32002R0434Official Journal L 067 , 09/03/2002 P. 0006 - 0006


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 434/2002

ze dne 8. března 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu1, a zejména na články 12 a 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 94/20022, ve znění nařízení (ES) č. 305/20023, stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000.

(2) V čl. 5 odst. 1 nařízení (EC) č. 94/2002 je jako termín, kdy mají jednotlivé členské státy obdržet programy předkládané oborovými nebo mezioborovými organizacemi, stanoven 15. červen, popř. poprvé 15. březen 2002.

(3) Z důvodu opožděného zveřejnění hlavních směrů pro různá odvětví, zejména pro odvětví živých rostlin a květinářských produktů, by měl být termín pro předkládání programů posunut v tomto prvním roce na 31. březen.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem společné schůze řídících výborů pro propagaci zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 94/2002 se první věta nahrazuje tímto:

"Pro uskutečňování opatření, která jsou součástí programů uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 2826/2000 obdrží členský stát, vždy před 15. červnem a poprvé před 31. březnem, na svou žádost programy oborových nebo mezioborových organizací Společenství zastupujících jedno nebo více příslušných odvětví."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2002.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise

1 Úř. věst. L 328, 21.12.2000, s. 2.

2 Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 20.

3 Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 12.