32002R0006Úřední věstník L 003 , 05/01/2002 S. 0001 - 0024


Nařízení Rady (ES) č. 6/2002

ze dne 12. prosince 2001

o (průmyslových) vzorech Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Jednotný systém nabývání (průmyslových) vzorů Společenství, kterým je poskytována jednotná ochrana s jednotným účinkem na celém území Společenství, by podpořil cíle Společenství stanovené ve Smlouvě.

(2) Pouze země Beneluxu zavedly jednotné právní předpisy na ochranu (průmyslových) vzorů. Ve všech ostatních členských státech je ochrana (průmyslových) vzorů záležitostí příslušných vnitrostátních právních předpisů a je omezena na území dotyčného členského státu. Totožné (průmyslové) vzory proto mohou být chráněny v různých členských státech různým způsobem a ve prospěch různých majitelů. To v obchodním styku mezi členskými státy nevyhnutelně vede ke střetům.

(3) Značné rozdíly mezi právními předpisy upravujícími (průmyslové) vzory mezi členskými státy brání hospodářské soutěži ve Společenství a narušují ji. Na rozdíl od domácího obchodu s výrobky zahrnujícími (průmyslový) vzor a soutěž mezi nimi je obchodu a hospodářské soutěži v rámci Společenství bráněno a jsou narušovány množstvím přihlášek, orgánů, postupů, právních předpisů, vnitrostátně omezených výlučných práv a kombinovaných správních výdajů, které s sebou proto nesou pro přihlašovatele vysoké náklady a poplatky. K nápravě této situace přispívá směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů [4].

(4) Účinek ochrany (průmyslových) vzorů omezený na území jednotlivých členských států, ať už jsou jejich právní předpisy harmonizovány či nikoliv, vede k možnému rozdělení vnitřního trhu s výrobky zahrnujícími (průmyslový) vzor, který je chráněn vnitrostátními právy drženými různými jednotlivci, a tudíž představuje překážku volného pohybu zboží.

(5) To vyžaduje vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství, který by byl přímo použitelný ve všech členských státech, neboť jedině takto je možné nabýt prostřednictvím jedné přihlášky podané k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v souladu s jedním postupem podle jednoho právního předpisu jedno právo k (průmyslovému) vzoru pro jednu oblast zahrnující všechny členské státy.

(6) Jelikož cíle navrhovaného kroku, zejména ochrany práva jednoho (průmyslového) vzoru pro jednu oblast zahrnující všechny členské státy, nelze uspokojivě dosáhnout jednotlivými členskými státy z důvodů existence celé řady způsobů a účinků vytvoření (průmyslového) vzoru Společenství a orgánů pro (průmyslové) vzory Společenství, a lze ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Společenství, Společenství může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, podle téhož článku toto nařízení nepřekračuje to, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(7) Zvýšená ochrana (průmyslových) vzorů nejen podporuje vklad jednotlivých původců (průmyslových) vzorů do celkového přínosu Společenství v této oblasti, ale rovněž podporuje inovaci a vývoj nových výrobků a investice do jejich výroby.

(8) Z toho plyne, že pro jednotlivá průmyslová odvětví Společenství je klíčový přístupnější systém ochrany (průmyslových) vzorů, přizpůsobený potřebám vnitřního trhu.

(9) Důležitá ustanovení tohoto nařízení upravujícího (průmyslové) vzory by měla být uvedena v soulad s příslušnými ustanoveními směrnice 98/71/ES.

(10) Technologické inovaci by nemělo být bráněno poskytováním ochrany znakům podmíněným pouze technickou funkcí. Rozumí se, že to nemusí nezbytně znamenat, že (průmyslový) vzor je kvalitní i po estetické stránce. Právě tak by nemělo být bráněno vzájemné propojitelnosti výrobků různých značek rozšiřováním ochrany (průmyslových) vzorů mechanických příslušenství. Z toho plyne, že znaky (průmyslového) vzoru, jež jsou z těchto důvodů z ochrany vyloučeny, by neměly být brány v úvahu při posuzování, zda ostatní znaky (průmyslového) vzoru požadavky na ochranu splňují.

(11) Mechanické příslušenství modulových výrobků může přesto představovat důležitý prvek inovačních znaků těchto výrobků a marketingový přínos a měly by tedy být způsobilé pro ochranu.

(12) Ochrana by se neměla vztahovat na ty součásti, které nejsou viditelné během obvyklého používaní výrobku ani na ty znaky součásti, které nejsou při montáži této součásti viditelné nebo které samy o sobě nesplňují požadavky na novost a individuální povahu (průmyslového) vzoru. Znaky (průmyslového) vzoru vyloučené z tohoto důvodu z ochrany by tudíž neměly být brány v úvahu při posuzování, zda ostatní znaky (průmyslového) vzoru požadavky na ochranu splňují.

(13) Nemůže dojít k úplnému sblížení právních předpisů jednotlivých členských států o použití chráněných (průmyslových) vzorů pro umožnění opravy složeného výrobku tak, aby byl obnoven jeho původní vzhled, pokud výrobek, který zahrnuje (průmyslový) vzor nebo pro který byl (průmyslový) vzor použit, představuje součást složeného výrobku, na němž je vzhled chráněného (průmyslového) vzoru závislý prostřednictvím směrnice 98/71/ES. V rámci dohodovacího řízení o uvedené směrnici se Komise zavázala přezkoumat důsledky ustanovení této směrnice po uplynutí tří let od lhůty stanovené pro provedení směrnice, zejména pro průmyslová odvětví, jichž se nejvíce týká. Za těchto okolností je vhodné neudělovat jakoukoliv ochranu (průmyslového) vzoru Společenství takovému (průmyslovému) vzoru, který je použit pro umožnění opravy složeného výrobku, aby byl obnoven jeho původní vzhled, pokud výrobek, který zahrnuje (průmyslový) vzor nebo pro který byl (průmyslový) vzor použit, představuje součást složeného výrobku, na němž je vzhled chráněného (průmyslového) vzoru závislý, dokud Rada na základě návrhu Komise nestanoví svou politiku v této oblasti.

(14) Posouzení, zda má (průmyslový) vzor individuální povahu, by mělo být založeno na tom, zda celkový dojem, který na informovaného uživatele pohled na nový (průmyslový) vzor učiní, jej významně odliší od dojmu, který na něj učiní stávající (průmyslový) vzor jako celek, s přihlédnutím k povaze výrobku, pro který je (průmyslový) vzor použit nebo do něhož byl zapracován, a zvláště pak k průmyslovému odvětví, do něhož spadá, a stupni volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru.

(15) (Průmyslový) vzor Společenství by měl v co největší míře sloužit potřebám všech průmyslových odvětví Společenství.

(16) Některá tato odvětví vytvářejí velké množství (průmyslových) vzorů na výrobky často mající krátkou tržní životnost, kde je ochrana nezatížená formalitami zápisu výhodou a doba trvání ochrany má menší význam. Na druhé straně existují průmyslová odvětví, která přikládají velký význam výhodám zápisu z důvodů větší právní jistoty, kterou poskytuje, a která vyžadují možnost delšího období ochrany odpovídajícího předpokládané době tržní životnosti jejich výrobků.

(17) Toto si žádá dvě formy ochrany, první je krátkodobý nezapsaný (průmyslový) vzor a druhá je dlouhodobější zapsaný (průmyslový) vzor.

(18) Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství vyžaduje vytvoření a vedení rejstříku, ve kterém by byly zapsány všechny přihlášky, které splňují formální podmínky a kterým byl přidělen den podání. Tento systém zápisu by se v zásadě neměl opírat o skutečnou kontrolu dodržení požadavků na ochranu před vlastním zápisem, čímž by kladl na přihlašovatele minimální nároky na zápis a procesní nároky.

(19) Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství by nemělo být poskytnuto, pokud není (průmyslový) vzor nový a pokud se nevyznačuje ve srovnání s ostatními (průmyslovými) vzory individuální povahou.

(20) Je rovněž nezbytné umožnit původci (průmyslového) vzoru nebo jeho právním nástupcům vyzkoušet výrobky obsahující (průmyslový) vzor v obchodním styku, než dojde k rozhodnutí, zda je ochrana vyplývající ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství žádoucí. Za tímto účelem je nezbytné stanovit, že zveřejnění (průmyslového) vzoru původcem (průmyslového) vzoru nebo jeho právním nástupcem nebo protiprávní vyzrazení v období 12 měsíců přede dnem podání přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství by nemělo bránit stanovení novosti nebo individuální povahy daného (průmyslového) vzoru.

(21) Výlučný charakter práva ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství je v souladu s větší právní jistotou. Je však žádoucí, aby nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství zajišťoval pouze právo zabraňující jeho kopírování. Ochrana se proto nemůže vztahovat na výrobky, které jsou výsledkem použití (průmyslového) vzoru, ke kterému nezávisle dospěl jiný původce (průmyslového) vzoru. Toto právo by se také mělo vztahovat na obchod s výrobky obsahujícími protiprávně použité (průmyslové) vzory.

(22) Vykonatelnost těchto práv by měly upravovat vnitrostátní právní předpisy. Je proto nezbytné stanovit ve všech členských státech určité základní jednotné sankce. Ty by měly toto porušování znemožnit bez ohledu na soudní pravomoc, na jejímž základě se výkon uskutečňuje.

(23) Právo na omezené využívání (průmyslového) vzoru může být přiznáno jakékoliv třetí osobě, která může dokázat, že v dobré víře začala používat i pro obchodní účely v rámci Společenství (průmyslové) vzory, na které se vztahuje ochrana ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, které nebyly okopírovány od tohoto zapsaného vzoru, anebo učinila vážné a účinné přípravy za tímto účelem.

(24) Základním cílem tohoto nařízení je, aby postup nabývání zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přinášel uživateli minimální náklady a obtíže, aby byl okamžitě k dispozici malým a středním podnikům a rovněž jednotlivým původcům (průmyslového) vzoru.

(25) Pro ta odvětví průmyslu, která vyrábějí v krátkém čase velká množství (průmyslových) vzorů s možnou krátkou životností, z nichž pouze některé mohou být nakonec obchodně využity, budou výhodné nezapsané (průmyslové) vzory Společenství. Dále je nutné, aby tato odvětví mohla snadněji využívat zapsané (průmyslové) vzory Společenství. Tuto potřebu by proto vyřešila možnost spojit několik (průmyslových) vzorů do jedné společné přihlášky. Nicméně s (průmyslovými) vzory obsaženými v jedné společné přihlášce by bylo možno pro účely výkonu práv, poskytování licencí, věcných práv, nuceného výkonu práva, úpadkového řízení, vzdání se, obnovení, postoupení vlastnictví, odkladu zveřejnění nebo prohlášení neplatnosti zacházet nezávisle na sobě.

(26) Obvyklé zveřejnění následující po zápisu (průmyslového) vzoru Společenství by mohlo v některých případech zničit nebo ohrozit úspěch obchodní operace, které se (průmyslový) vzor účastní. Řešení těchto případů umožňuje odklad zveřejnění (průmyslového) vzoru Společenství na přiměřenou dobu.

(27) Postup projednávání žalob ohledně platnosti zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství na jediném místě by přinesl úspory nákladů a času ve srovnání s řízeními u různých vnitrostátních soudů.

(28) Je proto nezbytné zajistit ochranu včetně práva na opravný prostředek k odvolacímu senátu a v posledním stupni k Soudnímu dvoru. Takový postup by napomohl rozvoji jednotného výkladu požadavků, kterými se řídí platnost (průmyslových) vzorů Společenství.

(29) Je nezbytné, aby práva z (průmyslových) vzorů Společenství mohla být vynucována účinným způsobem na celém území Společenství.

(30) Soudní systém by se měl v nejvyšší možné míře vyhnout tzv. "forum shopping". Je proto nezbytné stanovit jasná pravidla pro mezinárodní soudní pravomoc.

(31) Toto nařízení nebrání uplatňovat na (průmyslové) vzory chráněné (průmyslovými) vzory Společenství průmyslová majetková práva nebo jiná příslušná práva členských států, která se týkají ochrany (průmyslového vzoru) nabytého zápisem nebo ta, která se týkají nezapsaných (průmyslových) vzorů, ochranných známek, patentů a užitných vzorů, nekalé soutěže nebo občanskoprávní odpovědnosti.

(32) V případě neúplné harmonizace právních předpisů o autorském právu je důležité stanovit zásady kumulace ochrany podle právních předpisů o (průmyslových vzorech) Společenství a podle právních předpisů o autorském právu a ponechat na členských státech stanovení rozsahu ochrany autorského práva a podmínek, za kterých se tato ochrana poskytuje.

(33) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení je třeba přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

(Průmyslový) vzor Společenství

1. (Průmyslový) vzor, který splňuje podmínky tohoto nařízení, se dále nazývá "(průmyslový) vzor Společenství".

2. (Průmyslový) vzor je chráněn:

a) "nezapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství", je-li zpřístupněn veřejnosti způsobem stanoveným tímto nařízením;

b) "zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství", je-li zapsán způsobem stanoveným tímto nařízením.

3. (Průmyslový) vzor Společenství má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsán, převeden, lze se ho vzdát, být zrušen nebo prohlášen za neplatný a jeho užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Úřad

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), dále jen "úřad", zřízený nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [6], (dále jen "nařízení o ochranné známce Společenství") plní úkoly, které mu jsou svěřeny tímto nařízením.

HLAVA II

PRÁVO (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ

Oddíl 1

Požadavky na ochranu

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se

a) "(průmyslovým) vzorem" rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru;

b) "výrobkem" rozumí jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně součástek určených pro sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafické symboly a typografické znaky, avšak s výjimkou počítačových programů;

c) "složeným výrobkem" rozumí výrobek sestávající z více součástí, které mohou být nahrazeny, takže výrobek může být rozebírán a opět sestavován.

Článek 4

Požadavky na ochranu

1. (Průmyslový) vzor je chráněn právem k (průmyslovému) vzoru, pokud je nový a má individuální povahu.

2. (Průmyslový vzor) použitý u některého výrobku nebo ztělesněný ve výrobku, který je součástí složeného výrobku, je uznán za nový a mající individuální povahu:

a) pokud součást, začleněná do složeného výrobku, zůstává při obvyklém používání složeného výrobku viditelná a

b) pokud tyto viditelné znaky součásti samy splňují předpoklady novosti a individuální povahy.

3. "Obvyklým použitím" se ve smyslu odst. 3 písm. a) rozumí použití konečným uživatelem, s výjimkou údržby, servisu nebo opravy.

Článek 5

Novost

1. (Průmyslový) vzor je považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana je požadována, poprvé zpřístupněn veřejnosti;

b) v případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem podání přihlášky k zápisu nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti.

2. (Průmyslový) vzor je pokládán za shodný, pokud se jeho znaky liší jen v nepodstatných podrobnostech.

Článek 6

Individuální povaha

1. (Průmyslový) vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem, kdy byl (průmyslový) vzor, jehož ochrana se požaduje, poprvé zpřístupněn veřejnosti;

b) v případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství přede dnem podání přihlášky k zápisu nebo, bylo-li uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti.

2. Při posuzování individuální povahy se bere v úvahu míra volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru.

Článek 7

Zpřístupnění veřejnosti

1. Pro účely použití článků 5 a 6 je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost přede dnem uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti nemohly vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.

2. Ke zpřístupnění veřejnosti se nepřihlíží pro účely použití článků 5 a 6, pokud (průmyslový) vzor, pro nějž je požadována ochrana na základě zápisu vzoru Společenství, byl zpřístupněn veřejnosti:

a) původcem vzoru, jeho právním nástupcem nebo třetí osobou jako následek poskytnuté informace nebo jednáním původce vzoru nebo jeho právního nástupce a

b) během dvanácti měsíců před podáním přihlášky nebo, pokud bylo uplatněno právo přednosti, ode dne vzniku práva přednosti.

3. Ustanovení odstavce 2 se použijí také v případě, kdy došlo ke zpřístupnění (průmyslového) vzoru veřejnosti v důsledku zneužití vůči původci vzoru nebo jeho právnímu nástupci.

Článek 8

(Průmyslové) vzory podmíněné jejich technickou funkcí a vzory vzájemného propojení

1. Právo k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněny jejich technickou funkcí.

2. Právo k (průmyslovému) vzoru se nevztahuje na vzhledové znaky výrobku, které musí být nezbytně napodobeny v jejich přesném tvaru a rozměrech, aby výrobek, ve kterém je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro který byl použit, mohl být mechanicky připojen na jiný výrobek nebo do něj vestavěn či jím obestavěn tak, aby oba výrobky plnily svou funkci.

3. Bez ohledu na ustanovení článku 2 se za podmínek stanovených v článcích 5 a 6 vztahuje právo k (průmyslovému) vzoru na (průmyslový) vzor umožňující sestavení nebo propojení několika vzájemně zaměnitelných výrobků v rámci jednoho stavebnicového systému.

Článek 9

(Průmyslové) vzory odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům

Právo k (průmyslovému) vzoru nevznikne, pokud by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Oddíl 2

Rozsah a doba trvání ochrany

Článek 10

Rozsah ochrany

1. Rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru se vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem.

2. Při posuzování rozsahu ochrany se bere ohled na stupeň volnosti původce vzoru při vývoji jeho (průmyslového) vzoru.

Článek 11

Počátek a doba ochrany nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství

1. (Průmyslový) vzor, který splňuje požadavky oddílu 1, je chráněn právem k nezapsanému (průmyslovému) vzoru po dobu tří let ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor poprvé v rámci Společenství zpřístupněn veřejnosti.

2. Pro účely odstavce 1 je (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti ve Společenství, pokud byl zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.

Článek 12

Počátek a doba ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství

Na základě zápisu u úřadu je (průmyslový) vzor vyhovující podmínkám uvedeným v oddílu 1 chráněn právem k (průmyslovému) vzoru po dobu jednoho nebo více období pěti let ode dne podání přihlášky. Majitel práva může nechat dobu ochrany obnovit na jedno nebo více období pěti let až do celkové doby 25 let ode dne podání přihlášky.

Článek 13

Obnovení

1. Zápis (průmyslového) vzoru Společenství se obnoví na žádost majitele (průmyslového) vzoru nebo na žádost osoby jím výslovně zmocněné, pokud byly zaplaceny poplatky za obnovení.

2. Úřad informuje majitele (průmyslového) vzoru Společenství a osobu, která má v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství uvedeném v článku 72, (dále jen "rejstřík"), zapsané právo k (průmyslovému) vzoru Společenství, o uplynutí doby platnosti zápisu, a to v přiměřeném předstihu. Neposkytnutí informace nezakládá odpovědnost úřadu.

3. Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky za obnovení. Žádost může být podána a poplatky zaplaceny ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni uvedeném v první větě, za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek.

4. Obnovení zápisu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu. Zapisuje se do rejstříku.

Oddíl 3

Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství

Článek 14

Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství

1. Právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má původce (průmyslového vzoru) nebo jeho právní nástupce.

2. Pokud (průmyslový) vzor Společenství vyvinuly dvě nebo více osob, právo k (průmyslovému) vzoru Společenství mají všichni společně.

3. Pokud je však (průmyslový) vzor Společenství vyvinut zaměstnancem vykonávajícím své pracovní povinnosti nebo na základě příkazů svého zaměstnavatele, právo k (průmyslovému) vzoru Společenství má zaměstnavatel, pokud se nedohodnou jinak nebo není vnitrostátními právními předpisy stanoveno jinak.

Článek 15

Nároky vyplývající z práva k (průmyslovému) vzoru Společenství

1. Pokud je nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství zveřejněn osobou, která k němu nemá podle článku 14 právo, nebo na něj uplatní nárok, nebo byl zapsaný (průmyslový) vzor Společenství touto osobou přihlášen nebo na její jméno zapsán, může osoba, jež k němu podle tohoto ustanovení právo má, požadovat, aby byla uznána za právoplatného majitele (průmyslového) vzoru Společenství, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné dostupné právní prostředky.

2. Pokud má osoba právo k (průmyslovému) vzoru Společenství spolu s jinou osobou, tato osoba může v souladu s odstavcem 1 požadovat, aby se stala spolumajitelem.

3. Soudní řízení podle odstavců 1 a 2 je vyloučeno po uplynutí tří let ode dne zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo dne zveřejnění nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Toto ustanovení neplatí, pokud osoba, která má právo k (průmyslovému) vzoru Společenství, nejednala v dobré víře v době, kdy bylo o tento (průmyslový) vzor požádáno nebo byl zveřejněn nebo jí byl udělen.

4. V případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se do rejstříku zapisuje:

a) zahájení soudního řízení podle odstavce 1;

b) pravomocné rozhodnutí nebo jakékoliv jiné ukončení řízení;

c) jakákoliv změna vlastnictví zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství od pravomocného rozhodnutí.

Článek 16

Účinky rozhodnutí o právu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství

1. Dojde-li k úplné změně vlastnictví zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství v důsledku soudního řízení podle čl. 15 odst. 1, licence a podobná práva zanikají v okamžiku zápisu oprávněné osoby do rejstříku.

2. Pokud majitel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo licence využije před zápisem o zahájení soudního řízení podle čl. 15 odst. 1 (průmyslový) vzor v rámci Společenství nebo k tomu učiní vážné a účinné přípravy, může v takovém využívání pokračovat, pokud požádá ve lhůtě předepsané prováděcím nařízením o nevýlučnou licenci nového majitele, jehož jméno je uvedeno v rejstříku. Licence se uděluje na přiměřené období a za přiměřených podmínek.

3. Odstavec 2 neplatí, pokud majitel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo licence nejednal v dobré víře v době, kdy začal využívat (průmyslový) vzor nebo k tomu činil přípravy.

Článek 17

Domněnka ve prospěch zapsaného majitele (průmyslového) vzoru

Osobou, na jejíž jméno je zapsán zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, nebo před zápisem osoba, na jejíž jméno je podána přihláška, se považuje za osobu oprávněnou v řízení před úřadem a rovněž v jakýchkoliv jiných řízeních.

Článek 18

Právo původce (průmyslového) vzoru být jako takový uváděn

Původce (průmyslového) vzoru má právo, stejně jako přihlašovatel nebo majitel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, být jako takový uváděn před úřadem a v rejstříku. Je-li (průmyslový) vzor výsledkem kolektivní práce, lze uvést kolektiv jednotlivých původců (průmyslových) vzorů.

Oddíl 4

Účinky práva k (průmyslovému) vzoru Společenství

Článek 19

Práva vyplývající ze vzoru

1. Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.

2. Nezapsaný (průmyslový) vzor však poskytuje svému majiteli právo zabránit krokům uvedeným v odstavci 1 pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování chráněného (průmyslového) vzoru.

Napadené užití se nepovažuje za výsledek kopírování chráněného (průmyslového) vzoru, pokud vyplývá z nezávislé tvůrčí práce původce (průmyslového) vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti majitelem.

3. Odstavec 2 je rovněž použitelný pro zapsaný (průmyslový) vzor Společenství podléhající odkladu zveřejnění, dokud nejsou v souladu s čl. 50 odst. 4 zpřístupněny veřejnosti příslušné zápisy do rejstříku a spis.

Článek 20

Omezení práv z (průmyslového) vzoru Společenství

1. Práv vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru se nelze dovolávat u

a) činností prováděných soukromě k neobchodním účelům;

b) činností prováděných za účelem pokusů;

c) reprodukčních činností prováděných za účelem citací nebo výuky za předpokladu, že tyto činnosti jsou slučitelné s poctivou obchodní praxí, že se nedotknou obvyklého využívání (průmyslového) vzoru a že bude uváděn zdroj.

2. Práv vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru se navíc nelze dovolávat u

a) zařízení na lodích a v letadlech zapsaných v jiné zemi, které se přechodně ocitly na území dotyčného členského státu;

b) dovozu náhradních dílů a příslušenství do dotyčného členského státu za účelem oprav těchto lodí nebo letadel;

c) provádění oprav těchto lodí nebo letadel.

Článek 21

Vyčerpání práv

Práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru se nevztahují na činnosti spojené s výrobkem, v němž je (průmyslový vzor) spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo u něhož je použit, pokud byl výrobek na trh Společenství uveden majitelem práva k (průmyslovému) vzoru nebo s jeho souhlasem.

Článek 22

Práva předchozího užívání ve vztahu k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství

1. Právo předchozího užívání platí pro každou třetí osobu, která může doložit, že přede dnem podání přihlášky nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, přede dnem vzniku práva přednosti, v dobré víře zahájila v rámci Společenství využívání (průmyslového) vzoru spadajícího do ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, který nebyl okopírován od zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, nebo učinila vážné a účinné kroky za tímto účelem.

2. Právo předchozího užívání opravňuje třetí osobu využívat (průmyslový) vzor pro účely, pro které byl užíván, nebo pro které byly učiněny vážné a účinné přípravy před podáním přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

3. Právo předchozího užívání se nevztahuje na udělování licencí k využití (průmyslového) vzoru jiné osobě.

4. Právo předchozího užívání nelze převést s tou výjimkou, že třetí osobou je podnik a právo předchozího užívání se převede spolu s tou částí podniku, v jejímž rámci činnost probíhala nebo k tomu byly činěny přípravy.

Článek 23

Vládní užití

Veškerá ustanovení práva členských států umožňující užití národních (průmyslových) vzorů vládou nebo pro ni lze uplatnit i na (průmyslové) vzory Společenství, ale pouze do té míry, pokud je nezbytné pro potřeby základní obrany nebo bezpečnosti.

Oddíl 5

Neplatnost

Článek 24

Prohlášení neplatnosti

1. Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství je prohlášen neplatným na základě žádosti k úřadu v souladu s postupem uvedeným v hlavách VI a VII nebo soudem pro (průmyslové) vzory Společenství na základě protinávrhu v řízení o porušení práv.

2. (Průmyslový) vzor Společenství může být prohlášen neplatným i poté, co (průmyslový) vzor Společenství zanikl nebo došlo ke vzdání se.

3. Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství prohlásí neplatným soud pro (průmyslové) vzory Společenství na základě žádosti podané k tomuto soudu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv.

Článek 25

Důvody neplatnosti

1. (Průmyslový) vzor Společenství lze prohlásit neplatným pouze v níže uvedených případech:

a) pokud (průmyslový) vzor neodpovídá definici podle čl. 3 písm. a);

b) pokud nesplňuje podmínky článků 4 až 9;

c) pokud na základě soudního rozhodnutí nemá majitel práva na (průmyslový) vzor Společenství podle článku 14 nárok;

d) pokud je (průmyslový) vzor ve střetu se starším (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti po dni podání přihlášky, nebo v případě uplatnění práva přednosti po dni vzniku práva přednosti vzoru Společenství, a který je chráněn ode dne předcházejícího uvedenému dni zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství nebo přihláškou k zápisu takového vzoru nebo právem k (průmyslovému) vzoru členského státu nebo přihláškou k zápisu takového práva;

e) pokud je v pozdějším (průmyslovém) vzoru použito rozlišovací označení a právo Společenství nebo právní předpisy dotyčného členského státu, které se na toto označení vztahují, poskytují majiteli označení právo zakázat takové užití;

f) pokud (průmyslový) vzor představuje neoprávněné užití díla chráněného autorským právem podle právních předpisů dotyčného členského státu nebo

g) pokud (průmyslový) vzor představuje nevhodné užití kteréhokoliv z prvků, uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva") nebo zneužití symbolických znaků, emblémů a erbů jiných než těch, které jsou uvedeny v článku 6 ter výše uvedené úmluvy, které jsou ve veřejném zájmu dotyčného členského státu.

2. Důvodu uvedeného v odst. 1 písm. c) se může dovolávat pouze osoba mající podle článku 14 k (průmyslovému) vzoru právo.

3. Důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) a f) se mohou dovolávat pouze přihlašovatel nebo majitel staršího práva.

4. Důvodu uvedeného v odst. 1 písm. g) se může dovolávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je užitím (průmyslového) vzoru dotčena.

5. Odstavci 3 a 4 není dotčena svoboda členských států stanovit, že důvodů uvedených v odst. 1 písm. d) a g) se mohou z vlastního podnětu dovolávat také příslušné orgány dotyčného členského státu.

6. Pokud bylo podle odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) právo k (průmyslovému) vzoru prohlášeno za neplatné, může být právo k (průmyslovému) vzoru ponecháno v platnosti ve změněné formě, pokud tato forma vyhovuje podmínkám ochrany a pokud je zachována identita (průmyslového) vzoru. "Zachování" (průmyslového) vzoru ve změněné formě může znamenat i zápis spojený s částečným vzdáním se práva k (průmyslovému) vzoru ze strany majitele nebo zapsání soudního rozhodnutí nebo rozhodnutí úřadu o částečné neplatnosti práva k (průmyslovému) vzoru do rejstříku (průmyslových) vzorů.

Článek 26

Důsledky neplatnosti

1. Pokud je (průmyslový) vzor Společenství prohlášen za neplatný, má se za to, že od samého počátku neměl účinky stanovené v tomto nařízení.

2. Podle vnitrostátních ustanovení o nárocích na náhradu škody způsobené z nedbalosti nebo nedostatkem dobré víry majitele (průmyslového) vzoru Společenství nebo z důvodů neoprávněného obohacení nemá zpětný účinek neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství vliv na

a) jakékoliv rozhodnutí o porušení práv, které nabylo právní moci a bylo vykonáno před rozhodnutím o neplatnosti;

b) jakoukoliv smlouvu uzavřenou před rozhodnutím o neplatnosti, pokud bylo podle ní plněno před přijetím rozhodnutí; náhradu částek vyplacených podle příslušné smlouvy lze však z důvodů spravedlivého nároku požadovat v míře opodstatněné okolnostmi.

HLAVA III

(PRŮMYSLOVÉ) VZORY SPOLEČENSTVÍ JAKO PŘEDMĚTY VLASTNICTVÍ

Článek 27

Zacházení s (průmyslovým) vzorem Společenství jako s národním (průmyslovým) vzorem

1. Nestanoví-li články 28, 29, 30, 31 a 32 jinak, považuje se (průmyslový) vzor Společenství jako předmět vlastnictví za celek a na celém území Společenství za národní (průmyslový) vzor zapsaný v členském státě, ve kterém

a) má majitel k příslušnému dni své bydliště nebo sídlo, nebo

b) má majitel k příslušnému dni svou pobočku, nelze-li použít písmeno a).

2. V případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se odstavec 1 použije podle zápisu v rejstříku.

3. V případě spolumajitelů, splňují-li dvě nebo více osob podmínku odstavce 1, stanoví se členský stát uvedený v tomto odstavci:

a) v případě nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství odkazem k majiteli stanoveného ostatními majiteli na základě společné dohody;

b) v případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství odkazem k majiteli, který je v rejstříku uveden jako první.

4. Nelze-li použít odstavce 1, 2 a 3, považuje se za členský stát uvedený v odstavci 1 stát, v němž má sídlo úřad.

Článek 28

Převod zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství

Převod zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se řídí níže uvedenými ustanoveními:

a) převod se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní;

b) dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

c) pokud je třeba dodržet vůči úřadu lhůty, může právní nástupce činit příslušná prohlášení, jakmile úřad obdrží žádost o zápis převodu;

d) veškeré písemnosti, které musí být majiteli (průmyslového) vzoru Společenství doručeny podle článku 66, se adresují osobě, která je jako majitel zapsána v rejstříku, nebo jejímu zástupci, byl-li jmenován.

Článek 29

Věcná práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství

1. Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství může být předmětem zástavního práva nebo může být předmětem věcných práv.

2. Práva uvedená v odstavci 1 se na žádost jedné ze stran zapíší do rejstříku a zveřejní.

Článek 30

Nucený výkon práva

1. Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství může být předmětem nuceného výkonu práva.

2. Ve věcech vykonávacího řízení ve vztahu k (průmyslovému) vzoru Společenství mají výlučnou pravomoc soudy a orgány členského státu určeného podle článku 27.

3. Nucený výkon práva se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.

Článek 31

Úpadkové řízení

1. Jediným úpadkovým řízením, do kterého může být zahrnut vzor Společenství, je řízení zahájené v členském státě, ve kterém jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka.

2. V případě spoluvlastnictví (průmyslového) vzoru Společenství se použije odstavec 1 pouze do výše podílu spolumajitele.

3. Pokud je (průmyslový) vzor Společenství zahrnut do úpadkového řízení, je v tomto smyslu na žádost příslušného vnitrostátního orgánu proveden zápis do rejstříku a zveřejněn ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství uvedeném v čl. 73 odst. 1.

Článek 32

Licence

1. (Průmyslový) vzor Společenství může být předmětem licence pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

2. Aniž jsou dotčena soudní řízení založená na smluvním ujednání, majitel (průmyslového) vzoru Společenství se může dovolávat svých práv z (průmyslového) vzoru Společenství vůči nabyvateli licence, který porušil některá ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které lze (průmyslový) vzor použít, rozsah výrobků, pro který je licence udělena, a jakost výrobků vyráběných nabyvatelem licence.

3. Aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy, může nabyvatel licence zahájit řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství pouze se souhlasem jejího majitele. Majitel výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud majitel (průmyslového) vzoru Společenství v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí.

4. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem (průmyslového) vzoru Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží.

5. Poskytnutí nebo převod licence k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.

Článek 33

Účinky vůči třetím stranám

1. Účinky právních úkonů uvedených v článcích 28, 29, 30 a 32 vůči třetím stranám se řídí právními předpisy členského státu určeného v souladu s článkem 27.

2. Právní úkony uvedené v článcích 28, 29 a 32 ve věci zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství však mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku. Před tímto zápisem však mají tyto úkony účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k (průmyslovému) vzoru po dni tohoto úkonu, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na osobu, která získala zapsaný (průmyslový) vzor Společenství nebo nějaké právo k němu převodem podniku jako celku nebo jiným nástupem do veškerých práv.

4. Dokud mezi členskými státy nevstoupí v platnost společná ustanovení o úpadku, řídí se účinky úpadkového řízení vůči třetím osobám právními předpisy členského státu, ve kterém bylo toto řízení podle vnitrostátních právních předpisů zahájeno jako první.

Článek 34

Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství jako předmět vlastnictví

1. Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství jako předmět vlastnictví se považuje za celek a pro celé území Společenství za národní právo k (průmyslovému) vzoru členského státu stanoveného v souladu s článkem 27.

2. Články 28, 29, 30, 31, 32 a 33 platí přiměřeně pro přihlášky zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství. Je-li účinek jednoho z těchto ustanovení podmíněn zápisem do rejstříku, tento úkon se provádí při zápisu dotyčného zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

HLAVA IV

PŘIHLÁŠKA (PRŮMYSLOVÉHO) VZORU SPOLEČENSTVÍ

Oddíl 1

Vyplnění a podání přihlášky a požadavky

Článek 35

Postoupení přihlášky

1. Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství se podává podle volby přihlašovatele

a) u úřadu nebo

b) u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo

c) v zemích Beneluxu u Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu.

2. Je-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu, učiní tento úřad veškerá nezbytná opatření, aby postoupil přihlášku úřadu ve lhůtě dvou týdnů od podání. Může vyžadovat od přihlašovatele poplatek, který nepřevyšuje správní náklady spojené s přijetím a postoupením přihlášky.

3. Jakmile úřad obdrží přihlášku, která byla postoupena ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadem pro (průmyslové) vzory Beneluxu, uvědomí o tom přihlašovatele a oznámí den jejího přijetí úřadem.

4. Deset let po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje Komise zprávu o fungování systému podávání přihlášek (průmyslových) vzorů Společenství, a popřípadě návrhy na úpravu tohoto systému.

Článek 36

Požadavky, které musejí přihlášky splňovat

1. Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství musí obsahovat:

a) žádost o zápis do rejstříku;

b) údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;

c) vyobrazení (průmyslového) vzoru, které lze reprodukovat. Pokud je však předmětem přihlášky dvourozměrný vzor a přihláška obsahuje požadavek odklad zveřejnění v souladu s článkem 50, může být vyobrazení nahrazeno vzorkem.

2. Přihláška musí dále obsahovat uvedení výrobků, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit.

3. Kromě toho může přihláška obsahovat:

a) popis vysvětlující vyobrazení nebo vzorek;

b) žádost o odklad zveřejnění zápisu v souladu s článkem 50;

c) údaje umožňující zjistit totožnost zástupce, jmenoval-li přihlašovatel nějakého;

d) třídění výrobků, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, podle tříd;

e) uvedení původce nebo kolektivu původců nebo odpovědné prohlášení přihlašovatele, že původce nebo kolektiv původců se vzdávají práva být uvedeni.

4. Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství podléhá zaplacení poplatku za zápis a poplatku za zveřejnění. Je-li podána žádost o odklad zveřejnění podle odst. 3 písm. b), poplatek za zveřejnění je nahrazen poplatkem za odklad.

5. Žádost musí splňovat náležitosti stanovené v prováděcím nařízení.

6. Informace obsažené v odstavci 2 a odst. 3 písm. a) a d) nesmí ovlivnit rozsah ochrany (průmyslového) vzoru jako takového.

Článek 37

Hromadné přihlášky

1. Několik (průmyslových) vzorů lze spojit do jedné hromadné přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru. S výjimkou dekoru je tato možnost podmíněna tím, že výrobky, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, patří do stejné třídy Mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

2. Kromě poplatků uvedených v čl. 36 odst. 4 podléhá hromadná přihláška zaplacení příplatku za zápis a příplatku za zveřejnění. Pokud společná přihláška obsahuje požadavek na odklad zveřejnění, příplatek za zveřejnění se nahrazuje příplatkem za odklad zveřejnění. Příplatky se stanoví jako procento základních poplatků pro každý další (průmyslový) vzor.

3. Hromadné přihlášky musejí splňovat podmínky vyobrazení stanovené v prováděcím nařízení.

4. Každý z (průmyslových) vzorů obsažených v hromadné přihlášce nebo zápisu lze považovat pro účely uplatnění tohoto nařízení za nezávislý na ostatních. Zejména může být nezávisle na ostatních vymáhán, může se stát předmětem licence, předmětem věcného práva, předmětem vynuceného výkonu práva nebo úpadkového řízení, lze se ho vzdát, může být obnoven nebo převeden, být předmětem odkladu zveřejnění nebo prohlášen za neplatný. Hromadnou přihlášku nebo zápis lze rozdělit na jednotlivé přihlášky nebo zápisy pouze za podmínek stanovených v prováděcím nařízení.

Článek 38

Den podání přihlášky

1. Dnem podání přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství je den, kdy přihlašovatel předložil úřadu nebo, byla-li přihláška podána u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu, těmto úřadům doklady, které obsahují údaje uvedené v čl. 36 odst. 1.

2. Odchylně od odstavce 1 je dnem podání přihlášky k ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo k Úřadu pro (průmyslové) vzory Beneluxu, pokud byla doručena více než dva měsíce po dni, kdy byly podány dokumenty obsahující informace uvedené v čl. 36 odst. 1, den přijetí takových dokumentů úřadem.

Článek 39

Rovnocennost přihlášky na úrovni Společenství s národní přihláškou

Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství, které byl přiznán den podání, je v členských státech rovnocenná řádně podané národní přihlášce, popřípadě s přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému pro tuto přihlášku.

Článek 40

Třídění

Pro účely tohoto nařízení se používá příloha Dohody, kterou se stanoví mezinárodní třídění průmyslových vzorů, podepsaná v Locarnu dne 8. října 1968.

Oddíl 2

Přednost

Článek 41

Právo přednosti

1. Osoba, která řádně podala přihlášku (průmyslového) vzoru nebo užitného vzoru v některém nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace nebo její právní nástupce požívají pro účely podání přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství pro stejný (průmyslový) vzor nebo užitný vzor právo přednosti po dobu šesti měsíců ode dne podání první přihlášky.

2. Za podání, na jehož základě vzniká právo přednosti, se považuje každé podání, které je rovnocenné řádnému vnitrostátnímu podání podle vnitrostátních právních předpisů státu, ve kterém k němu došlo, nebo podle dvoustranných nebo mnohostranných smluv.

3. Za "řádné vnitrostátní podání" se považuje každé podání, které stačí ke stanovení dne, kdy byla přihláška podána, bez ohledu na její další osud.

4. Za první přihlášku, od jejíhož podání běží právo přednosti, se považuje i pozdější přihláška (průmyslového) vzoru, která byla podána pro stejný vzor v témže členském státě nebo pro tentýž členský stát jako dřívější první přihláška, pokud byla tato dřívější přihláška ke dni podání pozdější přihlášky vzata zpět, došlo ke vzdání se nebo byla zamítnuta, aniž byla předložena k veřejnému nahlédnutí, aniž zůstala některá práva v platnosti, a nebylo jí dosud použito k uplatnění práva přednosti. Dřívější přihlášku nelze v tomto případě již použít k uplatnění práva přednosti.

5. Pokud byla první přihláška podána ve státě, který není stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, použijí se odstavce 1 až 4 pouze v případě, že tento stát přiznává podle zveřejněných zjištění na základě prvního podání přihlášky u úřadu právo přednosti za srovnatelných podmínek a se srovnatelnými účinky, jaké jsou stanoveny v tomto nařízení.

Článek 42

Uplatnění práva přednosti

Přihlašovatel, který chce uplatnit právo přednosti z dřívějšího podání, předloží prohlášení o právu přednosti a kopii dřívější přihlášky. Není-li jazyk dřívější přihlášky jedním z jazyků úřadu, může úřad požádat o překlad dřívější přihlášky do jednoho z těchto jazyků.

Článek 43

Účinek práva přednosti

Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství pro účely článků 5, 6, 7, 22, čl. 25 odst. 1 písm. d) a čl. 50 odst. 1.

Článek 44

Výstavní priorita

1. Vystavil-li přihlašovatel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství výrobky, ve kterých je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které je použit, na úřední nebo úředně uznávané mezinárodní výstavě podle Úmluvy o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a naposledy zrevidované dne 30. listopadu 1972, může za podmínky, že podá přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení takových výrobků, uplatňovat od tohoto dne právo přednosti ve smyslu článku 43.

2. Každý přihlašovatel, který zamýšlí uplatňovat právo přednosti podle odstavce 1, musí za podmínek stanovených prováděcím nařízením předložit důkaz, že byly na výstavě vystaveny výrobky, ve kterých je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které je použit.

3. Výstavní priorita přiznaná v členském státě nebo ve třetí zemi neprodlužuje lhůtu přednosti uvedenou v článku 41.

HLAVA V

ZÁPISNÉ ŘÍZENÍ

Článek 45

Průzkum formálních náležitostí podání

1. Úřad přezkoumá, zda přihláška splňuje podmínky pro přiznání dne podání podle čl. 36 odst. 1.

2. Úřad přezkoumá, zda

a) přihláška splňuje další požadavky podle čl. 36 odst. 2, 3, 4 a 5 a v případě společné přihlášky v čl. 37 odst. 1 a 2;

b) přihláška splňuje formální požadavky stanovené v prováděcím nařízení pro provádění článků 36 a 37;

c) jsou splněny požadavky čl. 77 odst. 2;

d) jsou splněny požadavky uplatnění práva přednosti, je-li právo přednosti uplatňováno.

3. Podmínky průzkumu formálních náležitostí podání stanoví prováděcí nařízení.

Článek 46

Odstranitelné nedostatky

1. Pokud úřad při přezkumu podle článku 45 zjistí, že existují nedostatky, které lze napravit, požádá přihlašovatele, aby je v předepsané lhůtě odstranil.

2. Pokud se nedostatky týkají náležitostí podle čl. 36 odst. 1 a přihlašovatel vyhoví žádosti úřadu v předepsané lhůtě, úřad stanoví jako den podání den, kdy byly nedostatky odstraněny. Pokud nejsou nedostatky odstraněny v předepsané lhůtě, přihláška se nepovažuje za přihlášku zapsaného (průmyslového) vzoru.

3. Pokud se nedostatky týkají požadavků včetně placení poplatků podle čl. 45 odst. 2 písm. a), b) a c) a přihlašovatel vyhoví žádosti úřadu v předepsané lhůtě, úřad stanoví jako den podání den, kdy byla přihláška původně podána. Pokud nejsou nedostatky odstraněny a poplatky zaplaceny v předepsané lhůtě, úřad přihlášku zamítne.

4. Pokud se nedostatky týkají požadavků podle čl. 45 odst. 2 písm. d), jejich neodstranění má pro přihlášku za následek ztrátu práva přednosti.

Článek 47

Důvody zamítnutí

1. Pokud úřad při průzkumu podle článku 45 zjistí, že (průmyslový) vzor, o jehož ochranu se žádá

a) neodpovídá definici podle čl. 3 písm. a) nebo

b) odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům,

přihlášku zamítne.

2. Přihlášku lze zamítnout teprve poté, co byla přihlašovateli poskytnuta možnost vzít přihlášku zpět nebo ji změnit nebo předložit své připomínky.

Článek 48

Zápis

Jsou-li splněny náležitosti, kterým musí přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství vyhovět v tom rozsahu, v jakém nebyla zamítnuta podle článku 47, úřad zapíše přihlášku do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství jako zapsaný (průmyslový) vzor Společenství. Zápisu je přiznán den podání přihlášky podle článku 38.

Článek 49

Zveřejnění

Na základě zápisu úřad zveřejní zapsaný (průmyslový) vzor Společenství ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství uvedenému v čl. 73 odst. 1. Obsah zveřejnění stanoví prováděcí nařízení.

Článek 50

Odklad zveřejnění

1. Přihlašovatel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství může při podání přihlášky požádat, aby zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství bylo odloženo o 30 měsíců ode dne podání přihlášky nebo, pokud je uplatněno právo přednosti, ode dne vzniku práva přednosti.

2. V případě takové žádosti a jsou-li splněny podmínky článku 48, se zapsaný (průmyslový) vzor Společenství zapíše, ale ani vyobrazení ani žádný spis vztahující se k přihlášce podle čl. 74 odst. 2 se nezpřístupní veřejnosti.

3. Úřad zveřejní ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství informaci o odkladu zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru. Tato informace je doplněna údaji umožňujícími zjistit totožnost majitele práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru, dnem podání přihlášky a všemi ostatními náležitostmi předepsanými prováděcím nařízením.

4. Po uplynutí doby odkladu nebo na žádost majitele práva kdykoliv dříve úřad zpřístupní veřejnosti všechny zápisy v rejstříku a spis vztahující se k přihlášce a zveřejní zapsaný (průmyslový) vzor ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství, pokud ve lhůtě stanovené prováděcím nařízením

a) je zaplacen poplatek za zveřejnění a v případě hromadné přihlášky i příplatek za zveřejnění;

b) byla-li využita možnost podle čl. 36 odst. 1 písm. c), majitel práva podal na úřad vyobrazení (průmyslového) vzoru.

Pokud majitel práva nesplní tyto požadavky, má se za to, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství neměl od samého počátku účinky uvedené v tomto nařízení.

5. V případě hromadné přihlášky může být odstavec 4 uplatněn pouze na některé (průmyslové) vzory v ní obsažené.

6. Zahájení soudního řízení na základě práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru během doby odkladu zveřejnění podléhá podmínce, že informace obsažené v rejstříku a ve spisu vztahujícímu se k přihlášce jsou sděleny osobě, proti níž byla podána žaloba.

HLAVA VI

VZDÁNÍ SE A NEPLATNOST ZAPSANÉHO (PRŮMYSLOVÉHO) VZORU SPOLEČENSTVÍ

Článek 51

Vzdání se

1. Vzdání se oznamuje majitel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství úřadu písemně. Účinnosti nabývá zápisem do rejstříku.

2. Pokud dojde k vzdání se (průmyslového) vzoru Společenství, jehož zveřejnění je odloženo, má se za to, že od samého počátku neměl účinky stanovené tímto nařízením.

3. Zapsaného (průmyslového) vzoru se lze vzdát částečně, pokud jeho změněná podoba splňuje požadavky na ochranu a je zachována totožnost (průmyslového) vzoru.

4. Vzdání se je zapsáno do rejstříku pouze se souhlasem majitele práva zapsaného v rejstříku. Byla-li v rejstříku zapsána licence, je vzdání se (průmyslového) vzoru zapsáno do rejstříku pouze tehdy, prokáže-li majitel (průmyslového) vzoru, že informoval nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se vzoru. Zápis se provede po uplynutí lhůty stanovené prováděcím nařízením.

5. Pokud byla k soudu pro (průmyslové) vzory Společenství podána žaloba podle článku 14 týkající se práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru, zapíše úřad vzdání se do rejstříku pouze se souhlasem navrhovatele.

Článek 52

Žádost o prohlášení neplatnosti

1. S výhradou čl. 25 odst. 2, 3, 4 a 5 kterákoliv fyzická nebo právnická osoba a rovněž orgán veřejné moci k tomu zmocněný mohou předložit úřadu návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

2. Návrh se podává písemně a musí být odůvodněn. Považuje se za podaný až po zaplacení poplatku.

3. Návrh na prohlášení neplatnosti je nepřípustný, pokud bylo soudem členského státu rozhodnuto mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu a toto rozhodnutí je pravomocné.

Článek 53

Průzkum žádosti

1. Pokud úřad zjistí, že návrh na prohlášení neplatnosti je přípustný, prozkoumá, zda důvody neplatnosti podle článku 25 brání zachování zapsaného (průmyslového) vzoru.

2. Při průzkumu návrhu, který se provádí v souladu s prováděcím nařízením, vyzývá úřad účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě své připomínky ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením ostatních účastníků.

3. Rozhodnutí o prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný se zapíše do rejstříku, jakmile nabude právní moci.

Článek 54

Účast v řízení o údajném porušení

1. Je-li podán návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a až do pravomocného rozhodnutí úřadu, kterákoliv třetí strana, která prokáže, že proti ní bylo zahájeno řízení pro porušení téhož (průmyslového) vzoru, se může účastnit jako strana řízení o neplatnosti, pokud podá žádost do tří měsíců ode dne, kdy bylo řízení o porušení zahájeno.

Totéž platí i pro kteroukoliv třetí stranu, která prokáže, že majitel práva na (průmyslový) vzor Společenství požádal, aby upustila od údajného porušování (průmyslového) vzoru, a že zahájila řízení o vydání soudního rozhodnutí, že neporušuje (průmyslový) vzor Společenství.

2. Žádost o účast jako strany soudního řízení se podává písemně s odůvodněním. Považuje se za podanou teprve po zaplacení poplatku za neplatnost podle čl. 52 odst. 2. Poté je žádost se všemi výjimkami stanovenými v prováděcím nařízení považována za žádost o prohlášení neplatnosti.

HLAVA VII

ODVOLÁNÍ

Článek 55

Rozhodnutí, proti kterým lze podat odvolání

1. Odvolání lze podat proti rozhodnutím průzkumových referentů, oddělení pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky a zrušovacích oddělení. Odvolání má odkladný účinek.

2. Proti rozhodnutí, kterým se neukončuje řízení ve vztahu k některému z účastníků, lze podat odvolání pouze společně proti pravomocnému rozhodnutí, pokud by toto rozhodnutí nepřipouštělo samostatné odvolání.

Článek 56

Osoby, které mohou podat odvolání a být účastníky odvolacího řízení

Každý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Ostatní účastníci tohoto řízení jsou účastníky odvolacího řízení.

Článek 57

Lhůta a forma odvolání

Odvolání se podává písemně u úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku. Písemné odůvodnění odvolání musí být předloženo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

Článek 58

Vyhovění odvolání úřadem

1. Pokud oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, může mu vyhovět. Toto ustanovení se nepoužije, pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník.

2. Pokud není odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce po obdržení odůvodnění, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu.

Článek 59

Přezkoumání odvolání

1. Je-li odvolání přípustné, odvolací senát přezkoumá, zda mu lze vyhovět.

2. Při projednávání odvolání vyzývá odvolací senát účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která sám vydal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci.

Článek 60

Rozhodnutí o odvolání

1. Po věcném přezkoumání odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání.

2. Vrátí-li odvolací senát věc k dalšímu jednání, oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, je vázáno odůvodněním rozhodnutí odvolacího senátu, pokud se skutkový stav nezmění.

3. Rozhodnutí odvolacích senátů nabývají účinnosti dnem uplynutí lhůty uvedené v čl. 61 odst. 5 nebo, byla-li v uvedené lhůtě podána žaloba k Soudnímu dvoru, ode dne zamítnutí této žaloby.

Článek 61

Žaloby podané Soudnímu dvoru

1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nedostatek pravomoci, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí.

4. Žalobu může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům.

5. Žaloba se podává Soudnímu dvoru ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího senátu.

6. Úřad je povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora.

HLAVA VIII

ŘÍZENÍ U ÚŘADU

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 62

Odůvodnění rozhodnutí

Rozhodnutí úřadu musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.

Článek 63

Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci

1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední. V řízení týkajícím se prohlášení neplatnosti se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky a na požadovanou nápravu.

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.

Článek 64

Ústní řízení

1. Pokud se úřad domnívá, že by bylo účelné ústní řízení, koná se buďto z úřední moci úřadu nebo na žádost kteréhokoliv účastníka řízení.

2. Ústní řízení včetně vydání rozhodnutí je veřejné, pokud oddělení, před nímž řízení probíhá, nerozhodne jinak v případě, že by přístup veřejnosti mohl mít vážné a nedůvodné nepříznivé důsledky, zejména pro některého z účastníků řízení.

Článek 65

Dokazování

1. V řízení před úřadem patří mezi důkazní prostředky:

a) výslechy účastníků;

b) žádosti o informace;

c) předložení dokladů a důkazů;

d) výslechy svědků;

e) znalecké posudky;

f) písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.

2. Příslušné oddělení může pověřit některého ze svých členů provedením dokazování.

3. Pokládá-li úřad za nezbytné, aby účastník, svědek nebo znalec vypovídal ústně, předvolá příslušnou osobu, aby se k němu dostavila.

4. Účastníci jsou o výslechu svědka nebo znalce před úřadem informováni. Mají právo se výslechu účastnit a klást svědkovi či znalci otázky.

Článek 66

Doručování

Úřad doručuje všem, kterých se týkají, všechna rozhodnutí a předvolání, jakož i sdělení, která zakládají běh lhůt nebo jejichž doručení je stanoveno jinými ustanoveními tohoto nařízení nebo prováděcím nařízením nebo příkazem prezidenta úřadu.

Článek 67

Navrácení do původního stavu

1. Přihlašovateli nebo majiteli zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nebo i každému jinému účastníku řízení před úřadem, který při prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi nebyl schopen dodržet vůči úřadu lhůtu, budou na žádost jeho práva navrácena, pokud zmeškání lhůty mělo za následek přímo na základě ustanovení tohoto nařízení ztrátu práva nebo opravného prostředku.

2. Žádost se podává písemně ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pominula příčina zmeškání. V této lhůtě musí být učiněn zmeškaný úkon. Žádost lze podat pouze do jednoho roku od uplynutí zmeškané lhůty. V případě nepodání žádosti o obnovu zápisu nebo nezaplacení poplatku za obnovu se šestiměsíční dodatečná lhůta uvedená v čl. 13 odst. 3 druhé větě od této roční lhůty odečte.

3. Žádost musí být odůvodněna a musí v ní být uvedeny skutečnosti, o které se opírá. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za navrácení práv.

4. O žádosti rozhoduje oddělení, které je příslušné rozhodnout o zmeškaném úkonu.

5. Tento článek se nevztahuje na lhůty uvedené v odstavci 2 a čl. 41 odst. 1.

6. Jsou-li přihlašovateli nebo majiteli (průmyslového) vzoru Společenství navrácena práva, nemůže svá práva uplatňovat vůči třetí osobě, která v období od ztráty práv k přihlášce nebo k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství do zveřejnění oznámení o navrácení těchto práv v dobré víře uvedla na trh výrobky, ve kterých byl ztělesněn nebo pro které byl použit (průmyslový) vzor spadající do rozsahu ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

7. Třetí osoba, na kterou se vztahuje odstavec 6, může proti rozhodnutí, kterým se přihlašovateli nebo majiteli (průmyslového) vzoru Společenství navracejí práva, podat námitky, a to do dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení o navrácení práv.

8. Tímto článkem není dotčeno právo členského státu upravit navrácení do původního stavu, pokud jde o lhůty uvedené v tomto nařízení, které je nutno dodržet vůči orgánům tohoto státu.

Článek 68

Odkaz na obecné zásady

Neobsahuje-li toto nařízení, prováděcí předpis, poplatkový řád nebo pravidla řízení před odvolacími senáty příslušné procesní ustanovení, přihlédne úřad k obecným procesním zásadám uznávaným v členských státech.

Článek 69

Promlčení finančních závazků

1. Právo úřadu vyžadovat zaplacení poplatků se promlčí za čtyři roky od konce kalendářního roku, v jehož průběhu se poplatek stal splatným.

2. Nároky vůči úřadu na vrácení poplatků nebo jejich přeplatků se promlčí za čtyři roky od konce kalendářního roku, v jehož průběhu uvedené nároky vznikly.

3. Běh lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 se přeruší, a to v případě uvedeném v odstavci 1 na základě výzvy k úhradě poplatku, a v případě uvedeném v odstavci 2 na základě písemné žádosti za účelem uplatnění nároku. Lhůta začne běžet znovu okamžitě a uplyne nejpozději za šest let od konce kalendářního roku, v jehož průběhu počala původně běžet, pokud nebyla k uplatnění nároku podána soudní žaloba. V takovém případě uplyne lhůta nejdříve za rok ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Oddíl 2

Náklady

Článek 70

Rozdělení nákladů

1. Účastník, který neuspěl v řízení o prohlášení neplatnosti zapsaného vzoru Společenství nebo v řízení o odvolání, hradí poplatky, které zaplatil druhý účastník, jakož i veškeré nezbytné náklady, které v řízení vynaložil, včetně nákladů na cestovné, pobyt a odměnu zástupci, poradci či advokátovi, v mezích sazeb stanovených pro každou kategorii nákladů za podmínek uvedených v prováděcím nařízení.

2. Pokud však každý z účastníků uspěje ve věci jen v některých částech a v jiných částech nikoliv nebo z důvodu spravedlnosti rozhodne zrušovací oddělení nebo odvolací senát o jiném rozdělení nákladů.

3. Účastník, který ukončí řízení vzdáním se (průmyslového) vzoru Společenství, neobnovením zápisu nebo zpětvzetím návrhu na prohlášení neplatnosti nebo odvolání, hradí poplatky, jakož i náklady vynaložené druhým účastníkem za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2.

4. Nedojde-li k rozhodnutí ve věci, rozhodne zrušovací oddělení nebo odvolací senát o nákladech podle vlastní úvahy.

5. Dohodnou-li se účastníci před zrušovacím oddělením nebo odvolacím senátem na jiném rozdělení nákladů, než jak vyplývá z předchozích odstavců, vezme příslušné oddělení tuto dohodu na vědomí.

6. Spisovna zrušovacího oddělení nebo odvolacího senátu stanoví na žádost výši nákladů, které je nezbytné na základě předchozích odstavců uhradit. Tato výše může být rozhodnutím zrušovacího oddělení nebo odvolacího senátu na žádost předloženou ve stanovené lhůtě upravena.

Článek 71

Výkon rozhodnutí stanovujících náklady

1. Každé pravomocné rozhodnutí úřadu, kterým se stanoví výše nákladů, je vykonatelné.

2. Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského práva procesního platného ve státě, na jehož území k výkonu dochází. Doložku vykonatelnosti připojí na základě ověření pravosti titulu bez další kontroly vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu a o určení tohoto orgánu informuje úřad a Soudní dvůr.

3. Jsou-li na návrh příslušné osoby tyto formální náležitosti splněny, může uvedená osoba přistoupit k výkonu rozhodnutí podle vnitrostátních právních předpisů předložením věci přímo příslušnému orgánu.

4. Výkon rozhodnutí lze zastavit pouze rozhodnutím Soudního dvora. Projednání stížností na provedení výkonu rozhodnutí nesprávným způsobem však spadá do pravomoci vnitrostátních soudů.

Oddíl 3

Informování veřejnosti a orgánů členských států

Článek 72

Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství

Úřad vede rejstřík nazvaný Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství, který obsahuje údaje, jejichž zápis je stanoven tímto nařízením nebo prováděcím nařízením. Každý může do rejstříku nahlédnout, pokud čl. 50 odst. 2 nestanoví jinak.

Článek 73

Pravidelné publikace

1. Úřad pravidelně vydává Věstník (průmyslových) vzorů Společenství, který obsahuje zápisy do rejstříku přístupné veřejnosti, jakož i další údaje, jejichž zveřejnění je stanoveno tímto nařízením nebo prováděcím nařízením.

2. V Úředním věstníku úřadu se zveřejňují sdělení a informace obecné povahy vydané prezidentem úřadu, jakož i další informace vztahující se k tomuto nařízení nebo jeho provádění.

Článek 74

Nahlížení do spisů

1. Do spisů týkající se přihlášek zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, které dosud nebyly zveřejněny, nebo spisů týkajících se zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, jejichž zveřejnění je v souladu s článkem 50 odloženo nebo jichž se jejich majitelé nebo přihlašovatelé v průběhu nebo po skončení tohoto odkladného období vzdali, lze nahlédnout pouze se souhlasem přihlašovatele nebo majitele práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství.

2. Bez souhlasu přihlašovatele nebo majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství může do spisu před jeho zveřejněním nebo po jeho vzdání se podle odstavce 1 nahlédnout každý, kdo prokáže právní zájem.

Toto se zejména použije, pokud zúčastněná osoba prokáže, že přihlašovatel nebo majitel zapsaného (průmyslového) vzoru učinili kroky směřující k uplatnění vůči ní práva ze zapsaného vzoru Společenství.

3. Po zveřejnění zapsaného (průmyslového) vzoru lze do spisu nahlédnout na žádost.

4. Je-li však do spisů nahlíženo podle odstavců 2 a 3, mohou být některé dokumenty v souladu s ustanoveními prováděcího nařízení ze spisu vyjmuty.

Článek 75

Spolupráce správních orgánů

Nestanoví-li toto nařízení nebo vnitrostátní právní předpisy jinak, úřad a soudy nebo jiné příslušné orgány členských států si na základě žádosti vzájemně pomáhají poskytováním informací nebo zpřístupněním spisů k nahlédnutí.

Předává-li úřad spisy k nahlédnutí soudům, státním zastupitelstvím nebo ústředním úřadům průmyslového vlastnictví, nepodléhá nahlížení omezením stanoveným v článku 74.

Článek 76

Výměna publikací

1. Úřad a ústřední úřady průmyslového vlastnictví členských států si navzájem na žádost, pro vlastní potřebu a zdarma vyměňují po jednom nebo více výtiscích svých příslušných publikací.

2. Úřad může uzavřít dohody o výměně nebo předávání publikací.

Oddíl 4

Zastupování

Článek 77

Obecné zásady zastupování

1. S výhradou odstavce 2 není nikdo povinen být v řízení před úřadem zastoupen.

2. Aniž je dotčen odstavec 3 druhá věta, musí být fyzické nebo právnické osoby, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, před úřadem zastoupeny podle čl. 78 odst. 1 v každém řízení podle tohoto nařízení, s výjimkou podání přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství; další výjimky může stanovit prováděcí nařízení.

3. Fyzické nebo právnické osoby, které mají na území Společenství bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, mohou jednat před úřadem prostřednictvím zaměstnance, který mu předloží podepsanou plnou moc k založení do spisu, jejíž náležitosti upraví prováděcí nařízení.

Zaměstnanec právnické osoby uvedené v tomto odstavci může jednat rovněž za jiné právnické osoby, které jsou s touto osobou hospodářsky spojeny, a to i v případě, že tyto jiné právnické osoby nemají sídlo ani skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku na území Společenství.

Článek 78

Kvalifikované zastupování

1. Zastupovat fyzické nebo právnické osoby před úřadem může pouze:

a) advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu a má sídlo na území Společenství, v rozsahu, v jakém může jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech průmyslového vlastnictví;

b) kvalifikovaní zástupci zapsaní v seznamu uvedeném v čl. 89 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství;

c) osoby zapsané ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů, který je uveden v odstavci 4.

2. Osoby uvedené v odst. 1 písm. c) jsou oprávněny zastupovat u úřadu třetí osoby pouze v řízení ve věcech (průmyslových) vzorů.

3. Prováděcí nařízení stanoví, zda a za jakých podmínek musí zástupci předložit podepsanou plnou moc k založení do spisu.

4. Do seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech vzorů může být zapsána každá fyzická osoba, která splňuje níže uvedené podmínky:

a) je státním příslušníkem některého členského státu;

b) má své obchodní sídlo nebo místo výkonu zaměstnání na území Společenství;

c) je oprávněna zastupovat ve věcech (průmyslových) vzorů fyzické nebo právnické osoby před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu nebo před Úřadem pro (průmyslové) vzory Beneluxu. Pokud v tomto členském státě oprávnění zastupovat ve věcech vzorů není podmíněno získáním zvláštní odborné kvalifikace, musejí osoby, které žádají o zápis do seznamu, působit ve věcech vzorů před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví tohoto státu nepřetržitě alespoň po dobu pěti let. Podmínka výkonu povolání se však nevztahuje na osoby, jejichž odborná kvalifikace ve věcech (průmyslových) vzorů pro zajištění zastupování fyzických nebo právnických osob před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu je úředně uznána podle předpisů tohoto státu.

5. Zápis do seznamu uvedeného v odstavci 4 se provede na žádost doloženou osvědčením vystaveným ústředním úřadem průmyslového vlastnictví příslušného členského státu, kterým se potvrzuje splnění podmínek uvedených v uvedeném odstavci.

6. Prezident úřadu může udělit výjimku

a) za zvláštních okolností z požadavku uvedeného v odst. 4 písm. a);

b) z požadavku uvedeného v odst. 4 písm. c) druhé větě, poskytl-li přihlašovatel důkaz, že získal požadovanou kvalifikaci jiným způsobem.

7. Prováděcí nařízení stanoví podmínky, za kterých může být osoba vyškrtnuta ze seznamu kvalifikovaných zástupců.

HLAVA IX

PŘÍSLUŠNOST A ŘÍZENÍ VE VĚCECH ŽALOB TÝKAJÍCÍCH SE (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ

Oddíl 1

Příslušnost a výkon rozhodnutí

Článek 79

Použití Úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se pro řízení ve věcech (průmyslových) vzorů Společenství a přihlášek zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství i pro řízení ve věcech týkajících se (průmyslových) vzorů Společenství a národních (průmyslových) vzorů požívajících společnou ochranu ustanovení Úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech podepsané v Bruselu dne 27. září 1968 [7] (dále jen "úmluva o příslušnosti a výkonu rozhodnutí").

2. Ustanovení úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí, která se použijí podle odstavce 1, jsou platná pro kterýkoliv členský stát výhradně ve znění, ve kterém jsou v uvedeném okamžiku platná pro tento stát.

3. Pokud jde o řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 85:

a) nepoužijí se články 2 a 4, čl. 5 odst. 1, 3, 4 a 5, čl. 16 odst. 4 a článek 24 úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí;

b) články 17 a 18 uvedené úmluvy se použijí v rozsahu stanoveném čl. 82 odst. 4 tohoto nařízení;

c) ustanovení hlavy II této úmluvy, která se vztahují na osoby, které mají bydliště na území členského státu, platí i pro osoby, které nemají bydliště na území členského státu, ale mají tam svou pobočku.

4. Ustanovení úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí neplatí pro členský stát, pro který tato úmluva dosud nevstoupila v platnost. Až do vstupu úmluvy v platnost se řízení uvedená v odstavci 1 řídí v takovém členském státě dvoustrannou nebo vícestrannou smlouvou upravující její vztah s dotyčným jiným státem nebo, pokud taková smlouva neexistuje, jeho vnitrostátními předpisy o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí.

Oddíl 2

Spory týkající se porušení a platnosti (průmyslových) vzorů Společenství

Článek 80

Soudy pro (průmyslové) vzory Společenství

1. Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně (dále jen "soudy pro (průmyslové) vzory Společenství") plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.

2. Každý členský stát sdělí Komisi nejpozději do 6. března 2005 seznam soudů pro (průmyslové) vzory Společenství s označením jejich názvu a místní příslušnosti.

3. Každou změnu týkající se počtu, názvu nebo místní příslušnosti těchto soudů, k níž došlo po předání seznamu uvedeného v odstavci 2, oznámí členský stát bez odkladu Komisi.

4. Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 doručí Komise členským státům a zveřejní je v Úředním věstníku Evropských společenství.

5. Dokud členský stát nepředá seznam podle odstavce 2, veškerá řízení ve věci žalob uvedených v článku 81, k jejichž projednání je dána podle článku 82 příslušnost soudů tohoto státu, se vedou před tím soudem dotčeného státu, který by byl místně a věcně příslušný, kdyby se jednalo o řízení ve věci národního (průmyslového) vzoru zapsaného v tomto státě.

Článek 81

Soudní příslušnost ve věci porušení a platnosti

Soudy pro (průmyslové) vzory Společenství mají výlučnou příslušnost

a) ve věcech všech žalob pro porušení a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení (průmyslových) vzorů Společenství;

b) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy;

c) ve věcech žalob na prohlášení neplatnosti nezapsaného (průmyslového) vzoru;

d) ve věcech protinávrhů na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný v souvislosti s žalobami podle písmene a).

Článek 82

Mezinárodní soudní pravomoc

1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí použitelné podle článku 79, se řízení na základě žalob a protinávrhů uvedená v článku 81 vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

2. Nemá-li žalovaný na území některého z členských států ani bydliště ani pobočku, vedou se tato řízení před soudy členského státu, na jehož území má bydliště žalobce, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

3. Nemají-li žalovaný ani žalobce bydliště ani pobočku na území některého z členských států, vedou se tato řízení před soudy členského státu, kde má sídlo úřad.

4. Bez ohledu na odstavce 1, 2 a 3:

a) dohodnou-li se účastníci na pravomoci jiného soudu pro (průmyslové) vzory Společenství, použije se článek 17 úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí;

b) dostaví-li se žalovaný před jiný soud pro (průmyslové) vzory Společenství, platí článek 18 úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí.

5. Řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v čl. 81 písm. a) a d) mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít.

Článek 83

Rozsah soudní pravomoci ve věcech porušení

1. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, jehož pravomoc je dána podle čl. 82 odst. 1, 2, 3 až 4, má pravomoc ve věcech porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu.

2. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, jehož pravomoc je dána podle čl. 82 odst. 5, má pravomoc pouze ve věcech porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území toho státu, kde má tento soud sídlo.

Článek 84

Žaloba nebo protinávrh na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství

1. Žaloba nebo protinávrh na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství mohou být založeny jen na důvodech neplatnosti podle článku 25.

2. V případech uvedených v čl. 25 odst. 2, 3, 4, a 5 může žalobu nebo protinávrh podat pouze osoba, která je k tomu na základě těchto ustanovení oprávněna.

3. Je-li podán protinávrh ve sporu, jehož účastníkem dosud není majitel práva k (průmyslovému) vzoru Společenství, je o něm informován a může být do řízení přibrán v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy členského státu, ve kterém má soud sídlo.

4. Žaloba na určení, že nedochází k porušení (průmyslového) vzoru, nesmí zpochybnit platnost (průmyslového) vzoru Společenství.

Článek 85

Domněnka platnosti — obhajoba ve věci

1. V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný. Platnost lze zpochybnit pouze protinávrhem na prohlášení neplatnosti. Je však přípustná procesní námitka neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, uplatněná jinak než prostřednictvím protinávrhu, pokud žalovaný namítá, že by (průmyslový) vzor Společenství mohl být prohlášen za neplatný z důvodů existence staršího národního práva k (průmyslovému) vzoru ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. b) na straně žalovaného.

2. V soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný, pokud majitel práva předloží důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 11 a označí, co představuje individuální povahu jeho (průmyslového) vzoru Společenství. Žalovaný však může zpochybnit jeho platnost procesní námitkou nebo protinávrhem na prohlášení neplatnosti.

Článek 86

Soudní rozhodnutí o neplatnosti

1. Pokud byl (průmyslový) vzor Společenství v řízení u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství zpochybněn protinávrhem na prohlášení neplatnosti

a) a pokud soud shledá, že některý z důvodů uvedených v článku 25 poškozuje zachování (průmyslového) vzoru Společenství, prohlásí (průmyslový) vzor za neplatný;

b) a pokud soud shledá, že žádný z důvodů uvedených v článku 25 nebrání zachování (průmyslového) vzoru Společenství, protinávrh zamítne.

2. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, u kterého byl podán protinávrh na prohlášení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný, sdělí úřadu den, kdy byl protinávrh podán. Úřad zapíše tuto skutečnost do rejstříku.

3. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který projednává protinávrh na prohlášení neplatnosti, může na návrh majitele (průmyslového) vzoru a po vyslechnutí ostatních účastníků řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podal ve stanovené lhůtě u úřadu. Není-li návrh v této lhůtě podán, pokračuje soud v řízení; protinávrh se považuje za vzatý zpět. Použije se čl. 91 odst. 3.

4. Pokud soud pro (průmyslové) vzory Společenství rozhodl o protinávrhu na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný a rozhodnutí nabylo právní moci, zašle kopii rozhodnutí úřadu. Každý z účastníků může požadovat, aby byl o tomto předání informován. Úřad podle ustanovení prováděcího nařízení zapíše do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství údaj o rozhodnutí.

5. Protinávrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství nelze podat, pokud rozhodnutí úřadu v téže věci, z téhož důvodu a mezi týmiž účastníky již nabylo právní moci.

Článek 87

Účinky soudního rozhodnutí o neplatnosti

Jakmile soudní rozhodnutí o neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství nabude právní moci, má ve všech členských státech účinky uvedené v článku 26.

Článek 88

Rozhodné právo

1. Soudy pro (průmyslové) vzory Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro (průmyslové) vzory Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro (průmyslové) vzory Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních (průmyslových) vzorů toho členského státu, na jehož území má sídlo.

Článek 89

Postihy v soudních řízeních pro porušení právních předpisů

1. Zjistí-li soud pro (průmyslové) vzory Společenství v řízení pro porušení nebo hrozícího porušení právních předpisů, že žalovaný porušil (průmyslový) vzor Společenství nebo že jeho porušení ze strany žalovaného hrozí, nejsou-li zde zvláštní důvody pro to, aby tak neučinil, nařídí níže uvedená opatření:

a) příkaz, kterým žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení (průmyslového) vzoru Společenství;

b) příkaz k zabavení výrobků, které porušují (průmyslový) vzor Společenství;

c) příkaz k zabavení materiálů a nástrojů, používaných převážně k výrobě výrobků porušujících (průmyslový) vzor Společenství, pokud jejich majitel znal účinek, pro který bylo takové použití určeno nebo pokud byl takový účinek z okolností zřejmý;

d) jakýkoliv jiný příkaz ukládající podle okolností další vhodné postihy, které jsou stanoveny právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení, včetně mezinárodního práva soukromého.

2. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství rovněž přijme podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

Článek 90

Předběžná a ochranná opatření

1. U soudů členského státu, včetně soudů pro (průmyslové) vzory Společenství, lze pro (průmyslový) vzor Společenství nebo přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství žádat taková předběžná opatření včetně opatření ochranných, která mohou být použita podle právních předpisů tohoto členského státu pro národní (průmyslový) vzor, i když podle tohoto nařízení je příslušný k rozhodnutí ve věci soud pro (průmyslové) vzory Společenství jiného členského státu.

2. V řízení o předběžných opatřeních včetně opatření ochranných se připouští procesní námitka jinou cestou než protinávrhem na neplatnost (průmyslového) vzoru Společenství ze strany žalovaného. Ustanovení čl. 85 odst. 2 však platí přiměřeně.

3. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, jehož pravomoc je dána podle čl. 82 odst. 1, 2, 3 nebo 4, má pravomoc nařídit předběžná a ochranná opatření, která jsou s výhradou řízení nezbytných pro uznání a výkon rozhodnutí podle hlavy III úmluvy o příslušnosti a výkonu rozhodnutí použitelná na území každého členského státu. Jiný soud takto příslušný není.

Článek 91

Zvláštní ustanovení pro související soudní žaloby

1. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který projednává žalobu uvedenou v článku 81 s výjimkou žaloby na určení, že nedochází k porušování práv ze vzoru, přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na návrh účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost (průmyslového) vzoru Společenství již zpochybněna před jiným soudem pro (průmyslové) vzory Společenství cestou protinávrhu nebo byl-li již podán u úřadu návrh na prohlášení (průmyslového) vzoru za neplatný.

2. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, úřad při projednávání návrhu na prohlášení neplatnosti přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo z podnětu účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost (průmyslového) vzoru Společenství již zpochybněna cestou protinávrhu u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství. Pokud však o to některý z účastníků řízení před soudem pro (průmyslové) vzory Společenství požádá, může soud po vyslechnutí ostatních účastníků přerušit řízení. V tomto případě úřad v řízení pokračuje.

3. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který přeruší řízení, může nařídit pro dobu přerušení předběžná a ochranná opatření.

Článek 92

Příslušnost soudů pro (průmyslové) vzory Společenství druhého stupně — další opravné prostředky

1. Proti rozhodnutím soudů pro (průmyslové) vzory Společenství prvního stupně vydaným ve věci žalob a protinávrhů uvedených v článku 81 lze podat opravný prostředek k soudům pro (průmyslové) vzory Společenství druhého stupně.

2. Podmínky, za kterých lze podat odvolání k soudu pro (průmyslové) vzory Společenství druhého stupně, stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, na jehož území má tento soud sídlo.

3. Pro rozhodnutí soudů pro (průmyslové) vzory Společenství druhého stupně platí vnitrostátní právní předpisy o dalších opravných prostředcích.

Oddíl 3

Jiné spory týkající se (průmyslových) vzorů Společenství

Článek 93

Doplňková ustanovení o příslušnosti vnitrostátních soudů, které nejsou soudy pro (průmyslové) vzory Společenství

1. V členském státě, jehož soudy jsou podle čl. 79 odst. 1 až 4 příslušné, je dána ve věcech žalob neuvedených v článku 81 příslušnost soudů, které by byly místně a věcně příslušné, kdyby se jednalo o žaloby ve věcech národních (průmyslových) vzorů zapsaných do rejstříku tohoto státu.

2. Není-li podle čl. 79 odst. 1 až 4 a podle odstavce 1 tohoto článku žádný soud příslušný k projednání žalob ve věci (průmyslového) vzoru Společenství, které nejsou uvedeny v článku 81, lze tyto žaloby projednat u soudů členského státu, kde má sídlo úřad.

Článek 94

Povinnosti vnitrostátního soudu

1. Vnitrostátní soud, který projednává žalobu ve věci (průmyslového) vzoru Společenství, který není uveden v článku 81, je povinen na tento vzor pohlížet jako na platný. Ustanovení čl. 85 odst. 2 a čl. 90 odst. 2 však platí přiměřeně.

HLAVA X

ÚČINKY NA PRÁVNÍ PŘEDPISY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 95

Současně podané a navazující žaloby na základě (průmyslových) vzorů Společenství a národních (průmyslových) vzorů

1. Jsou-li podány žaloby pro porušení nebo hrozící porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u různých soudů členských států, z nichž jeden jedná ve věci (průmyslového) vzoru Společenství a druhý ve věci národního (průmyslového vzoru) se současnou ochranou, soud, který neobdržel věc jako první, pravomoc z úřední moci odmítne ve prospěch prvního soudu. Soud, který by měl věc odmítnout, může přerušit řízení, je-li pravomoc druhého soudu zpochybněna.

2. Soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který projednává žalobu na porušení nebo hrozící porušení (průmyslového) vzoru Společenství, tuto žalobu zamítne, pokud na základě stejné skutkové podstaty bylo mezi stejnými účastníky vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci na základě práva k národnímu (průmyslovému) vzoru se souběžnou ochranou.

3. Soud, který projednává žalobu na porušení nebo hrozící porušení národního (průmyslového) vzoru, tuto žalobu zamítne, pokud na základě stejné skutkové podstaty bylo mezi stejnými účastníky vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci (průmyslového) vzoru Společenství se souběžnou ochranou.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nevztahují na předběžná a ochranná opatření.

Článek 96

Vztah k ostatním formám ochrany podle vnitrostátních právních předpisů

1. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčena žádná ustanovení práva Společenství nebo právních předpisů členských států týkající se nezapsaných (průmyslových) vzorů, ochranných známek a ostatních rozlišujících znaků, patentů a užitných vzorů, typů písma, občanskoprávní odpovědnosti a nekalé soutěže.

2. (Průmyslový) vzor chráněný (průmyslovým) vzorem Společenství má nárok na ochranu také podle právních předpisů členských států upravujících autorské právo ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor vytvořen nebo stanoven v jakékoliv podobě. Míru, ve které, a podmínky, za jakých je tato ochrana poskytnuta včetně úrovně požadované původnosti stanoví členský stát.

HLAVA XI

DOPLŇKOVÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚŘADU

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 97

Obecné ustanovení

Pokud tato hlava nestanoví jinak, úřad použije hlavu XII nařízení o ochranné známce Společenství při plnění úkolů vyplývajících z tohoto nařízení.

Článek 98

Jazyk řízení

1. Přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se podává v některém z úředních jazyků Evropského společenství.

2. Přihlašovatel musí uvést i druhý jazyk, který je jazykem úřadu a s jehož možným užitím pro řízení u úřadu souhlasí.

Byla-li přihláška podána v jazyce, který není jedním z jazyků úřadu, zařídí úřad překlad přihlášky do jazyka uvedeného přihlašovatelem.

3. Je-li přihlašovatel (průmyslového) vzoru Společenství jediným účastníkem řízení u úřadu, je jazykem řízení jazyk, v němž byla podána přihláška. Byla-li přihláška podána v jiném jazyce, než jsou jazyky úřadu, může úřad zasílat písemná sdělení přihlašovateli i v druhém jazyce, který přihlašovatel uvedl v přihlášce.

4. V případě řízení o neplatnosti je jazykem řízení jazyk, v němž byla podána přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, je-li jedním z jazyků úřadu. Byla-li přihláška podána v jazyce jiném, než jsou jazyky úřadu, jazykem řízení je druhý jazyk uvedený v přihlášce.

Návrh na prohlášení neplatnosti se podává v jazyce řízení.

Pokud jazyk podání přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství není jazykem řízení, majitel práva k (průmyslovému) vzoru Společenství může podat připomínky v jazyce podání. Úřad zajistí překlad těchto připomínek do jazyka řízení.

Prováděcí nařízení může stanovit, že náklady na pořízení překladu, jež nese úřad, nesmějí s výhradou výjimky udělené úřadem pro případ opodstatněnosti složitostí případu přesáhnout částku, která se stanoví pro každou kategorii řízení na základě průměrné délky výpovědí přijatých úřadem. Výdaje přesahující tuto částku mohou být dány k úhradě straně, která podle článku 70 neuspěla v řízení.

5. Účastníci řízení o neplatnosti se mohou dohodnout, že jazykem řízení má být jiný úřední jazyk Evropských společenství.

Článek 99

Zveřejnění a zápis do rejstříku

1. Veškeré informace, jejichž zveřejnění ukládá toto nařízení nebo prováděcí nařízení, se zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropského společenství.

2. Všechny zápisy do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství se provádějí ve všech úředních jazycích Evropského společenství.

3. V případě pochybností je závazným zněním znění v tom jazyce úřadu, ve kterém byla podána přihláška (průmyslového) vzoru Společenství. Byla-li přihláška podána v jiném úředním jazyce Evropského společenství, než je některý z jazyků úřadu, je závazným zněním znění v druhém jazyce, který uvedl přihlašovatel.

Článek 100

Doplňkové pravomoci prezidenta

Kromě funkcí a pravomocí svěřených prezidentovi úřadu podle článku 119 nařízení o ochranné známce Společenství může prezident předkládat Komisi návrhy na změnu tohoto nařízení, prováděcího nařízení a poplatkového řádu, jakož i každého jiného předpisu týkajícího se (průmyslového) vzoru Společenství, a to po konzultaci správní rady a v případě poplatkového řádu a rozpočtových ustanovení tohoto nařízení po konzultaci rozpočtového výboru.

Článek 101

Doplňkové pravomoci správní rady

Kromě pravomocí svěřených správní radě článkem 121 a násl. nařízení o ochranné známce Společenství nebo jinými ustanoveními tohoto nařízení správní rada

a) stanoví den prvního podání přihlášky zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství podle čl. 111 odst. 2;

b) je konzultována před přijetím směrnic týkajících se formálních požadavků průzkumu prováděného úřadem, průzkumu důvodů zamítnutí zápisu a řízení o neplatnosti u úřadu, jakož i v jiných případech stanovených tímto nařízením.

Oddíl 2

Provádění řízení

Článek 102

Příslušnost

K vydávání rozhodnutí v průběhu řízení podle tohoto nařízení jsou příslušní:

a) průzkumoví referenti;

b) oddělení pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky;

c) zrušovací oddělení;

d) odvolací senáty.

Článek 103

Průzkumoví referenti

Průzkumový referent vydává jménem úřadu veškerá rozhodnutí týkající se přihlášky zapsaného (průmyslového) vzoru.

Článek 104

Oddělení pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky

1. Oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky podle článku 128 tohoto nařízení se stává oddělením pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky.

2. Kromě pravomocí svěřených mu nařízením o ochranné známce Společenství přijímá rozhodnutí podle tohoto nařízení, která nespadají do pravomoci průzkumových referentů nebo zrušovacího oddělení. Vydává zejména rozhodnutí ohledně zápisů do rejstříku.

Článek 105

Zrušovací oddělení

1. Zrušovací oddělení vydává veškerá rozhodnutí o návrzích na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství neplatným.

2. Zrušovací oddělení tvoří tři členové. Alespoň jeden z nich musí být právník.

Článek 106

Odvolací senáty

Kromě pravomocí svěřených jim článkem 131 nařízení o ochranné známce Společenství rozhodují odvolací senáty zřízené tímto nařízením o odvoláních podaných proti rozhodnutím průzkumových referentů, oddělení pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky a zrušovacího oddělení ve věcech (průmyslových) vzorů Společenství.

HLAVA XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 107

Prováděcí předpisy

1. Pravidla pro provedení tohoto nařízení stanoví prováděcí nařízení.

2. Kromě poplatků uvedených v předchozích článcích se vybírají poplatky za podmínek stanovených prováděcím nařízením i v těchto případech:

a) opožděné zaplacení poplatku za zápis;

b) opožděné zaplacení poplatku za zveřejnění;

c) opožděné zaplacení poplatku za odklad zveřejnění;

d) opožděné zaplacení příplatku za hromadnou přihlášku;

e) vystavení kopie osvědčení o zápisu;

f) zápis převodu zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství;

g) zápis licence nebo jiného práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství;

h) výmaz zápisu licence nebo jiného práva;

i) vyhotovení výpisu z rejstříku;

j) nahlédnutí do spisu;

k) vyhotovení kopie listu ze spisu;

l) sdělení údajů obsažených ve spisu;

m) prověření výše nákladů řízení, které mají být uhrazeny;

n) vyhotovení ověřené kopie přihlášky.

3. Prováděcí nařízení a poplatkový řád se přijímají a mění v souladu s postupem stanoveným v čl. 109 odst. 2.

Článek 108

Jednací řád odvolacího senátu

Jednací řád odvolacího senátu platí pro odvolání projednávaná těmito senáty podle tohoto nařízení, aniž je dotčena nezbytná úprava nebo dodatečné ustanovení přijaté v souladu s postupem stanoveným v čl. 109 odst. 2.

Článek 109

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Je-li odkazováno na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 110

Přechodné ustanovení

1. Dokud změny tohoto nařízení nevstoupí v platnost na návrh Komise, (průmyslový) vzor, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 19 odst. 1 pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru Společenství.

2. Návrh Komise uvedený v odstavci 1 se podává spolu se změnami, které Komise navrhne ke stejné věci podle článku 18 směrnice 98/71/ES, a s ohledem na ně.

Článek 111

Vstup v platnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Přihlášky zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství se podávají na úřadu ode dne stanoveného správní radou na doporučení prezidenta úřadu.

3. Přihlášky zapsaných (průmyslových) vzorů podané tři měsíce přede dnem uvedeným v odstavci 2 se považují za podané k tomuto dni.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2001.

Za Radu

předsedkyně

M. Aelvoet

[1] Úř. věst. C 29, 31.1.1994, s. 20 a Úř. věst. C 248, 29.8.2000, s. 3.

[2] Úř. věst. C 67, 1.3.2001, s. 318.

[3] Úř. věst. C 110, 2.5.1995 a Úř. věst. C 75, 15.3.2000, s. 35.

[4] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 28.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3288/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83).

[7] Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 32. Úmluva ve znění úmluv o přistoupení států, které přistoupily k Evropskému společenství, k této úmluvě.

--------------------------------------------------