32002R0473Úřední věstník L 075 , 16/03/2002 S. 0021 - 0024


Nařízení Komise (ES) č. 473/2002

ze dne 15. března 2002,

kterým se mění přílohy I, II a VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví pravidla ohledně předávání informací o používání sloučenin mědi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2491/2001 [2], a zejména na první a druhou odrážku článku 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je nezbytné přesněji definovat dobu, kdy zpravidla začíná přechodné období, a definovat podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být se zpětně uznáno období před jeho započetím jako součást přechodného období.

(2) Za výjimečných okolností, jakými jsou vzplanutí nakažlivých chorob, náhodná kontaminace nebo přírodní jevy, mohou mít chovatelé hospodářských zvířat potíže při zajišťování dodávek krmiva ekologického původu a příslušný orgán členského státu musí s ohledem na používání krmiva, které nepochází z ekologického zemědělství, dočasně a s omezením poskytnout povolení.

(3) Část A přílohy II o hnojivech a pomocných půdních látkách stanoví možnost používání kompostovaného domovního odpadu pouze během přechodného období, které končí 31. březnem. Používání kompostovaných domovních odpadů odpovídá skutečné potřebě v některých členských státech a tento produkt se přísně reguluje, pokud jde o původ odpadu, fungování sběrného systému, které musí být schváleno členským státem, a maximální obsah těžkých kovů, aniž jsou dotčeny ostatní požadavky na používání takového produktu v zemědělství obecně. Tyto požadavky bude zřejmě třeba přehodnotit v rámci nových společných právních předpisů ohledně domovních odpadů. Současné schválení lze tudíž prodloužit na omezenou dobu čtyř let.

(4) Pyretroidy (deltamethrin a lambdacyhalothrin) se používají v ekologickém zemědělství pouze v pastích a jejich používání tak splňuje kritéria čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91. Používání těchto látek prokázalo, že odpovídá skutečné potřebě u některých plodin, a je proto vhodné schválit používání těchto látek na neomezenou dobu.

(5) Německo požádalo o zařazení fosforečnanu železitého do přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91, aby mohl být v ekologickém zemědělství používán jako přípravek určený k hubení měkkýšů. Po přezkoumání této žádosti se zjistilo, že podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení jsou splněny. Kromě toho byla nedávno vyhodnocena shoda fosforečnanu železitého s kritérii pro lidské zdraví a životní prostředí podle směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], naposledy pozměněné směrnicí Komise 2002/18/ES [4]. Je proto vhodné tento produkt doplnit do přílohy II části B.

(6) Metaldehyd je v ekologickém zemědělství schválen k používání jako přípravek určený k hubení měkkýšů na období, které skončí dnem 31. března 2002. Toto období je třeba prodloužit o omezené přechodné období v délce čtyř let, které v členských státech umožní nahradit metaldehyd jako přípravek určený k hubení měkkýšů fosforečnanem železitým.

(7) Používání mědi ve formě hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, (trojsytného) síranu měďnatého a oxidu měďného a používání minerálních olejů jako fungicidů se považuje za tradiční postupy ekologického zemědělství v souladu s ustanoveními čl. 7 odst. 1a nařízení (EHS) č. 2091/91. Zdá se, že tyto látky jsou v současné době nepostradatelné při pěstování různých plodin a pouze na základě zvýšeného výzkumného úsilí bude možné najít středně nebo dlouhodobě vyhovující alternativní řešení. Tyto látky je proto třeba prozatím schválit. Schválení se bude přezkoumávat ve světle nového vývoje a důkazů s ohledem na jiná dostupná řešení.

(8) Používání mědi ve formách uvedených výše může mít dlouhodobé následky vzhledem k jejímu nahromadění v půdě, což je neslučitelné s cílem ekologického zemědělství hospodařit s šetrností k životnímu prostředí. Podmínky pro používání mědi musí být tudíž omezeny stanovením stropu pro používání mědi v kilogramech na hektar a na rok. Tento strop začne na úrovni 8 kg mědi na ha a po uplynutí omezeného přechodného období v délce čtyř let se sníží na 6 kg mědi na ha, pokud se neprokáže, že pro určité plodiny není takto nízký strop účinný. Členské státy musí mít možnost uplatňovat tento strop průměrně po dobu pěti let. Členské státy, které využijí této možnosti, podají zprávu o provádění tohoto opatření a o účinně použitých množstvích s ohledem na možný přezkum tohoto režimu v případě potřeby.

(9) Prodloužením období používání přípravků na ochranu rostlin na základě tohoto nařízení nejsou dotčena přijatá rozhodnutí o používání těchto produktů v zemědělství obecně jako součásti revizního programu stanoveného v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS. Komise předložila Radě a Parlamentu zprávu uvedenou v čl. 8 odst. 2 k hodnocení. Konečné termíny stanovené v tomto nařízení se neprodleně přezkoumají, jestliže to bude nutné s ohledem na závěry hodnocení zprávy.

(10) Podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2092/91 může označování a propagace produktu odkazovat na ekologické metody produkce pouze tehdy, pokud produkt nebo jeho složky zemědělského původu nebyly podrobeny ošetřením, která zahrnují látky, které nejsou vyjmenovány v příloze VI oddílu B. Hydroxid sodný je však ve zmíněné příloze uveden pro použití při výrobě oleje z řepkového semene (Brassica spp.) pouze během období, které skončí 31. březnem 2002. Používání této látky ukázalo, že odpovídá skutečné potřebě při výrobě některých druhů ekologického řepkového oleje používaného v potravinách. Používání tohoto produktu se tudíž schvaluje na neomezenou dobu.

(11) Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 [5] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2020/2000 [6] vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 a stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení. Členské státy požádaly o zařazení živočišných střev do přílohy VI oddílu C; po přezkoumání bylo zjištěno, že žádost o zařazení splňuje požadavky čl. 5 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2092/91 a čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 207/93.

(12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru uvedeného v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud se členský stát rozhodne provádět odchylku stanovenou pro maximální hodnoty sloučenin mědi v příloze II části B nařízení (EHS) č. 2092/91, Komisi a ostatním členským státům se sdělí:

- před 30. červnem 2002 informace o opatřeních přijatých za účelem provádění tohoto ustanovení a zajištění jeho shody, zejména na úrovni jednotlivých podniků,

- před 31. prosincem 2004 zpráva o provádění a o výsledcích těchto opatření, zejména o množstvích skutečně požadovaných v každém vegetačním období od vstupu tohoto ustanovení v platnost.

Komise v případě potřeby přijme vhodná opatření podle postupu stanoveného v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Členské státy však mohou i nadále uplatňovat ustanovení odstavce 1 části A přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91, která byla použitelná před vstupem tohoto nařízení v platnost:

- u pozemků, u nichž přechodné období začalo před 31. prosincem 2002,

- u všech pozemků, které jsou součástí plánu přechodu s maximální délkou trvání pěti let, jenž byl schválen příslušnými orgány a který začal před 1. zářím 2002; tato odchylka se neuplatní u pozemků doplněných k plánu po jeho počátečním schválení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2002.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 9.

[3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[4] Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 29.

[5] Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 5.

[6] Úř. věst. L 241, 26.9.2000, s. 39.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Příloha I nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

1.1

V příloze I části A se odstavec 1

"Rostliny a rostlinné produkty"

nahrazuje novým odstavcem, který zní:

"1.1 Zásady stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. d) a zásady stanovené zejména v této příloze musí být na zemědělských pozemcích běžně uplatňovány po dobu přechodného období trvajícího alespoň dva roky před vysetím nebo v případě lučních kultur nejméně dva roky před jejich vyžitím jako krmiva z ekologického zemědělství nebo v případě trvalých kultur jiných než lučních přinejmenším tři roky před první sklizní produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a). Přechodné období začíná nejdříve dnem, kdy producent oznámí svou činnost v souladu s článkem 8 a podrobí svůj podnik kontrolnímu systému stanovenému v článku 9.

1.2 Kontrolní orgán nebo subjekt však může se souhlasem příslušného orgánu rozhodnout zpětně uznat za součást přechodného období jakékoli předchozí období, v němž:

a) byly pozemky součástí programu prováděného podle nařízení Rady (EHS) č. 2078/92 ze dne 30. června 1992 o zemědělských výrobních metodách slučitelných s požadavky ochrany životního prostředí a zachováním venkova [1] nebo podle kapitoly VI nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [2], nebo jako součást jiného úředního programu za předpokladu, že dotyčné programy zaručí, že produkty nevyjmenované v částech A a B přílohy II nebyly použity na těchto pozemcích; nebo

b) byly pozemky přírodními nebo zemědělskými oblastmi, které nebyly ošetřeny produkty nevyjmenovanými v částech A a B přílohy II. Toto období lze vzít v úvahu zpětně pouze pod podmínkou, že byl kontrolnímu orgánu nebo subjektu předložen uspokojivý důkaz, který mu umožní přesvědčit se o tom, že podmínky byly plněny po dobu nejméně tří let.

1.3 Kontrolní orgán nebo subjekt může se souhlasem příslušného orgánu v některých případech rozhodnout o prodloužení přechodného období stanoveného v bodu 1.1 s ohledem na předchozí využití pozemku.

1.4 V případě pozemků, které již přešly nebo jsou v procesu přechodu na ekologickou zemědělskou výrobu a které jsou ošetřovány produktem neuvedeným v příloze II, členské státy mohou omezit délku přechodného období na období kratší než období stanovené v bodu 1.1 v těchto dvou případech:

a) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem neuvedeným v příloze II části B jako součást povinného kontrolního opatření proti chorobám nebo škůdcům, které zavedl příslušný orgán členského státu na svém vlastním území nebo v některých jeho částech pro produkci určité plodiny;

b) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem neuvedeným v příloze II části A nebo B jako součást vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

V těchto případech se délka přechodného období stanoví s ohledem na všechny tyto body:

- proces snižování dotyčného přípravku na ochranu rostlin musí na konci přechodného období zaručovat nevýznamné hodnoty zůstatků v půdě a v případě trvalých kultur v rostlině,

- sklizeň po ošetření nesmí být prodána s odkazem na ekologické metody produkce,

- dotyčný členský stát musí ostatní členské státy a Komisi uvědomit o svém rozhodnutí požadovat povinné ošetřování."

1.2 Část B

"Hospodářská zvířata a živočišné produkty z následujících druhů: skot (včetně druhů buvolec a bizon), prasata, ovce, kozy, koňovití, drůbež"

se mění takto:

1.2.1Zněníodstavce 4.9 se nahrazuje tímto:"Odchylně od bodu 4.8 mohou v případě ztráty na produkci pícnin, nebo jsou-li uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí nakažlivé choroby, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně, příslušné orgány členských států povolit na omezenou dobu a pro vymezenou oblast vyšší procento konvenčních krmiv, je-li takové povolení odůvodněné. Kontrolní orgán nebo subjekt může použít tuto odchylku na jednotlivé provozovatele na základě souhlasu příslušného orgánu."

1.2.2 Vodstavci 7.4 se slovo ."výhradně" vkládá za slovo "spolupráce".

2. Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

2.1Část A "Hnojiva a pomocné půdní látky" se mění takto:V tabulce se konečný termín "31. března 2002"pro používání kompostovaného nebo Kvašeného domovního odpadu nahrazuje datem "31. března 2006".

2.2 Část B

"Pesticidy" se mění takto: 2.2.1Vtabulce III "Látky pro užití pouze v pastích nebo rozprašovačích" se zrušuje omezení na používání pyretroidů na období, které končí 31. březnem 2001.

2.2.2 V tabulce III "Látky pro užití pouze v pastích nebo rozprašovačích" se konečný termín "31. března 2002"pro používání metaldehydu nahrazuje datem "31. března 2006".

2.2.3 V tabulce IV

"Další látky tradičně používané v ekologickém zemědělství"

se ustanovení týkající se mědi nahrazují tímto:

"Název | Popis; požadavky na složení; podmínky použití |

Měď ve formě hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, (trojsytného) síranu měďnatého, oxidu měďného | Fungicidy Do 31. prosince 2005 až do maximální výše 8 kg mědi na hektar a na rok a od 1. ledna 2006 až do výše 6 kg mědi na ha a na rok, aniž je dotčeno omezenější množství, jestliže se stanoví na základě zvláštních podmínek obecných právních předpisů o přípravcích na ochranu rostlin v členském státě, v němž se má přípravek použít. V případě trvalých kultur mohou členské státy odchylně od předchozího odstavce stanovit, že se maximální hodnoty použijí takto: celkové maximální množství používané od 23. března 2002 do 31. prosince 2006 nepřesáhne 38 kg mědi na haod 1. ledna 2007 maximální množství, které lze použít každý rok na ha se vypočítá odečtením množství skutečně použitých ve čtyřech předchozích letech od 36, 34, 32 a 30 kg mědi pro roky 2007, 2008, 2009 a 2010 a následující rokyPotřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán |

- celkové maximální množství používané od 23. března 2002 do 31. prosince 2006 nepřesáhne 38 kg mědi na ha

- od 1. ledna 2007 maximální množství, které lze použít každý rok na ha se vypočítá odečtením množství skutečně použitých ve čtyřech předchozích letech od 36, 34, 32 a 30 kg mědi pro roky 2007, 2008, 2009 a 2010 a následující roky

Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán" |

2.2.4 V tabulce IV "Další látky tradičně používané v ekologickém zemědělství" se zrušuje omezení na používání minerálních olejů na období, které končí dnem 31. března 2002.

2.3 Vkládá senová tabulka IIIa nazvaná

"Přípravky k povrchovému rozprašování mezi pěstované rostliny"

, která zní:

"Název | Popis; požadavky na složení; podmínky použití |

Fosforečnan železitý | Přípravek určený k hubení měkkýšů" |

3. Příloha VI nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

3.1Oddíl B "Prostředky nápomocné při zpracování a jiné produkty, které mohou být použity pro zpracování složek zemědělského původu pocházející z ekologické produkce podle čl. 5 odst. 3 písm. d) a podle čl. 5 odst. 5a písm. e) nařízení (EHS) č. 2092/91" se mění takto: omezení na používání hydroxidu sodného na období do 31. března 2002 se zrušuje.

3.2 V oddíle C "Složky zemědělského původu, které nebyly vyprodukovány ekologickou metodou produkce uvedenou v čl. 5 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2092/91" se v bodu C.3 doplňuje nová věta:"Živočišná střeva, pouze do 1. dubna 2004."

[1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 85.

[2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

--------------------------------------------------