32002R2289Úřední věstník L 348 , 21/12/2002 S. 0054 - 0055


Nařízení Rady (ES) č. 2289/2002

ze dne 19. prosince 2002,

kterým se zastavuje přezkum pro "nového vývozce" nařízení (ES) č. 1600/1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie, opětovně se ukládá clo na dovozy od jednoho vývozce v této zemi a zastavuje se celní evidence těchto dovozů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A. PŘEDCHÁZEJÍCÍ POSTUP

(1) nařízením (ES) č. 1600/1999 [2] uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovozy drátu z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm (dále jen "dotyčný výrobek") kódu KN ex72230019, pocházejícího zIndie. Při tomto opatření se jednalo o clo v rozsahu 0 % a 55,6 % zavedené u jednotlivých vývozců se zbytkovým clem ve výši 55,6 %;

B. SOUČASNÝ POSTUP

1. Žádost o přezkum nového vývozce

(2) po zavedení konečných opatření obdržela Komise od jednoho indického výrobce, Garg Sales Co. PVT Ltd. (dále jen "žadatel"), žádost o zahájení přezkumu pro "nového vývozce" nařízení (ES) č. 1600/1999 podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žadatel tvrdil, že nemá vztah k žádnému jinému vývozci dotčeného výrobku v Indii. Dále tvrdil, že dotyčný výrobek v původním období šetření (od 1. duba 1997 do 31. března 1998) nevyvážel, nýbrž jej do Společenství vyvezl až po tomto období. Na základě těchto tvrzení pro sebe požadoval stanovení individuální celní sazby, pokud by byl dumping zjištěn;

2. Zahájení přezkumu

(3) Komise přezkoumala důkazy předložené žadatelem a považovala je k zahájení přezkumu podle ustanovení čl. 11 odst. 4 základního nařízení za dostatečné. Po konzultaci s Poradním výborem a po té, kdy byla dána možnost vyjádření také výrobního odvětví Společenství, zahájila Komise nařízením (ES) č. 1325/2002 [3] přezkum pro "nového vývozce" nařízení (ES) č. 1600/1999 a šetření u žadatele. Současně bylo zrušeno platné antidumpingové clo uvalené na žadatele a jeho dovozy se staly podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení předmětem celní evidence;

3. Nespolupracování vyvážejícího výrobce

(4) k získání informací, které Komise považovala ke svému šetření za nezbytné, zaslala žadateli dotazník. Ve lhůtě stanovené k tomuto účelu však Komise nedostala žádnou odpověď. O prodloužení stanovené lhůty.žadatel rovněž nepožádal. Komise žadateli sdělila, že za těchto okolností uvažuje o ukončení šetření v rámci přezkumu, aniž by dále zkoumala jeho návrh na stanovení individuální celní sazby. Žadateli byla poskytnuta desetidenní lhůta k vyjádření. Do rozhodnutí o záměru přezkum ukončit Komise žádné vyjádření žadatele neobdržela;

(5) dále je nutno konstatovat, že firma Garg Sales Co. PVT Ltd. při šetření nespolupracovala, neboť nezodpověděla dotazník, který ji Komise zaslala. Přezkum by proto měl být ukončen a podle článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1325/2002 by mělo být antidumpingové clo znovu uvaleno se zpětným účinkem od 24. červenci 2002. Kromě toho by měla být ukončena celní evidence dovozů podle článku 3 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přezkum nařízení (ES) č. 1600/1999 zahájený článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 1325/2002 a týkající se dovozů dovozu drátu z korozivzdorné oceli o průměru nejvýše 1 mm, obsahujícího nejméně 2,5 % hmotnostních niklu, jiných než obsahujících nejméně 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu, kódu KN ex72230019, pocházejících z Indie a vyráběného a prodávaného firmou Garg Sales Co. PVT Ltd (doplňkový TARIC kód je A404) na vývoz do Společenství se zastavuje.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1600/1999 a zrušené článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 1325/2002 se s účinkem od 24. července 2002 opětovně ukládá na dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celním úřadům se tímto podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá ukončit evidenci dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2002.

Za Radu

předseda

L. Espersen

[1] Úř. věst. L 56 6. 3. 1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305 7. 11. 2002, s. 1).

[2] Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 19.

[3] Úř. věst. L 194, 23.7.2002, s. 27.

--------------------------------------------------