32002R2245Úřední věstník L 341 , 17/12/2002 S. 0028 - 0053


Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002

ze dne 21. října 2002,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [1], a zejména na čl. 107 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 6/2002 vytváří systém (průmyslových) vzorů, který umožňuje získat na základě přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen "úřad") (průmyslový) vzor mající účinky na celém území Společenství.

(2) Za tímto účelem obsahuje nařízení č. 6/2002 nezbytná ustanovení o řízení vedoucím k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství, jakož i o správě zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, o odvoláních proti rozhodnutím úřadu a o řízení o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství.

(3) Toto nařízení stanovuje opatření nezbytná pro provedení nařízení (ES) č. 6/2002.

(4) Toto nařízení by mělo zajistit hladký a účinný průběh řízení o (průmyslových) vzorech před úřadem.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 109 nařízení (ES) č. 6/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE

Článek 1

Obsah přihlášky

1. Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství musí obsahovat:

a) žádost o zápis (průmyslového) vzoru jako zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

b) jméno, adresu a státní příslušnost přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen. Jména fyzických osob se uvádějí v pořadí příjmení a jméno (jmen). Názvy subjektů se uvádějí v jejich úředním znění, které může být obvyklým způsobem zkráceno; uveden musí být i stát, jehož právem se tyto subjekty řídí.

Mohou být uvedena telefonní, jakož i faxová čísla a údaje pro ostatní komunikační spojení, jako je například elektronická pošta. Každý přihlašovatel uvádí zpravidla pouze jednu adresu; pokud je uvedeno více adres, přihlíží se pouze k první uvedené adrese, ledaže by přihlašovatel označil jednu z těchto adres jako adresu pro doručování. Jestliže úřad přidělil přihlašovateli identifikační číslo, postačí uvést toto číslo společně se jménem přihlašovatele;

c) vyobrazení (průmyslového) vzoru v souladu s článkem 4 tohoto nařízení nebo, pokud je předmětem přihlášky dvourozměrný (průmyslový) vzor a přihláška obsahuje žádost o odklad zveřejnění v souladu s článkem 50 nařízení (ES) č. 6/2002, vzorek v souladu s článkem 5 tohoto nařízení;

d) uvedení výrobků v souladu s čl. 3 odst. 3, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit;

e) pokud přihlašovatel jmenoval zástupce, jeho jméno a místo podnikání podle bodu b); má-li zástupce více než jednu adresu místa podnikání nebo existují-li dva nebo více zástupců s různými adresami místa podnikání, uvede se v přihlášce, která z těchto adres se použije jako adresa pro doručování; není-li to označeno, bude se za adresu pro doručování považovat pouze první uvedená adresa. Existuje-li více než jeden přihlašovatel, může se v přihlášce uvést jmenování jednoho přihlašovatele nebo zástupce jako společného zástupce. Jestliže úřad přidělil jmenovanému zástupci identifikační číslo, postačí uvést toto číslo společně se jménem zástupce;

f) případně prohlášení, že se uplatňuje právo přednosti z dřívější přihlášky podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002, s uvedením dne podáni a státu, ve kterém nebo pro který byla dřívější přihláška podána;

g) případně prohlášení, že se uplatňuje výstavní priorita podle článku 44 nařízení (ES) č. 6/2002, s uvedením názvu výstavy a dne prvního vystavení výrobků, ve kterých je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit;

h) údaj o jazyce, ve kterém byla přihláška podána, a druhém jazyce podle čl. 98 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002;

i) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce v souladu s článkem 65.

2. Přihláška může obsahovat:

a) jednoduchý popis jednotlivých (průmyslových) vzorů nepřesahující 100 slov s vysvětlením vyobrazení (průmyslového) vzoru nebo ukázky vzorku; tento popis se musí vztahovat pouze na ty znaky, které jsou viditelné z vyobrazení (průmyslového) vzoru nebo ukázek vzorku; nesmí obsahovat prohlášení o údajné novosti nebo individuální povaze (průmyslového) vzoru či jeho technické hodnotě;

b) žádost o odklad zveřejnění zápisu v souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002;

c) označení podle "locarnského třídění" výrobků uvedených v přihlášce, tj. třídu nebo třídy a podtřídu nebo podtřídy, do kterých náležejí v souladu s přílohou Dohody, kterou se stanoví mezinárodní třídění průmyslových vzorů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968 (dále jen "Locarnská dohoda") a uvedené v článku 3 s výhradou čl. 2 odst. 2;

d) uvedení původce nebo kolektivu původců nebo prohlášení podepsaného přihlašovatelem v tom smyslu, že původce nebo kolektiv původců se vzdávají práva být uvedeni podle čl. 36 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002.

Článek 2

Hromadná přihláška

1. Přihláška může být hromadnou přihláškou požadující zápis několika (průmyslových) vzorů.

2. Pokud je několik (průmyslových) vzorů, jiných než dekor, spojeno v jedné hromadné přihlášce, musí být přihláška rozdělena, jestliže výrobky, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, patří do více než jedné třídy podle locarnského třídění.

3. Pro každý (průmyslový) vzor obsažený v hromadné přihlášce poskytne přihlašovatel vyobrazení (průmyslového) vzoru v souladu s článkem 4 a uvede výrobek, ve kterém má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro který má být použit.

4. Přihlašovatel očísluje (průmyslové) vzory obsažené v hromadné přihlášce arabskými číslicemi v nepřetržitém sledu.

Článek 3

Třídění a označení výrobků

1. Výrobky jsou tříděny v souladu s článkem 1 Locarnské dohody ve znění pozdějších předpisů platném ke dni podání přihlášky (průmyslového) vzoru.

2. Třídění výrobků slouží výlučně ke správním účelům.

3. Výrobky musí být uvedeny takovým způsobem, který by jasně označoval povahu výrobků a umožnil zařazení každého výrobku jen do jediné třídy locarnského třídění, přednostně s využitím pojmů, které jsou uvedeny na seznamu výrobků tohoto třídění.

4. Výrobky se seskupí podle tříd locarnského třídění, přičemž se před každou skupinu uvede číslo třídy, do které tato skupina výrobků patří, a seřadí se podle tříd a podtříd tohoto třídění.

Článek 4

Vyobrazení (průmyslového) vzoru

1. Vyobrazení (průmyslového) vzoru je tvořeno grafickou nebo fotografickou reprodukcí (průmyslového) vzoru, buď černobílou nebo barevnou. Vyobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a) s výhradou případů, kdy je přihláška podána elektronickými prostředky podle článku 67, musí být vyobrazení podáno na samostatných listech papíru nebo reprodukováno na stránce, která byla k tomuto účelu vyhrazena ve formuláři poskytnutém úřadem podle článku 68;

b) v případě samostatných listů papíru je (průmyslový) vzor reprodukován na bílém neprůsvitném papíru, na kterém je buď nalepen nebo přímo vytištěn. Předložen smí být pouze jediný exemplář a listy papíru nesmí být přeloženy nebo sešity sponkami;

c) formát tohoto samostatného listu papíru odpovídá formátu DIN A4 (výška 29,7 cm, šířka 21 cm) a prostor využitý pro reprodukci nesmí být větší než 26,2 x 17 cm. Po levé straně se ponechá okraj nejméně 2,5 cm; na horním okraji každého listu musí být uveden počet pohledů podle odstavce 2 a v případě hromadné přihlášky pořadové číslo (průmyslového) vzoru; nesmí zde být uveden žádný vysvětlující text, vyjádření nebo symboly kromě označení "nahoře" nebo jména či adresy přihlašovatele;

d) v případě elektronického podání přihlášky je grafická nebo fotografická reprodukce (průmyslového) vzoru uvedena ve formátu určeném prezidentem úřadu; způsob označení různých (průmyslových) vzorů obsažených v hromadné přihlášce nebo různých pohledů určuje prezident úřadu;

e) (průmyslový) vzor musí být reprodukován na neutrálním pozadí a nesmí být vyretušován inkoustem nebo tekutým korekčním přípravkem. Musí být takové kvality, aby umožňoval zřetelné rozlišení všech detailů, jejichž ochrana je požadována, a zmenšení nebo zvětšení na velikost maximální šířky 8 cm a výšky 16 cm na jeden pohled pro účely zařazení do Rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství podle článku 72 nařízení (ES) č. 6/2002, dále jen "rejstřík" a přímého zveřejnění ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství podle článku 72 uvedeného nařízení.

2. Vyobrazení nesmí obsahovat více než sedm různých pohledů (průmyslového) vzoru. Jednotlivá grafická nebo fotografická reprodukce smí obsahovat pouze jeden pohled. Přihlašovatel každý pohled očísluje arabskými číslicemi. Číslo se musí skládat ze samostatných číslovek oddělených tečkou, přičemž číslovky uvedené nalevo od tečky označují číslo (průmyslového) vzoru a číslovky uvedené napravo číslo pohledu.

V případech, kdy je poskytnuto více než sedm pohledů, může úřad na kterýkoli z těchto nadpočetných pohledů nebrat pro účely zápisu a zveřejnění ohled. Úřad přijme pohledy v pořadí, ve kterém jsou přihlašovatelem očíslovány.

3. Pokud se přihláška týká (průmyslového) vzoru, který se skládá z opakujícího se povrchového motivu, vyobrazení (průmyslového) vzoru musí ukázat úplný motiv a dostačující část opakujícího se povrchu.

Platí omezení velikosti stanovená v odst. 1 písm. c).

4. Pokud se přihláška týká (průmyslového) vzoru, který se skládá z typografického písmového typu, musí se vyobrazení (průmyslového) vzoru skládat z úplné abecední řady, a to jak velkých, tak i malých písmen a všech arabských číslic společně s textem o pěti řádcích vytvořeným s využitím daného písmového typu, přičemž jak písmena, tak číslice musí být vyobrazeny písmem o velikosti 16.

Článek 5

Vzorky

1. Pokud se přihláška týká dvourozměrného (průmyslového) vzoru a obsahuje žádost o odklad zveřejnění v souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002, může být vyobrazení (průmyslového) vzoru nahrazeno vzorkem nalepeným na listu papíru.

Přihlášky, pro které je předkládán vzorek, musejí být zaslány jako samostatná poštovní zásilka nebo doručeny přímo na úřad podání.

Přihláška i vzorek musejí být předloženy zároveň.

2. Vzorek nesmí přesáhnout velikost 26,2 cm x 17 cm, váhu 50 gramů nebo tloušťku 3 mm. Vzorek musí nepřeložený umožňovat uchovávání společně s dokumenty velikosti předepsané v čl. 4 odst. 1 písm. c).

3. Vzorky, které podléhají zkáze nebo jejichž uchovávání je nebezpečné, nesmí být předkládány.

Vzorek musí být předložen v pěti exemplářích; v případě hromadné přihlášky musí být pro každý (průmyslový) vzor předloženo pět exemplářů vzorku.

4. Pokud se (průmyslový) vzor týká opakujícího se povrchového motivu, vzorek musí ukázat úplný motiv a dostačující část opakujícího se povrchu, a to jak v délce, tak šířce. Platí omezení stanovená v odstavci 2.

Článek 6

Poplatky za přihlášku

1. V okamžiku, kdy je přihláška předkládána úřadu, musí být zaplaceny tyto poplatky:

a) poplatek za zápis;

b) poplatek za zveřejnění nebo poplatek za odklad, je-li podána žádost o odklad zveřejnění;

c) příplatek za zápis za každý další (průmyslový) vzor, který je zahrnutý v hromadné přihlášce;

d) příplatek za zveřejnění za každý další (průmyslový) vzor, který je zahrnutý v hromadné přihlášce, nebo příplatek za odklad zveřejnění za každý další (průmyslový) vzor, který je zahrnutý v hromadné přihlášce, je-li podána žádost o odklad zveřejnění.

2. Pokud přihláška obsahuje žádost o odklad zveřejnění zápisu, je poplatek za zveřejnění a jakýkoli příplatek za zveřejnění za každý další (průmyslový) vzor, který je zahrnutý v hromadné přihlášce splatný ve lhůtě stanovené v čl. 15 odst. 4.

Článek 7

Podání přihlášky

1. Úřad vyznačí na dokumentech, které se k přihlášce přikládají, den jejich přijetí a spisové číslo přihlášky.

Každý (průmyslový) vzor, který je součástí hromadné přihlášky, očísluje úřad v souladu se systémem určeným prezidentem.

Úřad přihlašovateli bez prodlení vydá potvrzení, které obsahuje alespoň spisové číslo, vyobrazení, popis nebo jinou identifikaci (průmyslového) vzoru, povahu a počet dokumentů a den jejich přijetí.

V případě hromadné přihlášky udává potvrzení vydané úřadem první (průmyslový) vzor a počet přihlašovaných (průmyslových) vzorů.

2. Je-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu podle článku 35 nařízení (ES) č. 6/2002, očísluje podací úřad všechny stránky přihlášky arabskými číslicemi. Před postoupením přihlášky úřadu podací úřad vyznačí na dokumentech, ze kterých se přihláška skládá, den přijetí a počet stran.

Podací úřad vydá přihlašovateli bez prodlení potvrzení, které obsahuje alespoň povahu a počet dokumentů a den jejich přijetí.

3. Obdrží-li úřad přihlášku postoupenou ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadem pro (průmyslové) vzory Beneluxu, vyznačí na přihlášce den přijetí a spisové číslo a vydá přihlašovateli bez prodlení potvrzení podle odstavce 1, třetího a čtvrtého pododstavce, přičemž uvede den přijetí přihlášky úřadem.

Článek 8

Uplatnění práva přednosti

1. Je-li v přihlášce uplatněno právo přednosti z jedné nebo více dřívějších přihlášek podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002, uvede přihlašovatel do tří měsíců ode dne podání podle článku 38 uvedeného nařízení spisové číslo dřívější přihlášky a předloží její kopii. Prezident úřadu určí doklady, které má přihlašovatel předložit.

2. Přeje-li si přihlašovatel uplatnit právo přednosti z jedné nebo více dřívějších přihlášek podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002 následně po podání přihlášky, předloží do jednoho měsíce od podání prohlášení o právu přednosti s uvedením dne podání a státu, ve kterém nebo pro který byla dřívější přihláška podána.

Přihlašovatel předloží do tří měsíců od přijetí prohlášení o právu přednosti úřadu údaje a doklady uvedené v odstavci 1.

Článek 9

Výstavní priorita

1. Byla-li v přihlášce uplatněna výstavní priorita podle článku 44 nařízení (ES) č. 6/2002, předloží přihlašovatel společně s přihláškou nebo nejpozději do tří měsíců ode dne podání osvědčení vydané na výstavě orgánem odpovědným za ochranu průmyslového vlastnictví.

Toto osvědčení potvrdí, že (průmyslový) vzor byl ztělesněn ve výrobku nebo pro něj byl použit a že byl na výstavě představen, a musí uvádět údaj o tom, kdy byla výstava zahájena a pokud první představení výrobku nesouhlasí se dnem zahájení výstavy, den tohoto prvního představení výrobku. Osvědčení musí být doloženo identifikací skutečného představení výrobku řádně ověřenou uvedeným orgánem.

2. Přeje-li si přihlašovatel uplatnit výstavní prioritu následně po podání přihlášky, předloží prohlášení o právu přednosti s uvedením názvu výstavy a dne prvního vystavení výrobku, ve kterém byl (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro který byl použit, do jednoho měsíce ode dne podání. Údaje a doklady uvedené v odstavci 1 se předloží úřadu do tří měsíců od přijetí prohlášení o právu přednosti.

Článek 10

Průzkum náležitostí pro přiznání dne podání a formálních náležitostí

1. Úřad oznámí přihlašovateli, že mu nelze přiznat den podání, jestliže přihláška neobsahuje:

a) žádost o zápis (průmyslového) vzoru jako zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

b) údaje o totožnosti přihlašovatele;

c) vyobrazení (průmyslového) vzoru podle čl. 4 odst. 1 písm. d) a e) nebo případně vzorek.

2. Jsou-li nedostatky uvedené v odstavci 1 odstraněny do dvou měsíců od přijetí oznámení, je den odstranění nedostatků stanoven jako den podání.

Nejsou-li nedostatky do uplynutí této lhůty odstraněny, nepovažuje se přihláška za přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství. Veškeré zaplacené poplatky se vracejí.

3. Úřad vyzve přihlašovatele, aby odstranil zjištěné nedostatky ve lhůtě, kterou mu stanoví, ukáže-li průzkum, přestože byl přiznán den podání, že:

a) nejsou splněny požadavky uvedené v článcích 1, 2, 4 a 5 nebo jiné formální náležitosti přihlášky stanovené v nařízení (ES) č. 6/2002 nebo v tomto nařízení;

b) úřad neobdržel v plné výši poplatky splatné podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení ve spojení s nařízením Komise (ES) č. 2246/2002 [2];

c) v samotné přihlášce nebo do jednoho měsíce ode dne podání bylo uplatněno právo přednosti podle článků 8 a 9, ale nejsou splněny ostatní požadavky stanovené v těchto článcích, nebo;

d) v případě hromadné přihlášky náleží výrobky, ve kterých mají být (průmyslové) vzory ztělesněny nebo pro které mají být použity, do více než jedné třídy locarnského třídění.

Úřad vyzve přihlašovatele, aby zejména do dvou měsíců ode dne oznámení zaplatil požadované poplatky společně s poplatky z prodlení stanovenými v čl. 107 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (ES) č. 6/2002 a v nařízení (ES) č. 2246/2002.

V případě nedostatku uvedeného pod písmenem d) prvního pododstavce vyzve úřad přihlašovatele, aby rozdělil hromadnou přihlášku tak, aby byl zajištěn soulad s požadavky podle čl. 2 odst. 2. Úřad přihlašovatele rovněž vyzve, aby zaplatil celkovou výši poplatků za všechny přihlášky, které vzniknou rozdělením hromadné přihlášky, a to ve lhůtě, kterou stanoví.

Jakmile přihlašovatel ve stanovené lhůtě splní požadavek na rozdělení přihlášky, bude dnem podání vzniklé přihlášky nebo přihlášek den podání přiznaný původně podané hromadné přihlášce.

4. Nejsou-li nedostatky uvedené v odst. 3 písm. a) a d) odstraněny před uplynutím lhůty, úřad přihlášku zamítne.

5. Nejsou-li poplatky splatné podle čl. 6 odst. 1. písm. a) a b) zaplaceny před uplynutím stanovené lhůty, úřad přihlášku zamítne.

6. Nejsou-li příplatky splatné podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo d) vztahující se na hromadné přihlášky zaplaceny nebo zaplaceny v plné výši před uplynutím lhůty, úřad přihlášku zamítne, pokud jde o všechny další (průmyslové) vzory, které nejsou pokryty zaplacenou částkou.

Neexistují-li kritéria k určení toho, které (průmyslové) vzory mají být takto pokryty, přijme úřad (průmyslové) vzory na základě jejich číselného pořadí, ve kterém jsou vyobrazeny v souladu čl. 2 odst. 4. Úřad přihlášku zamítne v rozsahu, v jakém se vztahuje na (průmyslové) vzory, za které nebyly zaplaceny nebo zaplaceny v plné výši příplatky.

7. Nejsou-li nedostatky uvedené v odst. 3 písm. c) odstraněny před uplynutím stanovenélhůty, dochází ke ztrátě práva přednosti pro tuto přihlášku.

8. Není-li jakýkoli nedostatek uvedený v odstavci 3 odstraněn před uplynutím lhůty a týká-li se tento nedostatek pouze některých (průmyslových) vzorů obsažených v hromadné přihlášce, úřad přihlášku zamítne nebo dochází ke ztrátě práva přednosti pouze v rozsahu, v jakém se vztahuje na dané (průmyslové) vzory.

Článek 11

Průzkum důvodů zamítnutí

1. Pokud úřad podle článku 47 nařízení (ES) č. 6/2002 při průzkumu podle článku 10 tohoto nařízení zjistí, že (průmyslový) vzor, o jehož ochranu je žádáno, neodpovídá definici (průmyslového) vzoru podle čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 6/2002 nebo odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, uvědomí přihlašovatele, že (průmyslový) vzor nelze zapsat, a uvede důvody zamítnutí.

2. Úřad stanoví lhůtu, ve které může přihlašovatel předložit své připomínky, vzít svoji přihlášku zpět nebo ji změnit předložením změněného vyobrazení (průmyslového) vzoru za předpokladu, že totožnost (průmyslového) vzoru zůstane zachována.

3. Pokud se přihlašovateli nepodaří důvody zamítnutí odstranit ve stanovené lhůtě, úřad přihlášku zamítne. Jestliže se tyto důvody vztahují pouze na některé z (průmyslových) vzorů obsažených v hromadné přihlášce, úřad zamítne přihlášku pouze v rozsahu, v jakém se vztahuje na dané (průmyslové) vzory.

Článek 12

Zpětvzetí nebo oprava přihlášky

1. Přihlašovatel může přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství kdykoli vzít zpět, nebo, v případě hromadné přihlášky, vzít zpět některé (průmyslové) vzory v této přihlášce obsažené.

2. Opravovat lze, na žádost přihlašovatele, pouze jméno a adresu přihlašovatele, pravopisné chyby či chyby vzniklé kopírováním nebo zřejmé nesprávnosti, a to za předpokladu, že tato oprava nezmění vyobrazení (průmyslového) vzoru.

3. Žádost o opravu přihlášky podle odstavce 2 obsahuje:

a) spisové číslo přihlášky;

b) jméno a adresu přihlašovatele podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

c) jmenoval-li přihlašovatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e);

d) údaj o části přihlášky, která se má opravit, a tuto část v její opravené podobě.

4. Nejsou-li splněny náležitosti týkající se opravy přihlášky, sdělí úřad nedostatek přihlašovateli. Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o opravu zamítne.

5. Pro opravu téhož prvku ve dvou nebo více přihláškách téhož přihlašovatele lze podat jednu žádost.

6. Odstavce 2 až 5 platí přiměřeně i pro žádosti o opravu jména nebo místa podnikání zástupce jmenovaného přihlašovatelem.

KAPITOLA II

ŘÍZENÍ O ZÁPISU

Článek 13

Zápis (průmyslového) vzoru

1. Splňuje-li přihláška všechny náležitosti uvedené v článku 48 nařízení (ES) č. 6/2002, budou (průmyslový) vzor obsažený v této přihlášce i údaje stanovené v čl. 69 odst. 2 tohoto nařízení zapsány do rejstříku.

2. Obsahuje-li přihláška žádost o odklad zveřejnění podle článku 50 nařízení (ES) č. 6/2002, budou tato skutečnost i datum uplynutí doby odkladu zaznamenány.

3. Poplatky zaplacené podle čl. 6 odst. 1 se nevracejí ani v případě, kdy (průmyslový) vzor, pro který je přihláška podána, není zapsán.

Článek 14

Zveřejnění zápisu

1. Zápis (průmyslového) vzoru se zveřejní ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství.

2. Zveřejnění zápisu obsahuje s výhradou odstavce 3:

a) jméno a adresu majitele (průmyslového) vzoru Společenství (dále jen "majitel");

b) případně jméno a místo podnikání zástupce jmenovaného majitelem, jiného než je zástupce podle čl. 77 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 6/2002; je-li více než jeden zástupce se stejným místem podnikání, zveřejní se pouze jméno a adresa zástupce uvedeného na prvním místě a dále se uvede "a další"; jsou-li dva nebo více zástupců s různými místy podnikání, zveřejní se pouze adresa pro doručování určená podle čl. 1 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení; je-li jmenováno sdružení zástupců podle čl. 62 odst. 9, zveřejní se pouze jméno a místo podnikání sdružení;

c) vyobrazení (průmyslového) vzoru podle článku 4; je-li vyobrazení (průmyslového) vzoru uvedeno barevně, bude barevné i zveřejnění;

d) případně údaj, že popis byl podán podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

e) označení výrobků, do kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, odpovídajícím způsobem seskupených, přičemž se před každou skupinou uvede číslo příslušných tříd a podtříd locarnského třídění;

f) případně, jméno původce nebo kolektivu původců;

g) den podání a spisové číslo a, v případě hromadné přihlášky, spisové číslo každého (průmyslového) vzoru;

h) případně náležitosti pro uplatnění práva přednosti podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002;

i) případně náležitosti pro uplatnění výstavní priority podle článku 44 nařízení (ES) č. 6/2002;

j) den a číslo zápisu a den zveřejnění zápisu;

k) jazyk, ve kterém byla přihláška podána, a druhý jazyk, který přihlašovatel uvedl podle čl. 98 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

3. Obsahuje-li přihláška žádost o odklad zveřejnění podle článku 50 nařízení (ES) č. 6/2002, zveřejní se zmínka o odkladu ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství, společně se jménem majitele, případně zástupce, dnem podání přihlášky a zápisu a spisovým číslem přihlášky. Nezveřejňují se ani vyobrazení (průmyslového) vzoru ani údaje identifikující jeho vzhled.

Článek 15

Odklad zveřejnění

1. Obsahuje-li přihláška žádost o odklad zveřejnění podle článku 50 nařízení (ES) č. 6/2002 musí majitel společně se žádostí nebo nejpozději tři měsíce před uplynutím 30 měsíční doby odkladu:

a) zaplatit poplatek za zveřejnění uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b);

b) v případě hromadné přihlášky zaplatit příplatky za zveřejnění uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. d);

c) v případě, že vyobrazení (průmyslového) vzoru bylo v souladu s článkem 5 nahrazeno vzorkem, předložit vyobrazení (průmyslového) vzoru v souladu s článkem 4. Toto se vztahuje na všechny (průmyslové) vzory obsažené v hromadné přihlášce, pro které je zveřejnění požadováno;

d) v případě hromadného zápisu označit jasně, který z (průmyslových) vzorů v něm obsažených má být zveřejněn nebo které (průmyslové) vzory mají být postoupeny nebo v případě, že doba odkladu dosud neuplynula, pro které (průmyslové) vzory má odklad pokračovat.

Pokud majitel požaduje zveřejnění před uplynutím třicetiměsíční doby odkladu, musí nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem zveřejnění splnit všechny náležitosti stanovené pod písmeny a) až d) prvního odstavce

2. Nesplní-li majitel požadavky stanovené v odst. 1 písm. c) nebo d), vyzve jej úřad k odstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, která však nesmí přesáhnout třicetiměsíční dobu odkladu.

3. Neodstraní-li majitel nedostatky uvedené v odstavci 2 ve stanovené lhůtě:

a) má se za to, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství neměl od samého počátku účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002;

b) v případě, kdy majitel požadoval dřívější zveřejnění podle odstavce 1 druhého pododstavce, má se za to, že tento požadavek nebyl podán.

4. Nezaplatí-li majitel poplatky uvedené v odst. 1 písm.a) nebo b), vyzve jej úřad k zaplacení těchto poplatků společně s poplatky z prodlení stanovenými v čl. 107 odst. 2 písm. b) nebo d) nařízení (ES) č. 6/2002 a v nařízení (ES) č. 2246/2002 ve stanovené lhůtě, která nesmí přesáhnout třicetiměsíční dobu odkladu.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k žádné platbě, oznámí úřad majiteli, že zapsaná (průmyslový) vzor Společenství neměl od samého počátku účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002.

Dojde-li v případě hromadného zápisu ve stanovené lhůtě k uskutečnění platby, ale tato platba nepokrývá všechny poplatky splatné podle odst. 1 písm. a) a b) včetně poplatku z prodlení, všechny (průmyslové) vzory, ve vztahu ke kterým nebyly poplatky zaplaceny, budou od samého počátku považovány za (průmyslové) vzory, které nemají účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002.

Pokud není jasné, které (průmyslové) vzory má uhrazená částka pokrýt a pokud neexistují jiná kritéria k určení toho, které (průmyslové) vzory měly být pokryty, přijme úřad (průmyslové) vzory na základě jejich číselného pořadí, ve kterém jsou vyobrazeny v souladu s čl. 2 odst. 4.

Všechny (průmyslové) vzory, za které nebyly příplatky zaplaceny nebo zaplaceny v plné výši včetně poplatku z prodlení, budou od samého počátku považovány za (průmyslové) vzory, které nemají účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002.

Článek 16

Zveřejnění po uplynutí doby odkladu

1. Pokud majitel splnil všechny požadavky stanovené v článku 15, úřad po uplynutí doby odkladu nebo, v případě žádosti o dřívější zveřejnění, v technicky nejkratším možném termínu:

a) zveřejní zapsaný (průmyslový) vzor Společenství ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství s údaji uvedenými v čl.14 odst. 2, společně s uvedením skutečnosti, že přihláška obsahovala žádost o odklad zveřejnění podle článku 50 nařízení (ES) č. 6/2002, případně že byl předložen vzorek v souladu s článkem 5 tohoto nařízení;

b) zpřístupní veřejnosti k nahlédnutí všechny spisy vztahující se k danému (průmyslovému) vzoru;

c) zpřístupní veřejnosti k nahlédnutí všechny zápisy v rejstříku včetně všech zápisů vyloučených z možnosti nahlédnutí podle článku 73.

2. Pokud se použije čl. 15 odst. 4, opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku nebudou použita ve vztahu k (průmyslovým) vzorům obsaženým v hromadném zápisu, které jsou od samého počátku považovány za (průmyslové) vzory, které nemají účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002.

Článek 17

Osvědčení o zápisu

1. Po zveřejnění vydá úřad majiteli osvědčení o zápisu, které obsahuje údaje, které jsou uvedeny v rejstříku, stanovené v čl. 69 odst. 2, a sdělení v tom smyslu, že tyto údaje byly do rejstříku zapsány.

2. Majitel může požádat, aby mu byly po zaplacení poplatku vystaveny ověřené nebo neověřené kopie osvědčení o zápisu.

Článek 18

Zachování (průmyslového) vzoru ve změněné formě

1. Pokud je zapsaný (průmyslový) vzor Společenství zachován podle čl. 25 odst. 6 nařízení (ES) č. 6/2002 ve změněné formě, bude (průmyslový) vzor Společenství ve své změněné formě zapsán do rejstříku a zveřejněn ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství.

2. Zachování (průmyslového) vzoru ve změněné formě může znamenat i zápis spojený s částečným vzdáním se práva k (průmyslovému) vzoru ze strany majitele v délce maximálně 100 slov nebo zapsání soudního rozhodnutí nebo rozhodnutí úřadu o částečné neplatnosti práva k (průmyslovému) vzoru do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství.

Článek 19

Změna jména nebo adresy majitele nebo jeho zapsaného zástupce

1. Změna jména nebo adresy majitele, která není důsledkem převodu zapsaného (průmyslového) vzoru, se na žádost majitele zapíše do rejstříku.

2. Žádost o změnu jména nebo adresy majitele obsahuje:

a) číslo zápisu (průmyslového) vzoru;

b) jméno a adresu majitele tak, jak jsou uvedeny v rejstříku. Jestliže úřad majiteli přidělil identifikační číslo, postačí uvést toto číslo společně se jménem majitele;

c) uvedení změny jména a adresy majitele podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

d) pokud majitel jmenoval zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e).

3. Žádost uvedená v odstavci 2 nepodléhá placení poplatku.

4. O změnu jména nebo adresy ve dvou nebo více zápisech pro stejného majitele lze požádat v jedné žádosti.

5. Nejsou-li splněny náležitosti stanovené v odstavcích 1 a 2, sdělí úřad tento nedostatek žadateli.

Není-li nedostatek odstraněn ve lhůtě, kterou úřad stanoví, úřad žádost zamítne.

6. Odstavce 1 až 5 se vztahují přiměřeně i na změnu jména nebo adresy zapsaného zástupce.

7. Odstavce 1 až 6 se vztahují přiměřeně na přihlášky (průmyslových) vzorů Společenství. Změna se vyznačí ve spisech vedených úřadem o přihlášce (průmyslového) vzoru Společenství.

Článek 20

Oprava chyb a omylů v rejstříku a ve zveřejnění zápisu

Je-li v zápisu (průmyslového) vzoru nebo zveřejnění zápisu chyba nebo omyl, který lze přičíst úřadu, úřad chybu nebo omyl opraví z moci úřední nebo na žádost majitele.

Podá-li takovou žádost majitel, použije se přiměřeně článek 19. Žádost nepodléhá zaplacení poplatku.

Úřad zveřejní opravy provedené podle tohoto článku.

KAPITOLA III

OBNOVENÍ ZÁPISU

Článek 21

Oznámení o uplynutí doby platnosti zápisu

Nejméně šest měsíců před uplynutím doby platnosti zápisu oznámí úřad majiteli a všem osobám, které mají v rejstříku zapsané právo včetně licence k (průmyslovému) vzoru Společenství, že se blíží uplynutí doby platnosti zápisu. Neposkytnutí této informace nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Článek 22

Obnovení zápisu

1. Žádost o obnovení zápisu musí obsahovat:

a) je-li žádost podána majitelem, jeho jméno a adresu podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

b) je-li žádost podána osoba výslovně k tomu zmocněnou majitelem, jméno a adresu této osoby a důkaz, že je zmocněna žádost podat;

c) jmenoval-li žadatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e);

d) číslo zápisu;

e) případně sdělení, že se žádá o obnovení pro všechny (průmyslové) vzory, na které se hromadný zápis vztahuje, nebo, nežádá-li se o obnovení pro všechny tyto (průmyslové) vzory, uvedení těch (průmyslových) vzorů, pro které se obnovení žádá.

2. Poplatky podle článku 13 nařízení (ES) č. 6/2002 za obnovení zápisu se skládají z:

a) poplatku za obnovení poplatku, který, v případě několika (průmyslových) vzorů pokrytých hromadným zápisem, musí být úměrný počtu (průmyslových) vzorů pokrytých obnovením zápisu;

b) případného příplatku za opožděné zaplacení poplatku za obnovení nebo za opožděné podání žádosti o obnovení podle článku 13 nařízení (ES) č. 6/2002, tak jak je stanoven v nařízení (ES) č. 2246/2002.

3. Je-li je žádost o obnovení zápisu podána ve lhůtách stanovených v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002, ale nejsou splněny jiné podmínky pro obnovení zápisu stanovené v článku 13 daného nařízení a v tomto nařízení, oznámí úřad žadateli nedostatky.

Je-li žádost podána osobou, kterou k tomu majitel výslovně zmocnil, obdrží majitel kopii oznámení.

4. Není-li podána žádost o obnovení zápisu nebo je-li podána po uplynutí lhůty uvedené v čl. 13 odst. 3 druhé větě nařízení (ES) č. 6/2002, nebo nejsou-li zaplaceny poplatky nebo jsou-li zaplaceny až po uplynutí příslušné lhůty, nebo nejsou-li v této úřadem stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, rozhodne úřad, že zápis zanikl, a sdělí to majiteli a případně žadateli o obnovení a osobě, o které je v rejstříku uvedeno, že má k (průmyslovému) vzoru práva.

V případě hromadného zápisu, pokud zaplacené poplatky nedostačují k pokrytí všech (průmyslových) vzorů, jejichž obnovení je požadováno, určení bude provedeno teprve poté, co úřad stanoví, které (průmyslové) vzory má zaplacená částka pokrýt.

Neexistují-li kritéria k určení toho, které (průmyslové) vzory takto mají být pokryty, přijme úřad (průmyslové) vzory na základě jejich číselného pořadí, ve kterém jsou vyobrazeny v souladu čl. 2 odst. 4. Úřad rozhodne, že zápis zanikl ve vztahu ke všem (průmyslovým) vzorům, za které nebyly poplatky za obnovení zápisu zaplaceny nebo zaplaceny v plné výši.

5. Stane-li se rozhodnutí vydané podle odstavce 4 pravomocným, vymaže úřad (průmyslový) vzor z rejstříku s účinkem ode dne následujícího po dni, ke kterému uplynula platnost stávajícího zápisu.

6. Pokud byly zaplaceny poplatky za obnovení zápisu uvedené v odstavci 2, ale zápis nebyl obnoven, tyto poplatky se vrátí.

KAPITOLA IV

PŘEVOD, LICENCE A JINÁ PRÁVA, ZMĚNY

Článek 23

Převod

1. Žádost o zápis převodu podle článku 28 nařízení (ES) č. 6/2002 musí obsahovat:

a) číslo zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

b) údaje o novém majiteli podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

c) netýká-li se převod všech (průmyslových) vzorů pokrytých hromadným zápisem, údaje o těch zapsaných (průmyslových) vzorech, kterých se převod týká;

d) doklady, které řádně zakládají převod.

2. Žádost může případně obsahovat i jméno a místo podnikání zástupce nového majitele podle čl. 1 odst. 1 písm. e).

3. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku. Není-li poplatek zaplacen nebo není-li zaplacen v plné výši, sdělí to úřad žadateli.

4. Dostatečným dokladem o převodu podle odst. 1 písm. d) je:

a) žádost o zápis převodu podepsaná zapsaným majitelem nebo jeho zástupcem a nabyvatelem nebo jeho zástupcem nebo

b) žádost, ke které je v případě, že je podána nabyvatelem, přiloženo prohlášení podepsané zapsaným majitelem nebo jeho zástupcem, že souhlasí se zapsáním nabyvatele, nebo

c) žádost doložená vyplněným formulářem o převodu nebo dokumentem podepsaným zapsaným majitelem nebo jeho zástupcem a nabyvatelem nebo jeho zástupcem.

5. Nejsou-li splněny podmínky týkající se zápisu převodu, sdělí úřad žadateli tyto nedostatky.

Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o zápis převodu zamítne.

6. Pro zápis převodu dvou nebo více zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství lze podat jednu žádost, jsou-li ve všech případech zapsaný majitel i nabyvatel stejní.

7. Odstavce 1 až 6 se přiměřeně vztahují i na převody přihlášek (průmyslových) vzorů Společenství. Převod se zapíše do spisů týkajících se přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství vedených úřadem.

Článek 24

Zápis licencí a jiných práv

1. Čl. 23 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 23 odst. 2, 3, 5 a 6 se přiměřeně vztahuje i na zápis udělení nebo převodu licence, na zápis zřízení nebo převodu věcného práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství a na zápis opatření k vynucení práv. Je-li však zapsaný (průmyslový) vzor Společenství zahrnut do úpadkového řízení, nepodléhá žádost příslušného vnitrostátního orgánu o zápis této skutečnosti do rejstříku zaplacení poplatku.

V případě hromadného zápisu může být každý zapsaný (průmyslový) vzor Společenství odděleně od ostatních předmětem licence, předmětem věcného práva, nuceného výkonu práva nebo úpadkového řízení.

2. Je-li zapsaný (průmyslový) vzor Společenství předmětem licence jen pro část Společenství nebo na omezenou dobu, uvede se v žádosti o zápis licence část Společenství nebo doba, na kterou se licence uděluje.

3. Nejsou-li podmínky pro zápis licencí a jiných práv uvedené v článcích 29, 30 nebo 32 nařízení (ES) č. 6/2002, v odstavci 1 tohoto článku a v jiných použitelných článcích tohoto nařízení splněny, sdělí úřad žadateli tyto nedostatky.

Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o zápis zamítne.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se přiměřeně vztahují i na licence a jiná práva týkající se přihlášek zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství. Licence, věcná práva a opatření k vynucení práv se zapíší do spisů týkajících se přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství vedených úřadem.

5. Žádost o nevýlučnou licenci podle čl.16 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 musí být vznesena do tří měsíců od data zápisu nového majitele titulu do rejstříku.

Článek 25

Zvláštní ustanovení pro zápis licence

1. Licence ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se zapíše do rejstříku jako licence výlučná, požádá-li o to majitel (průmyslového) vzoru nebo nabyvatel licence.

2. Licence ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se zapíše do rejstříku jako sublicence, je-li poskytnuta nabyvatelem licence, jehož licence je zapsána v rejstříku.

3. Licence ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se zapíše do rejstříku jako licence územně omezená, je-li poskytnuta pouze pro část území Společenství.

4. Licence ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se zapíše do rejstříku jako licence dočasná, je-li poskytnuta jen na omezenou dobu.

Článek 26

Výmaz nebo změna zápisu licencí a jiných práv

1. Zápis provedený podle článku 24 se na žádost některé z dotčených osob vymaže.

2. Žádost musí obsahovat:

a) číslo zápisu zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo, v případě hromadného zápisu, číslo každého (průmyslového) vzoru; a

b) údaje o právu, jehož zápis má být vymazán.

3. Žádost o výmaz zápisu licence nebo jiného práva se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku.

Není-li poplatek zaplacen nebo zaplacen v plné výši, sdělí to úřad žadateli. Žádost příslušného vnitrostátního orgánu o výmaz zápisu v případě, kdy byl zapsaný (průmyslový) vzor Společenství zahrnut do úpadkového řízení, nepodléhá zaplacení poplatku.

4. Žádost je třeba doložit dokumenty prokazujícími, že zapsané právo již neexistuje, nebo prohlášením nabyvatele licence nebo majitele jiného práva, že souhlasí s výmazem zápisu.

5. Nejsou-li podmínky pro výmaz zápisu splněny, sdělí úřad žadateli tyto nedostatky. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad žádost o výmaz zápisu zamítne.

6. Odstavce 1, 2, 4 a 5 se přiměřeně vztahují i na žádost o změnu zápisu provedeného podle článku 24.

7. Odstavce 1 až 6 se přiměřeně vztahují i na zápisy ve spisech provedené podle čl. 24 odst. 4.

KAPITOLA V

VZDÁNÍ SE A NEPLATNOST

Článek 27

Vzdání se

1. Prohlášení o vzdání se podle článku 51 nařízení (ES) č. 6/2002 musí obsahovat:

a) číslo zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

b) jméno a adresu majitele podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

c) byl-li jmenován zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e);

d) týká-li se vzdání se pouze některých (průmyslových) vzorů obsažených v hromadném zápisu, uvedení (průmyslových) vzorů, pro které je vzdání se učiněno, nebo (průmyslových) vzorů, které mají zůstat nadále zapsány;

e) je-li podle čl. 51 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002 vzdání se (průmyslového) vzoru Společenství jen částečné, vyobrazení pozměněného (průmyslového) vzoru podle článku 4 tohoto nařízení.

2. Je-li zapsáno v rejstříku právo třetí osoby týkající se zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, je dostatečným důkazem jejího souhlasu se vzdáním se, podepíše-li majitel nebo jeho zástupce prohlášení o souhlasu se vzdáním se.

Byla-li zapsána licence, zapíše se vzdání se (průmyslového) vzoru za tři měsíce po dni, kdy majitel ujistí úřad, že informoval nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se (průmyslového) vzoru. Předloží-li úřadu majitel před uplynutím této lhůty důkaz o tom, že mu nabyvatel licence poskytl svůj souhlas, zapíše se vzdání se neprodleně.

3. Byl-li nárok na zapsaný (průmyslový) vzor Společenství uplatněn před soudem podle článku 15 nařízení (ES) č. 6/2002, je dostatečným důkazem souhlasu se vzdáním se, podepíše-li osoba vznášející nárok nebo její zástupce prohlášení o souhlasu se vzdáním se.

4. Nejsou-li splněny náležitosti vzdání se, sdělí úřad nedostatky prohlašující osobě. Nejsou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené úřadem, úřad zápis vzdání se do rejstříku zamítne.

Článek 28

Návrh na prohlášení neplatnosti

1. Návrh na prohlášení neplatnosti podle článku 52 nařízení (ES) č. 6/2002, která se předkládá úřadu, musí obsahovat:

a) pokud jde o zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, o jehož prohlášení neplatnosti se žádá:

i) jeho číslo zápisu;

ii) jméno a adresu jeho majitele;

b) pokud jde o důvody, o které se návrh opírá:

i) uvedení důvodů, o které se návrh na prohlášení neplatnosti opírá;

ii) navíc, v případě návrhu podle čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 6/2002, vyobrazení a údaje identifikující předchozí (průmyslový) vzor, o který se návrh na prohlášení neplatnosti opírá, a údaje svědčící o tom, že navrhovatel je oprávněn uplatňovat starší (průmyslový) vzor jako důvod neplatnosti podle čl. 25 odst. 3 daného nařízení;

iii) navíc, v případě návrhu podle čl. 25 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení (ES) č. 6/2002, vyobrazení a údaje identifikující rozlišovací označení nebo dílo chráněné autorským právem, o které se návrh na prohlášení neplatnosti opírá, a údaje svědčící o tom, že navrhovatel je majitelem staršího práva podle čl. 25 odst. 3 daného nařízení;

iv) navíc, v případě návrhu podle čl. 25 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 6/2002, vyobrazení a údaje o příslušném prvku tak, jak je uvedeno v daném článku, a údaje, které prokazují, že návrh je podáván osobou nebo subjektem, které jsou dotčeny zneužitím podle čl. 25 odst. 4 daného nařízení;

v) pokud je důvodem neplatnosti skutečnost, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství nesplňuje náležitosti stanovené v článcích 5 nebo 6 nařízení (ES) č. 6/2002, označení a vyobrazení předchozích (průmyslových) vzorů, které mohou tvořit překážku novosti nebo individuální povaze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, a také dokumenty, které prokazují existenci těchto starších (průmyslových) vzorů;

vi) údaje o skutečnostech, důkazy a argumenty předložené na podporu těchto důvodů;

c) pokud jde o navrhovatele:

i) jeho jméno a adresu podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

ii) jmenoval-li navrhovatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e);

iii) navíc, v případě návrhu podle čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002, údaje, které prokazují, že návrh je podáván osobou nebo osobami k tomu řádně oprávněnými podle čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení;

2. Návrh podléhá zaplacení poplatku uvedeného v čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

3. Úřad majiteli sdělí, že byl podán návrh na prohlášení neplatnosti.

Článek 29

Jazyky používané v řízení o prohlášení neplatnosti

1. Návrh na prohlášení neplatnosti se podává v jazyce řízení podle čl. 98 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002.

2. Není-li jazyk řízení jazykem použitým při podání přihlášky, a podal-li majitel své připomínky v jazyce přihlášky, zajistí úřad překlad těchto připomínek do jazyka řízení.

3. Tři roky od data stanoveného v souladu s čl. 111 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 předloží Komise výboru uvedenému v článku 109 nařízení (ES) č. 6/2002 zprávu o uplatňování odstavce 2 tohoto článku a případně návrhy na stanovení hranice výdajů nesených v tomto ohledu úřadem podle čl. 98 odst. 4 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 6/2002.

4. Komise se může rozhodnout, že předloží zprávu a případné návrhy uvedené v odstavci 3 k dřívějšímu datu, a výbor je projedná jako prioritní záležitost, pokud výkony podle odstavce 2 vedou k nepřiměřeným výdajům.

5. Nejsou-li důkazy na podporu návrhu podány v jazyce řízení o prohlášení neplatnosti, předloží navrhovatel překlad těchto důkazů do tohoto jazyka ve lhůtě dvou měsíců od podání těchto důkazů.

6. Sdělí-li navrhovatel prohlášení neplatnosti nebo majitel úřadu před uplynutím lhůty dvou měsíců ode dne, kdy bylo majiteli doručeno sdělení podle čl. 31 odst. 1 tohoto nařízení, že souhlasí s jiným jazykem řízení podle čl. 98 odst. 5 nařízení (ES) č. 6/2002, předloží navrhovatel, pokud návrh nebyl podán tomto jazyce, překlad návrhu do tohoto jazyka ve lhůtě jednoho měsíce od uvedeného dne.

Článek 30

Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti pro nepřípustnost

1. Zjistí-li úřad, že návrh na prohlášení neplatnosti neodpovídá článku 52 nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení nebo jakémukoli jinému ustanovení nařízení (ES) č. 6/2002 nebo tohoto nařízení, uvědomí o této skutečnosti navrhovatele a vyzve jej, aby odstranil zjištěné nedostatky v jím stanovené lhůtě.

Nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, zamítne úřad návrh jako nepřípustný.

2. Zjistí-li úřad, že nebyly zaplaceny požadované poplatky, sdělí to navrhovateli a informuje jej, že návrh nebude považován za podaný, nebudou-li požadované poplatky zaplaceny ve stanovené lhůtě.

Jsou-li požadované poplatky zaplaceny až po uplynutí stanovené lhůty, vrátí se navrhovateli.

3. Jakékoliv rozhodnutí o zamítnutí návrhu o prohlášení neplatnosti podle odstavce 1 se sdělí navrhovateli.

Má-li se za to, že návrh nebyl podán podle odstavce 2, sdělí se to navrhovateli odpovídajícím způsobem.

Článek 31

Projednání návrhu na prohlášení neplatnosti

1. Nezamítne-li úřad návrh naprohlášení neplatnosti podle článku 30, zašle návrh majiteli a vyzve jej, aby se k němu vyjádřil ve lhůtě, kterou úřad stanoví.

2. Nevyjádří-li se majitel, může úřad rozhodnout o prohlášení neplatnosti na základě důkazů, které má k dispozici.

3. Veškerá vyjádření majitele se sdělí navrhovateli, kterého může úřad vyzvat, aby ve lhůtě stanovené úřadem odpověděl.

4. Veškerá sdělení podle čl. 53 odst. 2 nařízení č. 6/2002 a veškerá vyjádření podaná v této souvislosti se zašlou dotčeným stranám.

5. Úřad může strany vyzvat k smírnému urovnání sporu.

Článek 32

Více návrhů na prohlášení neplatnosti

1. Bylo-li podáno více návrhů o prohlášení neplatnosti ve vztahu k témuž zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, může je úřad projednat v jednom řízení.

Úřad může následně rozhodnout, že nadále takto projednávány nebudou.

2. Ukáže-li předběžné projednání jedné nebo více návrhů, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství může být neplatný, může úřad ostatní řízení o prohlášení neplatnosti přerušit.

Úřad informuje zbývající navrhovatele o všech příslušných rozhodnutích vydaných v těch řízeních, která pokračují.

3. Stalo-li se rozhodnutí o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru pravomocným, požadují se návrhy, ohledně kterých bylo řízení přerušeno podle odstavce 2, za vyřízené, a dotčení navrhovatelé budou o tom odpovídajícím způsobem informováni. Takové vyřízení se považuje za případ, kdy nedošlo k rozhodnutí ve věci ve smyslu čl. 70 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002.

4. Úřad vrátí 50 % poplatku za návrh na prohlášení neplatnosti podle čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 zaplaceného každým z navrhovatelů, jehož návrh je považován za vyřízený podle odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku.

Článek 33

Účast údajného porušitele

Požádá-li podle článku 54 nařízení (ES) č. 6/2002 údajný porušitel o účast v řízení, podléhá příslušným ustanovením článků 28, 29 a 30 tohoto nařízení, zejména pak musí podat odůvodnění své žádosti a zaplatit poplatek podle čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

KAPITOLA VI

ODVOLÁNÍ

Článek 34

Obsah odvolání

1. Odvolání musí obsahovat:

a) jméno a adresu odvolatele podle čl. 1 odst. 1 písm. b);

b) jmenoval-li odvolatel zástupce, jméno a místo podnikání zástupce podle čl. 1 odst. 1 písm. e);

c) údaj o napadeném rozhodnutí a o rozsahu, v jakém se žádá o změnu nebo zrušení rozhodnutí.

2. Odvolání se podává v jazyce řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno.

Článek 35

Zamítnutí odvolání pro nepřípustnost

1. Nevyhovuje-li odvolání článkům 55, 56 a 57 nařízení (ES) č. 6/2002 a čl. 34 odst. 1 písm. c) a čl. 34 odst. 2 tohoto nařízení, zamítne je odvolací senát jako nepřípustné, pokud nejsou všechny nedostatky odstraněny před uplynutím lhůty stanovené v článku 57 nařízení (ES) č. 6/2002.

2. Zjistí-li odvolací senát, že odvolání nevyhovuje jiným ustanovením nařízení (ES) č. 6/2002 nebo jiným ustanovením tohoto nařízení, zejména pak čl. 34 odst. 1 písm. a) a b), informuje o tom příslušným způsobem odvolatele a vyzve jej, aby uvedené nedostatky odstranil ve lhůtě stanovené odvolacím senátem. Nejsou-li nedostatky včas odstraněny, zamítne odvolací senát odvolání jako nepřípustné.

3. Není-li do uplynutí lhůty pro podání odvolání zaplacen poplatek za odvolání podle článku 57 nařízení (ES) č. 6/2002, má se za to, že odvolání nebylo podáno, a poplatek za odvolání se odvolateli vrátí.

Článek 36

Projednání odvolání

1. Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o řízení před oddělením, které vydalo rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, přiměřeně i pro odvolací řízení.

2. Rozhodnutí odvolacího senátu musí obsahovat:

a) sdělení, že je vydáno senátem;

b) den vydání rozhodnutí;

c) jména předsedy a ostatních zúčastněných členů odvolacího senátu;

d) jméno příslušného pracovníka spisovny;

e) jména účastníků a jejich zástupců;

f) seznam právních otázek, které mají být rozhodnuty;

g) přehled skutečností;

h) odůvodnění;

i) rozhodnutí odvolacího senátu, včetně případného rozhodnutí o nákladech.

3. Rozhodnutí podepíše předseda a ostatní členové odvolacího senátu, jakož i pracovník spisovny odvolacího senátu.

Článek 37

Vrácení poplatků za odvolání

O vrácení poplatků za odvolání se rozhodne v případě, že mu odvolací senát sám vyhoví nebo shledá-li odvolací senát odvolání za důvodné, je-li toto vrácení spravedlivé z důvodů podstatného procesního pochybení. V případě, že odvolací senát odvolání vyhoví, rozhodne o vrácení poplatků oddělení, jehož rozhodnutí bylo napadeno, v ostatních případech odvolací senát.

KAPITOLA VII

ROZHODNUTÍ A SDĚLENÍ ÚŘADU

Článek 38

Forma rozhodnutí

1. R ozhodnutí úřadu jsou písemná a uvádějí důvody, o které se opírají.

Probíhá-li před úřadem ústní jednání, může být rozhodnutí vyhlášeno ústně. Následně se účastníkům doručí písemné rozhodnutí.

2. Rozhodnutí úřadu, proti kterým lze podat odvolání, musí obsahovat písemné poučení o tom, že odvolání se podává písemně u úřadu do dvou měsíců od doručení příslušného rozhodnutí. Sdělení rovněž musí obsahovat upozornění účastníků na ustanovení článků 55, 56 a 57 nařízení (ES) č. 6/2002.

Účastníci se nemohou dovolávat nedostatku poučení o možnosti podat odvolání.

Článek 39

Oprava chyb v rozhodnutích

V rozhodnutích úřadu lze opravit pouze gramatické chyby, chyby v psaní a zjevné nesprávnosti. Opravu provede oddělení, které rozhodnutí vydalo, a to z moci úřední nebo na žádost účastníka.

Článek 40

Zjištění ztráty práv

1. Zjistí-li úřad, že z nařízení (ES) č. 6/2002 nebo z tohoto nařízení vyplývá ztráta práv, aniž bylo vydáno rozhodnutí, sdělí to dotyčné osobě podle článku 66 nařízení (ES) č. 6/2002 a upozorní ji na opravné prostředky stanovené v odstavci 2 tohoto článku.

2. Domnívá-li se dotyčná osoba, že zjištění úřadu je nesprávné, může do dvou měsíců od doručení sdělení uvedeného v odstavci 1 požádat úřad o rozhodnutí ve věci.

Toto rozhodnutí se vydá jen tehdy, nesouhlasí-li úřad s osobou, která o to žádá; jinak úřad změní své zjištění a informuje o tom osobu, která o rozhodnutí požádala.

Článek 41

Podpis, jméno, pečeť

1. Každé rozhodnutí, sdělení nebo oznámení úřadu musí obsahovat údaj o útvaru nebo oddělení úřadu, jakož i jméno nebo jména odpovědného pracovníka či pracovníků. Musí být podepsáno pracovníkem nebo pracovníky nebo být opatřeno místo podpisu předtištěnou nebo otištěnou pečetí úřadu.

2. Prezident úřadu může rozhodnout, že lze použít i jiné prostředky pro uvedení útvaru nebo oddělení úřadu a jmen odpovědného pracovníka nebo pracovníků nebo jinou identifikaci, než je pečeť, pokud jsou rozhodnutí, sdělení nebo oznámení předávána faxem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

KAPITOLA VIII

ÚSTNÍ JEDNÁNÍ A DOKAZOVÁNÍ

Článek 42

Předvolání k ústnímu jednání

1. Účastníci se předvolávají k ústnímu jednání podle článku 64 nařízení (ES) č. 6/2002 a upozorňují se na odstavec 3 tohoto článku. Předvolání je třeba zaslat nejméně jeden měsíc předem, ledaže by účastníci souhlasili s kratší lhůtou.

2. Při vydání předvolání upozorní úřad účastníky na otázky, které podle jeho názoru mají být projednány za účelem vydání rozhodnutí.

3. Nedostaví-li se účastník, který byl řádně předvolán, k ústnímu jednání před úřadem, může řízení pokračovat bez něj.

Článek 43

Dokazování u úřadu

1. Považuje-li úřad za nezbytné vyslechnout účastníky, svědky nebo znalce nebo provést ohledání, vydá o tom rozhodnutí s uvedením zamýšlených důkazních prostředků, skutečností, které mají být prokázány, a dne, času a místa výslechu nebo ohledání.

Požádá-li o výslech svědků nebo znalců účastník, stanoví úřad v rozhodnutí lhůtu, ve které musí žadatel sdělit úřadu jména a adresy svědků a znalců, o jejichž výslech účastník žádá.

2. Předvolání účastníka, svědka nebo znalce k výslechu se provede alespoň jeden měsíc předem, ledaže by souhlasili s kratší lhůtou.

Předvolání musí obsahovat:

a) výpis z rozhodnutí podle odstavce 1 prvního pododstavce, ve kterém je uveden zejména den, čas a místo nařízeného výslechu, a dále skutečnosti, ohledně kterých mají být účastníci, svědci nebo znalci vyslechnuti;

b) jména účastníků řízení a údaje o nárocích, které mohou svědci nebo znalci uplatnit podle čl. 45 odst. 2 až 5.

Článek 44

Pověření znalců

1. Úřad rozhodne, v jaké formě předloží posudek znalce, kterého jmenuje.

2. Zadání znaleckého posudku musí obsahovat:

a) přesný popis jeho úkolu;

b) lhůtu stanovenou pro předložení znaleckého posudku;

c) jména účastníků řízení;

d) údaje o nárocích, které může uplatnit podle čl. 45 odst. 2, 3 a 4.

3. Kopie písemného posudku se zašle účastníkům.

4. Účastníci mohou podat protest proti znalci z důvodů jeho nezpůsobilosti nebo ze stejných důvodů, z jakých lze podat protest proti průzkumovému referentovi nebo členovi oddělení nebo odvolacího senátu podle čl. 132 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 40/94 [3]. O protestu rozhodne příslušné oddělení úřadu.

Článek 45

Náklady dokazování

1. Provedení důkazů úřadem může být podmíněno tím, že účastník, který požádal o provedení důkazu, složí u úřadu částku, jejíž výše se stanoví podle předpokládaných nákladů na dokazování.

2. Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a dostaví se k úřadu, mají nárok na náhradu přiměřených cestovních výdajů a stravného. Úřad jim může na tyto výdaje vyplatit zálohu. První věta platí i pro svědky a znalce, kteří se dostaví k úřadu, aniž byli předvoláni, a jsou vyslechnuti jako svědci nebo znalci.

3. Svědci, kteří mají nárok na náhradu podle odstavce 2, mají rovněž nárok na přiměřenou náhradu za ztrátu výdělku a znalci na odměnu za práci. Tyto částky se vyplatí svědkům a znalcům poté, co splnili svou povinnost nebo úkol, pokud tito svědci nebo znalci byli úřadem předvoláni z moci úřední.

4. Výši částek a záloh, které se vyplatí podle odstavce 1, 2 a 3, stanoví prezident úřadu a zveřejní se v Úředním věstníku úřadu.

Výše částek se vypočítá stejně jako náhrada a mzdy zaměstnanců ve stupních A4 až A8, v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a jeho přílohou VII.

5. Konečná povinnost zaplatit částky, které mají být nebo byly zaplaceny podle odstavců 1 až 4, spočívá na:

a) úřadu, pokud úřad z moci úřední považoval za nezbytné provést výslech svědků nebo znalců; nebo

b) účastníkovi, pokud požádal o provedení výslechu svědků nebo znalců, s výhradou rozhodnutí o rozdělení a stanovení nákladů podle článků 70 a 71 nařízení (ES) č. 6/2002 a článku 79 tohoto nařízení.

Účastník uvedený pod písmenem b) prvního pododstavce zaplatí úřadu náhradu za všechny řádně vyplacené zálohy.

Článek 46

Protokol o ústním jednání a dokazování

1. O ústním jednání a provádění důkazů se vyhotoví protokol, který obsahuje podstatné skutečnosti z ústního jednání nebo provádění důkazů, závažná prohlášení účastníků, svědecké výpovědi účastníků, svědků nebo znalců a výsledek případného ohledání.

2. Protokol o svědecké výpovědi svědka, znalce nebo účastníka je přečten nebo jim je předložen tak, aby jej mohli prostudovat. V protokolu se uvede, že tato formalita byla dodržena a že osoba, která vypovídala, protokol schválila. Není-li souhlas poskytnut, zaznamenají se námitky.

3. Protokol podepíše pracovník, který jej vyhotovil, a pracovník, který vedl ústní jednání nebo dokazování.

4. Účastníci obdrží kopii protokolu.

5. Na žádost zpřístupní úřad účastníkům přepisy záznamů z ústního jednání, a to ve formě přepisu na stroji nebo jiné podobě, kterou lze přečíst strojem.

Zpřístupnění přepisů těchto záznamů podléhá zaplacení nákladů, které úřadu vznikly při pořizování těchto přepisů. Částku, která má být zaplacena, stanoví prezident úřadu.

KAPITOLA IX

DORUČOVÁNÍ

Článek 47

Obecná ustanovení o doručování

1. V řízení před úřadem se doručují sdělení úřadu v podobě originálů, jejich úřadem ověřených kopií nebo kopií nesoucích jeho pečeť nebo dokumentů vytištěných počítačem a nesoucích tuto pečeť. Kopie dokumentů vyhotovených účastníky samotnými takové ověření nevyžadují.

2. Doručování se provádí:

a) poštou podle článku 48;

b) předáním podle článku 49;

c) uložením v poštovní přihrádce úřadu podle článku 50;

d) faxem a jinými technickými komunikačními prostředky podle článku 51;

e) veřejným oznámením podle článku 52.

Článek 48

Doručení poštou

1. Rozhodnutí, od kterých běží lhůta pro podání odvolání, předvolání a jiné dokumenty určené prezidentem úřadu se doručují doporučeným dopisem s doručenkou.

Rozhodnutí a sdělení, od kterých běží jiná lhůta, se doručují doporučeným dopisem, pokud prezident úřadu nestanoví jinak.

Všechna ostatní sdělení se zasílají obyčejným dopisem.

2. Doručení adresátům, kteří nemají trvalé bydliště ani sídlo ani nejsou usazení ve Společenství a nejmenovali zástupce podle čl. 77 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, se provede odesláním dokumentu, který má být doručen, obyčejným dopisem na poslední adresu adresáta, která je úřadu známa.

Doručení se považuje za provedené odesláním zásilky.

3. Provádí-li se doručení doporučeným dopisem s doručenkou nebo bez ní, považuje se za doručený adresátovi desátý den po odeslání, ledaže adresát nebyl zastižen nebo mu byl dopis doručen později.

V případě jakéhokoli sporu je na úřadu, aby doložil, že dopis došel svého určení nebo případně doložil den, kdy byl adresátovi doručen.

4. Doručení doporučeným dopisem s doručenkou nebo bez ní se považuje za provedené i tehdy, pokud adresát odmítne dopis převzít.

5. Pokud není doručování poštou upraveno odstavci 1 až 4, použijí se právní předpisy státu, na jehož území se doručuje.

Článek 49

Doručení předáním

Doručení lze uskutečnit v prostorách úřadu předáním dokumentu do rukou adresáta, který přitom potvrdí přijetí.

Článek 50

Doručení uložením v poštovní přihrádce úřadu

Doručení lze rovněž uskutečnit adresátům, kterým byla zřízena poštovní přihrádka u úřadu, uložením dokumentu v této přihrádce. Do spisů se založí písemné sdělení o uložení. Den uložení se uvede na dokument. Doručení se považuje za provedené pátý den po uložení dokumentu v poštovní přihrádce u úřadu.

Článek 51

Doručení faxem a jinými technickými komunikačními prostředky

1. Doručení faxem se provádí odesláním originálu nebo kopie dokumentu ve smyslu čl. 47 odst. 1, který má být doručen. Podrobnosti tohoto odeslání stanoví prezident úřadu.

2. Podrobnosti doručování jinými technickými komunikačními prostředky stanoví prezident úřadu.

Článek 52

Veřejné oznámení

1. Nelze-li zjistit adresu adresáta nebo pokud se ukázalo doručení podle čl. 48 odst. 1 nemožným i po druhém pokusu ze strany úřadu, provede se doručení veřejným oznámením.

Toto oznámení se zveřejní alespoň ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství.

2. Prezident úřadu stanoví, jak se veřejné oznámení provede, a určí začátek jednoměsíční lhůty, po jejímž uplynutí se dokument považuje za doručený.

Článek 53

Doručení zástupcům

1. Byl-li jmenován zástupce nebo je-li přihlašovatel uvedený na prvním místě ve společné přihlášce považován za společného zástupce podle čl. 61 odst. 1, doručují se sdělení tomuto jmenovanému nebo společnému zástupci.

2. Bylo-li jmenováno několik zástupců pro jednoho účastníka, postačí doručení jedinému z nich, pokud nebyla uvedena zvláštní adresa pro doručování podle čl. 1 odst. 1 písm. e).

3. Jmenovalo-li několik účastníků společného zástupce, postačí doručení jednoho dokumentu společnému zástupci.

Článek 54

Vady doručování

Došel-li dokument adresátovi, avšak úřad není schopen prokázat, že byl řádně doručen, nebo pokud nebyly dodrženy předpisy týkající se doručování, považuje se dokument za doručený dnem, který stanovil úřad jako den obdržení.

Článek 55

Doručení dokumentů v případě několika účastníků

Dokumenty pocházející od účastníků, které obsahují návrhy ve věci nebo prohlášení o zpětvzetí návrhu ve věci se samozřejmě doručují ostatním účastníkům. Od doručení lze upustit, pokud dokument neobsahuje nové skutečnosti a věc je připravena k rozhodnutí.

KAPITOLA X

LHŮTY

Článek 56

Počítání lhůt

1. Lhůty se počítají na celé roky, měsíce, týdny nebo dny.

2. Počítání lhůty začíná dnem, který následuje po dni, kdy nastala rozhodná skutečnost, je-li touto skutečností úkon v řízení nebo uplynutí jiné lhůty. Je-li tímto úkonem v řízení doručení, považuje se za rozhodnou skutečnost přijetí doručovaného dokumentu, není-li stanoveno jinak.

3. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden rok nebo určitý počet let, uplyne v příslušném následujícím roce, v měsíci a dni, který se pojmenováním a číslem shoduje s měsícem a dnem, kdy tato skutečnost nastala. Není-li v příslušném měsíci den tohoto čísla, uplyne lhůta posledním dnem v měsíci.

4. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden měsíc nebo určitý počet měsíců, uplyne v příslušném následujícím měsíci dnem, který se číslem shoduje se dnem, kdy tato skutečnost nastala. Je-=li den, kdy tato skutečnost nastala, posledním dnem v měsíci, nebo není-li v příslušném následujícím měsíci den s takovým číslem, uplyne lhůta posledním dnem v měsíci.

5. Je-li lhůta vyjádřena jako jeden týden nebo určitý počet týdnů, uplyne v příslušném následujícím týdnu dnem, který se pojmenováním shoduje se dnem, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 57

Trvání lhůt

1. Má-li být podle nařízení (ES) č. 6/2002 nebo tohoto nařízení délka lhůty stanovena úřadem, činí tato lhůta, má-li účastník trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen ve Společenství, nejméně jeden měsíc nebo, nejsou-li tyto podmínky splněny, nejméně dva měsíce, nejvíce však šest měsíců.

Úřad může, je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, prodloužit stanovenou lhůtu, požádá-li o to účastník a jeli žádost podána před uplynutím původní lhůty.

2. Je-li tu více účastníků, může úřad prodloužení lhůty podmínit souhlasem ostatních účastníků.

Článek 58

Uplynutí lhůty ve zvláštních případech

1. Uplyne-li lhůta v den, kdy úřad není otevřen pro přijímání dokumentů nebo kdy z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, není běžná pošta doručována v místě, kde má úřad sídlo, prodlužuje se lhůta až do prvního dne po takových dnech, kdy je úřad otevřen pro příjímání dokumentů a kdy je doručována běžná pošta.

Dny, kdy není úřad pro přijímání dokumentů otevřen, stanoví prezident úřadu před začátkem každého kalendářního roku.

2. Uplyne-li lhůta v den, kdy došlo k obecnému přerušení nebo následnému narušení doručování pošty v členském státě nebo mezi členským státem a úřadem, prodlužuje se lhůta až do prvního dne po ukončení období přerušení nebo narušení pro účastníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v dotčeném státě nebo jmenovali zástupce s místem podnikání v tomto státě.

Je-li příslušným členským státem ten stát, ve kterém má sídlo úřad, platí první pododstavec pro všechny účastníky.

Trvání období uvedeného v prvním pododstavci stanoví prezident úřadu.

3. Odstavce 1 a 2 se přiměřeně vztahují i na lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 6/2002 nebo v tomto nařízení v případě úkonů, které mají být provedeny příslušným orgánem ve smyslu čl. 35 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 6/2002.

4. Dojde-li k přerušení nebo narušení řádného fungování úřadu v dŭsledku mimořádné události, například přírodní katastrofy nebo stávky, takže jsou zpoždĚna veškerá sdělení úřadu účastníkŭm, kterých se uplynutí lhŭt týká, pak úkony, které mají být učiněny v této lhŭtě, lzeještě platně učinit do jednoho měsíce po doručení opožděného sdělení.

Den začátku akonce takového přerušení nebo narušení stanoví prezident úřadu.

KAPITOLA XI

PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Článek 59

Přerušení řízení

1. Řízení před úřadem se přeruší:

a) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti přihlašovatele nebo majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo osoby oprávněné podle vnitrostátních právních předpisů jednat jeho jménem;

b) v případě, kdy přihlašovatel nebo majitel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství v důsledků řízení vedeného proti jeho majetku nemůže z právních důvodů pokračovat v řízení před úřadem;

c) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti zástupce přihlašovatele nebo majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo v případě, kdy nemůže z právních důvodů v důsledku řízení vedeného proti jeho majetku pokračovat v řízení před úřadem.

V rozsahu, ve kterém skutečnosti uvedené pod písmenem a) prvního pododstavce nemají dopad na oprávnění zástupce jmenovaného podle článku 78 nařízení (ES) č. 6/2002, bude řízení přerušeno pouze na žádost tohoto zástupce.

2. Pokud byl v případech uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) úřad informován o totožnosti osoby oprávněné pokračovat v řízení před úřadem, sdělí úřad této osobě i ostatním účastníkům, že řízení bude pokračovat ode dne, který stanoví úřad.

3. V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) pokračuje řízení tehdy, když byl úřad informován o jmenování nového zástupce přihlašovatele nebo když úřad doručil ostatním účastníkům sdělení o jmenování nového zástupce majitele (průmyslového) vzoru.

Nebyl-li do tří měsíců od přerušení řízení úřad informován o jmenování nového zástupce, sdělí to přihlašovateli nebo majiteli zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství:

a) je-li použitelný čl. 77 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, že se bude přihláška (průmyslového) vzoru Společenství považovat za vzatou zpět, nebude-li informace poskytnuta do dvou měsíců od doručení tohoto sdělení; nebo

b) není-li použitelný čl. 77 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002, že se bude v řízení pokračovat s přihlašovatelem nebo s majitelem ode dne doručení tohoto sdělení.

4. Jiné lhůty než lhůty k placení poplatků za obnovení, které platily pro přihlašovatele nebe majitele (průmyslového) vzoru Společenství ke dni přerušení řízení začnou běžet znovu ode dne, kterým se pokračuje v řízení.

Článek 60

Upuštění od vymáhání pohledávek

Prezident úřadu může upustit od žaloby na nucené vymáhání pohledávky, je-li dlužná částka minimální nebo je-li její vymáhání příliš nejisté.

KAPITOLA XII

ZASTUPOVÁNÍ

Článek 61

Jmenování společného zástupce

1. Je-li více než jeden přihlašovatel a v přihlášce (průmyslového) vzoru Společenství není uveden společný zástupce, považuje se za společného zástupce přihlašovatel uvedený v přihlášce na prvním místě.

Musí-li však jeden z přihlašovatelů jmenovat kvalifikovaného zástupce, považuje se tento zástupce za společného zástupce, pokud kvalifikovaného zástupce nejmenuje přihlašovatel uvedený v přihlášce na prvním místě.

První a druhý pododstavec platí přiměřeně i pro účastníky, kteří jednají společně při podání návrhu na prohlášení neplatnosti, a pro spolumajitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

2. Dochází-li v průběhu řízení k převodu na více než jednu osobu a tyto osoby nejmenovaly společného zástupce, použije se odstavec 1.

Není-li toto použití možné, vyzve úřad tyto osoby, aby jmenovaly společného zástupce do dvou měsíců. Není-li této výzvě vyhověno, jmenuje společného zástupce úřad.

Článek 62

Plná moc

1. Advokáti a kvalifikovaní zástupci uvedení na seznamu, který úřad vede podle čl. 78 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (ES) č. 6/2002, mohou u úřadu předložit podepsanou plnou moc, která se založí do spisu.

Takováto plná moc musí být předložena, pokud to úřad výslovně požaduje nebo, pokud v řízeních, ve kterých zástupce před úřadem vystupuje, existuje několik účastníků a jeden z těchto účastníků to výslovně požaduje.

2. Zaměstnanci zastupující fyzické nebo právnické osoby podle čl. 77 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002 předloží úřadu podepsanou plnou moc, která se založí do spisu.

3. Plnou moc lze předložit v kterémkoli úředním jazyce Společenství. Může se vztahovat na jednu či více přihlášek nebo na jeden či více zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství nebo může mít podobu neomezené plné moci, která opravňuje zástupce jednat ve vztahu ke všem řízením před úřadem, jejichž je osoba, která plnou moc vystavila, účastníkem.

4. Musí-li být podle odstavců 1 nebo 2 předložená plná moc, stanoví úřad lhůtu, ve které musí být daná plná moc předložena. Není-li plná moc předložena včas, pokračuje se v řízení se zastoupeným. Procesní úkony učiněné zástupcem, kromě podání přihlášky, se nepovažují za provedené, pokud je zastoupený neschválí. Tím není dotčeno použití čl. 77 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

5. Odstavce 1, 2 a 3 se přiměřeně vztahují i na odvolání plné moci.

6. Na zástupce, který již nemá plnou moc, se pohlíží i nadále jako na zástupce, dokud není ukončení jeho plné moci oznámeno úřadu.

7. Plná moc vůči úřadu nekončí úmrtím osoby, která ji vystavila, není-li v ní stanoveno jinak.

8. Jmenoval-li účastník několik zástupců, mohou jednat společně nebo každý zvlášť bez ohledu na to, zda jejich plné moci stanoví opak.

9. Plná moc vystavená na sdružení zástupců se považuje za plnou moc pro každého zástupce, který může prokázat, že jedná v rámci tohoto sdružení.

Článek 63

Zastupování

Jakékoli doručení nebo jiné sdělení ze strany úřadu vůči řádně zmocněnému zástupci má stejný účinek, jako by bylo provedeno vůči zastoupenému.

Jakékoli sdělení vůči úřadu ze strany řádně zmocněného zástupce má stejný účinek, jako by bylo provedeno zastoupeným.

Článek 64

Změna ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů

1. Zápis kvalifikovaného zástupce ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů podle čl.78 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002 se na jeho žádost vymaže.

2. Zápis kvalifikovaného zástupce se bez dalšího vymaže:

a) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti kvalifikovaného zástupce;

b) není-li již kvalifikovaný zástupce státním příslušníkem členského státu, pokud mu prezident úřadu neudělí výjimku podle čl.78 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 6/2002;

c) nemá-li již kvalifikovaný zástupce místo podnikání nebo místo výkonu zaměstnání ve Společenství;

d) nemá-li již kvalifikovaný zástupce oprávnění uvedené v čl.78 odst. 4 písm. c) první větě nařízení (ES) č. 6/2002.

3. Zápis kvalifikovaného zástupce pozastaví úřad z moci úřední, bylo-li pozastaveno jeho oprávnění zastupovat fyzické nebo právnické osoby před Úřadem pro (průmyslové) vzory Beneluxu nebo před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu ve smyslu čl. 78 odst. 4 písm. c) první věty nařízení (ES) č. 6/2002.

4. Osoba, jejíž zápis byl vymazán, se na žádost podle čl. 78 odst. 5 nařízení (ES) č. 6/2002 znovu zapíše do seznamu kvalifikovaných zástupců, pokud již důvody pro výmaz pominuly.

5. Úřad pro (průmyslové) vzory Beneluxu a ústřední úřady průmyslového vlastnictví dotčených členských států informují neprodleně úřad o všech významných skutečnostech podle odstavců 2 a 3, pokud jsou jim známy.

6. Změny ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů se zveřejňují v Úředním věstníku úřadu.

KAPITOLA XIII

PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A FORMULÁŘE

Článek 65

Písemná sdělení nebo sdělení jinými prostředky

1. S výhradou odstavce 2 se přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství, jakož i všechny další žádosti nebo prohlášení stanovená v nařízení (ES) č. 6/2002 a všechna další sdělení určená úřadu podávají takto:

a) předáním podepsaného originálu dotyčného dokumentu úřadu poštou, osobním předáním nebo jinými prostředky; přílohy k dokumentům nemusí být podepsány;

b) zasláním podepsaného originálu faxem podle článku 66; nebo

c) předáním obsahu sdělení elektronickými prostředky podle článku 67.

2. Využije-li přihlašovatel možnosti podání vzorku (průmyslového) vzoru stanovené v čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002, musí být přihláška i vzorek předloženy úřadu v jedné zásilce v podobě předepsané v odst. 1 písm. a) tohoto článku. Nejsou-li přihláška a vzorek nebo vzorky v případě hromadné přihlášky předloženy v jedné zásilce, úřad nepřizná den podání přihlášky do té doby, dokud nebude přijata poslední položka podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 66

Sdělení faxem

1. Je-li podána úřadu přihláška k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství faxem a obsahuje-li přihláška reprodukci (průmyslového) vzoru podle čl. 4 odst. 1, která nesplňuje požadavky uvedeného článku, předloží se úřadu předepsaná reprodukce vhodná k zápisu a zveřejnění podle čl. 65 odst. 1písm. a).

Obdrží-li úřad reprodukci ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel fax, považuje se přihláška za přijatou úřadem dnem převzetí faxu.

Obdrží-li úřad reprodukci po uplynutí uvedené lhůty, považuje se přihláška za přijatou úřadem dnem převzetí reprodukce.

2. Je-li sdělení obdržené faxem neúplné nebo nečitelné, nebo má-li úřad oprávněné pochybnosti, pokud jde o přesnost přenosu, informuje o tom odpovídajícím způsobem odesílatele a vyzve jej, aby ve lhůtě stanovené úřadem odeslal originál faxem znovu, nebo aby předložil originál podle čl. 65 odst. 1 písm. a).

Je-li výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, považuje se za den přijetí nového faxu nebo originálu den přijetí původního sdělení za předpokladu, že týká-li se nedostatek přiznání dne podání přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství, použijí se ustanovení o dni podání.

Není-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, má se za to, že sdělení nebylo přijato.

3. Každé sdělení, které úřad obdržel faxem, se považuje za řádně podepsané, objevuje-li se reprodukce podpisu na tisku z faxu.

4. Prezident úřadu může stanovit dodatečné požadavky týkající se sdělení zasílaných faxem, například požadavky na technické zařízení, které má být použito, technické údaje týkající se sdělení a způsoby identifikace odesílatele.

Článek 67

Sdělení elektronickými prostředky

1. Přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství mohou být předkládány elektronickými prostředky včetně vyobrazení (průmyslového) vzoru a bez ohledu na čl. 65 odst. 2 v případě podávání vzorku.

Podmínky stanoví prezident úřadu.

2. Prezident úřadu stanoví požadavky týkající se sdělení zasílaných elektronickými prostředky, například požadavky na technické zařízení, které má být použito, technické údaje týkající se sdělení a způsoby identifikace odesílatele.

3. Je-li sdělení zasláno elektronickými prostředky, použije se přiměřeně čl. 66 odst. 2.

4. Je-li sdělení zasláno úřadu elektronickými prostředky, považuje se uvedení jména odesílatele za rovnocenné podpisu.

Článek 68

Formuláře

1. Úřad poskytne zdarma formuláře pro:

a) podání přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

b) podání žádosti o opravu přihlášky nebo zápisu;

c) podání žádosti o zápis převodu a formulář převodu a doklad o převodu podle čl. 23 odst. 4;

d) žádost o zápis licence;

e) žádost o obnovení zápisu zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

f) návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

g) žádost o navrácení do původního stavu;

h) podání odvolání;

i) ystavení plné moci pro zástupce, a to ve formě plné moci pro jednotlivý úkon nebo neomezené plné moci.

2. Úřad může poskytnout zdarma i jiné formuláře.

3. Úřad poskytne formuláře uvedené v odstavcích 1 a 2 ve všech úředních jazycích Společenství.

4. Úřad dá formuláře zdarma k dispozici Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu a ústředním úřadům průmyslového vlastnictví členských států.

5. Úřad může rovněž poskytnout formuláře v podobě, kterou lze přečíst strojem.

6. Účastníci řízení před úřadem používají formuláře poskytnuté úřadem nebo jejich kopie nebo formuláře stejného obsahu a formátu jako tyto formuláře, například formuláře vytvořené pomocí elektronického zpracování dat.

7. Formuláře se vyplňují tak, aby umožňovaly automatické uložení obsahu do počítače, například rozpoznáváním znaků nebo skenováním.

KAPITOLA XIV

NFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Článek 69

Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství

1. Rejstřík může být veden v podobě elektronické databáze.

2. Rejstřík obsahuje tyto záznamy:

a) den podání přihlášky;

b) spisové číslo přihlášky a spisové číslo každého jednotlivého (průmyslového) vzoru zařazeného v hromadné přihlášce;

c) den zveřejnění zápisu;

d) jméno, adresu a státní příslušnost přihlašovatele a stát, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen;

e) jméno a místo podnikání zástupce, jiného než zaměstnance jednajícího jako zástupce podle čl. 77 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 6/2002; je-li tu více než jeden zástupce, zapíše se pouze jméno a místo podnikání zástupce uvedeného na prvním místě, a dále se uvede "a další"; je-li jmenováno sdružení zástupců, zapíše se pouze jméno a adresa sdružení;

f) vyobrazení (průmyslového) vzoru;

g) výrobky uvedené podle názvů, seskupené podle tříd a podtříd locarnského třídění, jejichž čísla se uvedou před každou skupinu;

h) údaje o uplatnění práva přednosti podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002;

i) údaje o uplatnění výstavní priority podle článku 44 nařízení (ES) č. 6/2002

j) případně uvedení původce nebo kolektivu původců podle článku 18 nařízení (ES) č. 6/2002 nebo prohlášení, že se původce nebo kolektiv původců vzdává práva na uvedení;

k) jazyk, ve kterém byla přihláška podána, a druhý jazyk, který přihlašovatel v přihlášce uvedl podle čl. 98 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002;

l) den zápisu (průmyslového) vzoru do rejstříku a číslo zápisu;

m) poznámku o každé žádosti o odklad zveřejnění podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002 s uvedením dne uplynutí doby odkladu;

n) poznámku, že byl předložen vzorek podle článku 5;

o) poznámku, že byl předložen popis podle čl. 1 odst. 2 písm. a).

3. Kromě záznamů stanovených v odstavci 2 rejstřík obsahuje tyto záznamy, u kterých se vždy uvede den provedení záznamu:

a) změny jména, adresy nebo státní příslušnosti majitele nebo státu, ve kterém má trvalé bydliště nebo sídlo nebo je usazen;

b) změny jména nebo místa podnikání zástupce, jiného než je zástupce ve smyslu čl. 77 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 6/2002;

c) je-li jmenován nový zástupce, jméno a místo podnikání tohoto zástupce;

d) poznámku, že hromadná přihláška nebo zápis byly rozděleny do samostatných přihlášek nebo zápisů podle čl. 37 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002;

e) upozornění o změně (průmyslového) vzoru podle čl. 25 odst. 6 nařízení (ES) č. 6/2002, případně včetně odkazu na provedené vzdání se (průmyslového) vzoru nebo soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí úřadu o částečné neplatnosti práva k (průmyslovému) vzoru, jakož i opravy chyb a omylů podle článku 20 tohoto nařízení.

f) poznámku, že bylo zahájeno řízení o uznání za právoplatného majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002;

g) pravomocné rozhodnutí nebo jiné ukončení řízení podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 ve vztahu k řízení o uznání za právoplatného majitele;

h) změnu vlastnictví podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 6/2002;

i) převody podle článku 28 nařízení (ES) č. 6/2002;

j) zřízení nebo převod věcného práva podle článku 29 nařízení (ES) č. 6/2002 a povahu tohoto věcného práva;

k) opatření k vynucení práva podle článku 30 nařízení (ES) č. 6/2002 a úpadkové řízení podle článku 31 nařízení (ES) č. 6/2002;

l) poskytnutí nebo převod licence podle čl. 16 odst. 2 nebo článku 32 nařízení (ES) č. 6/2002 a případně druh licence podle článku 25 tohoto nařízení;

m) obnovení zápisu podle článku 13 nařízení (ES) č. 6/2002 a den, kdy nabývá účinnosti;

n) zápis o tom, že bylo zjištěno uplynutí doby platnosti zápisu;

o) prohlášení majitele o úplném nebo částečném vzdání se podle čl. 51 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 6/2002;

p) den podání návrhu na prohlášení neplatnosti podle článku 52 nařízení nebo podání protinávrhu podle čl. 86 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002;

q) den a obsah rozhodnutí o návrhu nebo o protinávrhu na prohlášení neplatnosti nebo jakékoli jiného ukončení řízení podle článku 53 nebo čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002;

r) poznámku podle čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002, že se má za to, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství neměl od samého počátku účinky uvedené v daném nařízení;

s) výmaz zástupce zapsaného podle odst. 2 písm. e);

t) změnu nebo výmaz údajů uvedených pod písmeny j), k) a l) z rejstříku.

4. Prezident úřadu může stanovit, že se do rejstříku budou zapisovat i jiné údaje než jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3.

5. Všechny změny v rejstříku se sdělí majiteli.

6. S výhradou článku 73 poskytuje úřad na základě žádosti a po zaplacení poplatku ověřené nebo neověřené výpisy z rejstříku.

KAPITOLA XV

VĚSTNÍK (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ SPOLEČENSTVÍ A DATABÁZE

Článek 70

Věstník (průmyslových) vzorů Společenství

1. Úřad stanoví četnost zveřejňování Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství a způsob, kterým bude toto zveřejnění prováděno.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 50 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 a s výhradou článků 14 a 16 tohoto nařízení ve vztahu k odkladu zveřejnění, obsahuje Věstník (průmyslových) vzorů Společenství zveřejnění zápisů a záznamů v rejstříku, jakož i jiných údajů týkajících se zápisů (průmyslových) vzorů, jejichž zveřejnění je uloženo nařízením (ES) č. 6/2002 nebo tímto nařízením.

3. Jsou-li údaje, jejichž zveřejnění je uloženo nařízením (ES) č. 6/2002 nebo tímto nařízením, zveřejněny ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství, považuje se za den vydání uvedený ve věstníku za den zveřejnění těchto údajů.

4. Údaje, jejichž zveřejnění ukládají články 14 a 16, se zveřejňují ve všech úředních jazycích Společenství, je-li to účelné.

Článek 71

Databáze

1. Úřad vede elektronickou databázi s údaji o přihláškách k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství a se záznamy do rejstříku. Úřad může, s výhradou omezení uložených v čl. 50odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 6/2002, zpřístupnit obsah této databáze pro přímý přístup na CD-ROMu nebo v jiné podobě, kterou lze přečíst strojem.

2. Prezident úřadu stanoví podmínky přístupu do databáze a způsob, jakým může být obsah této databáze zpřístupněn v podobě, kterou lze přečíst strojem, včetně poplatků za tyto úkony.

KAPITOLA XVI

NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ A VEDENÍ SPISŮ

Článek 72

Části spisu, do kterých nelze nahlížet

Části spisu, do kterých nelze nahlížet podle čl. 74 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002, jsou:

a) dokumenty týkající se vyloučení nebo protestu podle článku 132 nařízení (ES) č. 40/94, ustanovení uvedeného článku se za tímto účelem považují za přiměřeně použitelná na zapsané (průmyslové) vzory Společenství a na jejich přihlášky;

b) návrhy rozhodnutí a stanovisek a všechny ostatní vnitřní dokumenty používané pro přípravu rozhodnutí a stanovisek;

c) části spisu, o jejichž uchování v tajnosti projevil před podáním žádosti o nahlédnutí do spisu účastník zvláštní zájem, pokud nahlédnutí do této části spisu není odůvodněno prvořadými oprávněnými zájmy účastníka, který o nahlédnutí žádá.

Článek 73

Nahlížení do Rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství

Podléhá-li zápis odkladu zveřejnění podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002:

a) je přístup do rejstříku osobám jiným než majitel omezen na jméno majitele, jméno případného zástupce, den podání přihlášky a zápisu, spisové číslo přihlášky a poznámku o odkladu zveřejnění;

b) ověřené nebo neověřené výpisy z rejstříku obsahují pouze jméno majitele, jméno kteréhokoli zástupce, datum podání a zápisu, jednací číslo žádosti a poznámku o odkladu zveřejnění kromě případů, kdy žádost podal majitel nebo jeho zástupce.

Článek 74

Postup při nahlížení do spisů

1. Nahlížení do spisů zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství se provede buď nahlížením do originálních dokumentů nebo do jejich kopií, nebo technickými prostředky pro uchovávání, jsou-li takto spisy uchovávány.

Žádost o nahlédnutí do spisu se považuje za podanou až po zaplacení příslušného poplatku.

Způsoby nahlížení stanoví prezident úřadu.

2. Žádá-li se o nahlédnutí do spisu přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, který je předmětem odkladu zveřejnění, od kterého bylo, vzhledem k tomu, že je předmětem tohoto odkladu, upuštěno přede dnem uplynutí daného období nebo k tomuto dni, nebo který je podle čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002 považován za (průmyslový) vzor, který nemá od samého počátku účinky uvedené v nařízení (ES) č. 6/2002, musí žádost obsahovat údaje a doklady, o tom, že:

a) přihlašovatel nebo majitel (průmyslového) vzoru Společenství souhlasí s nahlédnutím do spisu nebo

b) osoba požadující nahlédnutí prokázala ve věci nahlédnutí do spisu oprávněný zájem, zejména pokud přihlašovatel nebo majitel (průmyslového) vzoru Společenství uvedl, že po jeho zápisu uplatní práva ze zápisu vůči osobě, která žádá o nahlédnutí do spisu.

3. Nahlédnutí do spisu se provádí v prostorách úřadu.

4. Na žádost se nahlédnutí do spisu provede vydáním kopií dokumentů ve spisu. Za tyto kopie se platí poplatky.

5. Úřad vydá na žádost ověřené nebo neověřené kopie přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo těch dokumentů ze spisu, jejichž kopie lze vydat podle odstavce 4, po zaplacení poplatku.

Článek 75

Sdělení informací obsažených ve spise

S výhradou omezení stanovených v článku 74 nařízení (ES) č. 6/2002 a článků 72 a 73 tohoto nařízení, může úřad na žádost poskytnout informace ze spisu přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství nebo zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, je-li zaplacen poplatek.

Úřad však může žadatele vyzvat, aby do spisu nahlédl v místě, domnívá-li se, že je to vzhledem k množství požadovaných informací vhodné.

Článek 76

Vedení spisů

1. Úřad vede spisy týkající se přihlášek (průmyslových) vzorů Společenství a zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství nejméně pět let od konce roku, ve kterém:

a) je přihláška zamítnuta nebo vzata zpět;

b) doba zápisu zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství s konečnou platností uplyne;

c) je do rejstříku zapsáno úplné vzdání se podle článku 51 nařízení (ES) č. 6/2002;

d) zapsaný (průmyslový) vzor Společenství je s konečnou platností vymazán z rejstříku;

e) zapsaný (průmyslový) vzor Společenství se považuje za (průmyslový) vzor, který nemá účinky stanovené podle čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002;

2. Prezident úřadu stanoví formu, v jaké jsou spisy vedeny.

KAPITOLA XVII

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 77

Výměna informací a sdělení mezi úřadem a orgány členských států

1. Úřad a ústřední orgány průmyslového vlastnictví členských států a Úřad pro (průmyslové) vzory Beneluxu si navzájem na žádost sdělují důležité informace o podáních přihlášek zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, (průmyslových) vzorů Beneluxu nebo národních zapsaných (průmyslových) vzorů a o řízeních ve věci těchto přihlášek a (průmyslových) vzorů zapsaných na základě těchto řízení. Tato sdělení nepodléhají omezením uvedeným v článku 74 nařízení (ES) č. 6/2002.

2. Styky mezi úřadem a soudy nebo orgány členských států, které vznikají při uplatňování nařízení (ES) č. 6/2002 nebo tohoto nařízení, se uskutečňují přímo mezi těmito orgány.

Tyto styky mohou probíhat rovněž prostřednictvím ústředních orgánů průmyslového vlastnictví členských států nebo Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu.

3. Výlohy týkající se sdělení podle odstavců 1 a 2 hradí orgán sám, přičemž poplatky se neúčtují.

Článek 78

Nahlížení do spisů soudy nebo orgány členských států nebo jejich prostřednictvím

1. Nahlížení do spisů týkajících se přihlášených nebo zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství soudy nebo orgány členských států je na žádost nahlížením do originálních dokumentů nebo jejich kopií. Článek 74 se nepoužije.

2. Soudy nebo státní zastupitelství členských států mohou v rámci řízení, která před nimi probíhají, nechat do spisů nebo jejich kopií předaných úřadem nahlédnout třetí osoby. Toto nahlédnutí podléhá článku 74 nařízení (ES) č. 6/2002.

3. Úřad si neúčtuje za nahlédnutí podle odstavců 1 a 2 žádný poplatek.

4. Úřad při předání spisů nebo jejich kopií soudům nebo státním zastupitelstvím členských států upozorní na omezení, kterým nahlížení do spisů týkajících se přihlášených nebo zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství podléhá podle článku 74 nařízení (ES) č. 6/2002 a článku 72 tohoto nařízení.

KAPITOLA XVIII

NÁKLADY

Článek 79

Rozdělení a stanovení nákladů

1. Rozdělení nákladů podle čl. 70 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 6/2002 se projedná v rámci rozhodnutí o návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo v rozhodnutí o odvolání.

2. Rozdělení nákladů podle čl. 70 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 6/2002 se projedná v rámci rozhodnutí o nákladech řízení oddělením pro neplatnost nebo odvolacím senátem.

3. K žádosti o stanovení výše nákladů podle čl. 70 odst. 6 první věty nařízení (ES) č. 6/2002 se připojí soupis nákladů s příslušnými doklady.

Žádost je přípustná pouze tehdy, stalo-li se rozhodnutí, ve vztahu ke kterému se o stanovení výše nákladů žádá, pravomocným. Výše nákladů může být stanovena, jakmile se prokáže jejich věrohodnost.

4. Žádost o přezkoumání rozhodnutí tajemníka o výši nákladů k úhradě podle čl. 70 odst. 6 druhé věty nařízení (ES) č. 6/2002 spolu s uvedením důvodů, o které se opírá, musí být podána u úřadu do jednoho měsíce ode dne doručení přiznání náhrady nákladů.

Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za přezkoumání výše nákladů.

5. Oddělení pro neplatnost nebo odvolací senát vydají podle okolností rozhodnutí o žádosti uvedené v odstavci 4 bez ústního jednání.

6. Poplatky, které hradí podle čl. 70 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 účastník, který neměl v řízení úspěch, se omezí na poplatky, které zaplatil druhý účastník za návrh na prohlášení neplatnosti a/nebo za odvolání.

7. Nezbytné náklady řízení, které skutečně vznikly účastníkovi, který měl v řízení úspěch, hradí podle čl. 70 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 účastník, který neměl v řízení úspěch, na základě těchto nejvyšších sazeb:

a) cestovní výlohy jednoho účastníka za cestu tam a zpět z místa jeho bydliště nebo místa podnikání do místa, kde probíhá ústní jednání nebo dokazování, takto:

i) náklady na jízdné první vozovou třídou včetně obvyklých dopravních příplatků, nepřesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km;

ii) náklady na leteckou přepravu v turistické třídě, přesáhne-li celková vzdálenost po železnici 800 km nebo jde-li o cestu přes moře;

b) výdaje na pobyt jednoho účastníka rovnající se dennímu stravnému pro úředníky ve stupních A4 až A8 ve smyslu článku 13 přílohy VII Služebního řádu úředníků Evropských společenství;

c) cestovní výlohy zástupců ve smyslu čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 a svědků a znalců ve výši stanovené v písmenu a);

d) výdaje na pobyt zástupců ve smyslu čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 a svědků a znalců ve výši stanovené v písmenu b);

e) náklady vzniklé při provádění důkazů v podobě výslechů svědků, znaleckých posudků nebo ohledání do výše 300 EUR za řízení;

f) náklady na zastupování ve smyslu čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002:

i) navrhovatele v řízení o prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství až do výše 400 EUR;

ii) majitele v řízení o prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství až do výše 400 EUR;

iii) odvolatele v odvolacím řízení až do výše 500 EUR;

iv) odpůrce v odvolacím řízení až do výše 500 EUR;

g) je-li účastník, který měl v řízení úspěch, zastoupen více než jedním zástupcem ve smyslu čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002, nese účastník, který neměl v řízení úspěch, náklady uvedené v písmenech c), d) a f) jenom pro jednu osobu;

h) účastník, který neměl v řízení úspěch, není povinen hradit účastníkovi, který měl v řízení úspěch, žádné jiné náklady, výdaje a poplatky, než jsou uvedeny v písmenech a) až g).

Zahrnuje-li dokazování v některém z řízení podle písmene f) prvního pododstavce také výslech svědků, znalecké posudky nebo ohledání, přizná se na náklady zastoupení dodatečná částka až do výše 600 EUR pro jedno řízení.

KAPITOLA XIX

JAZYKY

Článek 80

Žádosti a prohlášení

Aniž je dotčen čl. 98 odst. 4 nařízení (ES) č. 6/2002:

a) všechny žádosti nebo prohlášení týkající se přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství lze podat v jazyce, ve kterém byla podána přihláška, nebo ve druhém jazyce, který uvedl ve své přihlášce přihlašovatel;

b) všechny žádosti nebo prohlášení, jiné než návrh na prohlášení neplatnosti podle článku 52 nařízení (ES) č. 6/2002 nebo prohlášení o vzdání se podle článku 51 uvedeného nařízení ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství lze podat v některém z jazyků úřadu;

c) je-li však použit některý z formulářů poskytnutých úřadem podle článku 68, lze použít tento formuláře v jakémkoli z úředních jazyků Společenství, pokud jsou textové části formuláře vyplněny v jednom z jazyků úřadu

Článek 81

Písemné řízení

1. Aniž je dotčen čl. 98 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 6/2002 a nestanoví-li toto nařízení jinak, může v písemném řízení před úřadem každý účastník používat kterýkoli jazyk úřadu.

Není-li zvolený jazyk jazykem řízení, předloží účastník překlad do tohoto jazyka do jednoho měsíce ode dne předložení původního dokumentu.

Je-li přihlašovatel (průmyslového) vzoru Společenství jediným účastníkem řízení před úřadem a jazyk, ve kterém byla podána přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, není jedním z jazyků úřadu, lze také předložit překlad do druhého jazyka, který přihlašovatel uvedl v přihlášce.

2. Nestanoví-li toto nařízení jinak, lze podat dokumenty, kterých má být použito v řízení před úřadem, v kterémkoli úředním jazyce Společenství.

Není-li jazyk těchto dokumentů jazykem řízení, může úřad požádat o předložení překladu ve lhůtě, kterou stanoví, a to buď do tohoto jazyka, nebo do jiného jazyka úřadu podle volby účastníka.

Článek 82

Ústní jednání

1. Každý účastník ústního jednání před úřadem může místo jazyka řízení používat některý z dalších úředních jazyků Společenství pod podmínkou, že zajistí tlumočení do jazyka řízení.

Probíhá-li ústní jednání v rámci řízení týkajícího se přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství, může přihlašovatel používat buď jazyk přihlášky, nebo druhý jazyk, který uvedl.

2. V ústním jednání týkajícím se přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství mohou pracovníci úřadu používat buď jazyk přihlášky nebo druhý jazyk uvedený přihlašovatelem.

Ve všech ostatních ústních jednáních mohou pracovníci úřadu místo jazyka řízení používat některý další jazyk úřadu pod podmínkou, že s tím účastník nebo účastníci jednání souhlasí.

3. Při dokazování může každý účastník, který má být vyslechnut, svědek nebo znalec, který není schopen vyjadřovat se přiměřeně v jazyce řízení, používat kterýkoli z úředních jazyků Společenství.

Pokud bylo o dokazování rozhodnuto na žádost účastníka řízení, účastníci, kteří mají být vyslechnuti, svědci nebo znalci, kteří se vyjadřují v jazycích jiných, než je jazyk řízení, mohou být vyslechnuti pouze tehdy, pokud účastník, který o to požádal, zajistí tlumočení do tohoto jazyka.

V jednáních týkajících se přihlášky (průmyslového) vzoru lze používat místo jazyka přihlášky také druhý jazyk uvedený přihlašovatelem.

V řízení, kde je pouze jeden účastník, může úřad na žádost účastníka připustit odchylky od ustanovení tohoto odstavce.

4. Souhlasí-li s tím účastníci i úřad, lze používat v ústním jednání kterýkoli úřední jazyk Společenství.

5. Úřad zajistí, je-li to nezbytné, na své náklady tlumočení do jazyka řízení nebo případně do jiných jím používaných jazyků, neodpovídá-li za tlumočení některý z účastníků řízení.

6. Sdělení pracovníků úřadu, účastníků řízení a svědků a znalců učiněná v některém z jazyků úřadu během ústního jednání se zapíší do protokolu v použitém jazyce. Sdělení učiněná v jiném jazyce se zapisují do protokolu v jazyce řízení.

Opravy přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství se zapisují do protokolu v jazyce řízení.

Článek 83

Ověření překladů

1. Má-li být předložen překlad dokumentu, může úřad vyžadovat, aby bylo ve lhůtě, kterou stanoví, předloženo ověření, že překlad odpovídá původnímu znění.

Týká-li se ověření překladu dřívější přihlášky podle článku 42 nařízení (ES) č. 6/2002, nesmí být tato lhůta kratší než tři měsíce ode dne podání přihlášky.

Není-li ověření podáno ve stanovené lhůtě, má se za to, že dokument nebyl přijat.

2. Prezident úřadu může stanovit způsob ověřování překladů.

Článek 84

Právní závaznost překladu

Není-li důkaz o opaku, může úřad pokládat překlad za odpovídající příslušnému původnímu znění.

KAPITOLA XX

VZÁJEMNOST, PŘECHODNÉ OBDOBÍ A VSTUP V PLATNOST

Článek 85

Zveřejnění vzájemnosti

1. Je-li to nezbytné, požádá prezident úřadu Komisi o zjištění, zdali stát, který není stranou Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, přiznává vzájemnost ve smyslu čl. 41 odst. 5 nařízení (ES) č. 6/2002.

2. Zjistí-li Komise, že je vzájemnost podle odstavce 1 přiznávána, zveřejní v tomto smyslu sdělení v Úředním věstníku Evropských společenství.

3. Ustanovení čl. 41 odst. 5 nařízení (ES) č. 6/2002 se použije ode dne zveřejnění sdělení uvedeného v odstavci 2 v Úředním věstníku Evropských společenství, není-li ve sdělení uveden dřívější den použitelnosti.

Použitelnost čl. 41 odst. 5 nařízení (ES) č. 6/2002 končí dnem, kdy je v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněno sdělení Komise v tom smyslu, že vzájemnost není již dále přiznávána, pokud sdělení neuvádí dřívější den použitelnosti.

4. Sdělení uvedená v odstavcích 2 a 3 se rovněž zveřejní v Úředním věstníku úřadu.

Článek 86

Přechodné období

1. Na přihláškách k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství podaných během tří měsíců přede dnem stanoveným podle čl. 111 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 vyznačí úřad den podání stanovený podle uvedeného ustanovení a skutečný den přijetí přihlášky.

2. U těchto přihlášek se šestiměsíční přednostní lhůta podle článků 41 a 44 nařízení (ES) č. 6/2002 počítá ode dne stanoveného podle čl. 111 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

3. Úřad může vydat přihlašovateli potvrzení o převzetí přihlášky i přede dnem stanoveným podle čl. 111 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002.

4. Úřad může přihlášku podrobit průzkumu i přede dnem stanoveným podle čl. 111 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002 a jednat s přihlašovatelem s cílem odstranit nedostatky před tímto dnem.

Rozhodnutí týkající se těchto přihlášek lze však vydat až po tomto dni.

5. Je-li den přijetí přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství úřadem, ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu před započetím tříměsíční lhůty uvedené v čl. 111 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2002, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Přihlašovatel bude v tomto smyslu informován a přihláška se mu vrátí.

Článek 87

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V

Bruselu dne 21. října 2002.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 54.

[3] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.

--------------------------------------------------