32002R2246Úřední věstník L 341 , 17/12/2002 S. 0054 - 0059


Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002

ze dne 16. prosince 2002

o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), pokud jde o zápis (průmyslových) vzorů Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [1], a zejména na článek 107 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle článku 139 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [2], ve znění nařízení (ES) č. 3288/94 [3], který je na základě článku 97 nařízení (ES) č. 6/2002 na toto nařízení rovněž použitelný, by výše poplatků měla být stanovena tak, aby příjmy z nich umožňovaly zajistit v zásadě vyrovnanost rozpočtu úřadu.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002 ze dne 21. října 2002, kterým se provádí nařízení (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství [4], se rovněž zabývá podmínkami, za kterých musí být úřadu placeny poplatky stanovené nařízením (ES) č. 6/2002.

(3) Za účelem zajištění nezbytné pružnosti by měl být prezident úřadu zmocněn za určitých okolností stanovit poplatky, které mají být zaplaceny úřadu za jeho služby, za přístup do databází úřadu a za zpřístupnění obsahu těchto databází v podobě, kterou lze přečíst strojem, a stanovit poplatky za prodej publikací úřadu.

(4) Za účelem usnadnění úhrady poplatků by měl být prezident zmocněn schvalovat způsoby placení, které doplňují způsoby výslovně stanovené v tomto nařízení.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru zřízeného podle článku 109 nařízení (ES) č. 6/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví výši a pravidla placení

a) poplatků, které mají být placeny Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen "úřad") podle nařízení (ES) č. 6/2002 a nařízení (ES) č. 2245/2002;

b) poplatků stanovených prezidentem úřadu podle čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2.

Článek 2

Poplatky stanovené v nařízení (ES) č. 6/2002 a nařízení (ES) č. 2245/2002

Poplatky stanovené v nařízení (ES) č. 6/2002 a nařízení (ES) č. 2245/2002, které mají být placeny úřadu, jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Poplatky stanovené prezidentem

1. Prezident stanoví částku, která má být zaplacena úřadu za poskytované služby, které nejsou uvedené v příloze.

2. Prezident stanoví částku, která má být zaplacena za Věstník (průmyslových) vzorů Společenství, jakož i za jiné publikace vydané úřadem.

3. Výše sazeb je stanovena v eurech.

4. Výše poplatků stanovených prezidentem podle odstavců 1 a 2 se zveřejní v Úředním věstníku úřadu.

Článek 4

Datum splatnosti poplatků

1. Poplatky, jejichž doba splatnosti není stanovena v nařízení (ES) č. 6/2002 nebo v nařízení (ES) č. 2245/2002, jsou splatné v den obdržení žádosti o službu, za kterou je poplatek stanoven.

2. Prezident může rozhodnout, že služby podle odstavce 1 nebudou podléhat zaplacení odpovídajících poplatků předem.

Článek 5

Placení poplatků

1. Poplatky placené úřadu se platí v eurech

a) zaplacením nebo převodem na bankovní účet úřadu;

b) předáním nebo převodem šeků ve prospěch úřadu;

c) v hotovosti.

2. Prezident může určit jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v odstavci 1, především uložením částky na běžné účty úřadu. Tyto způsoby se zveřejní v Úředním věstníku úřadu.

Článek 6

Podrobnosti plateb

1. Každá platba musí nést jméno plátce a musí obsahovat nezbytné údaje umožňující úřadu okamžitě poznat účel platby. Především musí být poskytnuty tyto údaje:

a) u poplatku za zápis účel platby, tj. "poplatek za zápis", a případně odkaz uvedený přihlašovatelem v přihlášce k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

b) u poplatku za zveřejnění účel platby, tj. "poplatek za zveřejnění", případně odkaz uvedený přihlašovatelem v přihlášce k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

c) u poplatku za zveřejnění podle čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002 účel platby, tj. "poplatek za zveřejnění", a číslo zápisu;

d) u poplatku za odklad zveřejnění účel platby, tj. "poplatek za odklad", a případně odkaz uvedený přihlašovatelem v přihlášce k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

e) u poplatku za návrh na prohlášení neplatnosti číslo zápisu a jméno majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, proti kterému je návrh namířen, a účel platby, tj. "poplatek za návrh na prohlášení neplatnosti".

2. Pokud nelze účel platby poznat okamžitě, vyzve úřad plátce, aby oznámil účel platby písemně ve lhůtě stanovené úřadem. Pokud plátce nevyhoví této výzvě v uvedené lhůtě, považuje se platba za neuskutečněnou. Zaplacená částka se vrátí.

Článek 7

Den, kdy se platba považuje za uskutečněnou

1. Za den, kdy se platba úřadu považuje za uskutečněnou, se považuje:

a) v případě podle čl. 5 odst. 1 písm. a) den, kdy je zaplacená částka skutečně zúčtována ve prospěch bankovního účtu úřadu;

b) v případě podle čl. 5 odst. 1 písm. b) den, kdy úřad obdrží šek, pod podmínkou, že je šek krytý;

c) v případě podle čl. 5 odst. 1 písm. c) den obdržení platby v hotovosti.

2. Pokud prezident povolí podle čl. 5 odst. 2 jiné způsoby platby poplatků než ty, které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1, stanoví také den, kdy se dané platby považují za uskutečněné.

3. Pokud se podle odstavců 1 a 2 nepovažuje zaplacení poplatků za uskutečněné do uplynutí doby splatnosti, je možné uznat, že tato doba byla dodržena, pokud je úřadu prokázáno, že plátce

a) v členském státě v době, ve které měla být platba uskutečněna

i) dal bance příkaz k platbě nebo

ii) řádně dal bance příkaz k převodu platby nebo

iii) odeslal poštou nebo jiným způsobem na adresu úřadu dopis obsahující šek ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b), pod podmínkou, že je šek krytý, a

b) zaplatil příplatek 10 % k příslušné platbě, nejvýše však 200 EUR;

příplatek se neplatí, pokud je do deseti dnů před uplynutím lhůty splatnosti splněna podmínka podle písmene a).

4. Úřad může vyzvat plátce, aby prokázal, ke kterému dni byla splněna podmínka podle odst. 3 písm. a), a popřípadě aby na požádání zaplatil příplatek podle odst. 3 písm. b) ve lhůtě stanovené úřadem. Pokud plátce nevyhoví této výzvě nebo dostatečně neprokáže splnění podmínky nebo požadovaný příplatek není zaplacen včas, považuje se lhůta splatnosti za nedodrženou.

Článek 8

Platba v nedostatečné výši

1. Lhůta splatnosti se v zásadě považuje za dodrženou pouze tehdy, pokud je poplatek zaplacen v plné výši a včas. Pokud není poplatek uhrazen v plné výši, částka, která byla zaplacena, se po uplynutí lhůty splatnosti vrátí.

2. Úřad však může, pokud je to před uplynutím lhůty splatnosti možné, dát plátci možnost zaplatit zbývající částku nebo, pokládá-li to za odůvodněné, prominout zbývající zanedbatelnou částku, aniž jsou dotčena práva plátce.

Článek 9

Vrácení zanedbatelných částek

1. Pokud je zaplacen vyšší poplatek, přeplatek se nevrací, pokud je částka zanedbatelná a plátce o navrácení výslovně nepožádal.

Prezident stanoví, co je zanedbatelná částka.

2. Rozhodnutí prezidenta podle odstavce 1 se zveřejní v Úředním věstníku úřadu.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2002.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.

[3] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83.

[4] Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

(v eurech) |

1.Poplatek za zápis (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2245/2002) | 230 |

2.Příplatek za každý další (průmyslový) vzor obsažený v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 2245/2002): | |

a)za každý vzor od druhého do desátého vzoru; | 115 |

b)za každý vzor od jedenáctého vzoru výše | 50 |

3.Poplatek za zveřejnění (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) | 120 |

4.Příplatek za zveřejnění za každý další (průmyslový) vzor obsažený v hromadné přihlášce (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2245/2002): | |

a)za každý vzor od druhého do desátého vzoru; | 60 |

b)za každý vzor od jedenáctého vzoru výše | 30 |

5.Poplatek za odklad zveřejnění (čl. 36 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) | 40 |

6.Příplatek za odklad zveřejnění za každý další (průmyslový) vzor obsažený v hromadné přihlášce, který je předmětem odklad zveřejnění (čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2245/2002): | |

a)za každý vzor od druhého do desátého vzoru; | 20 |

b)za každý vzor od jedenáctého vzoru výše | 10 |

7.Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za zápis (čl. 107 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 60 |

8.Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za zveřejnění (čl. 107 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 30 |

9.Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za odklad zveřejnění (čl. 107 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 10 |

10.Poplatek za opožděné zaplacení příplatku za hromadnou přihlášku podle bodů 2, 4 a 6 této přílohy (čl. 107 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 10 odst. 3 a čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 25 % příplatku |

11.Poplatek za obnovení (čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2245/2002) za jeden (průmyslový) vzor, obsažený i neobsažený v hromadné přihlášce: | |

a)za první období obnovení | 90 |

b)za druhé období obnovení | 120 |

c)za třetí období obnovení | 150 |

d)za čtvrté období obnovení | 180 |

12.Poplatek za opožděné zaplacení poplatku za obnovení nebo za opožděné předložení žádosti o obnovení (čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2245/2002) | 25 % poplatku za obnovení |

13.Poplatek za návrh na prohlášení neplatnosti (čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 350 |

14.Poplatek za odvolání (čl. 57 nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 800 |

15.Poplatek za navrácení do původního stavu (čl. 67 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002) | 200 |

16.Poplatek za zápis převodu práva k přihlášce (průmyslového) vzoru Společenství (čl. 34 odst. 2 a čl. 107 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 23 odst. 7 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 200 za každý vzor, nejvýše však 1000, je-li více žádostí o zápis převodu práva podáno na jednom formuláři nebo současně |

17.Poplatek za zápis převodu práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 200 za každý vzor, nejvýše však 1000, je-li více žádostí o zápis převodu práva podáno na jednom formuláři nebo současně |

18.Poplatek za zápis licence nebo jiného práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. g), nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 23 odst. 3, čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 2245/2002) nebo k přihlášce (průmyslového) vzoru Společenství (čl. 34 odst. 2 a čl. 107 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 23 odst. 3, čl. 24 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 2245/2002):a)udělení licence;b)převod licence;c)založení věcného práva;d)převod věcného práva;e)nucený výkon práva | 200 za každý vzor, nejvýše však 1000, je-li více žádostí o zápis licence nebo jiného práva podáno na jednom formuláři nebo současně |

19.Poplatek za výmaz zápisu licence nebo jiného práva (čl. 107 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 200 za každý výmaz, nejvýše však 1000, je-li více žádostí o výmaz zápisu licence nebo jiného práva podáno na jednom formuláři nebo současně |

20.Poplatek za vyhotovení kopie přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství (čl. 107 odst. 2 písm. n) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 74 odst. 5 nařízení (ES) č. 2245/2002), kopie osvědčení o zápisu (čl. 107 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2245/2002) nebo výpisu z rejstříku (čl. 107 odst. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 69 odst. 6 nařízení (ES) č. 2245/2002): | |

a)neověřená kopie nebo výpis; | 10 |

b)ověřená kopie nebo výpis | 30 |

21.Poplatek za nahlédnutí do spisu (čl. 107 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 74 odst. 1 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 30 |

22.Poplatek za vyhotovení kopie listu ze spisu (čl. 107 odst. 2 písm. k) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 74 odst. 5 nařízení (ES) č. 2245/2002): | |

a)neověřená kopie; | 10 |

b)ověřená kopie; | 30 |

navíc za každou stránku nad deset stránek | 1 |

23.Poplatek za sdělení údajů obsažených ve spisu (čl. 107 odst. 2 písm. l) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 75 nařízení (ES) č. 2245/2002): | 10 |

navíc za každou stránku nad deset stránek | 1 |

24.Poplatek za prověření výše nákladů řízení, které mají být uhrazeny (čl. 107 odst. 2 písm. m) nařízení (ES) č. 6/2002; čl. 79 odst. 4 nařízení (ES) č. 2245/2002) | 100 |

--------------------------------------------------