přepravované.

2. Aby byli cestující obchodních letů, kteří prošli detekční kontrolou, odděleni od uživatelů letadel všeobecného letectví, je třeba uplatňovat opatření splňující tato kritéria:

a) na hlavních letištích jsou zaváděna fyzická opatření nebo bezpečnostní kontroly k zabránění smíchání odlétajících a přilétajících uživatelů letadel všeobecného letectví s cestujícími, kteří již byli podrobeni detekční kontrole;

b) pokud je to možné, procházejí odlétající a přilétající uživatelé letadel všeobecného letectví odděleným terminálem všeobecného letectví a jsou rovněž při nastupování nebo vystupování na odbavovací ploše buď oddělováni od cestujících, kteří byli podrobeni detekční kontrole, nebo jsou přepravováni zvláštním autobusem nebo automobilem nebo jsou pod trvalým dozorem;

c) není-li k dispozici zvláštní terminál, potom uživatelé letadel všeobecného letectví buď:

i) procházejí oddělenou částí terminálové budovy a jsou do letadla nebo z letadla doprovázeni nebo přepravováni autobusem nebo automobilem,

ii) jsou podrobeni detekční kontrole před vstupem do bezpečnostně vyhrazeného prostoru, pokud je průchod vyhrazeným bezpečnostním prostorem terminálové budovy nevyhnutelný, nebo

iii) jsou podrobeni jiným bezpečnostním kontrolám zajišťujícím stejný účinek v závislosti na místních okolnostech.

12. NÁBOR A ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

12.1. Národní program bezpečnostního výcviku v letectví

Každý příslušný orgán vypracuje a zavádí národní program bezpečnostního výcviku v letectví, aby umožnil leteckým posádkám a pozemnímu personálu uplatňovat požadavky bezpečnosti v letectví a reagovat na protiprávní činy v letectví.

12.2. Bezpečnostní pracovníci

1. Národní program bezpečnostního výcviku v letectví by měl obsahovat opatření týkající se výběru, kvalifikace, školení, osvědčování a motivace bezpečnostních pracovníků. Zaměstnanci, přijímaní k výkonu bezpečnostních služeb buď na plný nebo částečný úvazek musí splňovat tyto požadavky specifikované příslušným orgánem:

a) vedoucí pracovníci, kteří připravují a vedou bezpečnostní školení bezpečnostních pracovníků, personálu leteckého dopravce a pozemního personálu letiště, musí mít nezbytné osvědčení, znalosti a zkušenosti minimálně zahrnující:

i) rozsáhlé zkušenosti v oblasti bezpečnosti letectví,

ii) osvědčení schválené příslušným národním orgánem nebo jiné rovnocenné schválení vydané příslušným národním orgánem a

iii) znalosti v oblasti:

1. bezpečnostních systémů a kontrol vstupu,

2. pozemní bezpečnosti a bezpečnosti během letu,

3. detekční kontroly před nastoupením do letadla,

4. bezpečnosti zavazadel a nákladu,

5. bezpečnosti letadla a jeho prohlídek,

6. zbraní a zakázaných předmětů,

7. přehledu o problematice terorismu a

8. v ostatních oblastech a opatřeních vztahujících se k bezpečnosti, které jsou považovány za vhodné pro posílené vědomí o bezpečnosti;

b) vedoucí pracovníci a školitelé zapojení do bezpečnostního výcviku bezpečnostních pracovníků a pozemního personálu letiště a za tento výcvik odpovídající jsou podrobování každoročnímu aktualizačnímu školení v letecké bezpečnosti a o posledních novinkách vztahujících se k bezpečnosti.

2. Školení bezpečnostních pracovníků

Bezpečnostní pracovníci jsou cvičeni k vykonávání svých povinností, které jim budou přiděleny; toto školení mimo jiné zahrnuje následující oblasti bezpečnosti:

1. zařízení a způsoby detekční kontroly,

2. postupy na místě detekční kontroly,

3. způsoby prohledávání kabinových a zapsaných zavazadel,

4. bezpečnostní systémy a vstupní kontrolu,

5. detekční kontrolu před nastoupením do letadla,

6. bezpečnost zavazadel a nákladu,

7. bezpečnost letadla a jeho prohledávání,

8. zbraně a zakázané předměty,

9. přehled o problematice terorismu a

10. ostatní oblasti a opatření vztahující se k bezpečnosti, které jsou považovány za vhodné k posílení vědomí o bezpečnosti.

Oblasti působnosti školení mohou být rozšířeny podle potřeb letecké bezpečnosti a vývoje techniky. Počáteční doba školení pro pracovníky detekční kontroly nesmí být kratší než doba doporučená Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

3. Osvědčování bezpečnostních pracovníků

Bezpečnostní pracovníci detekční kontroly jsou schvalováni nebo osvědčováni příslušnými národním orgánem.

4. Motivace bezpečnostních pracovníků

Jsou podporována opatření zajišťující, aby bezpečnostní pracovníci byli vysoce motivováni k účinnému vykonávání svých povinností.

12.3. Ostatní pracovníci

Pro všechny pracovníky letiště a letecký a pozemní personál leteckého dopravce je prováděn program bezpečnostního výcviku a vědomí o bezpečnosti, určený leteckým posádkám a pozemnímu personálu letiště, a to ve formě počátečního a aktualizovaného školení. Školení přispěje k zvýšenému vědomí o bezpečnosti, stejně jako k zlepšení existujících bezpečnostních systémů. Obsahuje tyto složky:

1. bezpečnostní systémy a vstupní kontrolu,

2. pozemní bezpečnost a bezpečnost za letu,

3. detekční kontrolu před nastoupením do letadla,

4. bezpečnost zavazadel a nákladu,

5. bezpečnost letadla a jeho prohlídky,

6. zbraně a zakázané předměty,

7. přehled o problematice terorismu a

8. ostatní oblasti a opatření vztahující se k bezpečnosti, které jsou považovány za vhodné pro posílené vědomí o bezpečnosti.

Trvání kurzu bezpečnostního školení pro všechny pracovníky letiště a pro veškerý pozemní personál leteckého dopravce se vstupem do vyhrazených bezpečnostních prostor je stanoveno nejméně na tři hodiny v učebně a na jednu hodinu praktického výcviku na místě.

13. ZÁVAZNÉ VLASTNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ

Zařízení používaná při zajišťování bezpečnosti letectví jsou schvalována příslušným orgánem podle řídicích zásad nastíněných v tomto oddíle.

13.1. Zařízení pro detekci kovů

1. Průchozí detektory kovů

Průchozí detektory kovů používané na letištích při detekční kontrole cestujících musí splňovat tyto požadavky:

a) Bezpečnost

i) zařízení musí být schopno detekce malých předmětů z různých kovů, přičemž za všech předvídatelných okolností musí mít vysokou citlivost na železné kovy;

ii) zařízení musí být schopné detekce kovových objektů nezávisle na jejich orientaci a umístění uvnitř průchozího rámu;

iii) citlivost zařízení musí být uvnitř celého průchozího rámu pokud možno jednotná a má zůstat stabilní a být pravidelně kontrolována.

b) Provozní požadavky

Provoz zařízení nesmí být ovlivňován jeho prostředím.

c) Poplašné znamení

Detekce kovů je oznámena automaticky, přičemž se neponechává žádný prostor pro vlastní úsudek obsluhy (systém indikuje jen prošel/neprošel).

d) Ovládací prvky

i) Zařízení musí mít schopnost úpravy tak, aby vyhovovalo všem specifikovaným požadavkům na detekci, stejně jako na hlasitost poplašného znamení.

ii) K ovládacím prvkům upravujícím úroveň detekce musí být zamezen neoprávněný přístup. Nastavení zařízení musí být jednoznačně ukázáno.

e) Kalibrace

K postupům kalibrace musí být zamezen přístup neoprávněným osobám.

2. Ruční detektory kovů

Ruční detektory kovů používané při detekční kontrole cestujících musí splňovat tyto požadavky:

a) zařízení zjišťuje malá množství kovu, aniž by za všech předvídatelných okolností bylo v přímém styku s objektem;

b) zařízení zjišťuje jak železné, tak neželezné kovy;

c) cívka detektoru je konstruována tak, aby snadno přesně stanovila polohu zjištěného kovu;

d) zařízení je vybaveno hlasovým nebo vizuálním poplašným znamením.

13.2. Požadavky na konvenční rentgen a na postupy jeho zkoušení

1. Použitelnost

a) Zařízení

Tyto požadavky a řídicí zásady pro konvenční rentgen jsou použitelné pro každé detekční zařízení založené na principu rentgenu a poskytující zobrazení, které obsluha vyhodnocuje. Platí pro konvenční rentgeny stejně jako pro zařízení EDS/EDDS používaná v oznamovacím modu.

b) Předměty

Tyto požadavky a řídicí zásady pro konvenční rentgen jsou použitelné pro každý předmět podrobovaný detekční kontrole bez ohledu na jeho druh nebo rozměry. Každý předmět přicházející na palubu letadla, pokud má být podroben detekční kontrole, je podrobován detekční kontrole podle požadavků obsažených v této příloze.

2. Požadavky na výkon

a) Bezpečnost

Konvenční rentgen vykazuje nezbytnou rozlišovací schopnost, průnik a selektivitu detekce zajišťující, že žádné zakázané předměty nebudou přeneseny na palubu letadla.

b) Zkoušky

Výkon je posuzován za použití příslušných zkušebních postupů.

c) Provozní požadavky

Konvenční rentgen zobrazuje úplný obraz každého předmětu, který může projít tunelem. Nesmí být odřezávány žádné rohy.

Zkreslení zobrazovaných předmětů je udržováno na nejmenší míře.

Na dopravním pásu stroje je značka označující, kde má být zavazadlo umístěno na pás tak, aby bylo získáno optimální zobrazení.

Kontrastní zobrazení: rentgen má schopnost zobrazovat skupiny jednotlivých stupňů šedi (snímat menší rozsah).

Obraz jakékoliv části předmětu podrobovaného detekční kontrole je zobrazován na stínítku po dobu alespoň 5 vteřin. Navíc má obsluha možnost dopravní pás zastavit a v případě potřeby jej nechat běžet zpátky, je-li požadováno další přezkoušení.

Rozměr stínítka: stínítko monitoru má rozměr umožňující pohodlnou obsluhu (obvykle 14 palců a více).

Charakteristika stínítka: stínítko nebliká a má alespoň 800 řádků (obvykle 1024 × 1024 pixelů, tj. vysoce rozlišující monitor).

Při nasazení dvou monitorů je pouze jeden jednobarevný.

Konvenční rentgen opticky zvýrazňuje materiály, které nemůže proniknout.

Konvenční rentgen zobrazuje organické a anorganické materiály odděleně.

Systém umožňuje automatické rozpoznání nebezpečných předmětů, aby obsluze usnadnil prohledání.

3. Údržba

Nejsou prováděny žádné neoprávněné změny včetně údržby nebo opravy. Nemění se technické nebo programové vybavení stroje, aniž by se ověřilo, že zobrazovací výkon tím nebude nepříznivě postižen.

Složení materiálu dopravního pásu se nemění, aniž by se ověřilo, že změna nevyvolá žádné změny v zobrazovacím výkonu.

Je-li pro údržbu nebo zdokonalení k dispozici přístup pomocí modemu, je přístup kontrolován a monitorován.

--------------------------------------------------