32002R1983Úřední věstník L 306 , 08/11/2002 S. 0008 - 0011


Nařízení Komise (ES) č. 1983/2002

ze dne 7. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, pokud jde o prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 546/2002 [2], a zejména na články 14 a 14a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 36 nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1501/2002 [4], stanoví částky, na které mají nárok producenti, jejichž kvóty na sklizně 1999, 2000, 2001 a sklizně následující jsou odkoupeny v rámci programu zpětného odkupu kvót.

(2) Množství zpětně odkoupená podle jednotlivých skupin odrůd byla od vstupu v platnost opatření pro sklizeň 1999 velmi malá. Současná prováděcí pravidla neumožňují splnit cíle stanovené za účelem racionalizace produkce, protože u některých skupin odrůd se i nadále vyskytují velké problémy s odbytem a producentům jsou za ně vypláceny jen velmi nízké ceny.

(3) Aby se toto opatření stalo přitažlivějším, je nezbytné počínaje sklizní 2002 významně zvýšit ceny za zpětný odkup pro skupiny odrůd III a V a v menší míře i pro ostatní skupiny odrůd a prodloužit období vyplácení této ceny za zpětný odkup.

(4) Rovněž je nutné vyžadovat od producentských členských států, aby zajistily řádné zveřejnění podmínek zpětného odkupu a stanovily lhůtu pro vyplácení cen za zpětný odkup producentům.

(5) Většina producentů tabáku má velmi nízké produkční kvóty, jejichž hospodářská životaschopnost je mimořádně nejistá, zejména pokud jde o tabák, který se prodává za mimořádně nízké ceny. Je nutné učinit tento program přitažlivějším pro malé producenty tím, že budou ceny za zpětný odkup upraveny v závislosti na velikosti produkční kvóty, aby se producentům usnadnila přeměna jejich produkce.

(6) S cílem poskytnout producentům, kteří mají zájem prodat své kvóty na sklizeň 2002, dostatek času na rozhodnutí, je nutné posunout pro uvedený sklizňový rok konečný termín pro oznámení jejich rozhodnutí opustit odvětví.

(7) Je nutné změnit nařízení (ES) č. 2848/98.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2848/98 se mění takto:

1. Článek 36 se nahrazuje tímto:

"Článek 36

1. Producenti, jejichž kvóty na sklizně 1999 a 2000 byly zpětně odkoupeny, mají při vyplácení prémií na tři sklizně následující po sklizni, ve které byly jejich kvóty zpětně odkoupeny, nárok na roční vyplácení částek uvedených v příloze VII oddíle A.

Producenti, jejichž kvóty na sklizeň 2001 byly zpětně odkoupeny, mají při vyplácení prémií na tři sklizně následující po sklizni, ve které byly jejich kvóty zpětně odkoupeny, nárok na roční částku rovnající se procentní sazbě prémie podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2075/92, která platí pro surový tabák vyprodukovaný v příslušném sklizňovém roce. Příslušná procentní sazba je uvedena v příloze VII oddíle B.

Aniž jsou dotčeny budoucí změny, mají producenti, jejichž kvóty na sklizně 2002 a 2003 byly zpětně odkoupeny, při vyplácení prémií na pět sklizňových roků následujících po roce, ve kterém byly jejich kvóty zpětně odkoupeny, nárok na roční částku rovnající se procentní sazbě prémie uvedené v tabulkách přílohy VII oddíle C. Tyto částky se vyplácejí každý rok do 31. května.

2. Odchylně od odstavce 1 mají producenti, jejichž kvóty na sklizně 2001 a 2002 byly zpětně odkoupeny a kteří jsou držiteli těchto kvót až od roku 2001 a 2002, při vyplácení prémií na tři následující sklizně nárok na vyplácení stejných částek jako na sklizeň 1999.

3. Členské státy zveřejní podmínky zpětného odkupu kvót."

2. V článku 55 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Odchylně od čl. 35 odst. 1 a 2 se konečný termín 1. listopadu 2002 pro sklizeň 2002 posouvá na 1. prosince 2002 a odchylně od odstavce 3 stejného článku se období dvou měsíců zkracuje na jeden měsíc."

3. Příloha tohoto nařízení se přikládá jako příloha VII.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70.

[2] Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4.

[3] Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17.

[4] Úř. věst. L 227, 23.8.2002, s. 16.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA VII

A. Zpětný odkup kvót na sklizně 1999 a 2000

—Kvóty skupiny I | 0,67741 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny II | 0,54187 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny III | 0,54187 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny IV | 0,59591 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny V | 0,54187 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny VI | 0,93854 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny VII | 0,79635 EUR/kg, |

—Kvóty skupiny VIII | 0,56904 EUR/kg. |

B. Zpětný odkup kvót na sklizeň 2001

Skupina odrůd | Rok |

1. | 2. | 3. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny III | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny V | 75 % | 75 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 25 % |

C. Zpětný odkup kvót na sklizně 2002 a 2003

Producenti s produkční kvótou nižší než 10 tun |

Skupina odrůd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

—sklizeň 2002 | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

—sklizeň 2003 | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Producenti s produkční kvótou 10 až 40 tun |

Skupina odrůd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

—sklizeň 2002 | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

—sklizeň 2003 | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Producenti s produkční kvótou vyšší než 40 tun |

Skupina odrůd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

—sklizeň 2002 | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

—sklizeň 2003 | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Kvóty skupiny IV | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

Kvóty skupiny VI | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

"

--------------------------------------------------